Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Odborné recenzované články

Všechny recenzované články   Stavba   Vytápění   Větrání a klimatizace   Voda, kanalizace   Obnovitelná energie   Elektrotechnika   Energetika   Facility management   Bezpečnost budov  

zpět na aktuální články       4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...   

Brikety a pelety v roce 2009

24.10.2011 | Ing. Aleš Bufka
Oddělení surovinové a energetické statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR se zabývalo zjišťováním cen pevných paliv v roce 2009, a to zejména briket a pelet, na základě kterého vydalo v prosinci 2010 materiál, ve kterém je statistické vyhodnocení položek: pelety dřevěné a rostlinné, brikety dřevěné, rostlinné, papírové, hnědouhelné a rašelinové.

Ohlédnutí za velkokapacitními seníky se solárním dosoušením

3.10.2011 | Ing. Václav Sladký, CSc.
V souvislosti s nynějšími diskuzemi o využití sluneční energie je užitečné připomenout jednu významnou etapu našeho zemědělství - výrobu opravdu kvalitních objemových krmiv. Kromě vývoje metod silážování a senážování se výzkumníci před třiceti lety zabývali i dosoušením píce ve velkokapacitních senících s využitím vzdušných solárních kolektorů.

Recyklace fotovoltaických panelů na konci životnosti

26.9.2011 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Životnost fotovoltaických panelů je v současnosti odhadována na minimálně 30 let, v ideálním případě však může být až dvojnásobná. Panely jsou přitom zdrojem cenných surovin. Přestože FV panely nespadají pod působnosti evropské direktivy o odpadech, výrobci a dodavatelé vytvořili dobrovolný program PV Cycle.

Výkupní ceny elektřiny z bioplynu ve vybraných zemích EU

12.9.2011 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Článek podává srovnání výkupních cen ve vybraných zemích a přehled podpory výroby elektřiny z bioplynu v dalších evropských zemích. Výkupní ceny v České republice jsou srovnatelné s ostatními státy Evropy. Po zrušení investičních dotací lze očekávat výrazné snížení zájmu investorů.
diskuse: 28 příspěvků, poslední 30.04.2013 15:16

Energetické uplatnění krmného šťovíku

5.9.2011 | Ing. Vlasta Petříková, DrSc.
Pěstováním Rumexu OK 2 - krmného šťovíku - se VÚRV Ruzyně zabývá již téměř 20 let. Zpočátku byl sledován v pokusech, později přímo v provozních podmínkách. Nejstarší porost krmného šťovíku je letos (2011) již dvanáctiletý, pěstuje se na ploše 20 hektarů.

Klimatická neutralita budov do roku 2050

18.7.2011 | Dr. Burkhard Schulze, Darup, Augraben 96, D-90476 Nürnberg
Aby mohly být dosaženy globální cíle ochrany klimatu, musí být v rámci EU sníženy emise CO2 do roku 2050 o 80 - 95 %. V oblasti budov je na rozdíl od většiny ostatních oblastí možné při přijatelné náročnosti a při využití v současnosti dostupných technologií dosáhnout 100 % snížení. Rychlé udržitelné jednání je závazkem stejně jako příležitostí - v regionálním i v celostátním rámci.
diskuse: 14 příspěvků, poslední 09.11.2011 11:13

Specifika implementace fotovoltaických systémů do energetické sítě na Slovensku

27.6.2011 | Peter Tauš, Ján Koščo, Marcela Taušová, Technická univerzita v Košiciach
Celosvětový trend zvyšování podílu fotovoltaických systémů na výrobě elektřiny státu zasáhl i Slovensko. Jako každá země, má i Slovensko určitá specifika, které upravují a definují výhodnost nebo nevýhodnost investování do této technologie. Příspěvek pojednává o technologických, ekonomických a legislativních specifikách Slovenska vzhledem k podpoře využívání tohoto čistého zdroje energie.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 28.09.2011 01:14

Dimenzování autonomních fotovoltaických systémů

20.6.2011 | Tomáš Markvart
Dimenzování autonomních fotovoltaických systémů je důležitá součást jejich návrhu a je aktivním předmětem výzkumu. V té nejzákladnější formě, doporučí příslušný algoritmus optimální velikost fotovoltaickéhu panelu a baterie nebo vztah mezi nimi, který se obvykle nazývá dimenzační křivka (anglicky sizing curve).

Vliv klimatických podmínek na zisky solárních soustav

23.5.2011 | doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Lze smluvně garantovat i určitou stabilní úroveň výnosů solární tepelné soustavy? Přestože tepelné zisky solární soustavy přímo závisí na dopadající sluneční energii, významně vyšší výkyvy než vlivem klimatických podmínek jsou způsobovány změnou odběru tepla uživatelem.

Akumulace elektřiny

9.5.2011 | Ing. Petr Dvořák, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav elektrotechnologie, doc. Ing. Petr Bača, Ph.D., Ing. David Pléha
Podíl elektřiny vyráběné z obnovitelných zdrojů (větrné a solární elektrárny) po celém světě velmi rychle roste. Vzhledem ke kolísavým výkonům těchto zdrojů elektrické energie je jak u síťových, tak u autonomních systémů i při kombinaci zdrojů nutno přizpůsobit spotřebu nebo část energie akumulovat. Doposud žádná technologie schopná uchovat energii nemá dostatečný výkon [W/kg] a zároveň hustotu energie [Wh/kg]. Proto se vytváří systémy tvořené různými typy technologií uchovávající energii. V článku jsou nejvýznamnější zástupce porovnány.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 23.05.2011 08:12

Národní akční plány zemí EU - souhrn

2.5.2011 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Národní akční plány pro obnovitelné zdroje energie (NREAP - National Renewble Energy Action Plan) jednotlivých států Evropské unie v grafické a tabulkové podobě. Část čtvrtá - celková spotřeba energie a podíl obnovitelných zdrojů v jednotlivých segmentech spotřeby.
Národní akční plány pro OZE (NREAP)

Národní akční plány zemí EU - výroba elektřiny z OZE

18.4.2011 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Národní akční plány pro obnovitelné zdroje energie (NREAP - National Renewble Energy Action Plan) jednotlivých států Evropské unie v grafické a tabulkové podobě. Část druhá - výroba elektřiny v elektrárnách využívajících obnovitelné zdroje energie.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 20.07.2012 11:50

Úvaha nad malými solárními systémy pro přitápění

11.4.2011 | Ing. Dalibor Skácel, Katedra energetických zařízení - TU Liberec
Evropská a národní politika a trendy podporující rozvoj a využívání obnovitelných zdrojů energie způsobily v poslední době velký rozmach instalací solárních systémů pro ohřev TV a přitápění v rodinných domech i u nás. O tom, zda to má smysl, jaké z toho plynou problémy, co od takovýchto systémů můžeme očekávat a jak lze tyto systémy optimalizovat, je tento příspěvek.
diskuse: 5 příspěvků, poslední 28.04.2011 16:45

Fotovoltaika: barevné články s vysokou účinností pro architektonické aplikace

4.4.2011 | Radim Bařinka, Aleš Poruba
Barevné fotovoltaické články jsou občas používány v architektonických aplikacích. Jejich většímu rozšíření brání mimo jiné výrazně nižší účinnost ve srovnání s články s optimální antireflexní vrstvou. Výzkum je zaměřen na návrh a realizaci antireflexních vrstev, které při požadovaném barevném vjemu budou mít minimalizovánu reflexi v infračervené oblasti.

Národní akční plány zemí EU - instalovaný výkon OZE elektráren

21.3.2011 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Podíl elektřiny z OZE by podle národních akčních plánů měl dosáhnout 34,3 % z hrubé konečné spotřeby elektřiny v EU. V článku je uveden v grafické a tabulkové podobě plánovaný instalovaný výkon OZE elektráren v jednotlivých státech EU.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 30.03.2011 14:35

Obnovitelné zdroje: indikativní cíl 8 % elektřiny v roce 2010 splněn

14.3.2011 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Česká republika se v rámci jednání o vstupu do Evropské unie zavázala zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na 8 % do roku 2010. V pravidelných ročních Zprávách o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů bylo až do konce roku 2009 uváděno, že splnění cíle není reálné. Cíl byl podle předpokladu v roce 2010 splněn, dokonce byl překonán o 0,3 %.
diskuse: 9 příspěvků, poslední 30.07.2011 18:47

Problematika kombinace solárních soustav s kotli na spalování biomasy

7.3.2011 | Bc. Stanislav Němec, Jiří Kalina, Regulus spol. s r.o.
Příspěvek popisuje problematiku spojení solárních tepelných soustav s kotli na spalování biomasy - typově a teplotně odlišných zdrojů tepelné energie - do funkčního celku soustavy vytápění. Detailněji se pak věnuje doporučeným zapojením těchto soustav, požadavkům na typ a objem akumulačních nádrží, dále zpřehledňuje požadavky na měření a regulaci otopných soustav s těmito zdroji tepelné energie.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 02.09.2011 07:01

Zákony evropských zemí o snižování emisí skleníkových plynů

28.2.2011 | RNDr. Jiří Koželouh
Země Evropské unie jsou vázány společnou politikou snižování emisí skleníkových plynů (zejména oxidu uhličitého). Stále více evropských států se snaží zarámovat svoje vlastní politiky snižování emisí legislativou, která určí tempo této redukce. V České republice probíhá odborná debata mezi právníky a vznikají ekonomické a technické (zejména v oblasti energetiky) analýzy proveditelnosti redukce emisí.

Výstavba solárního sezónního akumulátoru s tepelným čerpadlem

21.2.2011 | Bc. Stanislav Němec, Ing. Michal Broum, REGULUS spol. s r. o.
Solární soustavy s dlouhodobou nebo sezónní akumulací se především v zahraničí stávají běžnou součástí pokročilých úsporných otopných soustav, zejména v rámci ekologických projektů nízkoenergetických staveb, solárních sídlišť, komerčních budov či různých výzkumných projektů. Několikaleté provozy těchto soustav a data nashromážděná z těchto aplikací ukazují na jejich reálný potenciál využití v běžné praxi.
diskuse: 1 příspěvek, 21.02.2011 11:56

Akumulace energie z OZE - vodíkové hospodářství

7.2.2011 | Petr Bača
Díky cenovým výkyvům na trhu ropných produktů, omezeným zásobám fosilních paliv, globálnímu oteplování a lokálnímu znečištění, geopolitickým tlakům a růstu spotřeby energie se důležitějšími než kdy dříve v historii stávají obnovitelné zdroje energie. K překonání variability výkonu větrných a fotovoltaických elektráren je kromě přesunu spotřeby do období jejího dostatku možno vyráběnou energii uskladnit. Elektrická energie může být uskladněna pouze tehdy, jestliže je převedena na jiné formy energie.
zpět na aktuální články       4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...   

Témata 2019

technická podpora výrobců

Partneři - Obnovitelná energie

Spolupracujeme

logo Česká peleta

Doporučujeme