Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Velká Británie přišla s novou formou podpory obnovitelných zdrojů tepla

Zatímco u nás právě běží Nová zelená úsporám a kotlíkové dotace, ve Velké Británii přišli s celosvětově unikátním programem RHI. Chápou, že pro efektivní dodavatelské řetězce není možné dotační programy otevírat a zase uzavírat. Jedinou podmínkou je test energetické efektivity domu. Jeden dům může získat pouze 1 dotaci.

Britský ministr Greg Baker s kotlem na pelety (zdroj www.grantuk.com)
Britský ministr Greg Baker s kotlem na pelety (zdroj www.grantuk.com)

Snížit množství emisí v ovzduší, zajistit domácnostem i firmám levnější teplo a zároveň stimulovat ekonomiku a podpořit trh s obnovitelnými zdroji energie – to jsou cíle společné pro českou, rakouskou, německou i britskou vládu. Každá ze zemí se ovšem k těmto cílům vydala po odlišné cestě. Zatímco u nás právě běží Nová zelená úsporám a kotlíkové dotace v krajích, ve Velké Británii přišli letos na jaře s programem RHI (Renewable Heat Incentive) pro domácnosti. V mnoha ohledech je tento program celosvětově unikátní a bude zajímavé pozorovat, zda se stane inspirací i pro další evropské země, potažmo Českou republiku.

Hned na začátku si pojďme říci, v čem je britská RHI tolik speciální. České dotační programy jsou vypisovány v jednorázových výzvách a platí lidem část nákladů na pořízení obnovitelného zdroje energie. V RHI to funguje jinak – kdo si pořídí obnovitelný zdroj tepla, tomu bude britská vláda po sedm let platit za každou kilowatthodinu, kterou tento nový zdroj ekologicky vyprodukuje.

Ve Velké Británii se mluví o tom, že tento program je trojnásobná výhra „win-win-win“: „Nejenže lidé budou mít teplejší domovy a nižší účty za energie, budou také omezovat emise oxidů uhlíku a navíc dostanou peníze za to, že si tyto nové technologie nainstalovali,“ řekl k programu britský ministr pro energetiku Greg Baker.

Mike Landy z Renewable Energy Association (REA) označil RHI pro domácnosti za zlatý hřeb vládní „zelené agendy“ roku 2014. „Znamená to, že obnovitelné teplo není jen environmentálně ohleduplné, ale také finančně atraktivní,“ vysvětlil.

Majitel kotle na biomasu získá 65 tisíc Kč ročně

RHI má podpořit nákup několika druhů obnovitelných zdrojů tepla: tepelná čerpadla, solární panely a kotle i kamna na biomasu (pelety nebo kusové dřevo). Zde jsou pochopitelně podporovány pouze technologicky nejvyspělejší zdroje, tedy ty, které přibližně odpovídají 4. nebo 5. emisní třídě.

Každý zdroj tepla má jiný koeficient výpočtu platby, kterou bude jeho nový majitel od státu dostávat. V případě kotlů a kamen na biomasu je to 12,2 pencí za kWh, tedy po přepočtu asi 4 Kč/kWh. Rodinný dům, který protopí čtyři tuny pelet ročně, se tak dostane na částku 65 tisíc Kč ročně, kterou dostane ve čtyřech čtvrtletních platbách.

Zdroj teplaDotace (p/kWh)Dotace (Kč/kWh)
Tepelná čerpadla (vzduch)7,32,4
Tepelná čerpadla (voda)18,86,2
Kotle a kamna na pelety nebo dřevo12,24
Solární kolektory pro ohřev vody19,26,3
Pozn.: Pro přepočty byl použit kurz 33 Kč za libru.

Majitel jednoho domu může získat pouze jednu dotaci na zařízení, nemůže tedy čerpat například souběžně dotaci na peletový kotel a solární panely. Výjimkou je případ, kdy jedno zařízení využívá pouze pro ohřev vzduchu a druhé zařízení pouze pro ohřev teplé vody – potom je možné čerpat dotaci dvakrát.

 

Dotaci získají jen majitelé zateplených domů

Zažádat mohou všichni, kdo koupili obnovitelný zdroj tepla v roce 2009 a později. Žádost musejí podat vždy do jednoho roku od nákupu (anebo do jednoho roku od spuštění programu, pokud už kotel mají koupený). Dokonce i lidé, kteří už čerpali jednorázové dotace na nákup obnovitelného zdroje tepla, mají možnost se do programu RHI zapojit. Dříve čerpaná částka jim bude pouze odečtena od celkové podpory.

Jedinou důležitou podmínkou je test energetické efektivity domu, kterému ve Velké Británii říkají Green Deal Assessment. Pokud dům neprojde, musí ještě před žádostí o dotaci provést jeho majitel izolaci stěn a střechy nebo podkroví.

Kdo dotaci získá, má samozřejmě povinnost uchovávat obnovitelný zdroj tepla v dobrém stavu a využívat jej a informovat o případných poruchách nebo opravách. Pokud příjemce dotace chce prodat dům, kde je zdroj tepla instalován, musí toto nahlásit a dotaci může čerpat nový majitel domu.

Kdo je cílovou skupinou programu RHI?

Dotace RHI pomůže např. domácnostem bez plynové přípojky nebo těm, kteří vytápěli topným olejem. Významnou pomoc znamená RHI například pro farmáře, kteří se nyní musí spoléhat na velmi drahé vytápění topným olejem.

Než přišel RHI, jedna škola v Leicesteru například sesbírala od místních občanů peníze na nový kotel na biomasu. Oproti dřívější ceně topného oleje za vytápění celé budovy nyní ušetří £45,000 ročně.

Velká Británie bere vážně svůj cíl snížit emise CO2

Velká Británie se stala vzorem pro celý svět již v roce 2008, kdy přijala zákon o změně klimatu, kde zavázala tehdejší a všechny následující vlády, aby snížily do roku 2020 emise CO2 alespoň o 34 % a do roku 2050 o 80 %.

Nyní, v polovině stanoveného časového období, si Britové uvědomují, že je třeba jednat rychle. Cíle mohou dosáhnout jen tehdy, pokud 12 % tepla bude pocházet z obnovitelných zdrojů. Více než třetina všech emisí CO2 ve Velké Británii totiž vzniká při výrobě elektrické energie pro vytápění.

V současné chvíli je ovšem podíl obnovitelných zdrojů tepla ve Velké Británii jen 1 %, což je dramatický rozdíl oproti například Německu, kde je to již nyní přes 10 %. V České republice tvoří podíl vyrobeného tepla z obnovitelných zdrojů pro domácnosti asi 4 %.

A proč je Velká Británie s obnovitelným teplem tolik pozadu? Podle Renewable Energy Association (REA) je to proto, že v Evropě se k obnovitelným zdrojům přistupuje více komplexněji, zatímco ve Velké Británii se zatím veškerá pozornost soustřeďovala na výrobu elektrické energie a na obnovitelné zdroje tepla se zapomínalo.

Klíčem k úspěchu je dlouhodobost podpory

Do Británie se vyváží např. automatické kotle na biomasu CATfire – model o výkonu 60 kW
Do Británie se vyváží např. automatické kotle na biomasu CATfire – model o výkonu 60 kW

„Velká Británie patří k celosvětovým lídrům na cestě k čistší energetice,“ tvrdí ministr Greg Baker. Hlavní devizou nového programu RHI je ve srovnání s programy působícími v Evropě jeho dlouhodobost. Počítá se s tím, že program poběží mnoho let, což je výhodné nejen pro ty, kteří se chystají pořídit si nový kotel, ale především pro celý sektor výroby paliv z biomasy a kotlů na jejich spalování.

Jako tomu vždy bývá, i tady patří k cílům programu stimulovat trh s obnovitelnými zdroji tepla pro domácnosti. Celý sektor totiž dosud ve Velké Británii stejně jako v mnoha dalších zemích brzdila nejistota kolem vládní politiky týkající se obnovitelných zdrojů.

„Aby mohly být vybudovány efektivní dodavatelské řetězce obnovitelných paliv a vyškoleni topenáři a instalatéři, není možné dotační programy otevírat a zase uzavírat. Bez dlouhodobé politiky obnovitelného tepla by se firmy zdráhaly dělat větší investice a vstoupit na trh,“ upozornil Maurice Hochschild, odborník na financování infrastruktury ze skupiny Investec.

Odkud jdou peníze do RHI?

Je dobře známo, že český program Zelená úsporám se financuje z prodeje emisních povolenek, kotlíkové dotace jsou zase závislé na tom, kolik peněz uvolní ze svého rozpočtu kraje. Ve Velké Británii jdou finance, z nichž se bude domácnostem platit za obnovitelné teplo, přímo ze státního rozpočtu. Na otázku, kdo to platí, odpovídají webové stránky RHI hrdě: My, daňoví poplatníci.

Ovšem ani RHI nemá nekonečný rozpočet, z něhož by bylo možné čerpat neomezeně. Výše čtvrtletních příspěvků proto není fixní – v případě, že dojde k překročení některých limitů, kdy hrozí předčasné vyčerpání určeného rozpočtu, budou příspěvky sníženy podle předem určeného modelu o 10 %. Na druhou stranu se ale počítá také se zvyšováním příspěvků podle inflace. S tímto modelem mají Britové dobré zkušenosti již z jiných programů.

Pro sezónu 2014/2015 je připraveno 430 milionů liber. Vláda bude vždy čtvrtletně vydávat bilanční zprávu a informovat o tom, jestli se připravují nějaké změny. První vyjde letos v červnu.

Program pro domácnosti je už druhým krokem podpory

Program RHI pro domácnosti, který byl spuštěn letos na jaře, je už pokračováním programu z roku 2011, který podporuje vytápění obnovitelnými zdroji v komerčních, veřejných a firemních objektech. Tarify za kWh jsou pro domácnosti vyšší, do této sekce však spadají jen majitelé takových zdrojů, které slouží pro vytápění jedné nemovitosti, která není komerčně využívána. Jakmile se jedná o sérii budov nebo prostor pro podnikání, podávají se žádosti v programu zvaném „Non-domestic RHI“.

Je ovšem třeba dodat, že počet instalací v tomto předcházejícím programu zatím po dvou letech nedosáhl očekávaných cílů. Ve Velké Británii se debatují ještě i další možnosti, jak podpořit rozvoj trhu s obnovitelnými zdroji tepla. Andrew Cooper, poslanec za Green party, zvažuje jako klíčovou například roli místních samospráv: „Investice měst a krajů do výměny vytápění v domech sloužících pro tzv. sociální bydlení by mohla posunout trh dopředu.“

English Synopsis
Great Britain came up with a new form of support for renewable heat

Reduce the amount of air emissions, provide households and businesses cheaper to heat and at the same time stimulate the economy and encourage the market for renewable energy sources - these are common goals for the Czech, Austrian, German and British government. Each country, however, these objectives released after different way. While our currently running national subsidies in the UK came this spring with a program RHI (Renewable Heat Incentive) for households. In many ways, this program is unique worldwide and will be interesting to see whether it becomes an inspiration for other European countries, hence the Czech Republic.

 
 
Reklama