Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Odborné recenzované články

Obnovitelná energie a úspory energie / od 9.2.2009 do 26.10.2009


zpět na aktuální články

26.10.2009
Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Olga Rubinová, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov

Systémy větrání a klimatizace patří svou spotřebou energie mezi významné položky v energetické bilanci budov. Hlavní součástí systémů VZT jsou zařízení pro dopravu a úpravu vzduchu (vzduchotechnické jednotky) a potrubní rozvod. Návrh obou zásadně ovlivňuje jak pořizovací a provozní náklady, tak energetickou náročnost.

28.9.2009
Bronislav Bechník

Druhá část článku věnovaného biomase se zabývá energetickou bilancí pěstování biomasy a perspektivami jejího využívání v budoucnosti.

14.9.2009
Bronislav Bechník

Biomasu lze z energetického hlediska považovat za akumulované sluneční záření. Odhaduje se, že asi 30 % produkce biomasy je používáno jako potraviny a krmiva a 20 % je produkce lesů. Biomasa je v současnosti nejvýznamnější obnovitelný zdroj energie.

24.8.2009
Bronislav Bechník

Česká republika je vázána směrnicemi EU k podpoře a přednostnímu výkupu elektřiny z OZE, tedy i "ze slunce". Na druhou stranu Energetický regulační úřad (ERÚ) má podle zákona č. 180/2005 o podpoře využívání obnovitelných zdrojů povinnost výkupní ceny regulovat tak, aby návratnost investic byla nejvýše 15 let a byl vytvořen přiměřený zisk.

10.8.2009
Pavel Bláha, Skanska CZ, a.s.

Dva návrhy v oblasti komunální energetiky, jež jsou popsány v předchozích článcích, jsou hodnoceny především z hlediska zvýšení podílu OZE na celkové spotřebě primárních zdrojů v ČR. Uvedena jsou i jiná hlediska, například podíl na výrobě elektřiny, investiční náročnost a další.

27.7.2009
Ing. Pavel Bláha, Skanska CZ

Na konkrétních příkladech je ukázán způsob a technické a ekonomické parametry rekonstrukce stávající kotelny na fosilní paliva na novou teplárnu s kogenerační jednotkou pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z biomasy a zemního plynu nebo bioplynu.

29.6.2009
Bronislav Bechník

Náklady na těžbu a zpracování surovin a paliv stoupají. Naproti tomu investiční náklady větrných a fotovoltaickýc elektráen klesají. Ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů jsou prozatím vyšší než ceny konvenční elektřiny. Budou-li však uvedené trendy pokračovat, je pouze otázkou času, kdy se setkají.

15.6.2009
Tomáš Avramov, Energy Centre České Budějovice

V oblasti energetického využití biomasy existuje na evropské úrovni akční plán Biomasa. V současné době by měla být schválena též nová energetická evropská směrnice, kde již budou přímo definovány závazné cíle pro jednotlivé státy, a každý stát bude muset mít vypracovaný plán, jak těchto cílů dosáhnout.

1.6.2009
Ing.Bronislav Bechník, Ph.D. ve spolupráci s Pavlem Bláhou (SKANSKA) a Milanem Kazdou (starosta obce Kněžice)

O energeticky soběstačné obci Kněžice je už na TZB-info několik zmínek. Podrobnější popis projektu a zkušenosti z provozu však dosud chyběly.

18.5.2009
Ing. Josef Opluštil, Tebodin

Složitá energetická situace, charakterizovaná mj. klesajícími zásobami tradičních fosilních paliv na jedné straně a růstem cen finálních energií pro spotřebitele na straně druhé, nás nutí hledat nové energetické zdroje, jakož i co nejefektivnější způsoby jejich transformace především v elektřinu a teplo.

4.5.2009
Petr Novotný

Bioplyn je směs plynů, v níž podstatnou část tvoří metan (50-75 %) a zbytek je doplněn oxidem uhličitým (25-50 %) a malým množstvím dalších příměsí. Vzniká bakteriálním rozkladem organické hmoty za nepřístupu vzduchu. Tento proces se nazývá anaerobní fermentace.

20.4.2009
Czech RE Agency, o.p.s.

Účinnost střídače změřená za laboratorních podmínek je jen jedním z celé řady parametrů, které rozhodují o množství dodané energie v reálných podmínkách provozu fotovoltaické elektrárny. Další parametry jsou například: spolehlivost, rychlost reakce na změny výkonu, dostupnost servisu...

13.4.2009
Prof. Ing. Michal Dohányos, CSc., VŠCHT Praha

Plné využití kapacitních možností bioplynové stanice (BPS) a dosažení co nejvyšší výtěžnosti energie je snahou každého provozovatele. Obecně lze toho dosáhnout zvýšením výkonnosti stávající bioplynové stanice optimálním využitím stávající (již nainstalované) technologie BPS a zlepšením využití daného substrátu - zvýšením výtěžnosti bioplynu.

30.3.2009
Bronislav Bechník

Do nedávné doby byl vývoj fotovoltaických systémů zaměřen přednostně na zvyšování účinnosti jednotlivých komponent. S masivním rozvojem fotovoltaiky v posledních letech je spojen větší důraz na snižování investičních nákladů fotovoltaických elektráren.

16.3.2009
Ing. Petr Kopecký, EDDY system

Moje reakce na souvislost tepelného čerpadla (TČ) a obnovitelných zdrojů energie (OZE) vychází z mezinárodního panelu EPEE (European Partnership for Energy and the Environment) který se konal 20.11.2008 v Praze v hotelu Clarion. Mimo jiné, zde na přednášce vystoupila Hilde Dhont z Dánska, která ve své přednášce uváděla přímou souvislost TČ a OZE tím, že nadlepšovala jak účinnost výroby el.energie (40%) a také celkový topný faktor TČ (COP=4). Tím se ji samozřejmě TČ jeví jako úsporný zdroj, který lze částečně považovat za OZE, neboť šetří až 40% primární energie. Jak uvádím ve svém příspěvku, skutečnost je poněkud jiná.

9.3.2009
Bronislav Bechník

Od roku 1975 do roku 2006 se energetická návratnost fotovoltaických systémů zkrátila na 1/10. Uvedená skutečnost má zásadní vliv na pokles ceny i environmentální dopady výroby elektřiny z fotovoltaických systémů. V uvedeném období vzrostla roční produkce fotovoltaických systémů 25 000krát, přičemž cena poklesla na 1/20. Největší podíl na trhu mají krystalické křemíkové články.

2.3.2009
Ing. Roman Polák, Energetický regulační úřad

Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) se stala celosvětovým tématem. Jednotlivé země nebo různá společenství států sledují více či méně ambiciózní cíle, které se týkají výroby energie z obnovitelných zdrojů. Také Česká republika se ve Smlouvě o přistoupení k Evropské unii zavázala dosáhnout indikativního cíle podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé domácí spotřebě ve výši 8 procent v roce 2010. Podle předběžných informací byl tento podíl za rok 2008 přibližně 5,5 procent.

16.2.2009
Karel Merhaut,

Když jsme už před lety při exkurzích LEA po solárních a jiných OZE-instalacích zaznamenali někde jejich větší úrodu, vždy nás (a zejména přítomné novináře) zajímalo, z čeho vlastně vyklíčila. Kdo a jak k ní napomohl. A bylo téměř vždy zřejmé, že vedle nastavení podmínek státem a trhem zde obvykle měly příznivý, ne-li určující, vliv impulsy zcela lokální povahy.

9.2.2009
Bronislav Bechník

Česká republika patří v rámci EU k zemím s energeticky nejnáročnějším hospodářstvím a s tím spojená produkce CO2 na osobu patří rovněž k nejvyšším v EU. Jedno z ekonomicky nejlepších opatření ke snížení emisí CO2, ale i nákladů na ohřev vody, je využití solární energie. Investiční náklady do solárních systémů jsou sice obvykle vyšší ve srovnání s konvenčními systémy, Slunce však nikdy nevystaví fakturu za dodanou energii.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama