Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Odborné recenzované články

Všechny recenzované články   Stavba   Vytápění   Větrání a klimatizace   Voda, kanalizace   Obnovitelná energie   Elektrotechnika   Energetika   Facility management   Bezpečnost budov  

zpět na aktuální články       6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...   

Potřeba podpory pěstování energetických rostlin

29.3.2010 | Ing. Pavlína Voláková
V současné době roste podpora výroby energie z obnovitelných zdrojů. Jedním z důležitých obnovitelných zdrojů energie je biomasa. Ta může být využívána v bioplynových stanicích jako surový organický materiál různého původu o vysoké vlhkosti nebo jako "suchá" biomasa s nízkým podílem vlhkosti, která je vhodná k výrobě energie spalováním. Z biomasy lze vyrábět elektřinu i teplo. A právě v tom je problém. Zatímco výroba elektřiny je podporována, podpora výroby tepla chybí.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 02.10.2018 13:34

Fotovoltaika - jaká je nejlepší dostupná technologie?

22.3.2010 | Milan Vaněček a Antonín Fejfar, Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i., Praha
V současném boomu instalací FV elektřiny se stává, že i do laboratoří Fyzikálního ústavu AV ČR dostaneme otázku, jaký fotovoltaický panel je nejlepší. Na takovou otázku není jednoduchá odpověď. Ideální panel by měl mít především co nejvyšší účinnost, která by nezávisela ani na teplotě, ani na intenzitě osvětlení. Kromě toho by panel nedegradoval, obešel by se bez údržby, byl co nejlehčí a přitom pevný a odolný. Takový panel zatím nikdo nevyrobil (a to bez ohledu na možnou cenu). Pokud není ideální volba, jaké možnosti se tedy nabízejí?
diskuse: 45 příspěvků, poslední 07.10.2012 15:04

Přehled rozvoje obnovitelných zdrojů energie

8.3.2010 | Ing. Aleš Bufka, Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Hrubá výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se v roce 2008 podílela na tuzemské hrubé spotřebě elektřiny 5,2 %. Podíl obnovitelné energie na primárních energetických zdrojích činil 5 %. Podíl obnovitelných zdrojů energie na výrobě tepelné energie se pohybuje okolo 7 %. V roce 2009 dosáhl podle MPO podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů 6,8 % z konečné spotřeby elektřiny v České republice.

Náklady na vytápění dřevními peletami

22.2.2010 | Ing. Zdeněk Lyčka
Pro bilanční výpočty roční potřeby paliva je důležité správné stanovení výhřevnosti konkrétního paliva a stanovení reálné provozní účinnost samotného kotle. Ne vždy se tyto údaje shodují s údaji uváděnými výrobci, či spíše prodejci pelet a peletových kotlů.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 24.02.2010 22:33

Životný štýl udržateľnosti, udržateľnosť životného štýlu

25.1.2010 | prof.Ing.arch.Robert Špaček, CSc., Ing.arch.Lukáš Šíp; FA STU v Bratislave
Idea udržateľnosti sa stala za posledné roky v západných krajinách univerzálnym trendom. Výsledkom je vysoký dopyt po ekologických, energeticky úsporných či vôbec udržateľných riešeniach problémov vo všetkých spoločenských sférach. Hrozí však, že sa tieto riešenia stanú samoúčelnými.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:38

Podpora obnovitelných zdrojů a cena elektřiny

18.1.2010 | Bronislav Bechník
Náklady na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů jsou jednou z regulovaných složek ceny elektřiny. Mezi další regulované složky patří náklady na distribuci elektřiny. Cena silové elektřiny regulována není, stanovuje se při obchodování na energetické burze na základě nabídky a poptávky.
diskuse: 9 příspěvků, poslední 12.02.2012 23:15

Peletové vytápěcí soustavy pro rodinné domy

11.1.2010 | Ing. Vladimír Stupavský, Biom
Vytápění peletami je stejně pohodlné jako vytápění plynem. Výhodnější je pořídit zásobu pelet na celou zimu již v létě. Kromě kvalitních dřevěných pelet jsou na trhu i výrazně levnější pelety z odpadních surovin a zemědělské biomasy, ty však lze spalovat jen ve vybraných typech kotlů.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:38

Emise CO2 v souvislostech

14.12.2009 | Tomáš Králík
Posilování skleníkového efektu v důsledku lidské činnosti s následným zvyšováním průměrných globálních teplot se od konce 20. století stává stále více diskutovaným tématem, a to jak v odborných kruzích, tak i mezi laickou veřejností.
diskuse: 45 příspěvků, poslední 08.01.2013 17:38

Obnovitelné zdroje energie – energetický potenciál a jeho vývoj v čase

16.11.2009 | Bronislav Bechník, Radim Sroka
Zájem o obnovitelné zdroje energie se výrazně zvýšil v sedmdesátých letech v souvislosti s energetickou krizí. V té době byly poprvé publikovány rozsáhlejší seriozní studie, které vzaly vážně skutečnost, že konvenční zdroje energie jsou vyčerpatelné. V souvislosti s vyhlášením územních ekologických limitů těžby uhlí byla v roce 1992 přijata první Energetická politika České republiky.

Šťovík - energetická rostlina jako alternativní biopalivo

9.11.2009 | Ing. Jan Hrdlička, Ph.D., Erika Santlerová
Tento příspěvek se zabývá praktickými zkušenostmi s pěstováním energetické rostliny šťovíku. Popisuje čtyři vybrané lokality z hlediska výnosů a ošetřování i s výhledem do budoucna, a rovněž je v příspěvku proveden odhad ceny 1 GJ tepla ze šťovíku na základě dostupných údajů.

Úspory energie pro dopravu vzduchu ve vzduchotechnice

26.10.2009 | Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Olga Rubinová, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov
Systémy větrání a klimatizace patří svou spotřebou energie mezi významné položky v energetické bilanci budov. Hlavní součástí systémů VZT jsou zařízení pro dopravu a úpravu vzduchu (vzduchotechnické jednotky) a potrubní rozvod. Návrh obou zásadně ovlivňuje jak pořizovací a provozní náklady, tak energetickou náročnost.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:38

Historie a perspektivy OZE - biomasa II

28.9.2009 | Bronislav Bechník
Druhá část článku věnovaného biomase se zabývá energetickou bilancí pěstování biomasy a perspektivami jejího využívání v budoucnosti.

Historie a perspektivy OZE - biomasa I

14.9.2009 | Bronislav Bechník
Biomasu lze z energetického hlediska považovat za akumulované sluneční záření. Odhaduje se, že asi 30 % produkce biomasy je používáno jako potraviny a krmiva a 20 % je produkce lesů. Biomasa je v současnosti nejvýznamnější obnovitelný zdroj energie.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:38

Lze očekávat výrazný pokles výkupních cen elektřiny z fotovoltaických elektráren pro rok 2010?

24.8.2009 | Bronislav Bechník
Česká republika je vázána směrnicemi EU k podpoře a přednostnímu výkupu elektřiny z OZE, tedy i "ze slunce". Na druhou stranu Energetický regulační úřad (ERÚ) má podle zákona č. 180/2005 o podpoře využívání obnovitelných zdrojů povinnost výkupní ceny regulovat tak, aby návratnost investic byla nejvýše 15 let a byl vytvořen přiměřený zisk.
diskuse: 42 příspěvků, poslední 16.12.2012 15:26

Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v komunální energetice - 2. díl

10.8.2009 | Pavel Bláha, Skanska CZ, a.s.
Dva návrhy v oblasti komunální energetiky, jež jsou popsány v předchozích článcích, jsou hodnoceny především z hlediska zvýšení podílu OZE na celkové spotřebě primárních zdrojů v ČR. Uvedena jsou i jiná hlediska, například podíl na výrobě elektřiny, investiční náročnost a další.

Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v komunální energetice

27.7.2009 | Ing. Pavel Bláha, Skanska CZ
Na konkrétních příkladech je ukázán způsob a technické a ekonomické parametry rekonstrukce stávající kotelny na fosilní paliva na novou teplárnu s kogenerační jednotkou pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z biomasy a zemního plynu nebo bioplynu.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:38

Bioplynová stanice s kogenerační jednotkou pro dodávky elektřiny ve špičkách

13.7.2009 | Bronislav Bechník, Pavel Bláha
Jednou z možností, které by mohly přispět k rychlejšímu rozvoji obnovitelné energetiky v ČR, jsou bioplynové stanice s kogenerační jednotkou s vysokým elektrickým výkonem. Kromě jiných výhod se takové bioplynové stanice vyznačují vyšší ekonomickou efektivností.

Konkurenceschopnost obnovitelných zdrojů energie

29.6.2009 | Bronislav Bechník
Náklady na těžbu a zpracování surovin a paliv stoupají. Naproti tomu investiční náklady větrných a fotovoltaickýc elektráen klesají. Ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů jsou prozatím vyšší než ceny konvenční elektřiny. Budou-li však uvedené trendy pokračovat, je pouze otázkou času, kdy se setkají.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:39

Akční plány na energetické využívání biomasy

15.6.2009 | Tomáš Avramov, Energy Centre České Budějovice
V oblasti energetického využití biomasy existuje na evropské úrovni akční plán Biomasa. V současné době by měla být schválena též nová energetická evropská směrnice, kde již budou přímo definovány závazné cíle pro jednotlivé státy, a každý stát bude muset mít vypracovaný plán, jak těchto cílů dosáhnout.
diskuse: 5 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:38

Bioplyn, kogenerace a biomasa - synergická kombinace

1.6.2009 | Ing.Bronislav Bechník, Ph.D. ve spolupráci s Pavlem Bláhou (SKANSKA) a Milanem Kazdou (starosta obce Kněžice)
O energeticky soběstačné obci Kněžice je už na TZB-info několik zmínek. Podrobnější popis projektu a zkušenosti z provozu však dosud chyběly.
diskuse: 1 příspěvek, 22.10.2011 17:04
zpět na aktuální články       6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...   

Témata 2019

Tabulky a výpočty

Partneři - Obnovitelná energie

Spolupracujeme

logo Česká peleta

Doporučujeme