Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Národní akční plány zemí EU - instalovaný výkon OZE elektráren

Podíl elektřiny z OZE by podle národních akčních plánů měl dosáhnout 34,3 % z hrubé konečné spotřeby elektřiny v EU. V článku je uveden v grafické a tabulkové podobě plánovaný instalovaný výkon OZE elektráren v jednotlivých státech EU.

Evropská unie jako celek se zavázala zvýšit do roku 2020 podíl energie z obnovitelných zdrojů (OZE) na 20 % konečné spotřeby energie, přičemž podíl energie z OZE v dopravě by měl dosáhnout 10 %. Většina států včetně České republiky ve svých Národních akčních plánech pro obnovitelné zdroje energie (NREAP - National Renewable Energy Action Plan) předpokládá překonání národního cíle. V součtu je naplánováno dosažení podílu 20,7 %, přičemž podle názoru průzástupců průmyslu OZE je reálný cíl na úrovni 24,4 %. Podíl elektřiny z OZE by podle NREAP měl dosáhnout 34,3 % z hrubé konečné spotřeby, zatímco podle zástupců průmyslu OZE je možno dosáhnout 42,3 %.

Akční plány jednotlivých států Evropské unie zveřejníme na stránkách TZB-info v grafické a tabulkové podobě. Konkrétně v této části je uveden instalovaný výkon elektráren využívajících obnovitelné zdroje energie.

Belgie

Přestože z hlediska slunečního záření je v Belgii situace srovnatelná nebo horší, než v ČR, je plánováno výrazné zvýšení podílu fotovoltaiky. Rozvoj využití energie vln, přílivu a oceánského tepla není v rámci NREAP plánován, stejně jako využití kombinované výroby elektřiny a tepla. Nemusí to však nutně znamenat, že uvedené zdroje nebudou využívány.

Bulharsko

Česká republika

V českém NREAP chybí informace o instalovaném výkonu zdrojů spalujících biomasu, jsou uvedeny pouze bioplynové stanice. V grafu je proto uveden pouze rozvoj bioplynu a větrných elektráren. Celková výroba elektřiny spalováním pevné biomasy je však vyšší, než z bioplynu. Nutno upozornit, že boom velkých fotovoltaických parků na zemi nebyl plánován ani státem ani zástupci fotovoltaického průmyslu (nezaměňovat průmysl a investory, tyto kategorie se překrývají jen částečně).

Dánsko

V Dánsku je plánován mírný pokles instalovaného výkonu větrných elektráren na pevnině kompenzovaný růstem instalovaného výkonu na moři. Roční využití výkonu je u moderních strojů vyšší, stejně tak se předpokládá vyšší využití výkonu u elektráren instalovaných na moři. Roční výroba elektřiny z větru proto v Dánsku poroste. Výrazný nárůst je v Dánsku plánován i u kombinované výroby elektřiny a tepla a výroby elektřiny z biomasy.

Estonsko

Podobně jako v několika jiných státech není v estonském NREAP uveden instalovaný výkon elektráren na biomasu, přestože jejich rozvoj je plánován. Využití biomasy je plánováno výhradně v kombinované výrobě elektřiny a tepla, která rovněž není v tabulce instalovaného výkonu uvedena.

Finsko

Finsko vedle 50% přírůstku využití biomasy a kombinované výroby elektřiny a tepla plánuje výrazný rozvoj větrné energetiky. Potenciál energie vody je, zdá se, již víceméně vyčerpán.

Francie

Holandsko

Holandsko patří k zemím s největším důrazem na rozvoj větrných elektráren na moři. Plánován je však i růst využívání biomasy.

Irsko

Irsko plánuje pokračování výrazného rozvoje větrných elektráren na zemi a částečně i na moři.

Itálie

Kypr

Litva

V Litvě se na rozdíl od sousedního Estonska neuvažuje s výstavbou větrných elektráren na moři. Využití biomasy je uvažováno výhradně v kombinované výrobě elektřiny a tepla.

Lotyšsko

V Lotyšsku je poměrně vysoký potenciál vodní energetiky téměř vyčerpán. Je plánován přednostně rozvoj využívání biomasy v kombinované výrobě elektřiny a tepla a větrných elektráren.

Lucembursko

Lucembursko plánuje do roku 2020 poměrně vyvážený rozvoj všech obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla. Největší přírůstky jsou, v tomto případě pro někoho možná překvapivě, plánovány u využití větru a fotovoltaiky.

Maďarsko

Maďarsko plánuje vedle rozvoje větrné energetiky výrazný nárůst kombinované výroby elektřiny a tepla.

Malta

Malta plánuje nejdříve rozvoj solárních elektráren, později biomasy a v závěru desetiletí větrných elektráren. Přestože v současnosti je podíl OZE zanedbatelný, v roce 2020 bude srovnatelný s Českou republikou.

Německo

Německo plánuje pokračování rychlého rozvoje fotovoltaiky. Ve větrné energetice je plánován přednostně rozvoj instalací na moři. Podíl ostatních zdrojů na instalovaném výkonu je velmi malý.

Polsko

V Polsku je plánovaný rozvoj OZE do roku 2020 postaven na větrné energii a biomase. Podobně jako v řadě jiných států je využití biomasy plánováno v kombinované výrobě elektřiny a tepla.

Portugalsko

Portugalsko je výjimečné plánovaným rozvojem vodních elektráren zejména v druhé polovině desetiletí. Zajímavý je vysoký podíl elektřiny z kapalných biopaliv.

Rakousko

Kromě velkého potenciálu vodní energie disponuje Rakousko vysokým podílem přečerpávacích elektráren, které je možno využít k akumulaci energie z neregulujících OZE (fotovoltaika a vítr). Předpokládá se, že tuto kapacitu budou využívat i okolní státy, jak činí již v současnosti Německo.

Rumunsko

V grafu dobře patrný rozvoj větrných elektráren zastiňuje skutečnost, že i u ostatních OZE je plánován výrazný nárůst instalovaného výkonu ve srovnání se současným stavem.

Řecko

V Řecku je plánovaný přírůstek podílu elektřiny z OZE zajištěn převážně větrnými a fotovoltaickými elektrárnami.

Slovensko

Slovensko plánuje rovnoměrný rozvoj výroby elektřiny ze slunečního záření, větru a biomasy.

Slovinsko

Slovinsko je jedním z mála států, kde je plánován výrazný nárůst instalovaného výkonu vodních elektráren. Plánovaný podíl ostatních OZE je podobný jako na Slovensku.

Španělsko

Již v současnosti ve Španělsku v některých obdobích vyrábí větrné elektrárny až 50 % spotřebované elektřiny. Přesto je plánováno další zvýšení instalovaného výkonu. Vedle toho je plánován výrazný rozvoj solárních elektráren.

Švédsko

Ve Švédsku nejsou v Národním akčním plánu zahrnuty geotermální energie a energie oceánu. Výroba elektřiny z biomasy by měla podle NREAP vzrůst o 60 % a z větru zhruba na dvaapůlnásobek.

Velká Británie

Velká Británie plánuje především využití větrného potenciálu v Severním moři, ale kupodivu i významný podíl elektřiny z fotovoltaiky.

English Synopsis

According to the National Renewable Energy Action Plans, the share of renewable energy sources in electricity consumption is predicted to increase to 34.3% in 2020. In the article the planned installed capacity of RES power stations is presented in graphical and tabelar forms for each of EU countries.

 
 
Reklama