Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Brikety a pelety v roce 2009

Oddělení surovinové a energetické statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR se zabývalo zjišťováním cen pevných paliv v roce 2009, a to zejména briket a pelet, na základě kterého vydalo v prosinci 2010 materiál, ve kterém je statistické vyhodnocení položek: pelety dřevěné a rostlinné, brikety dřevěné, rostlinné, papírové, hnědouhelné a rašelinové.

1. Úvod

Předkládaná zpráva je výsledkem zpracování veškerých dostupných statistických zdrojů. Zpráva obsahuje pouze zhodnocení statistických dat, nemůže postihnout veškeré technicko-ekonomické problémy a souvislosti sektoru, jež jdou nad rámec statistického zjišťování. Zpráva zahrnuje data o lisovaných (tvarovaných) palivech (brikety a pelety) z biomasy (dřevní i rostlinné), rašeliny, uhlí a papíru. Důvodem vytvoření takového komplexního přehledu trhu s briketami a peletami je především to, že si jednotlivé komodity do určité míry konkurují. Tento trh prochází během posledních let významnými změnami. Na jedné straně roste spotřeba dřevních briket a pelet, na druhé straně tuzemští výrobci mají stále větší problémy se zajištěním vstupní suroviny. Výrobci dřevěných briket upozorňují jmenovitě: „Velkým problémem i nadále zůstává neúměrně se zvyšující cena pilin a jejich výrazný nedostatek. Výše výroby je limitována množstvím cenově dostupné suroviny. Neúměrně vysoká cena suroviny je dána nekontrolovaným vývozem dřevní hmoty v jakémkoliv stavu, v případě např. jižních Čech do tepláren v Rakousku. I nadále je dotační politikou upřednostňováno prosté spalování kvalitních pilin, namísto jejich materiálového využití. Dodavatelé do energetického sektoru jsou schopni odebírat nevytříděný materiál (kůra, piliny, odkory…) za vyšší cenu než briketárny, které potřebují čisté piliny.“ Přesto, že se obrovská množství briket a pelet vyvážejí, rostou také jejich dovozy. Rostlinné pelety jsou v současné době prakticky již standardním doplňkovým palivem v elektrárnách a teplárnách. Hnědouhelné brikety se u nás přestaly vyrábět v závěru roku 2010, na druhé straně však raketově rostou jejich dovozy z Německa. Na trhu se objevují také netradiční paliva jako rostlinné a papírové brikety. V posledních letech byla investičně podpořena z veřejných zdrojů výstavba velkého množství briketáren a peletáren.

2. Metodika statistiky

Zdroje dat pro jednotlivá paliva jsou uvedena v následujících kapitolách. Jedná se o kombinaci vlastního šetření MPO („Brikety a pelety z biomasy, rašeliny a papíru v roce 2009“), statistiky uhelné produkce a odbytu, statistiky zahraničního obchodu ČSÚ a Eurostat a řady pramenů statistiky energetické spotřeby.

Statistika je zaměřena na hlavní výrobní firmy, až na výjimky není zatím sledována drobná výroba briket a pelet pro vlastní spotřebu a k maloprodeji v nejbližším okolí závodu. Je jisté, že takových firem bude řada, jejich podíl na celkové výrobě by však neměl být, ze statistického hlediska, významný. Pro statistiku zahraničního obchodu byla využita databáze zahraničního obchodu ČSÚ, ze které je možno po verifikaci připravit poměrně kvalitní data. Od roku 2009 byla nově zařazena položka kombinované nomenklatury, která umožňuje lépe sledovat dřevní pelety. Problematické je však sledování dovozů rostlinných pelet a briket, neboť neexistuje pro tato paliva samostatný kód celního sazebníku. Problémem statistiky lisovaných paliv z biomasy je však velký počet výrobních firem a jeho neustálý růst. Návratnost dotazníků je velmi problematická. Z tohoto důvodů bylo nutno statistiku zjednodušit a s využitím odborných odhadů publikovat pouze základní bilanci výroby a užití. Při interpretaci dat o dodávce paliv na trh je nutno počítat s tím, že část nemusí být daného roku spotřebována a může tvořit zásoby u výrobců či spotřebitelů.

Kompletní zpráva ke stažení zde

English Synopsis
Briquettes and pellets in 2009

Department of raw material and energy statistics of the Ministry of Industry and Trade dealt with detection rates of solid fuels in 2009, especially briquettes and pellets, under which in December 2010 issued material with the statistical evaluation of items: wood and plant pellets, wood, plant, paper, coal and peat briquettes.