Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Solární kolektory

Tepelný výkon solárního kolektoru

následující text předchozí text

Tepelný výkon solárního kolektoru se stanovuje z měření průtoku teplonosné látky kolektorem a rozdílu teplot mezi vstupem a výstupem kolektoru

kde

je hmotnostní průtok teplonosné látky kolektorem, v kg/s;
c měrná tepelná kapacita teplonosné látky, v J/(kg K);
tk1 teplota na vstupu do solárního kolektoru, ve °C;
tk2 teplota na výstupu ze solárního kolektoru, ve °C.

Výkon solárního kolektoru se vyhodnocuje a uvádí jako křivka v závislosti na rozdílu mezi střední teplotou teplonosné látky a okolní teplotou (tm - te) podle vztahu

kde

G je sluneční ozáření, ve W/m2, křivka se normalizuje pro hodnotu G = 1000 W/m2.
Ak vztažná plocha kolektoru, ke které jsou vztaženy konstanty η0, a1 a a2, v m2.
η0 účinnost solárního kolektoru při nulových tepelných ztrátách, někdy označovaná jako optická účinnost kolektoru;
a1 lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru, ve W/(m2.K);
a2 kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru (vyjadřuje teplotní závislost), ve W/(m2.K2).

Uvádění jediné křivka výkonu solárního kolektoru normalizované na 1000 W/m2 na jedné straně eliminuje účelové používání různých ploch jako je tomu u křivky účinnosti, na druhé straně nelze křivkou výkonu porovnat dva plochou odlišné kolektory.


Obr. 1 - Křivka tepelného výkonu kolektoru

Pro uvádění instalovaného tepelného výkonu solárního kolektorového pole definuje Evropská federace průmyslových společností v oblasti solární tepelné techniky okrajové podmínky: G = 1000 W/m2, te = 20 °C, tm = 50 °C. Instalovaný výkon je určen bez ohledu na sklon či orientaci kolektoru, předpokládá se kolmý dopad paprsků na aperturu kolektoru, podobně jako např. u biomasy je jmenovitý výkon kotle stanoven pro referenční palivo.

Pro orientační stanovení instalovaného výkonu solárních soustav bez ohledu na konkrétní použitý typ kolektoru a konkrétní druh aplikace se ve statistických šetřeních používá hodnota 700 W/m2 apertury kolektoru.

následující text předchozí text
 
 
Reklama