Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Solární kolektory

Výkladový slovník solární techniky

předchozí text

A  C  D  E  H  CH  I  K  M  O  P  S  T  U  V  Z

A

absorbér
část solárního kolektoru určená k pohlcení zářivé energie a přeměnu na jiné formy energie

apertura
otvor, kterým nesoustředěné sluneční záření vstupuje do zařízení, např. zasklením do kolektoru nebo oknem do místnosti

azimut kolektoru
odchylka orientace kolektoru od jihu; úhel, který svírá svislý průmět normály apertury kolektoru do vodorovné roviny s přímkou směřující od kolektoru k jihu (na severní polokouli) nebo k severu (na jižní polokouli); úhel se měří ve smyslu chodu hodinových ručiček na severní polokouli a proti smyslu na jižní polokouli; kladná hodnota od jihu na západ, záporná od jihu na východ

azimut Slunce
úhel, který svírá svislý průmět spojnice místa pozorovatele a momentální polohy Slunce do vodorovné roviny v místě pozorovatele s přímkou směřující od místa pozorovatele k jihu (na severní polokouli) nebo k severu (na jižní polokouli); úhel se měří ve smyslu chodu hodinových ručiček na severní polokouli a proti smyslu na jižní polokouli; kladná hodnota od jihu na západ, záporná od jihu na východ


C

čas sluneční
denní čas, určený ze zdánlivého úhlového pohybu Slunce po obloze, se slunečním polednem jako vztažným bodem pro 12.00 hodin

článek fotovoltaický
polovodičový prvek umožňující přímou přeměnu slunečního záření na elektrickou energii na principu fotovoltaického jevu

čočka, Fresnelova
čočka s účelně odstraněnou hmotou, nepodílející se na lomu paprsků


D

dávka slunečního ozáření
hustota sluneční zářivé energie dopadající na jednotku plochy za určitou dobu, která se zjistí integrací slunečního ozáření (výkonu) v určitém časovém intervalu (hodina, den, měsíc, rok), v kWh/m2 nebo MJ/m2

deklinace
úhel, který svírá spojnice středů Země a Slunce s rovinou zemského rovníku (odchylka od rovníku směrem na sever se značí znaménkem +); úhel precesního pohybu (náklonu) zemské osy

doba slunečního svitu
doba, po kterou je vodorovná plocha vystavena přímému slunečnímu ozáření > 120 W/m2


E

emisivita
poměr zářivého toku vyzařovaného tělesem o dané teplotě k zářivému toku vyzařovanému dokonale černým tělesem při stejné teplotě

energie dodatková
energie dodaná pro dohřev (v solární soustavě)

energie pomocná
elektrická energie potřebná pro provoz soustavy, např. pro oběhová čerpadla, regulaci, atd.

energie sluneční
energie slunečního záření, ve smyslu: přicházející od Slunce

energie solární
energie slunečního záření, ve smyslu: využívaná v technickém zařízení


H

heliograf
zařízení zaznamenávající časové intervaly, během nichž je sluneční záření natolik intenzivní, že vytváří zřetelné stíny; slouží k měření doby slunečního svitu

hemisférický
polokulový, přicházející z polokoule oblohy

hmota vzduchu optická
poměr délky dráhy paprsků procházejících atmosférou vyslaných z mimozemského tělesa (Slunce) v určitém směru až k mořské hladině k délce jejich dráhy při kolmém průchodu atmosférou


CH

chlazení solární
způsob chlazení, které využívá solárního tepla v chladicím cyklu, např. v absorpční chladicí jednotce


I

index lomu
bezrozměrná fyzikální veličina popisující šíření elektromagnetického záření (světla) v látkách; podíl rychlosti světla ve vakuu k rychlosti v daném materiálu


K

kolektor hybridní fotovoltaicko-tepelný
kolektor využívající současně jak fotovoltaické tak fototermické přeměny

kolektor hybridní vzduch-kapalina
kolektor se dvěma teplonosnými látkami pro využití tepla

kolektor kapalinový tepelný
solární kolektor, ve kterém je použita kapalina jako teplonosná látka

kolektor natáčivý
solární kolektor na pohyblivé konstrukci, umožňující sledovat zdánlivý pohyb Slunce po obloze během dne natáčením kolem jedné nebo dvou os

kolektor nezasklený, nezakrytý
solární kolektor bez krytu na přijímací straně

kolektor plochý
nesoustřeďující solární kolektor, jehož apertura je v zásadě rovinná

kolektor s bodovým ohniskem
solární kolektor soustřeďující sluneční záření do bodu

kolektor s dvojitým zasklením
solární kolektor opatřený dvojitým krytem (dvě krycí vrstvy se vzduchovou mezerou) pro snížení tepelných ztrát

kolektor s jednoduchým zasklením
solární kolektor opatřený jednoduchým (jednovrstvým) krytem

kolektor s lineárním ohniskem
solární kolektor soustřeďující sluneční záření pouze v jedné rovině do lineárního (přímkového) ohniska; solární kolektor z válcovým koncentrátorem v jedné rovině symetrie

kolektor s parabolickým válcovým reflektorem
solární kolektor s lineárním ohniskem, soustřeďující sluneční záření válcovým zrcadlem, které má parabolický průřez

kolektor s paraboloidním reflektorem
solární kolektor s bodovým ohniskem, jehož reflektor má tvar dutého rotačního paraboloidu

"kolektor se složeným parabolickým koncentrátorem, CPC kolektor"
solární kolektor, na jehož absorbér je sluneční záření soustřeďováno složeným parabolickým koncentrátorem

kolektor solární tepelný
zařízení určené k přeměně slunečního záření ve využitelné teplo

kolektor soustřeďující; koncentrační
solární kolektor, u kterého jsou sluneční paprsky usměrňovány reflektory, čočkami nebo jinými optickými prvky na absorbér, který má menší plochu než apertura

kolektor trubkový
solární kolektor s aperturou ve tvaru skleněných válců

kolektor vakuový trubkový
solární kolektor s absorbérem umístěným uvnitř uzavřené skleněné průhledné trubky (tvořící aperturu), jejíž vnitřní prostor je vakuován

kolektor vakuový trubkový typu Sydney
vakuový trubkový kolektor s válcovou aperturou a válcovým absorbérem; skládá se ze dvou celoskleněných trubek (krycí, absorpční) s uzavřeným vakuovaným meziprostorem

kolektor vakuový, vakuovaný
kolektor, v němž je prostor mezi absorbérem a krytem vakuován (plochý, trubkový)

kolektor vzduchový
solární kolektor, ve kterém je používán vzduch jako teplonosná látka

kolektor zasklený, zakrytý
solární kolektor opatřený krytem (zasklením)

konstanta sluneční
sluneční ozáření v rovině kolmé ke směru šíření záření mimo zemské atmosféry v průměrné vzdálenosti Země od Slunce; střední roční hodnota podle World Radiation Center je 1367 W/m2

kryt kolektoru
průsvitný nebo průhledný materiál zakrývající absorbér solárního kolektoru na přijímací straně; snižuje tepelné ztráty a chrání proti vlivům počasí

křivka účinnosti
závislost účinnosti na provozních podmínkách


M

materiál se změnou skupenství
látka umožňující ve vhodném teplotním rozsahu měnit skupenství (např. tání-tuhnutí); využívá se k akumulaci tepla

modifikátor úhlu dopadu
parametr vyjadřující poměrnou změnu účinnosti solárního kolektoru s úhlem dopadu slunečního záření vzhledem ke kolmému dopadu; vyjádření úhlově závislých optických vlastností kolektoru


O

odraz difúzní
odraz, při kterém odražené záření vystupuje pod různými úhly; odražené záření je všesměrové (difúzní)

odraz zrcadlový
odraz, při kterém úhel odrazu záření je stejný jako úhel dopadu; odražené záření je směrové

odrazivost, činitel odrazivosti
poměr zářivého toku odraženého od ozářeného povrchu k toku dopadajícímu na povrch

okruh kolektorový
okruh s kolektory zahrnující čerpadlo nebo ventilátor, potrubí a výměník tepla, pokud je použit

ozáření sluneční
hustota výkonu slunečního záření dopadajícího na povrch, tj. poměr slunečního zářivého toku dopadajícího na určitý povrch a velikosti tohoto povrchu [W/m2]; intenzita dopadajícího slunečního záření (nedoporučený výraz), oslunění (nedoporučený výraz)


P

panel fotovoltaický
solární fotovoltaický kolektor; soubor fotovoltaických článků, serioparalelně pospojovaných pro zvýšení svorkového výkonu

panel solární
solární fotovoltaický kolektor

podíl solární
poměr solárních zisků, dodaných solární soustavou, k celkové potřebě tepla v soustavě (za určité období)

podpora vytápění
přitápění; částečné předávání výkonu (solární soustavy) do okruhu vytápění

pohltivost, činitel pohltivosti
poměr zářivého toku pohlceného prvkem ozářené plochy k dopadajícímu zářivému toku

pokrytí solární
viz podíl solární

poledne sluneční
místní denní čas, kdy Slunce prochází pozorovatelovým poledníkem (jeví se pozorovateli na obloze nejvýše)

poměr koncentrační
poměr plochy apertury k ploše absorbéru (geometrický koncentrační poměr), používá se pro tepelné kolektory; poměr ozáření apertury k ozáření absorbéru (koncentrační poměr ozáření), používá se pro FV kolektory

povrch neselektivní
povrch, jehož optické vlastnosti, tj. odrazivost, pohltivost, propustnost a emisivita jsou nezávislé na vlnových délkách jak v oblasti krátkovlnného, tak dlouhovlnného záření (vykazují obdobné hodnoty)

povrch selektivní
povrch, jehož optické vlastnosti, tj. odrazivost, pohltivost, propustnost a emisivita jsou závislé na vlnových délkách dopadajícího záření (různé hodnoty při různých vlnových délkách)

propustnost, činitel propustnosti
poměr zářivého toku procházejícího tělesem k toku dopadajícímu

pyranometr
radiometr konstruovaný pro měření slunečního ozáření přijímací rovinné plochy

pyrgeometr
radiometr pro měření dlouhovlnného ozáření rovinné přijímací plochy

pyrheliometr
radiometr používaný jako dalekohledový detektor k měření přímého slunečního ozáření při kolmém dopadu; aktinometr (nesprávně)


S

selektivita absorbéru
vlastnost absorpčního povrchu, kdy odrazivost v oblasti slunečního záření (vlnové délky 0,3 - 3 mm) je nízká (vysoká pohltivost), zatímco v oblasti dlouhovlnného záření (nad 3 mm) je vysoká (nízká emisivita); poměr pohltivosti absorbéru v oblasti slunečního záření k emisivitě v oblasti dlouhovolnného záření

simulátor slunečního záření
umělý zdroj zářivé energie napodobující záření Slunce

sklo antireflexní
sklo opatřené antireflexním povlakem pro snížení odrazivosti

sklo nízkoželezité
sklo s nízkým obsahem oxidu železa Fe2O3 zajišťující vysokou propustnost

sklo prizmatické
sklo opatřené texturou pro snížení odrazivosti v oblasti vyšších úhlů dopadu slunečního záření

sklon kolektoru
úhel mezi rovinou kolektoru a vodorovnou rovinou

sluneční
termín "sluneční" vyjadřuje souvislost se Sluncem a fyzikálními pochody s ním spojenými

slunoměr
heliograf; přístroj pro měření doby slunečního svitu

solanka
vodní roztok soli používaný jako teplonosná kapalina; termín se používá i jako obecné označení nemrznoucí teplonosné kapaliny

solární
termín "solární" vyjadřuje souvislost s technickým využitím sluneční energie

součinitel kolektoru tepelný přenosový
poměr energie dodané solárním kolektorem k energii, která by byla dodána, jestliže by celý absorbér měl vstupní teplotu teplonosné látky

součinitel kolektoru účinnostní
poměr energie dodané solárním kolektorem k energii, která by byla dodána jestliže by celý absorbér měl střední teplotu teplonosné látky

soustava s nízkým průtokem
solární soustava s průtokem 10-20 l/(h.m2) plochy kolektoru, při kterém se dosáhne ohřátí teplonosné kapaliny v kolektoru o cca 30-50 °C

soustava s nuceným oběhem
soustava, v níž se využívá čerpadlo nebo ventilátor pro oběh teplonosné látky

soustava s přirozeným oběhem (samotížná)
soustava, v níž oběh vzniká pouze v důsledku rozdílných hustot teplonosné látky mezi kolektory a zásobníkem nebo mezi kolektory a výměníkem tepla

soustava s vysokým průtokem
solární soustava s průtokem 50-70 l/(h.m2) plochy kolektoru, při kterém se dosáhne ohřátí teplonosné kapaliny v kolektoru o cca 7-10 °C

soustava solární kapalinová
solární soustava, kde teplonosnou látkou je kapalina

soustava solární kombinovaná
solární soustava pro přípravu teplé vody a vytápění (přitápění)

soustava solární pro přípravu teplé vody
solární soustava pro přípravu teplé vody

soustava solární tepelná
soustava složená ze solárních kolektorů a ostatních součástí, která dodává tepelnou energii

soustava solární teplovzdušná
solární soustava, kde teplonosnou látkou je vzduch

soustava solární vypouštěcí
solární soustava s přímým průtokem, ze které může být voda z kolektorů vypouštěna do odpadu, obvykle jako ochrana před zamrznutím

soustava solární vyprazdňující se
solární soustava, ve které se pravidelně, jako část pracovního cyklu, teplonosná látka vyprázdní ze solárního kolektoru do zásobníku po vypnutí oběhového čerpadla a po jeho zapnutí se kolektory teplonosnou látkou znovu zaplní

spektrální
vlastní určitým vlnovým délkám

spektrum sluneční
distribuční křivka elektromagnetického záření vyzařovaného Sluncem podle vlnových délek

stav klidový
stav, kdy solární kolektor nepředává žádný tepelný výkon, ačkoli jeho absorpční plocha pohlcuje sluneční záření (nulový průtok teplonosné látky, nulová účinnost); stagnace


T

technika solární tepelná
obor zabývající se přeměnou slunečního záření na teplo a jeho využitím

teplo solární
teplo původem ze slunečního záření

trubice tepelná
uzavřená trubice plněná pracovní látkou, která se na výparníkové straně odpařuje a na opačné kondenzátorové straně kondenzuje a tak přenáší teplo z jednoho konce trubice na druhý


U

účinnost kolektoru
poměr energie přenášené teplonosnou látkou za určité časové období k součinu definované kolektorové plochy a slunečního ozáření dopadajícího na kolektor ve stejném časovém intervalu za ustálených podmínek

účinnost optická
účinnost kolektoru, při níž střední teplota absorbéru je rovná teplotě okolního vzduchu (nulové tepelné ztráty); zjednodušeně se označuje účinnost kolektoru, při níž střední teplota teplonosné látky je rovná teplotě okolního vzduchu

úhel dopadu
úhel mezi spojnicí středu Slunce a ozářené plochy a vnější kolmicí (normálou) vztyčenou nad ozářenou plochu


V

vakuum
stav, kdy tlak plynu v uzavřeném prostoru je snížen pod hodnotu atmosférického

voda otopná (OV)
teplonosná látka u teplovodních a horkovodních soustav

voda teplá (TV)
zdravotně nezávadná ohřátá pitná voda určená k mytí osob, umývání nádobí a předmětů, praní prádla, úklidu apod.


Z

záření blízké infračervené
záření o vlnových délkách od 780 nm do přibližně 15 mm

záření difúzní sluneční
část slunečního záření rozptýleného při průchodu atmosférou, působí všesměrově (na rozdíl od přímého slunečního záření); sluneční záření, které netvoří stín

záření dlouhovlnné
záření o vlnových délkách větších než 3 mm (mikrometry); obvykle vydávané ze zdrojů o teplotách vyskytujících se na zemském povrchu

záření infračervené
záření o vlnových délkách od 780 nm do přibližně 0,1 mm; zkratka IČ

záření odražené sluneční
část slunečního záření odraženého od osluněných povrchů, zpravidla difúzního charakteru

záření přímé sluneční
nerozptýlené sluneční záření přicházející od Slunce beze změny směru; směrově závislé; ; sluneční záření, které tvoří stín

záření sluneční
záření vysílané Sluncem (ultrafialové, viditelné a infračervené), krátkovlnné záření (nedoporučovaný výraz), oslunění (nedoporučovaný výraz)

záření ultrafialové
záření o vlnových délkách kratších než má viditelné světlo a delších než paprsky X; záření v oblasti vlnových délek od 100 do 380 nm; dělí se na UVA: 315 až 380 nm, UVB: 280 až 315 nm, UVC: 100 až 280 nm

záření viditelné, (světlo)
záření o vlnových délkách 380 až 780 nm, stimulující oční nervy

záření vzdálené infračervené
záření o vlnových délkách od 15 mm do přibližně 0,1 mm

zásobník kombinovaný
zásobník tepla sdružující ohřev otopné vody a přípravu teplé vody

zásobník netlakový
zásobník tepla s volnou hladinou akumulační látky

zásobník solární
zásobník s přívodem tepla ze solární soustavy

zásobník tepla
nádrž nebo nádoba s potřebným množstvím teplonosné nebo akumulační látky, používaná v případě rozdílných časových průběhů dodávky a odběru tepla

zásobník teplé vody
nádrž nebo nádoba s potřebným množstvím teplé vody (TV)

zásobník vyrovnávací
zásobník tepla sloužící pro krátkodobé vyrovnání nesoučasnosti dodávky a odběru tepla

zdroj tepla dodatkový
zdroj tepla, jiný než solární, užívaný k doplnění výkonu solární tepelné soustavy


Převzato z časopisu Vytápění větrání instalace

předchozí text
 
 
Reklama