Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Co by měla splňovat realizace solární soustavy?

Následující požadavky podmiňující efektivní fukci solární soustavy jsou určeny pro nejčastější realizace maloplošných soustav v rodinných domech, jejichž splnění by investor měl po realizační firmě vyžadovat, případně si podle míry splnění firmu vybrat. Nesplnění uvedených požadavků sice vede k nižší ceně solární soustavy, avšak současně k omezení úspory dosažitelné soustavou či přímo k nefunkčnosti soustavy.

 1. Parametry solárních kolektorů udávaných výrobcem jsou doloženy protokolem o zkouškách v souladu s EN 12975 z akreditované zkušebny.
 2. Pro uchycení kolektorů jsou použity nosné konstrukce doporučené výrobcem nebo je jejich použití doloženo statickým výpočtem.
 3. Objem solárního zásobníku odpovídá ploše solárních kolektorů: 50 až 70 l/m2 (příprava teplé vody), 70 až 100 l/m2 (podpora vytápění).
 4. Primární okruh solární soustavy je naplněn zdravotně nezávadnou nemrznoucí kapalinou s bodem tuhnutí ≤ -30 °C (kontrola refraktometrem) a pH ≥ 8 (po naplnění, kontrola lakmusovým papírkem) a musí splňovat další podmínky výrobce kolektorů, pokud jsou stanoveny.
 5. V primárním okruhu solární soustavy je zajištěno řádné odvzdušnění / odplynění, např. instalací uzavíratelných odvzdušňovacích armatur v nejvyšších místech solární soustavy.
 6. Odvzdušnění primárního okruhu je během provozu solární soustavy odstaveno (ruční odvzdušnění, automatický odvzdušňovací ventil zapojen před uzavírací kohout).
 7. V primárním okruhu solární soustavy je instalován alespoň orientační měřič průtoku a průtok primárním okruhem je nastaven v rozmezí 15 až 70 l/(h.m2) plochy solárních kolektorů.
 8. Všechny materiály, tvarovky a prvky použité v primárním okruhu v blízkosti kolektorů jsou odolné maximálním teplotám (150 °C) a tlakům (> 3 bar) v provozu.
 9. Pro rozvod primárního okruhu je použito kovové potrubí, s vyloučením pozinkovaného. Pro solární soustavy se zasklenými kolektory nelze použít plastové potrubí.
 10. Kolektorová pole a úseky potrubí (kromě vlnovcových) s délkou nad 10 m jsou vybaveny prvky pro kompenzaci dilatací a jsou v pravidelných úsecích uchyceny k pevné konstrukci (všechny typy potrubí).
 11. Rozvod je opatřen souvislou tepelnou izolací s teplotní odolností nad 150 °C a pokud není opatřena oplechováním, také s odolností proti vnikání vlhkosti a odolností proti UV záření.
 12. Tloušťka tepelné izolace samostatně izolovaných rozvodů je minimálně rovna průměru potrubí. U předizolovaných dvojitých kompaktních potrubí může být tloušťka izolace poloviční. U světlostí nad DN40 je možné tloušťku tepelné izolace snížit na základě výpočtu hospodárné tloušťky izolace.
 13. Primární okruh solární soustavy je vybaven prvkem zabraňujícím obrácenému proudění vlivem vztlaku (zpětná klapka, termosifon z potrubní smyčky, plovák v měřiči průtoku, aj.).
 14. Kolektorový okruh je vybaven tlakovou expanzní nádobou určenou pro solární soustavy (materiál, tlaková odolnost).
 15. Expanzní nádoba je připojena na přívodním potrubí ke kolektorům za zpětnou klapkou ve směru proudění kapaliny.
 16. Objem expanzní nádoby je minimálně 2,5 l/m2 plochy solárních kolektorů.
 17. Otevírací tlak pojistného ventilu je nižší nebo rovný maximálnímu dovolenému tlaku nejslabšího prvku solární soustavy (např. deskový výměník, zásobník).
 18. Mezi pojistným ventilem solární soustavy a solárními kolektory není instalována uzavírací armatura.
 19. Plocha vnitřního výměníku v zásobníku je větší než 0,2 m2/m2 plochy kolektoru.
 20. Teplotní čidlo kolektoru (rozběhové) je umístěno v kolektoru v jímce v kontaktu s absorbérem nebo v připojovací tvarovce přímo na výstupu teplonosné kapaliny z kolektoru.
 21. Teplotní čidlo zásobníku (rozběhové) je umístěno v jímce v úrovni výměníku tepla (u zásobníků s vnitřním výměníkem) nebo v dolní části zásobníku (u zásobníků s externím výměníkem).
 22. Výstupní teplota teplé vody ze solárního zásobníku je omezena na maximálně 65 °C, např. termostatickým trojcestným směšovacím ventilem nebo nastavením regulátoru solární soustavy.
 23. Primární okruh solární soustavy je vybaven napouštěcím a vypouštěcím ventilem.

Obecná doporučení

 1. Optimální sklon solárních kolektorů je 45°, nicméně pro systémy celoroční přípravy teplé vody lze uvažovat sklon 15 až 50°, pro podporu vytápění 45° až 90°.
 2. Optimální orientace kolektorů je ve směru jihovýchod až jihozápad (odchylka ± 45° od jihu), možná je i orientace na východ (snížení zisků o 25 %) nebo západ (snížení zisků o 20 %).

Tento list neslouží pro kontrolu solárních soustav s vyprazdňováním (drain-back) soustavy.

zpracoval: Československá společnost pro sluneční energii, Novotného lávka 5, Praha 1, info@solarnispolecnost.cz

 
 
Reklama