Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Fotovoltaika

Podmínky přímého prodeje vlastní vyrobené elektřiny

V souvislosti s rozvojem decentrálních výroben elektřiny, převážně z obnovitelných zdrojů, se ze strany výrobců elektřiny setkáváme stále častěji s dotazy, zda a jak je možné prodávat jimi vyrobenou elektřinu uživatelům bytů v bytových domech, kanceláří v objektech či jiných prostor ve výrobních či jiných areálech (říkejme jim dále pro jednoduchost „nájemci“) přímo, bez využití distribuční soustavy.

Současná legislativa tento postup umožňuje. Lze tak dosáhnout řady výhod pro obě strany. Výrobce však musí pečlivě dbát na vykazování vyrobené elektřiny, jejího oddělení od vykazování elektřiny dodané ze sítě a následné rozúčtování mezi jednotlivé koncové spotřebitele – nájemce.

Jedná se zpravidla o řešení, kdy je vyrobená elektřina spotřebována přímo v místě, ať již se jedná o bytový či kancelářský dům, nebo průmyslový areál (dále jen „nemovitost“). Přímá dodávka elektřiny bez nutnosti využít distribuční soustavu umožňuje, aby v ceně elektřiny nebyly zahrnuty poplatky za distribuci ani další regulované složky. Cena elektřiny pro nájemce tak může být nižší, než cena elektřiny odebrané z elektrizační soustavy. Rozhodující bude v tomto směru především dohoda smluvních stran – výrobce a uživatele nemovitosti.

Aby vůbec bylo možné o takovém modelu uvažovat, musí být splněno několik základních podmínek. Dodávka se musí uskutečňovat prostřednictvím tzv. přímého vedení, tak jak je tento pojem definován v energetickém zákoně. Přímým vedením je i vedení, které není ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy a slouží k zásobování vlastních provozoven výrobce elektřiny nebo jeho zákazníků. Tato podmínka je v zásadě splněna, pokud je odběrné nebo předávací místo na hranici nemovitosti a vlastníci nebo nájemci nemovitosti nemají elektroměry instalované provozovatelem distribuční soustavy. Měření jejich dodávky může probíhat například prostřednictvím podružných elektroměrů nebo je pouze rozúčtované podle předem sjednaného klíče – např. podlahové plochy, apod.

Zpravidla však vlastní výroba elektřiny nepostačí k pokrytí celé spotřeby všech spotřebitelů. Vlastník odběrného či předávacího místa, jež je většinou i vlastníkem a provozovatelem výrobny elektřiny v nemovitosti, musí zajistit dodávku elektřiny pro všechny spotřebitele z distribuční soustavy a následně jim ji rozúčtovat. Na druhé straně v případě, kdy vlastní výroba převyšuje v danou chvíli spotřebu, musí mít možnost dodat přebytky do distribuční soustavy.

Nájemci tak nemají vlastní smlouvy s dodavatelem elektrické energie a obdrží pouze přeúčtování nákladů zpracované vlastníkem odběrného místa a výrobny elektřiny (říkejme mu pro účely tohoto příspěvku „výrobce“) podle předem daných kritérií. Jakým způsobem však výrobce přeúčtovat nájemcům elektřinu odebranou ze sítě a zároveň vyúčtovat i elektřinu vyrobenou přímo v areálu nebo domě, která se nikdy do distribuční soustavy nedostala?

Podmínky rozúčtování odebrané i vyrobené elektřiny

Výrobce elektřiny má právo dodávat elektřinu vyrobenou v jím provozované výrobně elektřiny přímým vedením. Tato možnost se v energetickém zákoně objevuje teprve s účinností od 1. ledna 2016. Jak již bylo uvedeno výše, musí jít o vedení, které není ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy. Aby tedy výrobce mohl prodávat vyrobenou elektřinu přímo nájemcům musí být splněny následující předpoklady:

 • nájemci nemají vlastní smlouvu s obchodníkem s elektřinou, ani vlastní samostatné připojení k distribuční soustavě. Veškerá elektřina, kterou spotřebovávají, je jim dodávána výrobcem na základě smlouvy, zpravidla nájemní,
 • z hlediska distributora elektřiny jde o jedno odběrné či předávací místo, přes které probíhá nejen odběr z distribuční soustavy, ale i dodávka přebytků elektřiny vyrobené ve výrobně nacházející se v nemovitosti. Není tedy možné, aby se na dodávce domluvili dva sousedi v rodinných domech, z nichž jeden provozuje solární elektrárnu, ledaže by byli připojeni k distribuční soustavě přes jeden elektroměr.

Povinnosti výrobce při rozúčtování elektřiny odebrané z distribuční soustavy

Výrobce nedokáže pokrýt vlastní elektřinou veškerou spotřebu za odběrným místem a proto musí zajistit nákup elektřiny z distribuční soustavy. V tomto ohledu je tedy odběratelem elektřiny a z hlediska energetického zákona má práva a povinnosti zákazníka. Jako takový má výrobce právo v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 energetického zákona právo poskytovat a rozúčtovat jiné osobě odebranou elektřinu prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného odběrného elektrického zařízení.

Výrobce by při rozúčtování elektřiny odebrané z distribuční sítě nájemcům měl postupovat následovně:

 • cena účtovaná nájemci je určena podílem celkových nákladů na nákup elektřiny a celkového množství odebrané elektřiny. K této ceně nelze uplatnit jakoukoliv přirážku.
 • celkové náklady jsou následně rozúčtovány na jednotlivé nájemce, přičemž je nutné zohlednit i vlastní spotřebu výrobce; lze sice doporučit instalaci podružných elektroměrů pro všechny uživatele, nicméně to z pohledu praxe ani zákona není jediné řešení,
 • způsob rozúčtování nákladů za nakoupenou elektřinu je součástí dohody mezi výrobcem a nájemcem.
 • zákon konkrétní metodu rozúčtování neupravuje, nicméně tato metoda by měla být podle možností objektivní, např. změření množství poskytnuté elektřiny nefakturačními měřidly při použití průměrné ceny vypočtené vzhledem k odebranému množství elektřiny, což je vzhledem k instalaci podružných měřidel způsob pro výrobce nejvhodnější.
 • součet plateb od nájemců na nákup elektřiny rozúčtovaných podle výše uvedených pravidel včetně podílu na vlastní spotřebu nesmí překročit celkové náklady na nákup elektřiny výrobcem. V opačném případě by se jednalo o podnikání bez platné licence na obchod s elektřinou.

Kromě uvedené platby za elektřinu lze po nájemcích požadovat i oprávněné náklady na údržbu vlastního odběrného zařízení. Nárokovaný podíl na úhradu nákladů na údržbu rozvodů však nesmí být součástí rozúčtování nákladů na nákup elektřiny. Taková platba být sjednána zvlášť a výslovně ve smlouvě mezi výrobcem a nájemcem.

Přímý prodej vlastní vyrobené elektřiny

Výrobce vyrábí elektřinu ve vlastních výrobnách elektřiny na základě platné licence a tuto elektřinu dodává nejen do distribuční soustavy, ale i nájemcům přímým vedením, přičemž měření může, ale nemusí, probíhat přes podružné elektroměry.

Tento způsob prodeje elektřiny není zákonem dále blíže upraven, stejně tak prováděcí právní předpisy v tomto ohledu neupřesňují podmínky přímých dodávek. Výrobce je však přesto povinen respektovat některá pravidla, která se jinak týkají jen obchodníků s elektřinou. Jak vyplývá z § 23 odst. 2 písm. n) energetického zákona, jedná se zejména o pravidla pro obsažená v ustanovení § 30 odst. 2 energetického zákona.

Drtivá většina povinností uvedených v tomto ustanovení je pro výrobce naprosto nesplnitelná a je „šita na míru“ obchodníkům s elektřinou. Jejich aplikace na situaci výrobce tedy musí být přiměřená. V zásadě je nutné zejména zajistit dodávku poslední instance – dodávku za situace, kdy obchodník s elektřinou, s nímž má provozovatel uzavřenu smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny, přestane elektřinu dodávat a je nahrazen dodavatelem poslední instance.

Způsob přeúčtování vyrobené a zakoupené elektřiny:

Postup, kdy výrobce bude přeúčtovávat nejen elektřinu odebranou ze sítě, ale i elektřinu vyrobenou přímo v nemovitosti, jednotlivým nájemcům jako konečným spotřebitelům, je v souladu s energetickým zákonem a dalšími souvisejícími předpisy. Tento postup však musí respektovat základní pravidla obsažená v příslušných předpisech.

Výrobce by tak při přeúčtování měl postupovat následujícím způsobem:

 • mít s jednotlivými nájemci uzavřené smlouvy o dodávce elektřiny, v nichž by byl upraven způsob rozúčtování elektřiny odebrané ze sítě a elektřiny vyrobené přímo v nemovitosti,
 • součástí smlouvy může být i ujednání o tom, že nájemci ponesou část nákladů na údržbu odběrného místa,
 • výrobce však musí být schopen prokázat, že na přeúčtování elektřiny z distribuční soustavy nevytváří zisk,
 • k elektřině vyrobené přímo v nemovitosti není nutné účtovat distribuční poplatky a její cena je stanovena dohodou výrobce z nájemcem. Lze tedy dosáhnout významné úspory pro koncové spotřebitele,
 • vycházet z údajů na podružných elektroměrech, jsou-li instalovány, nebo dodržovat sjednané podíly spotřeby jednotlivých konečných uživatelů na celkové spotřebě elektřiny.

Přímá dodávka vyrobené elektřiny v připravované evropské legislativě

Nedávno zveřejněné návrhy nových nařízení, směrnic a dalších předpisů upravujících reformu energetického trhu v Evropské unii1 počítají s tím, že vlastní spotřeba výrobců a jejich zákazníků (zejména nájemců budov) budou mít adekvátní legislativní podmínky.

Návrh směrnice o společném trhu s elektřinou2 počítá s novým typem účastníka trhu s elektřinou – aktivním zákazníkem. Aktivní zákazník je zákazník nebo skupina zákazníků, kteří spotřebovávají, skladují nebo prodávají elektřinu vyrobenou v jejich nemovitosti, přičemž se nejedná o jejich hlavní podnikatelskou aktivitu nebo výdělečnou činnost.

Spotřebitel se může stát „aktivním zákazníkem“, tedy výrobcem a dodavatelem elektřiny z OZE3, přičemž není rozhodující, zda vyrábí elektřinu v bytovém domě, kancelářské či jiné komerční budově nebo výrobním areálu nebo dokonce provozuje uzavřenou distribuční soustavu. Nesmí se však jednat o jeho hlavní podnikatelskou aktivitu nebo výdělečnou činnost.

Aktivní zákazníci budou mít do budoucna řadu výhod a oprávnění, jež jim současná legislativa nepřiznává. Bude se jednat zejména o:

 • možnost prodávat přebytky vyrobené elektřiny do sítě bez toho, aby byli zatíženi nepřiměřenými požadavky nebo poplatky ze strany vykupujících,
 • zůstanou jim zachována práva zákazníků ve smyslu příslušných předpisů o trhu s elektřinou,
 • nebudou považováni za výrobce elektřiny, pokud ročně do distribuční soustavy nedodají více než 10 MWh u domácností a 500 MWh v případě právnických osob,
 • budou dostávat odpovídající protiplnění za elektřinu dodanou do sítě ve výši tržní hodnoty dodané elektřiny,
 • výrobna elektřiny může být vybudována, spuštěna, provozována a udržována třetí osobou, a to včetně všech měření.

Autor je advokát specializující se na oblast energického práva a obnovitelných zdrojů energie.


Poznámky

1 https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition... Zpět

2 Directive of the European Parliament and of the Council on common rules for the internal market in elektricity, blíže viz http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v7_864.pdf... Zpět

3 Překlad autora. Originální termín renewable self-consumer nemá zatím oficiální překlad do českého jazyka. ... Zpět

English Synopsis
Conditions of direct sales of self-produced electricity

In relation to the decentralized electricity production development, the issue whether it is possible to sell generated electricity directly to users of apartments in residental buildings, offices or other areas without using the distribution grid, is on the agenda.

 
 
Reklama