Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Fotovoltaika

Povinné zveřejňování smluv v energetice

O povinném zveřejňování smluv, uzavíraných se státem, obcemi kraji a dalším organizacemi ovládanými státem nebo obcemi se hovoří již dlouhou dobu. Zákon o registru smluv je účinný již od 1. července loňského roku, nicméně teprve od 1. července tohoto roku nabývá účinnosti ustanovení, které stanoví sankci za neuveřejnění smlouvy. Skutečné dopady zákona lze tedy očekávat až nyní. Jaký vliv bude mít na energetický sektor?


© Fotolia.com

O povinném zveřejňování smluv, uzavíraných se státem, obcemi kraji a dalším organizacemi ovládanými státem nebo obcemi se hovoří již dlouhou dobu. Zákon o registru smluv je účinný již od 1.července loňského roku, nicméně teprve od 1.července tohoto roku nabývá účinnosti ustanovení, které stanoví sankci za neuveřejnění smlouvy. Skutečné dopady zákona lze tedy očekávat až nyní. Jaký vliv bude mít na energetický sektor?

Pro smlouvy uzavřené po 1. červenci 2017 včetně tedy platí, že se stanou účinnými až teprve jejich uveřejněním v registru smluv. Do té doby budou nevymahatelné, tj. strany se jejími požadavky nemusí řídit. Pokud takové smlouvy nebudou uveřejněny ani do 3 měsíců ode dne jejich uzavření, ze zákona budou od počátku zrušeny. Tedy, bude se na ně hledět, jako by k jejich uzavření nikdy nedošlo a smluvní strany jimi nebudou vázány, ani z nich oprávněny. Pokud by přesto na jejich základě smluvní strany plnily, bude se jednat o bezdůvodné obohacení, které musí být vráceno.

Povinnost uveřejňovat smlouvy v registru smluv se týká soukromoprávních smluv a smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je zejména Česká republika, obec, kraj, státní/obecní/krajské příspěvkové organizace a ústavy, státní podnik, právnické osoby, v nichž má stát nebo obec či kraj většinovou majetkovou účast (a to i prostřednictvím jiné právnické osoby) a další subjekty. Ne však všechny smlouvy s těmito subjekty je třeba uveřejňovat v registru smluv, který je k dispozici online na adrese https://smlouvy.gov.cz/. Zákon stanoví některé výjimky z této povinnosti, například:

  • osobní údaje;
  • smlouvy uzavřené s obcí, která nevykonává rozšířenou působnost, příspěvkovou organizací touto obcí zřízenou nebo právnickou osobou, v níž má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou účast (městských částí se tato výjimka netýká);
  • smlouvy uzavřené adhezním způsobem, jejichž smluvní stranou je právnická osoba, v níž má stát, obec či kraj většinovou majetkovou účast;
  • smlouvy s hodnotou předmětu, která nepřesáhne 50 000 Kč bez DPH;
  • technické předlohy, návody, výkresy, projektovou dokumentaci, modely, způsob výpočtu jednotkových cen aj.

Z výše uvedeného vyplývá, že zveřejňovat se musí smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programů Nová zelená úsporám nebo OPPIK, pokud plnění přesahuje uvedený limit 50 000 Kč bez DPH. Je tedy v zájmu jak příjemce dotace, tak realizační firmy, ověřit si v registru smluv, zda byla smlouva o přidělení dotace řádně zveřejněna a je tedy platná. Podobně platí povinnost zveřejňovat smlouvy mezi objednatelem energetického zařízení či služeb (FVE, KGJ apod.), pokud je jím stát, obec, kraj či další výše uvedené povinné osoby, a instalační společností, či společností poskytující energetické služby na druhé straně (ESCO společností).

V registru smluv se neuveřejňují kopie smluv jako takových, nýbrž jen jejich textový obsah, tzn. bez podpisů a razítek. Zveřejnění musí být provedeno tak, aby bylo možné v dokumentech vyhledávat.

Pro smluvní strany se jedná se o velmi silný zásah do kontraktačního procesu. S ohledem na odloženou účinnost smlouvy až v okamžiku jejího uveřejnění smlouvy, nebo dokonce na sankci absolutní neplatnosti při nesplnění povinnosti jejího uveřejnění nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření (podpisu oběma smluvními stranami), je třeba skutečně na splnění této povinnosti dbát. Doporučujeme tedy všem podnikatelům vždy ověřit řádné zveřejnění smlouvy v registru.

V registru smluv mohou smlouvu uveřejnit obě smluvní strany. Doporučujeme tedy do smluv, jichž se uveřejnění v registru smluv týká, ujednat, která ze smluvních stran bude odpovědna za její uveřejnění a v jaké lhůtě.

Zdroj:

DOUCHA, Pavel. Povinné zveřejňování smluv v energetice. DSAdvokati.cz [online]. [cit. 2017-08-10]. Dostupné z:
http://www.dsadvokati.cz/cz/blog/dsa-clanky/37-povinne-zverejnovani-smluv-v-energetice

 
 
Reklama