Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dřevěné pelety mají další plus. Certifikát ENplus ručí za jejich kvalitu, trhu to prospěje

Kdo si doma pohodlně topí dřevěnými peletami, najde možná už na příští dodávce pelet kulaté razítko s nápisem ENplus. Bude to důvod k oslavě – dva roky starý certifikační systém totiž dorazil do Česka, a tak i tady bude nyní chránit všechny zúčastněné strany. Výrobcům a obchodníkům s peletami otevírá přístup na nové trhy a prospěje konkurenčnímu prostředí, zákazníkům a výrobcům kotlů a kamen garantuje vysoce kvalitní palivo, a tedy například odpovídající tvar, vysokou výhřevnost, nízký obsah prachu a také malé množství popela vznikajícího při spalování. Certifikaci v Česku uděluje od letošního roku Klastr Česká peleta.

ENplus certifikace chrání zákazníky, výrobce kotlů a kamen i dodavatele paliv
ENplus certifikace chrání zákazníky, výrobce kotlů a kamen i dodavatele paliv

Radovat se může většina českých odběratelů pelet, protože už nyní se dvě třetiny veškeré české produkce vyrábějí pod kvalitou ENplus. Transparentní certifikaci již před lety získala největší česká peletárna společnosti Mayr-Melnhof Pellets, která pelety lisuje v moravskoslezském Paskově. Kulaté razítko ale mají už i peletárny v Trhanově a Chanovicích a nově se k certifikaci chystá také peletárna Enviterm a distributor CDP IVORY. O certifikaci je zájem, protože chrání všechny zúčastněné strany – výrobce i obchodníky s peletami, producenty peletových kotlů a kamen i koncové zákazníky.

Od začátku letošního roku certifikaci ENplus uděluje Klastr Česká peleta, který se stal českým reprezentantem peletového odvětví v Evropském peletovém koncilu (EPC), který certifikační systém spravuje. Klastr spolupracuje se zkušebnami a auditory, kteří mají oprávnění zkoušky sloužící pro ENplus certifikaci vykonávat. V České republice je to zatím společnost TÜV Nord Czech. Klastr Česká peleta poskytne zájemcům o certifikaci ENplus veškeré informace o povinnostech, které musí žadatelé splnit. Žadatelem může být výrobce pelet, nebo prodejce volně ložených pelet. Prodejci sáčkovaných pelet ENplus certifikaci nepodléhají.

Pod razítkem ENplus se pelety kvalitně vyrábějí i přepravují

Odkorněná pilina bez nečistot – jediná možnost pro výrobu kvalitních dřevěných pelet
Odkorněná pilina bez nečistot – jediná možnost pro výrobu kvalitních dřevěných pelet

Zatímco dosavadní národní certifikáty sledovaly pouze kvalitu výroby, ENplus zaručuje také kvalitní dodávku koncovému zákazníkovi – kontrole tedy podléhá nejen výroba, ale i přeprava pelet. Bezpečnost toho, že zákazník dostane za své peníze opravdu kvalitní palivo, je zatím nejvyšší, jaká kdy byla. A co se tedy můžeme od certifikovaných pelet slibovat? Především splňují požadavky jednotné normy EN 14961-2 pro dřevěné pelety, která určuje základní parametry a kvalitu pelet. Vedle klasických měřítek, jako je výhřevnost nebo vlhkost, ENplus společně s evropským standardem zavádí nová kritéria objemové hmotnosti a velikosti částic. Dalším důležitým kritériem, ve standardu dobrovolným, ale v ENplus povinným, je teplota tání popela. Je důležité, aby byla co nejvyšší, jinak by popel při spalování pelet mohl struskovat a napékat se na hořáky.

Výroba dřevěných pelet je dnes plně automatizovaná
Výroba dřevěných pelet je dnes plně automatizovaná

ENplus dřevní pelety jsou rozděleny do tří tříd dle kvality použitého dřeva. Třída A1 je prvotřídní kvalita používaná především v kotlích a kamnech v domácnostech. Tyto dřevěné pelety mohou obsahovat pouze 0,7 % popela a mohou být vyrobeny pouze z chemicky neošetřených zbytků dřeva z pil bez příměsí kůry. Třída A2 se nejčastěji používá ve větších kotlích a při jejím spalování vzniká více popela. V těchto peletách již může být určitá část kůry, lesních těžebních zbytků, a tedy i vyšší procento popele, max. však do 1,5 %. A nakonec třída B označuje dřevěné pelety pro průmyslové využití. Zde je již dovolen větší podíl popele, výroba z použitého dřeva a vyšší procento kůry. Jednotlivá ENplus kritéria a jejich maximální hodnoty pro různé třídy najdete v následující tabulce.

 
Limitní hodnoty parametrů pro dřevěné pelety dle ENplus
ParametrJednotkaENplus-A1ENplus-A2EN-B
Tvar (D)mm6(±1) nebo 8(±1) 1
Délka (L)mm3,15 ≤ L ≤ 40 2
Vlhkost (M)% vody, jak je obdrženo≤ 10
Popel (A)% sušiny 3≤ 0,7≤ 1,5≤ 3,0
Mechanická odolnost (DU)%, jak je obdrženo≤ 97,5 4≤ 96,5 4
Velikost částic (F)( 3,15 mm)
3, jak je obdrženo
< 1
Přídavné látky% sušiny 3 % je uveden typ a množství
Výhřevnost (Q)MJ/kg 3, jak je obdrženo16,5 ≤ Q ≤ 19 516,3 ≤ Q ≤ 19 516,0 ≤ Q ≤ 19 5
Objemová hmotnost (BD)kg/m3≥ 600≥ 600≥ 600
Dusík (N)% sušiny 3≤ 0,3≤ 0,5≤ 1,0
Síra (S)% sušiny 3≤ 0,03≤ 0,04
Chlor (Cl)% sušiny 3≤ 0,02≤ 0,03
Arsen (As)% sušiny 3< 1
Kadmium (Cd)% sušiny 3≤ 0,05≤ 0,05≤ 0,05
Chrom (Cr)% sušiny 3≤ 10≤ 10≤ 10
Měď (Cu)mg/kg 3≤ 10≤ 10≤ 10
Rtuť (Hg)mg/kg 3≤ 0,1≤ 0,1≤ 0,1
Nikl (Ni)mg/kg 3≤ 10≤ 10≤ 10
Zinek (Zn)mg/kg 3≤ 100≤ 100≤ 100
Teplota tání popela (DT) 4°C≤ 1200≤ 1100
1 Musí být uvedeny třídy průměru (D06 nebo D08).
2 Maximálně 1 % pelet delších než 40 mm, maximální délka 45 mm.
3 Jak je obdrženo = ve vlhkém stavu (stanovení z vlhkého paliva [max. 10 %], sušina = v suchém stavu (ve stavu bez vody).
4V EN 14961-2 je teplota tání popela informativní (dobrovolná). Pro certifikaci ENplus musí být dodržován a detekován limit pro deformační teplotu. Pro tento účel musí být popel generován při 815 °C.
5 Torrefikované pelety nejsou zahrnuty v EN 14961-2 a ENplus. To je omezeno nastavením výhřevnosti na max. 19 MJ/kg.

Kvalitu garantují audity a pravidelné odběry vzorků

Před dodáním zákazníkovi se ENplus pelety ještě prosévají
Před dodáním zákazníkovi se ENplus pelety ještě prosévají

Dřevěné pelety komfortně nafouká cisterna až do zákazníkova skladu
Dřevěné pelety komfortně nafouká cisterna až do zákazníkova skladu

Výrobci, kteří chtějí získat certifikaci ENplus, musejí uzavřít smlouvu s nezávislou certifikační organizací, která bude dohlížet na celý výrobní i přepravní proces. Jakmile je potvrzeno, že splňují všechna měřítka, Klastr Česká peleta povolí používání značky ENplus. Výrobci i distributoři ENplus pelet jsou potom během roku kontrolováni, zda dodržují normativně stanovené parametry při výrobě, skladování i manipulaci s peletami. Každá dodávka volně ložených pelet cisternou nebo každý 15kg sáček má svoje identifikační číslo výrobce, který je v systému ENplus certifikován.

Peletárny jsou kontrolovány jednou za rok na základě auditu, který sleduje výrobní proces a systém udržování kvality. Výrobci i dodavatelé si mohou vybrat kteroukoli akreditovanou společnost z webové stránky ENplus, aby audit a testy pelet provedla. Pro nové auditory se organizují kurzy, aby byla po celé Evropě zajištěna stejná kvalita auditů. Ve výrobně se průběžně v předem dané četnosti odebírají vzorky, které se hned zkouší z pohledu kvality a uchovávají se pro pozdější kontroly nebo řešení reklamací. Tato kontrola se týká i dopravců volně ložených pelet cisternou.

„Zákazník má tedy díky ENplus zaručeno, kdy byla dodána jaká peleta a že vyhovovala přísným normám. Výrobce kotlů má zase jistotu, že pokud došlo k neoprávněné reklamaci vinou použití nekvalitního paliva, odpovědnost spadá na uživatele, který nákupem nekvalitních pelet šetřil na nesprávném místě. A výrobce pelet má jistotu, že může případným kontrolorům vždy zpětně předložit vzorek aktuální výroby za zjišťované období. Systém prostě chrání všechny,“ chválí výhody systému Vladimír Stupavský, předseda Klastru Česká peleta, který nám na závěr ještě zodpověděl několik otázek:

Logo dřevěných pelet ENplus ve třídě A1
Logo dřevěných pelet ENplus ve třídě A1

Jak může zákazníky rozpoznat pelety ENplus?

Hledejte logo ENplus a taky identifikační číslo, které by se v závislosti na formě dodávky pelet mělo objevit na pytli nebo u hromadné dodávky na dodacím listu. Všechna identifikační čísla výrobců i dopravců jsou pak uvedena na webové stránce ENplus.

Jsou pelety kvůli ENplus dražší?

Certifikace ENplus pro výrobce ani obchodníky neznamená žádné náklady navíc. Naopak ENplus přispívá k lépe fungujícímu konkurenčnímu prostředí, protože zákazníci si mohou vybírat mezi vícero výrobci, kteří všichni garantují stejně vysokou kvalitu pelet. Výrobcům pelet zase certifikace přináší snadnější přístup na nové trhy.

Jak se na ENplus dívají producenti kotlů a kamen?

Většina výrobců, stejně tak jako instalatérů kotlů a kamen ENplus přijímá. Doporučují topit jen peletami certifikovanými ENplus a zařazují tento standard mezi záruky kvality svých instalací.

Ve kterých zemích už certifikace funguje?

Od svého prvního uvedení v Německu v roce 2010 se ENplus šíří rychle. Na konci roku 2012 se ENplus pelety vyráběly už v 15 zemích a certifikováno bylo více než 3,5 milionu tun, což pokrývá asi 50 % všech pelet, které se v Evropě pro vytápění využívají. Ke konci loňského roku již ENplus standard používaly středomořské státy jako Itálie, Chorvatsko, Španělsko a Portugalsko, naši sousedé Rakousko a Německo, kde je certifikovaných už 90 % všech vyrobených pelet, ale stejně tak i Švýcarsko, Francie, Belgie, Dánsko, Velká Británie, ale i Litva nebo Rumunsko. První mimoevropskou zemí, která certifikaci přijala, byla Kanada.

Počítá ENplus s dalším vývojem peletového odvětví?

Samozřejmě! Subjekty, které certifikaci zajišťují, reprezentují celý peletový sektor v Evropě a velmi úzce spolupracují se všemi, kterých se dění v tomto odvětví dotýká. Certifikační systém ENplus chce být schopen rychle reagovat na požadavky trhu a přizpůsobovat se jim. Diskutujeme o tématech, jako je bezpečnost, zajišťování dodávek, vzdělávání a školení a kvalita zařízení, které pelety využívají.

Klastr Česká peleta je národní asociace 42 výrobců a prodejců dřevěných paliv a kotlů na jejich využívání. V současné době je jeho členy 2/3 všech českých renomovaných firem z odvětví dřevěných pelet a briket, peletových kotlů a kamen, kotlů na dřevo i certifikačních a výzkumných institucí. Více podrobností: www.ceska-peleta.cz

Zdroj obrázků:
Klastr Česká peleta
Deutsches Pelletinstitut


Česká peleta, z.s.p.o.
logo Česká peleta, z.s.p.o.

Národní asociace Klastr Česká peleta zastupuje na českém a slovenském trhu stovku firem. Jsou jimi výrobci a prodejci kotlů a kamen na dřevo a dřevní pelety, výrobci a distributoři pelet, briket, dřeva a štěpky. Je poskytovatelem mezinárodní certifikace ...