Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Světové trendy a vývoj trhů s peletami v roce 2015

V minulých měsících proběhly v Berlíně a Welsu důležité energetické konference, které se věnovaly významu dřevních pelet a jejich úloze ve vytápění. Byly zde představeny detailní popisy světových trhů s peletami a především podrobné analýzy produkce a spotřeby certifikovaných ENplus pelet ve světě za uplynulý rok. V následujícím textu popíši hlavní postřehy z obou konferencí, které ukazují trendy v peletářské branži především z pohledu Evropy, která je určujícím trhem pro domácí vývoj odvětví.

Spotřeba pelet zůstává nejvýraznější v Evropě

Výstaviště ve Welsu každoročně hostí konferenci WSED
Výstaviště ve Welsu každoročně hostí konferenci WSED

S využitím odpovídajícím asi 80 % globální spotřeby dřevních pelet zůstává EU největším spotřebitelem dřevních pelet. Evropa bude stále více spoléhat na jejich dovoz, neboť se postupně dostává až na hranice své výrobní kapacity. I přesto, že se v příštích letech očekává zvýšení využití pelet pro výrobu elektrické energie v EU, sektor vytápění ukázal a i nadále vykazuje stabilní tempo růstu, což vzbudilo zájem průmyslových výrobců pelet pro sektor vytápění.

Očekávaný vývoj světové spotřeby dřevních pelet
Očekávaný vývoj světové spotřeby dřevních pelet

Jak se dalo očekávat, země EU se řadí mezi státy s největší spotřebou pelet ve světě. Spojené státy jsou jedinou zemí mimo EU, která se objevila v první desítce. Spotřeba pelet ve Spojených státech (2,5 milionu tun) je poměrně vysoká, ačkoli vykazuje nízkou míru růstu v průběhu let. Situace by se mohla změnit, pokud by Spojené státy začaly s konverzí některých svých uhelných elektráren, ale v současné době je toto spíše zbožným přáním. V rámci EU lze identifikovat tři různé trhy: trh řízený výrobou elektrické energie, trh řízený vytápěním a smíšený trh řízený výrobou elektrické energie a vytápěním. S 5% nebo nižší spotřebou pelet pro vytápění jsou Spojené království a Nizozemsko zjevně trhy poháněné právě výrobou elektrické energie. Totéž lze říci o Belgii. Italský, německý, rakouský, švédský a francouzský trh je poháněný spotřebou pelet výhradně pro účely vytápění. Dánsko lze považovat za smíšený trh, neboť za velkou část celkové spotřeby pelet jsou odpovědná zařízení kombinované výroby elektrické energie a tepla. Pozn.: Pro veškeré výpočty týkající se kogenerační výroby tepla a elektrické energie byly 2/3 celosvětové spotřeby pelet přičítány k vytápění a 1/3 celosvětové spotřeby pelet k výrobě elektrické energie.

S údaji o spotřebě pelet dosahující 3,5 milionu tun v roce 2013 je Spojené království největším spotřebitelem pelet pro výrobu elektrické energie. Tato situace bude v příštích letech posílena konverzí dalších elektráren. Itálie je největším spotřebitelem pelet pro vytápění s využitím téměř 3,3 milionu tun v roce 2013. Spotřebu pelet v Itálii lze téměř výhradně přičíst použití pelet v kamnech na pelety.

Asijský trh, zejména trh Jižní Korey a Japonska, roste a může se v budoucnosti stát, vedle evropského trhu, významným trhem.

Stabilita na trhu s peletami

Dobrou zprávou je, že celosvětová produkce dřevních pelet a obchod rostou již 13 let v řadě. Přesto, když se podíváme na celkovou světovou výrobu a spotřebu, byl globální růst za posledních 8 let v podstatě lineární – což na jedné straně svědčí o celkově relativně stabilním a důvěryhodném trhu, ale na druhé straně nám to také ukazuje, že exponenciální růst trhu a scénář s více než 60 miliony tun celosvětové produkce dřevních pelet v roce 2020 (jak optimisté očekávali jen pár let zpátky) je nepravděpodobný. A zatímco se průmyslové trhy obvykle těší největšího podílu pozornosti, je důležité poukázat na fakt, že ve skutečnosti je na globální úrovni trh využití pelet pro vytápění bytových prostor stále větším trhem, který během posledních letech předvedl impozantní růst. Ve srovnání s průmyslovými trhy, kde různé politické, dotační i legislativní změny ve velkých elektrárnách způsobily silné (i když dočasné) výkyvy v procesu výroby, má trh vytápění bytových prostor, poháněný především vysokými cenami topných olejů, tendenci stát se stabilním a lze ho nazvat tichým tahounem průmyslu.

Dřevní pelety v 15kg sáčcích na paletách
Dřevní pelety v 15kg sáčcích na paletách

Vedle tradičních trhů v EU a Severní Americe, rovněž prudce rostou noví výrobci a spotřebitelé pelet ve východní Asii – Korea v současné době ukazuje impozantní růst spotřeby a dovozu pelet a okolní země se dychtivě zaměřují na tuto novou výzvu (viz též níže). Pro severozápadní Evropu bude zajímavé sledovat, jak moc cíle v oblasti obnovitelné energie podnítí další výrobu a obchod v rámci EU a další dovoz pelet ze zahraničí v příštích 5 letech (je tu stále možnost, že nedojde ke splnění závazných cílů). Ve stejné době, bez povinných kritérií udržitelnosti v rámci celé EU před rokem 2020, nevládní organizace a několik veřejných sdělovacích prostředků pokračují ve vyvíjení tlaku na odvětví a řada zemí buď již zavedla legislativu udržitelnosti (Belgie a Velká Británie), nebo v současné době vyvíjí povinné (Holandsko) nebo dobrovolné (Dánsko) systémy udržitelnosti pro průmyslové využití pelet. Taková právní úprava má za cíl zjistit například minimální (neefektivní) snížení emisí skleníkových plynů a zároveň zaručit získávání surovin udržitelným obhospodařováním lesů. Dopad takovýchto právních předpisů na obchod, spotřebu a ceny dřevních pelet se teprve uvidí.

English Synopsis
World market trends with pellets in 2015

In recent months, took place in Berlin and Wels important energy conference that addressed the importance of wood pellets and their role in heating. There were introduced detailed descriptions of world markets with pellets and especially detailed analysis of production and consumption of certified ENplus pellets in the world for the past year. In the following description of the main insights from both conferences that show trends in the pellet industry primarily from the perspective of Europe, which is a defining market for domestic development industry of Czech Republic.

 
 
Reklama