Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Chystá se další bitva o podporu obnovitelných zdrojů energie

MPO předložilo návrh, který zastavuje de facto veškerou podporu obnovitelných zdrojů pro nové výrobny postavené od 2014, fixuje příspěvek na podporu OZE v ceně elektřiny pro konečného spotřebitele a zavádí povinná školení pro osoby oprávněné instalovat OZE, tedy kotle na dřevo, kotle na pelety, tepelná čerpadla, apod.

Na konci června 2013 předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu návrh, který zastavuje de facto veškerou podporu obnovitelných zdrojů pro nové výrobny OZE postavené od roku 2014. Jedná se o návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a dalších souvisejících zákonů.

Oficiální důvodem připravené novely zákona o podporovaných zdrojích energie je podle MPO zvyšující se finanční zátěž pro spotřebitele elektřiny a potažmo i pro státní rozpočet, způsobená hrazením nákladů na podporu energie z obnovitelných zdrojů energie v ceně elektřiny. Proto je nutné zavést v systému obnovitelných zdrojů energie opatření na stabilizaci dopadů této podpory na konkurenceschopnost českého průmyslu i na obyvatele České republiky.

Jedná se o zastavení podpory pro nové výroby energie z obnovitelných zdrojů uvedené do provozu po 31.  prosince 2013, tedy pro elektřinu vyrobenou z biomasy, biometanu, a biokapalin, dále pro fotovoltaické elektrárny a bioplynové stanice. Zastavena má být i podpora tepla vyrobeného z biomasy. Pro větrné elektrárny se navrhuje zachovat podpora pouze pro zdroje uvedené do provozu do 31. prosince 2014 a pro vodní elektrárny uvedené do provozu do 31. prosince 2015 a to z důvodu velké časové náročnosti dokončení rozestavěných projektů. MPO navrhuje podporu zachovat pouze pro výrobu elektřiny z vysokoúčinné kombinované produkce elektřiny a tepla.

Další částí návrhu novely je fixace příspěvku na podporu OZE v ceně elektřiny pro konečného spotřebitele na úrovni roku 2013, to znamená na hodnotu 583 Kč/MWh.

Jako přílepek má tato novela současně řešit změnu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Zde se jedná o zavedení povinných školení pro osoby oprávněných instalovat zařízení využívajících energii z OZE, tedy kotle na dřevo, kotle na pelety, tepelná čerpadla, apod.

Z pohledu dopadů na domácí tržní prostředí, firmy, živnostníky a především domácnosti, jsou nelogické především dva návrhy. Prvním z nich je zastavení motivační (a velmi nízké) podpory výroby zeleného tepla, druhým pak zavádění nesmyslných nároků na montážní firmy, po jejichž zavedení se logicky zvýší ceny instalací pro koncové zákazníky. Pojďme se na tyto dvě navrhované změny podívat podrobněji a rozebrat si argumenty:

Proč rušit rok starou podporu výroby tepla z biomasy?

Provozní podpora tepla je na úrovni 50 Kč/GJ, v porovnání s podporou elektřiny je velmi nízká až zanedbatelná, tento bonus pro výrobce tepla je velmi malý, ale k ekonomické motivaci dostačující. Provozní podpora tepla je motivačního charakteru, namísto provozní podpory výroby elektřiny, která je jednoznačným byznysem se všemi důsledky nároků na státní rozpočet, zdražování energií pro firmy, negativnímu obrazu v médiích, apod.

Každý vyrobený GJ obnovitelné energie ve formě tepla tvoří jen 8 % stejného objemu vyrobené energie z fotovoltaických elektráren. Podpora výroby elektřiny z fotovoltaických elektráren byla zpočátku nastavena na neúnosných 3191 Kč/GJ a postupně se snižovala až na dnešní hranici 612 Kč/GJ, což je pořád velmi vysoké číslo vytvářející negativní důsledky viz předchozí odstavec.

Nároky podpory tepla na státní rozpočet jsou v porovnání s nároky podpory za obnovitelnou elektřinu velice nízké (stovky milionů vs. miliardy). Požadavek na zrušení podpory tepla z OZE je absurdní i z dalších důvodů. Především byl zaveden sotva před rokem a náklady na podporu tepla z OZE jsou zanedbatelné, jedná se asi o 0,5 % celkových nákladů na podporu OZE.

Evropská směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů nakazuje členským státům k roku 2020 určitý podíl energie z OZE (Česká republika má stanoveno 13 %, průměr EU je 20 %). Tato směrnice nepřikazuje, zda má být cíl dosažen formou výroby tepla nebo elektřiny z obnovitelných zdrojů. Podpora jednoho vyrobeného GJ obnovitelné energie ve formě tepla je oproti vyrobenému GJ obnovitelné energie ve formě elektřiny velice nízká. Dosažení stanoveného (i chystaného následnému) cíle je mnohonásobně levnější a efektivnější cesta skrze výrobu obnovitelné energie ve formě tepla namísto energie ve formě elektřiny.

Dalším argumentem pro zachování podpory výroby tepla je pozitivní dopad na zaměstnanost, a to především v problematických regionech. Využívané palivo – biomasa – tvoří lokální produkt, s jehož výrobou a distribucí je svázána tvorba mnohých pracovních míst v regionech. Ten samý pozitivní efekt na zaměstnanost je vytvářen pro české firmy činné ve výrobě, montážích a servisech kotelen.

V důsledku zastavení podpory výroby tepla z obnovitelných zdrojů dojde ke zdražení tepla domácnostem. Současná provozní podpora tepla ve výši 50 Kč/GJ je totiž promítána do konečné ceny tepla domácnostem.

Podpora výroby tepla z obnovitelných zdrojů přímo souvisí s komplexní snahou snižovat emise. Zastavení této podpory jde proti cílům zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, který nakazuje k určitým rokům provozovat pouze k životnímu prostředí šetrné a efektivní kotelny a zdroje na tuhá paliva. Těchto do budoucna nevyhovujících zdrojů je nyní několik set tisíc, alternativami jsou výměna zdrojů nebo přechod na dálkové teplo. Kotelny pro dálkové teplo však nebudou při zastavení motivační provozní podpory vznikat v potřebném množství, utlumeny budou i investice do oprav stávajících zdrojů.

Proč zavádět další nároky na montážní firmy?

Novela zákona navrhuje úpravy (fakticky ukládá nové povinnosti) pro osoby oprávněné instalovat zařízení využívající energii z OZE, které jsou nadbytečné a vedoucí ke snížení konkurenceschopnosti českých firem a živnostníků. Pokud by toto nastalo, je zřejmé, že tyto vícenáklady budou promítnuty do cen pro koncové zákazníky a zvednou ceny instalací.

V praxi je pro montáže zdrojů využívajících OZE nejúčinnější a zcela postačující proškolení dotčených osob výrobcem. Výrobci pořádají pravidelná školení, na kterých školí tyto instalatéry a seznamují je s novinkami a specifiky každého zařízení. Současná podoba zařízení využívajících OZE (kotle na dřevo, kotle na pelety, tepelná čerpadla, sluneční kolektory, apod.) jsou zařízení takové složitosti a odlišnosti v rámci různých výrobců, že jakékoliv plošné školení nemůže postihnout problematiku správné instalace. Výrobci na svých školeních často vydávají i certifikát, který navrhujeme požadovat. Jedině výrobci mohou zaručit správné instalace vlastních produktů, a to také dělají skrze vlastní proškolené instalatéry. Každý instalatér má možnost se těchto školení účastnit. Takto se eliminují špatně instalované zdroje a osoby, které nabízejí nekvalitní služby.

Návrh dalších školení bude mít za následek snížení konkurenceschopnosti českých firem a živnostníků, kteří už jiná školení absolvují od výrobců (viz předchozí odstavec).

Pro zlepšení kvality instalací je vhodné požadovat servisní smlouvu od výrobce nebo dodavatele. Spuštění a uvedení zdroje do provozu (vč. následného servisu) je velmi důležité, protože většinou nekvalifikovaní živnostníci namontují zdroj, nespustí ho do provozu a zákazníkovi řeknou, aby si pozval servisního technika. Servisní technik přijede, spustí zdroj a následně zjistí, že je něco chybně provedeno nebo je závada na okruhu topení. Topenář buď problém vyřeší, anebo ve většině případů bude tvrdit, že je chyba na straně servisního technika. Tedy začarovaný kruh, ke kterému často dochází, s negativním výsledkem pro zákazníka. Toto je identifikace současného problému, k jehož vyřešení aktuální návrh změny zákona nijak nepřispívá.

Povolení pro osoby z jiných zemí EU instalovat v ČR kotelny na základě pravidel oné cizí země, dopadne v důsledcích tak, že do ČR budou jezdit na montáže cizí firmy a živnostníci, mající jednodušší podmínky nežli domácí firmy a živnostníci.

Jednoduchou cestou, jak tento návrh obejít, bude založení instalatérské firmy např. v Polsku, k čemuž bude docházet kvůli příliš přísným nárokům na domácí instalatéry a montážní firmy.

Tento návrh jde zcela chybnou cestou, která nerespektuje tržní prostředí (trh sám filtruje nekvalitní instalatéry, výrobci se samy starají, aby byly instalovány pouze kvalitní zdroje a omezily se reklamace a servisy), přináší zbytečné požadavky na instalatérské firmy a na výše popsaných připomínkách dokazujeme jednoduché cesty, jak požadavky obejít.

Komentář k novému požadavku na školení montážních firem.
Zdeněk Fučík, jednatel Brilon CZ a.s.

Jestliže předpokládáme u montážní firmy určité penzum základních znalostí z oboru, které obsahuje elementární principy fungování systémů technických zařízení budov doplněné zkušenostmi z praxe, pak další znalosti a vědomosti jsou svázány s konkrétními typy výrobků, které již mají svá specifika. V praxi je zcela běžné, že kvalitní montážní firma se specializuje na určitý okruh výrobků a značek, které montuje, servisuje a u kterých sleduje novinky a vývoj. Vzhledem k tomu, že vývoj výrobků zejména v oblasti energetických úspor a regulace jde velmi rychle dopředu, je třeba maximálně podpořit konkrétní a detailní informace o výrobcích se schopností je aplikovat v praxi. Tomu se zodpovědní výrobci přizpůsobili a nabízejí pro montážní firmy pravidelná školení ve vlastních školících centrech, kde je možnost nejen přednášek, ale i reálné praxe správné montáže výrobků.

My například nabízíme zcela zdarma školení pro montáž tepelných čerpadel, montáž solárních kolektorů, montáž plynových kotlů velkých a malých výkonů, školení na téma komíny včetně SW pro návrh, montáž zásobníků teplé vody a úpraven vody. Zároveň nabízíme zcela zdarma i školení pro servis jednotlivých typů zařízení. V naší databázi je cca 120 servisních techniků, kteří pravidelně min. 1x/rok na školení chodí a v tom vidíme záruku, že jsou schopni nabídnout svým zákazníkům znalosti, které odpovídají nejen aktuálním trendům, ale i aktuální legislativě.

Speciální školení jsme připravili pro montážní firmy v souvislosti s požadavky dotačního titulu Zelená úsporám, nyní i Zelená úsporám II.

Souhlasíme s tím, že systém průběžného dalšího vzdělávání montážních firem je vzhledem k technickému vývoji výrobků nutný a praxe tento názor potvrzuje. Ale jsme přesvědčeni, že je třeba montážním firmám nabídnout maximálně efektivní školení, které jim nabídne praktické a konkrétní zkušenosti, které jim pomohou poskytnout kvalitnější služby zákazníkům a zároveň jim ušetří čas na jednotlivých zakázkách a pomohou v současné nelehké situaci, která zmítá českým stavebnictvím. A taková školení mohou nabídnout zodpovědní výrobci a dodavatelé, kterým záleží na správné funkčnosti jejich výrobků. A jen stěží si lze představit, že by mohla tato cílená praktická školení být nahrazena nějakým obecným vzděláváním se stejným pozitivním dopadem pro montážní firmy.
Ba právě naopak, praxe ukazuje, že obecnými školeními se zaštiťují výhradně ty firmy, které jsou zakládány zcela účelově a objevují se a mizí spolu s dotačními tituly. 
 
Reklama