Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Recyklaci fotovoltaických panelů nabízejí již čtyři firmy

Vlastníkům fotovoltaických panelů zbývají pouze tři týdny na uzavření smlouvy s recyklační firmou. Prováděcí vyhláška přitom dosud nebyla vydána, smlouvy tedy budou uzavírány bez znalosti výše poplatku. Recyklaci nově nabízí i firma propojená s fotovoltaickým průmyslem.

Aktualizace 22. 6. 2013: recyklaci fotovoltaických panelů nabízí i kolektivní systém ELEKTROWIN, který na základě pověření výrobců a dovozců elektrozařízení již 8 let zajišťuje zpětný odběr a recyklaci těchto spotřebičů. Celkem tedy nabízí recyklaci fotovoltaických panelů pět firem.

Aktualizace 26. 6. 2013 v 10:40: pro recyklaci fotovoltaických panelů jsou v současnosti registrovány nejméně 4 firmy (Asekol Solar, PV recovery, Rema PV Systém a Retela, o registraci požádaly ještě nejméně 3 další (Elektrowin, OFO-recycling a REsolar).

Vyhláška

Ministerstvo životního prostředí dosud nevydalo prováděcí vyhlášku k zákonu č. 185/2001 Sb. o odpadech, na jejímž základě by měly recyklační firmy určit výši poplatku za recyklaci fotovoltaických panelů. Ministr Chalupa rozeslal návrh vyhlášky do mezirezortního připomínkového řízení teprve dne 27. května 2013. Na zaslání připomínek ponechalo ministerstvo pouze 5 dnů, přestože průtahy s přípravou vyhlášky byly zdůvodňovány komplexností problematiky.

Do konce června, kdy podle zákona mají vlastníci fotovoltaických panelů uzavřít smlouvu s recyklační firmou přitom zbývají pouhé tři týdny. Je poměrně malá šance, že by v tak krátkém termínu byla vyhláška vydána a vstoupila v platnost. Původně přitom měla být vydána již na konci minulého roku. Vlastníci fotovoltaických panelů jsou tak víceméně nuceni uzavřít smlouvu v situaci, kdy neznají všechny smluvní podmínky, jmenovitě výši částky, kterou budou v následujících letech platit. I kdyby se podařilo vyhlášku vydat tak, aby vstoupila v platnost ještě v červnu, zbylo by vlastníkům na výběr recyklační firmy jen několik dnů.

Prováděcí vyhláška k zákonu o odpadech by podle zákona měla určit způsob výpočtu poplatku za recyklaci. V návrhu, který zaslalo Ministerstvo životního prostředí do připomínkového řízení, je však namísto toho přímo určena výše poplatku. Navržená výše poplatku kromě toho spíše odpovídá nákladům na recyklaci fotovoltaických panelů nespecifickými technologiemi pro recyklaci jiných typů elektrozařízení a nikoli odhadovaným nákladům na specializovanou velkoobjemovou recyklaci fotovoltaických panelů.

AKTUÁLNĚ: Vyhláška k recyklaci fotovoltaických panelů zveřejněna

Recyklace fotovoltaických panelů

Konstrukce fotovoltaických panelů se výrazně liší od jiných typů elektrozařízení, jejichž recyklace je v České republice zvládnuta na solidní úrovni. Kromě toho jsou si panely různých typů a od různých výrobců v mnoha směrech podobné. Základní rozdíly jsou tři – materiálová skladba, životnost a celková hmotnost recyklovaných panelů. Tyto rozdíly mohou být důvodem, proč jsou odhady nákladů na recyklaci fotovoltaických panelů v České republice vyšší, než náklady, které účtuje například systém PV Cycle.

Hlavními konstrukčními prvky fotovoltaického panelu jsou sklo a hliníkový rám, které dohromady tvoří přes 80 % hmotnosti. Pro splnění požadavků Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EC postačí recyklovat tyto dva materiály. Existují však technologie umožňující využít i další materiály, zejména stříbro, křemík a další kovy. Je pravděpodobné, že cena získaných materiálů by mohla pokrýt náklady na recyklaci, zejména pokud budou zahrnuty i nosné konstrukce fotovoltaických elektráren (zákon se však vztahuje výhradně na fotovoltaické panely, nezahrnuje tedy ani střídače).

Životnost fotovoltaických panelů není spolehlivě ověřena. Nejstarší větší instalace pocházejí z 80. let minulého století, po 30 letech jsou stále v provozu. Od té doby se však změnily výrobní technologie. Vzhledem ke skutečnosti, že většina výrobců garantuje pokles výkonu o nejvýše 20 % po 25 letech provozu panelu, lze očekávat, že životnost bude minimálně 30 let. Pokud však provozovatel akceptuje snížení výkonu, může se životnost prodloužit na 40 až 60 let. Na druhou stranu při použití méně kvalitních komponent může být životnost panelů kratší.

V České republice je instalováno odhadem přibližně 200 tis. tun fotovoltaických panelů. Pokud by hypoteticky byly vyřazovány v průběhu 10 let, jednalo by se o objemy kolem 20 tis. tun panelů ročně, což pro srovnání odpovídá polovině ročního objemu veškerého elektroodpadu vybraného všemi recyklačními firmami v České republice. Takový objem odpovídá rentabilní velikosti linky pro velkoobjemovou recyklaci fotovoltaických panelů. V České republice by však taková linka byla rentabilní nejvýše jedna. Je proto možné, že žádná z recyklačních firem nebude provozovat specializovanou recyklační linku.

Z uvedených důvodů mohou být odhady nákladů na recyklaci fotovoltaických panelů v České republice nadhodnocené.

Recyklační firmy

Aktualizace 22. 6. 2013: k níže uvedeným firmám je nutno přiřadit i kolektivní systém ELEKTROWIN, který na základě pověření výrobců a dovozců elektrozařízení již 8 let zajišťuje zpětný odběr a recyklaci těchto spotřebičů.

Recyklaci fotovoltaických panelů v současnosti nabízejí celkem čtyři firmy – ASEKOL Solar, s. r. o., REMA PV Systém, a. s., Retela, s. r. o. a REsolar, s. r. o. V prvních dvou případech se jedná o dceřiné firmy společností, které se zabývají recyklací jiných druhů elektrospotřebičů. Ve třetím případě tradiční recyklační firma spolupracuje s celoevropským systémem PV Cycle. Čtvrtá firma byla nově založena vlastníky a výrobci fotovoltaických panelů ve spolupráci s Českou fotovoltaickou průmyslovou asociací a Aliancí pro energetickou soběstačnost.

ASEKOL Solar, s. r. o. – mateřská firma ASEKOL, s. r. o. se zabývá recyklací většiny druhů elektrozařízení, podle obchodního rejstříku jsou podílníky přední výrobci a dodavatelé spotřební elektroniky, disponuje sítí sběrných míst.

REMA PV Systém, a. s. – mateřská firma REMA Systém, a. s. se zabývá recyklací v podstatě všech druhů elektrozařízení, v obchodním rejstříku podílníci neuvedeni – akcie na jméno v listinné podobě, disponuje sítí sběrných míst.

Retela, s. r. o. – firma se zabývá recyklací v podstatě všech druhů elektrozařízení, zakladatelem a jediným podílníkem je Českomoravská elektrotechnická asociace, disponuje sítí sběrných míst, oficiálně spolupracuje s celoevropským systémem pro recyklaci fotovoltaických panelů PV Cycle.

REsolar, s. r. o. – nově založená společnost bez vazby na tradiční recyklační firmy, podpora profesních sdružení (České fotovoltaické průmyslové asociace a Aliance pro energetickou soběstačnost), mezi zakladateli jsou velcí provozovatelé fotovoltaických elektráren, slibuje vrácení části poplatku (prozatím není upřesněno jak a kdy), pokud budou náklady na recyklaci nižší. Založení firmy REsolar souvisí se skutečností, že zástupci fotovoltaického průmyslu kritizovali zákon z několika hledisek včetně výše poplatku.

PV Cycle – podle vlastního vyjádření garantuje z hlediska vlastníků panelů bezplatnou recyklaci většiny fotovoltaických panelů dodaných na trh v Evropě, podle zákona však nemůže přímo působit v České republice, spolupracuje proto s firmou Retela, recyklaci v rámci systému PV Cycle hradí výrobci panelů, není však zřejmé, jak se tato skutečnost projeví při spolupráci s firmou Retela zvláště v situaci, kdy vyhláška přímo určuje výši poplatku za recyklaci.

Závěr

Přestože existuje hned několik firem, které nabízejí recyklaci fotovoltaických panelů, základní problém, tedy obava, že fotovoltaické panely zůstanou na polích, tím ovlivněn není. Současná podoba zákona totiž negarantuje, že vybrané finanční prostředky budou k dispozici, až nastane potřeba fotovoltaické panely recyklovat.

English Synopsis
Recycling of PV modules is offered by 4 companies

Recycling of PV modules in the Czech Republic is not guaranteed despite of that four companies offer the recycling already. Besides two (specialised to recycling of PV modules) subsidiaries of traditional recycling companies, third traditional recycling company cooperate with PV Cycle, and fourth company was recently established by ten stakeholders including Czech Photovoltaic Industry Association and some large operators of PV power plants. Czech legislation does not guarantee that collected money will be available when recyclation will occur.

 
 
Reklama