Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Certifikace instalatérů malých OZE je v rozporu s požadavky evropské směrnice

Směrnice 2009/28/ES požaduje, aby osoby, které provádějí instalaci obnovitelných zdrojů v malém rozsahu, měly možnost získat osvědčení. Česká legislativa naproti tomu nařizuje, aby instalaci OZE prováděly pouze osoby, které získaly oprávnění, a to dokonce pod hrozbou pokuty 100 tis. Kč. Kotel na fosilní paliva lze přitom instalovat i bez oprávnění.

Úvod

Systém osvědčování osob instalujících obnovitelné zdroje energie, jmenovitě kotle a kamna na biomasu, fotovoltaické a solární tepelné systémy, mělké geotermální systémy a tepelná čerpadla, měl být v České republice k dispozici již v loňském roce. Dosavadní jednání mezi profesními organizacemi a zástupci státní správy byla víceméně vedena ve smyslu, kdo by měl osoby instalující OZE školit a zkoušet, případně o obsahu a rozsahu školení. Na skutečnost, že povinnost získat oprávnění k instalaci OZE je nadbytečná, upozornil již článek Chystá se další bitva o podporu obnovitelných zdrojů energie. Poněkud stranou zůstávala otázka, že čeští zákonodárci, s odvoláním na požadavky evropské směrnice, zavedli do národní legislativy požadavky, které jsou nad rámec požadavků příslušné směrnice.

Evropská směrnice

Směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů se o případném vydávání oprávnění pro osoby instalující OZE vůbec nezmiňuje. Pravděpodobně z důvodu, že by to znamenalo zbytečnou komplikaci pro rozvoj OZE. Směrnice upravuje pouze otázku vydávání osvědčení pro osoby instalující OZE.

Podle Článku 14 Informace a odborná příprava, odst. 3:

Členské státy zajistí, aby do 31. prosince 2012 byly zpřístupněny systémy osvědčování nebo rovnocenné systémy kvalifikace pro osoby provádějící v malém rozsahu instalaci kotlů a kamen na biomasu, solárních fotovoltaických a solárních tepelných systémů, mělkých geotermálních systémů a tepelných čerpadel. Tyto systémy musí vycházet z kritérií stanovených v příloze IV a mohou dle potřeby zohlednit stávající systémy a struktury. Každý členský stát uzná osvědčení, které vydal jiný členský stát v souladu s těmito kritérii.

Podle následujícího odst. 4:

Členské státy zpřístupní veřejnosti informace o systémech osvědčování nebo rovnocenných systémech kvalifikace, které jsou uvedeny v odstavci 3. Členské státy mohou rovněž zpřístupnit seznam osob provádějících instalaci, které mají kvalifikaci nebo osvědčení podle ustanovení uvedených v odstavci 3.

Uvedené dva odstavce jsou vše, co je k otázce osvědčení osob instalujících OZE přímo v textu směrnice. Kritéria, která musí splňovat systém osvědčování, jsou uvedena v Příloze IV směrnice. Nikde v textu směrnice ani v přílohách není přímo ani nepřímo uvedeno, že by osvědčení mělo být povinné, nebo že OZE nemůže instalovat osoba, která osvědčení nemá.

Že je primárním cílem směrnice podpora OZE je zřejmé z jejího názvu. Kromě toho z jiných částí textu směrnice je zřetelná snaha o zjednodušení podmínek. Přímo otázce vydávání osvědčení nebo povolení pro osoby instalující OZE se jiné části směrnice nevěnují. Nejméně dvakrát jsou však zmíněna povolení a osvědčení pro výrobny energie z OZE.

Už v úvodu je jako jeden z důvodů pro zavedení směrnice uvedeno:

(40) Postup, který používají správní orgány vykonávající dohled nad schvalováním a vydáváním osvědčení a povolení pro zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, by měl být při uplatňování pravidel na konkrétní projekty objektivní, transparentní, nediskriminační a přiměřený. Zejména je třeba zamezit veškerým zbytečným nákladům, které by mohly vzniknout v důsledku zařazení projektů, jimiž se zavádí energie z obnovitelných zdrojů, mezi zařízení, která představují zvýšené zdravotní riziko.

Dále podle Článku 13:

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní předpisy týkající se postupů schvalování, vydávání osvědčení a povolení, které se uplatňují na podniky na výrobu elektřiny, tepla nebo chlazení z obnovitelných zdrojů energie a na související infrastruktury přenosových a distribučních sítí a na proces přeměny biomasy na biopaliva nebo jiné energetické výrobky, byly přiměřené a nezbytné.

Česká legislativa

Ze zákona č. 318/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že instalaci OZE mohou provádět pouze osoby s příslušným oprávněním.

Jmenovitě podle § 7, odst. 4:

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni

b) zajistit v případě instalace vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů v budově, aby tuto instalaci provedly pouze osoby podle § 10d; zajištění se prokazuje předložením kopie daňových dokladů týkajících se příslušné instalace a kopie oprávnění podle § 10f,

Podmínky pro udělení oprávnění

Původní formulace podle zákona č. 318/2012 Sb., § 10d, odst. 1:

Osobou oprávněnou provádět instalace vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů (dále jen "osoba oprávněná provést instalaci") je fyzická osoba, která je držitelem oprávnění uděleného ministerstvem.

Podmínky pro udělení oprávnění byly uvedeny v § 10d, odst. 2:

  • a) úspěšné absolvování odborného proškolení, které se prokazuje protokolem o absolvování odborného proškolení,
  • b) bezúhonnost, která se prokazuje podle odstavce 3 (osoba nesmí být pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s předmětem činnosti)
  • c) odborná způsobilost, která se prokazuje na základě zvláštního právního předpisu (živnostenského zákona)

Bod b) byl nad rámec požadavků směrnice, jinak byly podmínky pro udělení oprávnění podle českého zákona v podstatě ekvivalentní podmínkám pro udělení osvědčení podle evropské směrnice.

Stejně tak byly, při záměně pojmů osvědčení a oprávnění, v souladu se směrnicí nyní zrušené paragrafy § 10f a § 10g, které byly věnovány seznamu oprávněných osob. Výjimkou byl pouze §10f odst. 4:

Osoba oprávněná provést instalaci je po doručení rozhodnutí ministerstva o zrušení oprávnění povinna okamžitě ukončit činnost, pro kterou jí bylo zrušeno oprávnění; rozklad proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

Požadavek na ukončení činnosti není ve směrnici obsažen.

Podmínky pro udělení oprávnění osobám provádějícím instalaci OZE byly na základě jednání s profesními asociacemi novelizovány zákonem č. 310/2013 Sb., jsou uvedeny v § 10d, odst. 1:

Osobou oprávněnou provádět instalace vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů (dále jen "osoba oprávněná provést instalaci") je fyzická osoba, která je držitelem:

  • a) živnostenského oprávnění pro vodoinstalatérství a topenářství, pro montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel, pro montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení nebo pro kamnářství a
  • b) příslušného osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání ne staršího než 5 let.

Podmínky pro udělení oprávnění jsou podle českého zákona by v podstatě mohly vyhovovat podmínkám pro udělení osvědčení podle evropské směrnice, rozpor nastává pouze v pojmech osvědčení a oprávnění. Problém však může představovat právní výklad. Osoba, která má živnostenské oprávnění a získá příslušné osvědčení v oboru kamnářství, se stává osobou oprávněnou provést instalaci. Znamená to, že může provádět například instalace fotovoltaických zařízení?

Sankce

Zcela nad rámec směrnice je však § 12, podle kterého se fyzická osoba dopustí přestupku, když:

  • a) vykonává bez příslušného oprávnění činnost energetického specialisty nebo činnost osoby oprávněné provést instalaci,
  • g) jako stavebník nebo vlastník budovy nesplní … některou z povinností podle § 7 odst. 4

Podobně je nad rámec směrnice i následující § 12a, který analogicky pro právnické osoby vyjmenovává správní delikty a odpovídající pokuty.

Závěr

Současné požadavky české legislativy v otázce certifikace instalatérů obnovitelných zdrojů energie jsou v rozporu s požadavky směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Směrnice, požaduje, aby členské státy zpřístupnily osobám, které provádějí instalaci OZE v malém rozsahu, systém osvědčování. Snahou je zvýšit kvalitu instalací, ale na dobrovolném základě. Směrnice nezakazuje instalaci OZE osobám bez certifikace.

Česká legislativa naproti tomu požaduje, aby instalaci OZE prováděla výhradně osoba, která k tomu má oprávnění. Dokonce pod hrozbou sankcí. Fyzická osoba, pokud si nechá instalovat obnovitelný zdroj neoprávněnou osobou, se dopustí přestupku, za který jí hrozí pokuta až 100 000 Kč. Požadavky na systém školení a zkoušení jsou přitom v podstatě ekvivalentní.

Paradoxní je, že na instalaci kotle na fosilní paliva (uhlí, plyn) se uvedené požadavky nevztahují, zatímco na kotel na biomasu ano. Ve výsledku je tedy instalace obnovitelného zdroje administrativně náročnější, než instalace zdroje neobnovitelného, což je pro OZE diskriminační, a tedy v přímém rozporu se záměrem směrnice.

Kromě toho Česká republika dosud nesplnila povinnosti vyplývající ze směrnice. Není dosud zpřístupněn žádný akreditovaný systém osvědčování ani veřejně přístupné informace o takovém systému. Podle názoru profesních sdružení nelze za těchto podmínek zajistit proškolení osob instalujících OZE do 1. 1. 2015, kdy mají vstoupit v platnost nová ustanovení zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.

Na Slovensku je situace zdánlivě lepší. Existuje tam dobrovolný systém certifikace. Certifikace se však stává v podstatě povinnou u dotovaných instalací, protože k žádosti o dotaci je nutno doložit certifikát instalatéra.

English Synopsis
Czech legislation is contrary to the requirements of Directive for certification of installers of small-scale RES

By Directive 2009/28/ES on the promotion of the use of energy from renewable sources, Member States shall ensure that certification schemes or equivalent qualification schemes become or are available for installers of small-scale RES (biomass boilers and stoves, solar photovoltaic and solar thermal systems, shallow geothermal systems and heat pumps). The directive does not imply that a person with no certification could not install the small-scale RES.
Contrary to that the Act No. 406/2000 Coll., on Energy Management (as amended by Act No. 318/2012 Coll.) implies that small-scale renewable energy sources may only be installed by person with appropriate permission. Paradoxically, even though for the installation of a biomass boiler is required permission, fossil fuel boilers can be installed in the Czech Republic without authorization. This is in direct conflict with the intent of the Directive.

 
 
Reklama