Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Národní pokyny pro skladování pelet a výstavbu peletových skladů

U poměrně nové technologie, jakou je topení na pelety, se mohou vyskytovat potíže způsobené nedostatečnou znalostí této technologie. To se týká i peletových skladů, které musí zajistit jak zachování kvality pelet tak bezpečný provoz. Od září 2015 jsou požadavky na peletové sklady shrnuty v národních pokynech pro skladování pelet.


Příručka pro výstavbu sil a skladování dřevních pelet

V září 2015 vyšly v České republice poprvé národní pokyny pro skladování pelet a výstavbu peletových skladů. Výroba, balení i doprava dřevních pelet je již vyřešena technickými normami ČSN EN ISO 17225-1 a 17225-2 a celosvětovou certifikací ENplus. Zbývalo zajistit, aby i uživatelé měli jasná pravidla, jak s peletami zacházet, jak je skladovat a především jak uzpůsobovat celosezónní peletová sila pro cisternové závozy.

Peletové sklady musí splňovat řadu požadavků, které zajišťují, aby byla zachována vysoká kvalita pelet a zaručena bezpečnost provozu.

Aktuálně vydaná příručka pro výstavbu sil a skladování dřevních pelet popisuje požadavky na ochranu kvality paliva, a tím zajišťuje bezpečné skladovací podmínky pelet pro obě zúčastněné strany – instalační techniky i spotřebitele. Jsou zde zahrnuty jak technické požadavky na sklady s peletami, tak informace ohledně bezpečného a hospodárného provozu těchto skladů. Nenahrazuje přesné technické pokyny pro používání podávacích zařízení ani pokyny výrobců peletových kotlů, ale má přednost před doporučeními distributorů pelet a projektantů. Při výstavbě a provozu peletového sila musí být každopádně používány výrobcem určené díly, pomůcky pro konkrétní peletové kotle, dodržovány předpisy závozu paliva a systémy skladování.

Dnes je běžné vybudovat sklady pro pelety ve stávajících místnostech nebo sklepech, často zbudovaných majitelem nemovitosti. Avšak mezi výhody na zakázku stavěných a sériově vyráběných skladů patří např. dobré využití prostoru a snadný přístup k plnicím přírubám. Špatně navržené sklady, postavené svépomocí, způsobují značné problémy a rizika.

Sériově vyráběné skladovací systémy nabízejí prověřené řešení, zahrnující vhodné plnicí a odsávací potrubí, které zajistí, že je dodržována požadovaná kvalita a bezpečnost provozu. Z tohoto důvodu je doporučeno používat tyto skladovací systémy.

Sklady postavené svépomocí (vestavby v místnostech), musí být navrženy, postaveny a vybaveny (šnekové žlaby, pohon šnekového dopravníku, apod.) kvalifikovanými topenáři.

Kapacita skladu – kolik je potřeba místa?

Celosezónní sklady pelet pro spotřebitele (jmenovitý výkon kotle < 70 kW) musí pojmout roční spotřebu pelet. Doporučovaná kapacita skladu se odvíjí od nároků budovy na vytápění. Nároky na vytápění mohou být spočítány odborníkem, nebo stanoveny odhadem podle spotřeby paliva předchozího topného systému. Pokud je topný systém přebudován z olejového nebo uhelného na peletový, spotřeba pelet v kilogramech bude oproti spotřebě oleje v litrech dvojnásobná, resp. obdobná se spotřebou hnědého uhlí (původní ručně plněný HU kotel). Hodnoty uvedené v Tabulce jsou založeny na moderním olejovém topném systému s hodnotami podobnými modernímu peletovému systému. Pokud jsou vyměňovány starší neefektivní olejové topné systémy, může být spotřeba pelet a doporučená kapacita skladu zredukována o 20 %.

Tabulka: Doporučená kapacita skladu pro peletové kotelny
Nároky na topení [kWh/rok]5 00010 00020 00050 000
Spotřeba oleje [l/rok]6251 2502 5006 250
Požadavky na pelety [kg/rok]1 2502 5005 00012 500
Doporučená kapacita skladu [m³]2,551025
Ztracená kapacita skladu
Ztracená kapacita skladu
Základní řez konstrukce peletového sila
Základní řez konstrukce peletového sila

Reálná kapacita skladu je vždy menší než teoretický celkový objem místnosti. Kapacita se zmenšuje s dvojitou nebo šikmou podlahou. Pelety se nenaplní výš než nad spodní hranu plnicích přírub.

Při plánování skladů pro velký topný systém (jmenovitý výkon kotle > 70 kW) musí být zváženy i jiné faktory. Kapacita skladu musí být dimenzována tak, aby pojala více než maximum kapacity největšího přepravního vozidla, které bude možné k dodávce použít.

Jelikož je potřeba mít kapacitu skladu vetší než je kapacita přepravního vozidla, mohou být úplné dodávky přijímány, aniž by musel být sklad pokaždé vyprázdněn. Přístup k silu bude určovat největší auto, které může pelety dodat. Doporučuje se spojit se s vybraným dodavatelem volně ložených pelet před tím, než je vybavení pro peletové silo objednáno, a podle kapacity největšího vozidla naprojektovat velikost skladu.

Dodávka pelet na sklad

Volně ložené dřevní pelety mohou být dodávány cisternovými vozidly, které foukají pelety dovnitř do skladu. Je potřeba co nejvíce zkrátit transportní délku foukání, omezit změny směru (časté ohyby) a výškový rozdíl mezi vozidlem a skladem. To vše zvyšuje mechanické opotřebení pelet během foukání a zvyšuje podíl jemných částic. Plnicí hadice a instalované plnicí potrubí musí být co nejkratší (celková délka by neměla přesáhnout 30 m). Chytrý projekt plnicí trasy může pomoci vzdálenost zkrátit, a tím zajistit takové podmínky foukání, které neohrozí kvalitu pelet.

Je potřeba vzít v úvahu následující:

 • Přístup musí být vhodný pro všechny typy peletových cisteren, šířka cesty pro příjezd musí být min. 3,5 m a bez výškového omezení (min. nad 4 metry), které by mohlo ztěžovat přístup k místu vykládky. Zvažte také sklon a povrch přístupové cesty v zimě nebo omezení jinými vozidly parkujícími podél silnice.
 • Musí být brána v potaz celková hmotnost vozidla a jeho poloměr otáčení.
 • Vozidlo musí být schopno správně a bez zbytečných průtahů zaparkovat, doba vykládky může trvat i přes hodinu.
 • Plnicí a odsávací cesty by měly vést venkovním trvale ukotveným potrubím. Pokud není možné použít toto trvale instalované potrubí, musí být blízko peletového sila otevíratelné prostory s okny nebo dveřmi. Přípojné armatury na koncích potrubí nesmí být příliš blízko rámů dveří/oken, kvůli nemožnosti připojení plnicích hadic.
 • Všechny změny směru potrubí musí být realizovány s co nejméně ohyby a s co nejkratší vzdáleností mezi příjmem a výdejem. Je potřeba se vyhnout kolenům nad 90 stupňů. Pokud to není možné, doporučuje se vnitřní průměr potrubí zvětšit na minimálně 200 mm.
 • Plnicí přípojky by měly být maximálně 1,8 m vysoko, aby mohly být plnicí hadice jednoduše zapojeny. V opačném případě musí být zajištěn bezpečný přístup pro rampu nebo plošinu.
 • Potrubí, hadice a přípojky by měly mít vnitřní průměr 100 mm a být vyrobeny z pevných a uzemněných materiálů.
 • Pokud neexistují žádné zpřesňující národní normy, musí být použity plnicí přípojky STORZ typu A (100 mm).
 • Trvale instalované plnicí potrubí musí být vodivé a uzemněné drátem (4 mm²) k zemnícímu bodu kvalifikovaným elektrikářem.

Požadavky na sklady pelet

Obecné rozmístění prvků ve skladech vlastní konstrukce
Obecné rozmístění prvků ve skladech vlastní konstrukce

Skladovací místnosti mají obvykle obdélníkový tvar. Obě přípojky (plnicí i odsávací) by měly být instalovány na kratší straně místnosti a k oběma přípojkám musí být zajištěn snadný přístup. Ve skladovacích místnostech by neměla být žádná elektrická zařízení, ani rozvody vody a vzduchotechniky. Náraz foukaných pelet do stěn skladovací místnosti musí být tlumen ochrannými závěsy (rohožemi) proti rozbíjení pelet. Stropy a stěny by měly být konstruovány tak, aby nebyly pelety znečišťovány odpadajícím materiálem (např. omítkou).

Všechny svislé plochy ve skladovací místnosti musí mít hladké povrchy, aby se zabránilo ulpívání prachu. Vodorovné plochy nejsou vhodné. Všechna potrubí i vodivé přípojky musí být uzemněny profesionálními elektrikáři.

Požadavky na zátěž

Podlahy, stěny a stropy musí unést statickou i dynamickou zátěž způsobenou pohybem pelet (hustota 750 kg/m³) a změnami tlaku (plus 500 kg/m² navíc k vlastní zátěži pelet) vznikajícími transportem pelet během plnění.

Nemohou být použity stěny vyrobené z pórobetonu. Dále nemohou být instalována skleněná okna nebo velké plastové okenní tabule s výjimkou případů, kdy jsou přímo určeny k vyrovnávání tlaků. Všechny spoje vedoucí do zdiva, rohů a propustí ve stěnách musí být vzduchotěsné. Výstavba větších skladů musí být konzultována s odborníky z pozemního stavitelství a požární ochrany.

Pro plynulost provozu a práce ve skladovacích místnostech s kapacitou nad 10 tun a výškou nad 2 m musí být konstrukce stěn provedena následovně:

 • Železobetonová stěna: tloušťka min. 10 cm
 • Cihlová stěna: tloušťka min. 17,5 cm, zděná, omítnutá po obou stranách, zpevněné rohy a napojení na strop
 • Dřevěná konstrukce: nosníky s hranou min. 12 cm, rozestup max. po 62 cm, pokryté z obou stran min. třívrstvými stavebníky deskami nebo vícevrstou překližkou, pevně spojených se stropem, podlahou a zdmi. V závislosti na provedení konstrukce může být nezbytné použití ocelového kotvení.

Plnicí systém

Doporučení pro instalaci plnicích přírub umístěných nad i pod zemí
Doporučení pro instalaci plnicích přírub umístěných nad i pod zemí
Modely foukání pelet skrze různé ohyby bez použití vhodného rovného stabilizačního dílu
Modely foukání pelet skrze různé ohyby bez použití vhodného rovného stabilizačního dílu
 • Odstředivá síla v ohybech trubek způsobuje tření, které zvyšuje podíl jemných částic v peletách.
 • Tlak a proudění plnícího vzduchu se v různých segmentech potrubí liší.
 • Počet ohybů v plnicím potrubí by měl být snížen na minimum.
 • Pokud je to možné, je třeba se vyhnout ohybům (kolenům) s obloukem > 45°.
 • Po každém kolenu musí následovat stabilizační rovný díl trubky s průřezem nejméně 30 cm. V opačném případě se budou pelety v tomto místě rozbíjet.

Skladovací místnost potřebuje nejméně jednu plnicí přípojku pro příjem pelet a jedno odsávací potrubí. Jejich účel musí být jasně a viditelně uveden na potrubí a na uzávěrech. Přípojky musí být namontovány alespoň 15 cm pod stropem sila (měřeno od stropu po vrchní hranu plnicího potrubí). Potrubí musí být pevně ukotveno a zajištěno objímkami (maximálně po 50 cm).

Obecně uznávaným standardem pro vnitřní průměr trubek je průměr 100 mm (s „hasičskými“ koncovkami STORZ typu A). Toto platí jak pro plnicí, tak odsávací potrubí. Přípojky by měly být instalovány na dobře přístupném místě, hadice by měly po napojení pokračovat bez zbytečných ohybů přímo k cisterně. Spojky by měly být instalovány tak, aby se nemohly během plnění protáčet a kroutit.

Plnicí systém by měl splňovat následující podmínky:

 • Všechny přípojky (plnicí i odsávací) by měly být „STORZ typ A“ (nebo ve stejném provedení), veškeré potrubí průměr 100 mm.
 • Potrubí musí být vyrobeno z kovu a odolné vůči tlaku nejméně 1 baru.
 • Trubky musí mít hladký povrch, aby se zabránilo obrušování pelet. Nýtování ani šrouby nesmí zasahovat do trubek. Pokud jsou trubky svařované, je potřeba zkontrolovat hladké provedení spojů jiná poškození na vnitřní straně potrubí a ve svarech. Hrany ocelových trubek po řezání musí být začištěny.
 • Potrubí by mělo být co nejkratší. Je potřeba vyhnout se častým změnám směru. V případě ohybů by potrubí mělo mít průměr min. 200 mm.
 • Plnicí potrubí by mělo mít u zakončení rovný díl v délce min. 30 až 50 cm, aby se zabránilo turbulencím v proudu foukaných pelet, které mohou vést k negativnímu rozptylu pelet po výstupu z koncovky.
 • Plnicí systém musí být uzemněn kabelem 4 mm² k zemnícímu bodu.
 • Plnicí i odsávací přípojky musí být jasně označeny a popsány. Je potřeba se vyhnout foukání pelet skrze sací potrubí, pokud k tomu není plnicí systém přizpůsoben. Pelety mohou odsávací potrubí zablokovat.
 • Kolem přípojek musí být udržován min. 40 cm volný pracovní prostor k bezpečnému napojení koncovek.
 • Odsávací ventilátor potřebuje nedaleko přípojek elektrickou zásuvku (230 V, 16 A). Musí být přístupná pro řidiče cisternového vozidla.
 • Přístup k přípojkám a jejich okolí musí být dostupný i v zimě, za sněhu a ledu.
 • Po skončení plnění musí být přípojky uzavřeny ventilačními uzávěry, které mohou být uzamykatelné. Klíče musí být pro řidiče cisterny dostupné.

Sklady pelet musí být odvětrávány. Při kapacitě skladu do 40 t s potrubím vedeným vně budovy a kratším než 2 m poskytují dostatečnou ventilaci samotné přípojky a ventilační koncovky. Ve všech ostatních případech jsou zapotřebí instalovat samostatné ventilační potrubí.

Téměř prázdný peletový sklad
Téměř prázdný peletový sklad
Foukání pelet z cisterny do sila
Foukání pelet z cisterny do sila

 
Komentář recenzenta Marek Řebíček

Mezi výrobci a dodavateli pelet jsme se celkem často potýkali s problémem nedostupnosti kvalitních a ucelených informací pro výstavbu domovních peletových sil. Od výrobců kotlů tyto informace zákazníci prakticky nedostanou a nebo jen formou nabídky jediného řešení, které vždy nemusí být ideální. Národní pravidla s postupy, jak peletová sila navrhovat a vybavovat, jsou velmi potřebná pro další rozvoj automatického vytápění dřevními peletami u nás. Jasné postupy pro skladování pelet by měly eliminovat situace, kdy jsou pelety vyrobeny i dodány v požadované kvalitě, ale vinou špatně navržené technologie skladování obsahují vyšší procentu odrolu, než je nutné. Správně navržené silo je také důležité pro efektivitu cisternových závozů. Čas jsou peníze a tedy i řidiči peletových cisteren by neměli u zákazníků trávit zbytečně dlouhý čas kvůli špatně provedené instalaci sila a špatné dostupnosti připojovacích tras pro foukání pelet.

English Synopsis
Recommendations on the design, installation and operation of fuel stores for pellet heating appliances

Pellet heating systems are a fairly new technology. Consequently there may be problems caused by the lack of experience with this technology. This also applies to pellet storage installations. Pellet stores have to fulfil a number of requirements to make sure that the pellet quality is maintained and safe operation is guaranteed.
The ENplus storage guideline describes the requirements to preserve fuel quality and provide safe storage of pellets for both professionals (such as installers) and consumers. It covers the technical properties of pellet stores as well as information on safe and adequate operation of these stores. They do not replace installation guidelines and instructions from pellet boiler/storage manufacturers but do take precedence over advice from installers/distributors. Planning aids and filling regulations from manufacturers of pellet storage, extraction systems and pellet boilers must be followed.
Professional practices are the cornerstone of successful market development.

 
 
Reklama