Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dřevní pelety a jejich postavení na evropském trhu

Evropa je největším světovým producentem pelet. V roce 2014 se zde vyrobilo 13,5 milionu tun pelet, což je zhruba 50 % celkové světové produkce. Tato produkce vykazuje plynulý nárůst během několika let s průměrným růstem 35 % mezi lety 2010 až 2013 a 11 % od roku 2013 do 2014. Produkce v EU uspokojuje hlavně trh s teplem.

Tento sektor byl ovlivněn obecným zpomalením na evropském trhu, které nastalo díky mírným zimám a jiným faktorům jako byla nízká cena fosilních paliv (např. topného oleje), konkurencí ostatních technologií a prodejů peletových kotlů a kamen. To mělo za následek, že významná část producentů v zemích s rozvinutým využíváním pelet pro vytápění vytvořila v roce 2014 nadprodukci, což způsobilo přeskladnění v roce 2015.

Dovoz pelet do Evropy

Evropa je také největším importérem pelet na světě – sice vyrobí 13,5 milionu tun, ale spotřebuje 18,8 milionu tun (bilance roku 2014). Dovezené pelety pocházejí hlavně z východního pobřeží Severní Ameriky, ale i Rusko a okolní země nabývají na významu v dodávce pelet. Tyto pelety jsou dováženy ke dvěma účelům – průmyslovému použití (elektrárny a KVET) a k vytápění, v závislosti na místních podmínkách.

Dovoz se Severní Ameriky do EU se mírně zvýšil – v roce 2013 ze 4,7 milionu tun na 5,2 milionu tun v roce 2014 a ukazuje velmi rozdílný trend dovozů z USA oproti dovozům z Kanady. Export z US do EU se zvýšil o 41 % (3,9 milionu tun), zatímco kanadský export se snížil o 34 %. Tato situace v Kanadě může být vysvětlována neuspokojivou spotřebou v EU a zvýšenou lokální spotřebou vč. dramatických změn v klimatických podmínkách.

Export z Ruska a východních zemí do EU vzrostl mezi lety 2013 až 2015 zhruba o 20 % a dosáhl 950 000 tun. Tyto pelety byly požívány převážně pro průmyslové vytápění a KVET, ale také částečně pro vytápění domácností.

Východ Asie, Japonsko a hlavně Severní Korea je druhým největším importérem na světě, pelety se zde získávající ze západního pobřeží Severní Ameriky a východního Ruska. V poslední době je však předstihuje Thajsko, Vietnam, Čína, Malajsie a Indonésie.

Lokální výroba pelet v Evropě

Peletárnám vyrábějícím pelety na export se prodeje snížily, ale někteří průmysloví výrobci čerpali výhody ze zvýšení směnného kurzu dolaru a eura, které nastalo na konci roku 2014. Od začátku roku 2015 se tato situace stala výhodou evropských producentů oproti severoamerickým producentům dodávajícím pelety evropským odběratelům.

Situace je ale v každé zemi jiná. Německo zůstává největším producentem pelet s 2 100 000 tunami v roce 2014, následováno Švédskem s 1 600 000 tunami a Litvou, která zažila opravdový boom ve své produkci s více než 1 300 000 tunami pelet.

Graf: Evropské země s největší produkcí dřevních pelet v letech 2012–2014 (v milionech tun). Zdroj: Česká peleta, EPC, 2016
Graf: Evropské země s největší produkcí dřevních pelet v letech 2012–2014 (v milionech tun)
Zdroj: Česká peleta, EPC, 2016
Graf: Přehled produkce dřevních pelet v roce 2014. Zdroj: Česká peleta, EPC, 2016
Graf: Přehled produkce dřevních pelet v roce 2014
Zdroj: Česká peleta, EPC, 2016
Graf: Trend v produkci dřevních pelet v letech 2010–2015 u deseti největších producentů EU28 (tisíce tun). Zdroj: Česká peleta, EPC, 2016
Graf: Trend v produkci dřevních pelet v letech 2010–2015 u deseti největších producentů EU28 (tisíce tun)
Zdroj: Česká peleta, EPC, 2016
 

Nárůst výroby pelet ve vybraných státech EU

Některé země, včetně České republiky, vykazují plynulý růst nebo oživení v produkci pelet za poslední 4 roky:

 • Belgie: Od roku 2007 v Belgii silně narostla výrobní kapacita. V dnešní době, přestože již mají pelety neodmyslitelné zastoupení v průmyslu, má Belgie pelet stále nadbytek, přispívá k tomu i zvyšující se dovoz těchto pelet ze Severní Ameriky. Všichni Belgičtí producenti cílí na sektor s vytápěním (domácí i komerční), který bohužel zpomaluje, hlavně kvůli mírným zimám. Tato situace také způsobila v roce 2015 některým producentům přeskladnění. Belgické producenty také znepokojují přísnější pravidla pro dostupnost surovin a možnosti využití biomasy.
 • Česká Republika: Produkce v České Republice vykazuje plynulý růst, hlavně díky zvýšené exportní poptávce, ale také díky rostoucí místní poptávce po vytápění. V poslední době byly v České Republice postaveny nové výrobní závody a rozšířena výrobní kapacita u několika stávajících peletáren.
 • Estonsko: Ještě před několika lety mělo Estonsko omezenou produkci pelet, ale stalo se velmi rychle velkým producentem a čtvrtým největším exportérem v EU v roce 2014. Výroba zažila v Estonsku boom díky dobré dostupnosti suroviny s poměrně stabilní cenou a díky rostoucí poptávce v EU. Později byly vynaloženy nemalé investice na výstavbu nových peletáren nebo zvýšení kapacity u stávajících provozů. Estonsko reprezentuje velký potenciál pro budoucí růst, pokud bude pokračovat jako transitní exportér, jeho místní spotřební potenciál je totiž značně limitovaný.
 • Francie: Ve Francii výroba zažila také boom, hlavně kvůli růstu poptávky pelet pro domácí vytápění. Francouzská produkce pelet odstartovala v roce 2008 a od té doby vykazuje stabilní růst. V roce 2014 dosáhla produkce 1 000 000 tun pelet. Francie zatím teoreticky pokrývá svou spotřebu z místních zdrojů, ale část pelet dováží, hlavně aby se vyhnula riziku jakéhokoliv nedostatku.
 • Litva: Velmi podobně jako v Estonsku se situace vyvíjela v Litvě, boom udělal z této země třetího největšího producenta a největšího exportéra pelet v EU. Dobrá dostupnost suroviny přilákala investice do tohoto sektoru. Byly postaveny nové peletárny nebo navýšena kapacita stávajících. Peletárny jsou většinou stavěny ve vnitrozemí, kde má surovina menší konkurenci papírenského a dřevařského průmyslu. Pelety, vyrobené v Litvě, jsou určeny především pro průmyslové využití. Zvýšení kurzu dolaru a eura, který začal na konci roku 2014, vytvořilo konkurenční výhodu pro průmyslové producenty z EU oproti výrobcům ze Severní Ameriky. Litva představuje velký potenciál pro budoucí růst, spíše však na poli exportu, protože místní využití je poměrně limitováno.
 • Holandsko: I přes plynulý růst spotřeby u domácího vytápění vykazuje produkce v Holandsku pouze mírný růst hlavně proto, že zdroje surovin jsou dost limitované.
 • Polsko: Produkce pelet zaznamenala v posledních letech silný nárůst. Tento růst byl poměrně limitovaný v letech 2012 a 2013, ale pak se velmi zvýšil v letech 2013 a 2014. Hospodářskému oživení pomohla racionalizace výroby v dřevním průmyslu, která měla za následek lepší dostupnost suroviny a také lepší cenu. Později byly postaveny nové peletárny a navýšena kapacita u některých stávajících provozů.
 • Portugalsko: Produkce v Portugalsku se v posledních letech také silně zvýšila, ale zdá se, že tento růst dosáhl svého maxima, hlavně kvůli omezené dostupnosti suroviny. Z tohoto důvodu se v budoucnu nepředpokládá žádný další růst. Portugalští výrobci pelet nejvíce dodávají průmyslovým spotřebitelům a stále více se zaměřují na domácí trh. Děje se tak z důvodu tvrdé konkurence severoamerických výrobců a také kvůli konkurenčnímu boji na trhu s vytápěním jak v Portugalsku, tak ve Španělsku.
 • Slovensko: Na Slovensku produkce vykázala důležitý růst částečně kvůli růstu místního využití pelet.
 • Španělsko: V posledních letech zaznamenalo Španělsko opravdový boom v produkci pelet. Stalo se tak díky masivnímu růstu v místním používání pelet, který se mezi lety 2012 a 2014 zdvojnásobil. To bude mít za následek, že se ze Španělska, jako exportéra pelet, stane brzy také importér. Bohužel jako většina jiných zemí s trhem zaměřeným hlavně na domácí půdu, španělští výrobci měli pelet v roce 2014 nadprodukci a v roce 2015 čelí přeskladnění, hlavně kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám zmíněným výše.
Graf: Země s plynulým růstem výroby pelet mezi lety 2011–2014 (tisíce tun). Zdroj: Česká peleta, EPC, 2016
Graf: Země s plynulým růstem výroby pelet mezi lety 2011–2014 (tisíce tun)
Zdroj: Česká peleta, EPC, 2016
 

Odlišnosti peletových trhů v Evropě

Při shromažďování dat identifikujeme hlavní směry obchodů s peletami pro každou zemi EU. Vyplývají z toho dvě hlavní kategorie: země produkující pelety převážně k vytápění (rodinné domy a komerční budovy) a země vyrábějící pelety hlavně pro průmyslové použití k výrobě tepla, elektřiny a KVET. Litva a Portugalsko patří mezi jediné země, které vyrábí pelety hlavně pro průmyslové použití. Zbylé země produkují pelety v poměru od 50/50 pro průmyslové použití a vytápění budov až po využití plně pro vytápění. Globální produkce EU se zaměřuje hlavně na sektor vytápění, a to z 80 %. To potvrzuje, že většina průmyslových pelet pochází z dovozů ze zahraničí mimo EU.

V některých zemích se však zaměření postupně měnilo: V letech 2007 až 2011 byla produkce v Belgii orientována převážně na průmyslovou energetiku. Nicméně podniky více a více nakupovaly pelety ze zahraničí (hlavně ze Severní Ameriky), takže se belgičtí producenti začali zaměřovat na domácí trh s vytápěním. Situace v Portugalsku se také mění spolu s rostoucím množstvím pelet určeným pro sousední země, jako např. pro Španělsko.

Graf: Odhad cílového využití pelet od hlavních evropských producentů v roce 2014 (v procentech). Zdroj: Česká peleta, EPC, 2016
Graf: Odhad cílového využití pelet od hlavních evropských producentů v roce 2014 (v procentech)
Zdroj: Česká peleta, EPC, 2016
 

Detailní pohled na evropské peletové trhy v roce 2015 zatím není znám, nicméně stav v České republice zaznamenal opět výrazné navýšení. Výroba certifikovaných ENplus pelet totiž dosáhla 240 tis. tun a společně s necertifikovanými dřevními peletami by mohla dosáhnout hranice 300 tis. tun. V roce 2016 již evidujeme navýšení nebo zahájení výroby pelet u dalších 4 subjektů.

Zdroje literatury

 1. Česká peleta: Dřevní pelety a kotle – Statistika výroby a prodejů za rok 2014 – manažerský souhrn, Klastr Česká peleta, únor 2015
 2. Česká peleta: Dřevní pelety a kotle – Statistika výroby a prodejů za rok 2015, Klastr Česká peleta, únor 2016
 3. Certifikace ENplus, Klastr Česká peleta, únor 2016, www.ceska-peleta.cz
 4. Obnovitelné zdroje energie v roce 2014, MPO 2015
English Synopsis
Wood pellets and their position on the European market

Europe is the world's largest producer of pellets. In 2014 there were produced 13.5 million tons of pellets, which is roughly 50 % of total world production. This production shows steady growth over several years with an average growth of 35 % between 2010–2013 and 11 % from 2013 to 2014. Production in the EU market caters mainly to heat market.

 
 
Reklama