Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Stát vs. fotovoltaika – blýská se na lepší časy?

Zajímavosti z konference Solární energie v ČR 2014

V pořadí již desátý ročník konference Solární energie v ČR 2014 přinesl po delší době pozitivní signály pro fotovoltaické odvětví v ČR. Ač tyto signály nelze chápat jako vyjádření podpory ze strany státu, minimálně se objevily náznaky, že by stát mohl další rozvoj tohoto oboru méně komplikovat.

V pořadí již desátý ročník konference Solární energie v ČR 2014 přinesl po delší době pozitivní signály pro fotovoltaické odvětví v ČR. Ač tyto signály nelze chápat jako vyjádření podpory ze strany státu, minimálně se objevily náznaky, že by stát mohl další rozvoj tohoto oboru méně komplikovat. Konference se konala 16. října 2014 v hotelu Jurys Inn v Praze na Florenci.

Novela energetického zákona – mohlo to být horší

Stanovisko LRV

Hlavním tématem konference byla připravovaná novela energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie. Na toto téma zahájil úvodní blok Ladislav Havel, ředitel Odboru elektroenergetiky MPO, jehož výklad rozšířili a doplnili ve vlastní prezentaci Veronika Knoblochová, ředitelka CZEPHO a Pavel Doucha z advokátní kanceláře Šikola a partneři. Všichni opakovaně zdůrazňovali, že se jedná teprve o přípravu novely zákona, v průběhu schvalování může přijít ještě řada změn.

První návrhy novely obsahovaly mnoho kontroverzních kroků, které jsou shrnuty v článku Návrh novely zákona o podporovaných zdrojích ohrožuje právní jistoty. Dobrá zpráva je, že řada z nich neprošla přes legislativní radu vlády, nebo byla z jiných důvodů vypuštěna.

Dobré zprávy:

 • U fotovoltaických elektráren do 10 kW nebude potřeba licence. Podmínkou je, že daná energie bude využívána primárně pro potřeby provozovatele elektrárny. Jinak řečeno, kdo nepodniká (nechce za vyrobenou elektřinu peníze a podporu), nepotřebuje licenci.
 • U takto malých zdrojů určených pro samospotřebu budou povolené neplacené přetoky do sítě.
 • Zastropování podpory pro OZE bylo legislativní radou vlády označeno za retroaktivní a vypuštěno.
 • Neomezené ručení vlastníků, provozovatelů a odpovědných osob za vrácení podpory bylo legislativní radou vlády vypuštěno pro zásadní rozpor s legislativou právnických osob.
 • Místo povinného zaknihování akcií bude stačit předložení seznamu akcionářů.
 • Nebudou posilovány pravomoci ERÚ, co se týče kontrolní funkce, v čele ERÚ pravděpodobně nově zasedne pětičlenná rada jmenovaná vládou.

Špatné zprávy:

 • Schválena povinnost uchovávání všech dokladů o provozovně po dobu 25 let (doba vyplácení podpory + 5 let)
 • Výše poplatku za obnovitelné zdroje nově nebude odvozena od zákazníkovy spotřeby, ale od velikosti jeho jističe.
 • U vnořených výroben půjde zvolit jako forma podpory pouze zelený bonus.
 • Horní hranice pokuty za porušení zákona o podporovaných zdrojích byla zvýšena z 5 na 50 milionů Kč.
 • Schválena povinnost vybavit výrobnu novým měřidlem a umožnit jeho kontroly.
 • V návrhu zákona není definován pojem opravy a rekonstrukce provozovny, tedy by i oprava mohla být pojata jako nové uvedení do provozu a k tomu by se vázala i výše aktuálně vyplácené podpory (prakticky nulová).

Blíže také zde.

Podpora obnovitelných zdrojů se vyplácí

PV financial support

V závěru prezentace Veronika Knoblochová nastínila trendy vývoje ve světě, které vyznívají jednoznačně ve prospěch dalšího rozvoje obnovitelných zdrojů energie a poukázala tak na provinční jednání českých politiků a úřadů v této oblasti. Tím zároveň připravila půdu další přednášející. Giorgia Concas z Evropské fotovoltaické průmyslové asociace (EPIA) představila řadu tabulek a grafů, na nichž prezentovala růst odvětví. Ač nejvyšší instalovaný výkon FVE je v Evropě, v počtu nových instalací byla Evropa v posledních letech předčena asijskými zeměmi v čele s Čínou. Giorgia Concas podotkla, že ač zde máme velké a stabilní solární trhy jako Německo a Itálie, pokles instalací v Evropě v posledních letech je dán především nestabilními systémy podpory (finančními i nefinančními) v menších evropských zemích. Pro stabilitu a rozvoj odvětví je proto nutná politická podpora rozvoje OZE, např. formou stanovení národních cílů pro obnovitelnou energii.

Dotace a podporu OZE je třeba vnímat v kontextu dotací a podpory konvenčních zdrojů. Ty na rozdíl od podpory fotovoltaiky mnohdy nevedou ke snížení cen technologií a provozních nákladů. Zatímco u fotovoltaiky díky podpoře klesla cena technologií během jednoho desetiletí o desítky procent, např. jaderné zdroje jsou navzdory mnohaleté a mnohem intenzivnější podpoře stále dražší. Oproti fosilním zdrojům se zase investice do OZE vrací v podobě nižších externalit při výrobě elektřiny. Podpora OZE by tedy měla být vnímána jako investice, jelikož se předpokládá, že minimálně u fotovoltaiky bude cena technologií dále klesat.

Jak si pojistit investici do OZE proti retroaktivním opatřením

Další blok konference byl věnován obraně investorů do obnovitelných zdrojů. Některé zásahy státu vůči OZE (retroaktivně) snižují návratnost investice, nebo dokonce ohrožují samotnou existenci projektu. Investor má přitom jen malé možnosti, jak se tomu bránit.

Global Investment Protection

S tímto účelem vznikla společnost Global Investment Protection, kterou na konferenci představil její ředitel Georg Hotar. Nejen Česká republika, ale i řada dalších Evropských států zažila několik vln retroaktivních opatření proti investicím do obnovitelných zdrojů. Přitom investoři mají o oblast OZE značný zájem, je škoda, že je tlumen retroaktivními opatřeními, které dělají z OZE rizikovou investici.

Jako jedinou funkční ochranu proti retroaktivním státním zásahům vidí Georg Hotar v bilaterálních smlouvách o ochraně investic se státy mimo EU. Společnost Global Investment Protection umožňuje restrukturalizaci firmy se zapojením zahraniční společnosti sídlící mimo EU a poskytuje i související právní poradenství. V případě ohrožení investice bude potom státu na základě bilaterální smlouvy hrozit arbitráž. Toto řešení sice nefunguje automaticky jako pojištění, ale dává investorům nejlepší možnost, jak se bránit.

Ernst & Young

V podobném duchu se nesla i prezentace Blahoslava Němečka ze společnosti Ernst & Young, který se zaměřil na přípravu investora na státní kontrolu. Tu provádí buď ERÚ nebo SEI a nepřipraveného investora může snadno dostat do úzkých. Shledá třeba menší nedostatek a na jeho základě začne pátrat po větších. To je samo o sobě v pořádku, nicméně investora může tento přístup zaskočit. Přitom fakt, že kontrolní orgán odhalí nějaký nedostatek, ještě nemusí znamenat správní delikt nebo rovnou postih za něj. Je řada cest, jak se lze z nařčení z deliktu úspěšně vyhnout. Blahoslav Němeček doporučuje při kontrole zachovat chladnou hlavu a vycházet z principu presumpce neviny. Pokud bude zjištěn nějaký nedostatek, měl by investor požadovat po kontrolním orgánu detailní vysvětlení, jakého pochybení se dopustil a proč. Pokutu lze udělit pouze za porušení zákonných ustanovení, nikoli za porušení ustanovení z vyhlášky.

Unicredit Bank

Obavy z rizikovosti investic do OZE z důvodu státních zásahů potvrdil i Jan Jašek ze společnosti Unicredit Bank, která se podílí na financování OZE. Ve své přednášce však hovořil i o dalších rizicích návratnosti plynoucích např. z technologie (možné závady na panelech a instalaci), nebo z provozu (údržba, monitoring, pojištění, ostraha a další). Nicméně s kontrolami u svých klientů jsou zpravidla spokojeni, používají kvalitní technologie, náležitě je spravují a s bankou bez problémů spolupracují.

 
AmperMarket

Novinky na trhu s elektřinou

Jan Palaščák kritizoval některá ustanovení novely zákona o podporovaných zdrojích. Záměr zrušit osvobození od daně z elektřiny u elektřiny z OZE je nesmyslný, protože certifikáty původu nelze na rozdíl od emisních povolenek oddělit od komodity, tj. certifikované množství elektřiny je nutno prokazatelně odebrat od výrobce a dodat zákazníkům. Zelené bonusy, které ERÚ navrhuje pro fotovotlaiku považuje Palaščák za nízké, podle něj tak de facto ERÚ tlačí výrobce do režimu výkupní ceny. Některé problémy by mohlo vyřešit vyhlášení tendru na povinně vykupujícího, přinejmenším by to vedlo k úspoře nákladů na podporu OZE, KVET a DZ v řádu stovek milionů korun.

 

Postřehy z praxe

OTE

Na konferenci nechyběly ani praktické přednášky. Velmi podrobný byl příspěvek Jiřího Kubizňáka ze společnosti OTE a.s., jenž se zabýval registrací zdrojů a vykazováním vyrobené elektřiny v systému OTE.

 
Pyros

Miloš Šilhan ze společnosti Pyros hovořil o požárním zabezpečení fotovoltaiky. Upozornil, že samotné panely příliš dobře nehoří, požár se častěji šíří díky jejich neideální instalaci. V Pyrosu jsou schopni díky speciálnímu software simulovat šíření požáru a díky němu naprojektovat takovou instalaci, s nímž se riziko požáru sníží na minimum. Blíže o specifikách požáru fotovoltaické elektrárny jsme psali na TZB-info v článku Požáry fotovoltaiky a riziko úrazu elektrickým proudem.

 
Photon Energy

Zuzana Musilová ze společnosti Photon Energy se ve své přednášce zaměřila na problematiku monitoringu FVE. Detailně popsala, co všechno moderní monitoring sleduje, jak jeho data interpretovat a co lze díky němu vylepšit.

 
Solar Optimax

Na její výklad plynule navázal zástupce společnosti Solar Optimax Tomáš Buzrla, který se podrobně věnoval měničům napětí. Přiblížil jejich funkci, parametry, poruchy a možnosti, jak závadám předcházet. Dále uvedl, jaké řešení pro měniče napětí nabízí právě Solar Optimax.

 
 
Reklama