Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Od února je možné připojovat mikrozdroje do 10 kW ve zjednodušeném režimu

S účinností od 1. ledna 2016 bylo umožněno osobám, které nakupují elektřinu pro svou spotřebu, provozovat vedle toho vlastní výrobnu elektřiny (zejména fotovoltaiku) pouze na základě smlouvy o připojení, nepřekračuje-li instalovaný výkon takové výrobny 10 kW (mikrozdroj).

Od počátku února má zjednodušené připojování mikrozdrojů odraz už i v prováděcích předpisech, jež podmínky připojení stanovují. Od 1. února 2016 totiž nabyla účinnosti nová vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, která již zjednodušené podmínky pro připojování mikrozdrojů obsahuje.

Obecnými podmínkami pro připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě jsou:

  • podání žádosti o připojení,
  • předložení studie připojitelnosti (je-li vyžadována),
  • uzavření smlouvy o připojení.

Fakticky by k těmto podmínkám bylo možné přiřadit také povinnost uhradit zálohu na podíl na oprávněných nákladech připojení.

V případě připojování mikrozdrojů lze na hladině nízkého napětí připojovat na základě odlišných podmínek. Tyto podmínky nahrazují (v souladu se zásadou speciality právních norem) obecné podmínky pro připojení. V případě připojení mikrozdroje je tedy potřeba:

  • předložit v rámci výchozí revizní zprávy naměřené hodnoty impedance v místě připojení, kdy tyto hodnoty musí být nižší než 0,47 Ω na fázi pro výrobnu se jmenovitým střídavým proudem do 16 A, resp. nižší než 0,75 Ω pro výrobny do 10 A,
  • technickým řešením zamezit dodávce elektřiny do distribuční soustavy s výjimkou krátkodobých přetoků,
  • podat žádost o uzavření smlouvy o připojení a
  • uzavřít s provozovatelem distribuční soustavy smlouvu o připojení, jejíž náležitosti stanoví přímo příloha vyhlášky.

S připojením mikrozdroje k distribuční soustavě se zpravidla povinnost úhrady podílu na oprávněných nákladech připojení neváže. Také lhůty pro předložení návrhu smlouvy o připojení jsou v případě mikrozdrojů o třetinu zkráceny.

Pokud bude naměřená hodnota impedance vyšší než uvedené limitní hodnoty nebo nebude možné zamezit dodávkách elektřiny do distribuční soustavy, bude žadatel nucen připojit mikrozdroj stávajícím způsobem dle obecných podmínek pro připojení.

Otázkou praxe bude, zda se uvedené připojování mikrozdrojů bude aplikovat pouze v případě osob, které vedle provozu mikrozdroje nakupují elektřinu pro vlastní spotřebu, nebo zda bude umožněno zjednodušené připojení také ostatním osobám. Vyhláška totiž výslovně (na rozdíl od zákona) zjednodušený režim neomezuje toliko pro případ, že žadatelem je osoba nakupující elektřinu pro svou spotřebu (tj. zákazník ve smyslu energetického zákona). Je však třeba doplnit, že v případě, že žadatelem nebude zákazník ve smyslu energetického zákona, bude muset mít i provozovatel mikrozdroje zřízenu licenci na výrobu elektřiny.

Zdroj: Frank Bold advokáti

 
 
Reklama