Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Obnovitelné zdroje energie v roce 2011 – 3. část

Oddělení datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu připravilo tuto statistickou zprávu jako komplexní národní statistiku obnovitelných zdrojů energie. Závěrečná část zprávy přináší statistická data z kategorií Energeticky využívané odpady a alternativní paliva, Vodní elektrárny, Větrné elektrárny, Fotovoltaické elektrárny, Solární termální systémy, Tepelná čerpadla a Geotermální energie.

1. Energeticky využívané odpady a alternativní paliva (biologicky rozložitelné)

Metodika statistiky

Energetickým využitím odpadů se pro potřeby této statistiky rozumí spalování tuhých komunálních, nemocničních a průmyslových odpadů, jakožto i využívání tzv. alternativních paliv, která mají v odpadech svůj původ, a to pouze v těch případech, kdy je vyrobená energie využívána a spalovaný odpad má pro její výrobu energetický přínos. Toto statistické zjišťování slouží pro účely bilancování energetiky v ČR a nemůže odrážet všechny aspekty problematiky spalování odpadů. V této kapitole sledujeme pouze výrobu a využití energie, která odpovídá podílu biologicky rozložitelné složky ve spalovaném odpadu, či alternativních palivech. Statistika energetického využívání ostatních odpadů je připravována samostatně.

Základním zdrojem aktuálních informací o zařízeních využívajících odpady je databáze ČHMÚ „Seznam spaloven odpadů v ČR“ v členění:

 • spalovny komunálního odpadu
 • spalovny nebezpečného (průmyslového) odpadu
 • zdroje znečištění ovzduší spoluspalující odpad.

Provozovatelé těchto zařízení jsou obesíláni statistickými výkazy MPO.

Pro potřeby mezinárodního výkaznictví je třeba stanovit energetický přínos biologicky rozložitelné složky ve spalovaném odpadu. Ačkoliv se řada odborníků zabývá odhadem podílu biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) v různých lokalitách sběru komunálního odpadu, není, dle našich informací k dispozici studie, která by se komplexně zabývala pouze odpadem spalovaným. Vzhledem k tomu bylo v této statistice využito přístupů používaných v EU, jakožto i referencí našich tří hlavních spaloven směsného komunálního odpadu. Metodika Eurostatu a energetické statistiky Mezinárodní energetické agentury (IEA) neposkytuje podrobnou analýzu problému, pouze doporučuje využívat hodnoty 50 % vyrobené energie pro biologicky rozložitelnou část spalovaného komunálního odpadu. V Německu bylo doporučeno používat podíl 62 % pro vyrobenou energii (Länderarbeitskreis Energiebilanzen, květen 2005). Ve Velké Británii je využíváno podílu 61 % vzhledem k výhřevnosti. Dle informací našich spaloven, pokud jsou schopny relevantní data stanovit, se pohybuje podíl hmotnosti biologicky rozložitelných odpadů ve spalovaném komunálním odpadu v ČR v rozmezí zhruba 50–65 %. Jako referenční tak byla stanovena hodnota podílu biologicky rozložitelné složky na 60 %, a to vzhledem k výhřevnosti i hmotnosti. Biologicky rozložitelná část spalovaných alternativních paliv byla stanovena na základě informací jejich výrobců. Na základě použité metodiky byly stanoveny orientační hodnoty pro výrobu „obnovitelné energie“ z komunálního odpadu spalovaného v zařízeních zařazených v databázi ČHMÚ v kategorii „spalovny komunálního odpadu“. Takto odhadnuté množství energie je započítáváno do celkové výroby energie u obnovitelných zdrojů (tepla i elektřiny), a tudíž i do referenčních podílů této energie pro mezinárodní výkaznictví. Takto vyrobená elektřina není předmětem podpory podle zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z OZE.

Biologicky rozložitelná část spalovaných nemocničních a průmyslových odpadů není, vzhledem k nedostatku podrobnějších informací, počítána. V případě alternativních paliv využívaných v cementárnách a vápenkách je započítán podíl jejich biologicky rozložitelné složky.

Vývoj výroby elektřiny a tepla

Roky19891990199119921993199419951996
Výroba elektřiny z BRKO [MWh]00000000
Výroba tepla z BRKO [GJ]171 019210 824211 148321 077454 085653 974670 960738 976
Výroba tepla z PRO a ATP [GJ]00000000
Roky19971998199920002001200220032004
Výroba elektřiny z BRKO [MWh]02717397 7908 5909 8079 58810 031
Výroba tepla z BRKO [GJ]685 0101 069 8371 427 1171 652 7981 773 3591 912 7711 941 5001 936 183
Výroba tepla z PRO a ATP [GJ]1191285 93113 07162 416209 649213 917730 743
Roky20052006200720082009201020112012
Výroba elektřiny z BRKO [MWh]10 61211 26411 97511 68410 93735 58690 190
Výroba tepla z BRKO [GJ]1 860 8331 886 6421 887 6681 848 1821 646 0181 777 0762 074 883
Výroba tepla z PRO a ATP [GJ]1 022 403941 5091 080 8311 100 2141 139 971969 244929 871

Pramen: MPO (2000–2011)

Výroba energie z BRKO (podrobně)
RokyElektřinaTepelná energieBRKO
Hrubá výroba elektřiny
[MWh]
Vlastní spotřeba vč. ztrát
[MWh]
Dodávka elektřiny
[MWh]
Hrubá výroba tepla
[GJ]
Vlastní spotřeba vč. ztrát
[GJ]
Přímé dodávky
[GJ]
Spotřeba

[t]
200410 0316 6103 4211 936 183454 9421 481 242242 592
200510 6126 7873 8261 860 833417 7721 443 061230 416
200611 2646 8294 4361 886 642399 3941 487 248232 707
200711 9756 9015 0741 887 668368 5721 519 096231 905
200811 6846 3375 3481 848 182372 0061 476 176223 236
200910 9376 0404 8971 646 018279 8201 366 198214 675
201035 58614 94120 6451 777 076766 3741 010 702280 494
201190 19029 32260 8682 074 883731 6841 343 199363 356
Výroba energie z PRO a ATP (podrobně)
RokyElektřinaTepelná energiePRO a ATP
Hrubá výroba elektřiny
[MWh]
Vlastní spotřeba vč. ztrát
[MWh]
Dodávka elektřiny
[MWh]
Hrubá výroba tepla
[GJ]
Vlastní spotřeba vč. ztrát
[GJ]
Přímé dodávky
[GJ]
Spotřeba

[t]
2004000730 743730 743037 967
20050001 022 4031 022 403052 606
2006000941 509941 509044 242
20070001 080 8311 080 20362847 812
20080001 100 2141 100 1575758 081
20090001 139 9711 139 61735556 881
2010000969 244969 2073751 207
2011000929 674929 674050 504

2. Vodní elektrárny

Metodika statistiky

V rámci této kapitoly jsou bilancovány vodní elektrárny velké (≥ 10 MW) i malé (pod 10 MW) instalovaného výkonu. Výroba elektřiny v přečerpávacích vodních elektrárnách není bilancována jako energie z OZE.

Statistika vodních elektráren je plně v kompetenci Energetického regulačního úřadu. MPO přebírá data o výrobě elektřiny ve vodních elektrárnách a jejich instalovaném výkonu. Energetický regulační úřad sbírá měsíční data o výrobě v těch vodních elektrárnách, jejichž provozovatelé obdrželi licenci ERÚ na výrobu elektřiny. Dosud není statisticky podchycena výroba elektřiny pro vlastní spotřebu v nelicencovaných vodních elektrárnách. Primární data jsou přebírána z ERÚ a následně upravována podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice (rozdělení < 1 MW; 1 až < 10 MW; ≥ 10 MW). V tabulce podrobné roční výroby byly upraveny a rozděleny hodnoty výroby v elektrárnách nad 1 MW včetně podle statistiky ERÚ. Instalovaný výkon byl pro elektrárny do 1 MW použit z grafu vydaných licencí ERÚ (viz níže); pro elektrárny nad 1 MW z databáze licencí ERÚ (po jednotlivých provozovnách). Z tohoto důvodu nemusí hodnoty instalovaného výkonu odpovídat datům publikovaným ve statistice ERÚ.

Počet licencovaných výroben (do 1 MW) a jejich instalovaný výkon


Pramen: ERÚ
 

Výroba elektřiny


Vývoj výroby elektřiny ve vodních elektrárnách [GWh]
Roky196019611962196319641965196619671968196919701971
VE1 2571 3691 5681 0491 2332 2912 1231 8661 4401 1431 6591 100
Roky197219731974197519761977197819791980198119821983
VE1 1841 0291 6511 7351 3881 8881 4571 9132 0161 7931 4361 423
Roky198419851986198719881989199019911992199319941995
VE1 1161 4371 6032 1511 7621 3281 1611 0891 4021 3691 4602 002
Roky199619971998199920002001200220032004200520062007
VE1 9691 6991 3961 6811 7582 0542 4921 3832 0192 3802 5512 090
Roky200820092010201120122013201420152016201720182019
VE2 0242 4302 7891 963

Pramen: ERÚ; MPO


Pramen: ERÚ; MPO
Vývoj výroby elektřiny ve vodních elektrárnách podrobně [MWh]
Roky200620072008200920102011
Vodní elektrárny2 550 7002 089 6002 024 3352 429 6202 789 4741 963 154
MVE < 1 MW463 554477 340442 456469 932554 754396 997
MVE 1 až < 10 MW425 510495 210477 823484 934603 823497 618
VVE ≥ 10 MW1 661 6361 117 0501 104 0561 474 7541 630 8971 068 539

Pramen: ERÚ; upraveno MPO


Pramen: ERÚ; MPO
Vývoj instalovaného výkonu vodních elektráren podrobně [MW]
Roky200620072008200920102011
Vodní elektrárny1 016,31 024,31 028,51 036,91 048,11 049,6
MVE < 1 MW122,4128,2131,6135,4140,9142,2
MVE 1 až < 10 MW141,1143,3144,1148,7154,4154,7
VVE ≥ 10 MW752,8752,8752,8752,8752,8752,8

Pramen: ERÚ; upraveno MPO

3. Větrné elektrárny

Metodika statistiky

Energie větru je v České republice v drtivé většině využívána k výrobě elektřiny určené k dodávkám do rozvodné sítě. Elektrárny s malým instalovaným výkonem slouží též pro vlastní potřebu majitele, jedná se však spíše o ojedinělé instalace. V současné době je ERÚ statisticky sledována výroba elektřiny ve větrných elektrárnách jejichž provozovatelé obdrželi na tyto provozovny licenci ERÚ na výrobu elektřiny. Velmi malé větrné elektrárny nepřipojené na síť tvoří pouze zcela zanedbatelný podíl a nejsou statisticky sledovány.

V případě instalovaného výkonu se mohou mírně lišit hodnoty z databáze licencí ERÚ a statistiky elektroenergetiky ERÚ. Od roku 2010 se data o instalovaném výkonu přebírají z ČEPS, jedná se o skutečně provozované VTE. Lišit se mírně mohou i hodnoty měsíčních statistik oproti výsledné roční hodnotě.

Další informace k jednotlivým větrným elektrárnám a podrobné statistiky je také možno nalézt na stránkách České společnosti pro větrnou energii (http://www.csve.cz).

Počet licencovaných výroben a jejich instalovaný výkon


Pramen: ERÚ
 

Výroba elektřiny


Vývoj výroby elektřiny a instalovaný výkon větrných elektráren
VTE200020012002200320042005
Výroba [MWh]8852 0164 8939 87121 280
Instalovaný výkon  [MW]6,3910,6316,522,0
VTE200620072008200920102011
Výroba [MWh]49 400125 100244 661288 067335 493397 003
Instalovaný výkon  [MW]43,5113,8150193,2213213

Pramen: ERÚ; SEI; ÚED; ČEPS

Vývoj měsíční výroby elektřiny ve větrných elektrárnách [MWh]
LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
20020,00,10,10,00,00,00,10,10,20,40,40,2
20030,20,20,20,20,20,10,10,10,10,40,71,2
20040,81,20,90,60,60,50,50,60,71,01,51,2
20052,81,31,71,11,31,11,51,21,53,12,12,6
20062,42,23,22,33,01,91,64,16,36,48,67,0
200715,78,711,37,98,25,88,84,712,38,218,914,6
200824,523,430,315,911,511,117,418,713,419,028,930,5
200915,228,735,818,320,624,220,316,918,733,931,723,9
201012,523,241,424,030,325,917,026,630,234,836,433,2
201130,430,234,037,423,829,537,221,021,639,130,462,3
201272,339,332,630,531,326,227,919,525,8

Pramen: ERÚ

 

4. Fotovoltaické elektrárny

Metodika statistiky

V současné době je ERÚ statisticky sledována výroba elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách jejichž provozovatelé obdrželi na tyto provozovny licenci ERÚ na výrobu elektřiny. Nelicencované systémy nejsou statisticky sledovány, byť se předpokládá, že jejich počet nadále roste. Je však zřejmé, že prakticky již od roku 2007 je rozhodující část celkového výkonu připojena do sítě, nebo je licencována. Výroba v těchto licencovaných systémech tak zcela převyšuje výrobu v nepřipojených systémech a statistická chyba je tak minimalizována. Samozřejmě by bylo nejvhodnější provádět kombinované šetření u výrobců a dovozců fotovoltaických panelů, tak jako v případě solárních kolektorů a tepelných čerpadel, vzhledem k náročnosti se s ním však nepočítá.

V případě instalovaného výkonu se mohou mírně lišit hodnoty z databáze licencí ERÚ a statistiky elektroenergetiky ERÚ. Lišit se mírně mohou i hodnoty měsíčních statistik oproti výsledné roční hodnotě. Do roku 2007 byly do instalovaného výkonu a výroby započítány i tehdy nelicencované výrobny. Od roku 2010 se data o instalovaném výkonu přebírají z ČEPS, jedná se o skutečně provozované FTV.

Počet licencovaných výroben a jejich instalovaný výkon


Pramen: ERÚ
 

Výroba elektřiny


Vývoj výroby elektřiny a instalovaný výkon fotovoltaických elektráren
FTV200020012002200320042005
Výroba [MWh]5081116184291414
Instalovaný výkon  [MWp]0,0720,1240,1550,2890,4130,586
FTV200620072008200920102011
Výroba [MWh]5922 12712 93788 807615 7022 182 018
Instalovaný výkon  [MWp]0,8413,96139,5464,61 7271 913

Pramen: MPO (2000–2007); ERÚ (od 2008); ČEPS

Vývoj měsíční výroby elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách [MWh]
LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
20070,00,00,00,10,00,10,10,20,20,10,10,0
20080,10,30,40,71,71,41,71,82,51,20,60,6
20091,11,63,39,59,78,712,214,212,07,45,83,5
20106,317,344,464,852,981,486,787,168,462,429,414,5
201138,7103,5209,5238,2298,3261,6229,2256,2221,6148,474,937,9
201265109218241,4310258,8258,7279,4215

Pramen: ERÚ

 

5. Solární termální systémy

Metodika statistiky

Statistika je založena na dotazníkovém šetření, které se zaměřuje více na dovozní a výrobní firmy tak, aby bylo možno jednoznačně odhadovat dodávku jednotlivých výrobních typů kolektorů. Data za firmy, které nejsou ochotny se šetření účastnit, jsou odhadována především na základě celních statistik a dat o podpořených instalacích. Jsou zjišťována data o dodávce kolektorů na český trh, tedy nikoliv hodnota plochy skutečně osazených kolektorů. Úspěch takto koncipovaného statistického zjišťování samozřejmě závisí na ochotě oslovených firem poskytnout data. Podrobná data jsou publikována v samostatné zprávě „Solární kolektory v roce 2011“.

Dodávka solárních kolektorů na český trh [m2]
1977197819791980198119821983
Ploché zasklené
Vakuové trubkové
Koncentrační
Celkem02361 8572 2443 2502 5007 254
1984198519861987198819891990
Ploché zasklené
Vakuové trubkové
Koncentrační
Celkem9 32211 1543 6303 7003 9603 8103 070
1991199219931994199519961997
Ploché zasklené
Vakuové trubkové
Koncentrační
Celkem2 0501 8502 3002 8503 3753 8483 966
1998199920002001200220032004
Ploché zasklené8 42910 212
Vakuové trubkové1 7681 965
Koncentrační1890
Celkem4 0525 4525 8846 3347 65910 21512 267
2005200620072008200920102011
Ploché zasklené13 11117 00919 12226 01439 85273 89849 150
Vakuové trubkové2 3533 5526 5558 51111 81717 71916 650
Koncentrační60002501000
Celkem15 52420 56125 67834 55051 66991 71765 800
Celková instalovaná plocha činných solárních systémů [m2]
1977197819791980198119821983
Ploché zasklené
Vakuové trubkové
Koncentrační
Celkem01041 9313 8807 1308 69115 849
1984198519861987198819891990
Ploché zasklené
Vakuové trubkové
Koncentrační
Celkem24 89135 45138 15741 85745 81749 01950 550
1991199219931994199519961997
Ploché zasklené
Vakuové trubkové
Koncentrační
Celkem50 29049 74044 79438 40430 62530 84331 179
1998199920002001200220032004
Ploché zasklené52 22860 657
Vakuové trubkové6 0007 768
Koncentrační727745
Celkem31 27134 41338 97744 31151 47058 95569 170
2005200620072008200920102011
Ploché zasklené73 76890 777109 899135 914175 766249 664298 814
Vakuové trubkové10 12113 67320 22828 73940 55658 27574 925
Koncentrační805805805830830930930
Celkem84 694105 255130 933165 482217 151308 868374 668
Odhad výroby využité tepelné energie [GJ]
2003200420052006200720082009201020112012
Celkem72 74785 171102 870127 730160 498203 866265 502366 468478 275
 

6. Tepelná čerpadla (energie prostředí)

Metodika statistiky

V této kategorii je zařazeno využívání tepla okolního prostředí (půdy, vody, vzduchu, odpadního tepla) pomocí tepelných čerpadel. Jako energie z OZE je chápána pouze ta část vyrobené energie, která odpovídá využité energii okolního prostředí.

Tepelná čerpadla jsou zařízení, která umožňují odebírat teplo o relativně nízkém potenciálu okolnímu prostředí (půda, voda, vzduch, odpadní teplo atp.), převádět ho na vyšší teplotní hladinu a předávat ho cíleně pro potřeby vytápění nebo pro ohřev teplé užitkové vody. Jako obnovitelná energie je chápána pouze ta část vyrobené energie, která odpovídá využité energii okolního prostředí. Vzhledem k velkému rozpětí technologie, od malých (klimatizačních) jednotek vzduch/vzduch, přes klasická tepelná čerpadla v domácnostech až po velké speciální instalace v průmyslu, je třeba definovat, co a za jakých podmínek je předmětem statistického sledování. V případě tepelných čerpadel typu vzduch-vzduch byly sledovány pouze takové jednotky, které jsou určené primárně k vytápění a které tomu svým výkonem odpovídají. Obvykle je tento výkon nad 10 kW, ovšem u nízkoenergetických domů může být postačující výkon výrazně nižší.

Vlastní statistické šetření bylo provedeno u všech nám známých dovozních a výrobních firem. Toto dobrovolné šetření bylo zaměřeno na strukturu dodávek tepelných čerpadel na český trh v daném roce. Pojem „dodávka na trh“ je hrubý odhad kategorie „instalováno“, byť lze předpokládat, že dochází k určitému časovému posunu při zprovoznění instalací.

Dopočet za firmy, které se šetření nezúčastnily byl proveden na základě porovnání s daty o přiznaných podporách ze SFŽP. Bylo předpokládáno, že podíl tepelných čerpadel těchto firem na podpořených instalacích je stejný, jako jejich podíl na celém trhu. Metodika statistiky tepelných čerpadel se meziročně nezměnila, byly aplikovány stejné postupy a principy jako v předchozím roce. Vzhledem k tomu, že návratnost dotazníků dobrovolného šetření byla v obou letech obdobná, jsou data plně meziročně srovnatelná. V rámci Sčítání lidu, bytů a domů (2011) byl zjišťován i výskyt tepelných čerpadel v domácnostech. Od počátku roku 2010 jsou tepelná čerpadla průběžně zjišťována u nových a rekonstruovaných budov. Po zpracování získaných dat bude dán prokazatelný základ pro zjištění počtu tepelných čerpadel v domácnostech.

Podrobná data jsou publikována v samostatné zprávě „Tepelná čerpadla v roce 2011“.

Přehled počtu odběratelů provozujících tepelná čerpadla
Sazba2002200320042005200620072008200920102011
C55161227414475478489489470472482
D552 5413 4495 3126 0126 0306 0676 1086 2536 0605 918
C5600076232345458607787965
D560007833 0655 1908 09111 54017 43621 639
Firmy 1612274145517108349471 0771 2591 447
Domácnosti2 5413 4495 3126 7959 09511 25714 19917 79323 49627 557
Celkem2 7023 6765 7267 3469 80512 09115 14618 87024 75529 004
Meziroční nárůsty počtu odběratelů provozujících tepelná čerpadla (absolutně)
Sazba2002200320042005200620072008200920102011
C5566187613110−19210
D559081 863700183741145−193−142
C5676156113113149180178
D567832 2822 1252 9013 4495 8964 203
Firmy66187137159124113130182188
Domácnosti9081 8631 4832 3002 1622 9423 5945 7034 061
Celkem09742 0501 6202 4592 2863 0553 7245 8854 249
Odhad roční dodávky tepelných čerpadel na český trh (počty)
Sazba2005200620072008200920102011
Vzduch-vzduch4712233860254118105
Vzduch-voda6939641 4821 7692 3864 2124 525
Země-voda9581 3621 7302 1251 9592 1502 296
Voda-voda55846278877465
Jiné190301591024
Celkem1 7712 5323 6154 0324 8456 5647 015
Odhad roční dodávky tepelných čerpadel na český trh (tepelný výkon – kW)
Sazba2005200620072008200920102011
Vzduch-vzduch1904701 5227871764621719
Vzduch-voda110391796819 07323 34332 96752 28257 753
Země-voda1128518 59324 58528 86826 74727 07826 055
Voda-voda159530154 1351694164218981 533
Jiné6390193013731741
Celkem24 74740 04649 50854 69264 49381 89786 100
 

Pozn.: Odhadované počty dodaných tepelných čerpadel nemusejí odpovídat počtu sazeb pro tepelná čerpadla. Blíže viz metodika statistiky.

7. Geotermální energie

Do této kategorie se dle současné evropské energetické statistiky zařazuje využívání tepla získaného z nitra země k výrobě elektřiny, či k přímému vytápění budov nebo zemědělských zařízení (skleníky) atp., bez využití tepelných čerpadel. Tato jsou z řady dalších důvodů zařazena v předchozí kapitole této zprávy.

Přímé využívání geotermální tepelné energie není v ČR pravděpodobně prováděno. Projekty na případnou výrobu elektrické energie nepřímo z energie geotermální jsou zatím ve stádiu příprav a úvah. Nejdále zatím postoupil projekt využití geotermální energie v Litoměřicích. Na úspěchu tohoto projektu, kde je počítáno s kombinovanou výrobou elektrické a tepelné energie, nepochybně závisí rozvoj využívání této energie v dalších lokalitách ČR.

Specifické je využití termálních vod v lázních a bazénech. Podle Myslila et al (2005) je v současné době geotermální energie využívána v 11 hlavních lázeňských centrech. Užití geotermální energie v lázních a bazénech je odhadováno na 90 TJ/rok při kapacitě 4,5 MWt (Lund 2005). Tyto hodnoty však nevstupují do energetické bilance a nejsou ani přímo zahrnuty do statistiky využívání OZE.

8. Hlavní použité prameny a zdroje dat

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Zpracování výkazů MPO
  • Brikety a pelety v roce 2011
  • Solární kolektory v roce 2011
  • Spotřeba biomasy v domácnostech
  • Tepelná čerpadla v roce 2011
  • Obnovitelné zdroje energie v roce 2010
  • Výroba a užití tepelné energie v roce 2007
  • Statistika energetického využívání odpadů 1905–2009
  • Přehled podpořených projektů OZE
 • Český statistický úřad
  • Zpracování výkazu EP 5-01 Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv
  • Spotřeba energie v domácnostech ČR za rok 2003. (ČSÚ 2005)
  • Statistika zahraničního obchodu
  • Lesnictví a myslivost v roce 2011. (ČSÚ 2012)
 • Energetický regulační úřad
  • Roční zpráva o provozu ES ČR 2011. (ERÚ 2012)
  • Přehled údajů o licencích udělených ERÚ
  • Informace o výrobě tepla z OZE
 • Český hydrometeorologický ústav
  • Databáze REZZO 1 a 2
  • Seznam spaloven odpadů v ČR
  • Emisní bilance vytápění bytů malými zdroji od roku 2001. (ČHMÚ 2003, 2007)
 • Státní fond životního prostředí
  • Přehled podpořených projektů OZE
 • Ministerstvo zemědělství
  • Přehled podpořených projektů OZE
 • Myslil et al (2005); Lund (2005) in: John W. Lund, Derek H. Freeston, and Tonya L. Boyd: „World-Wide Direct Uses of Geothermal Energy 2005“
 • http://www.czba.cz/index.php?art=stanice&parent=provozovatele-a-investori&nid=bioplynove-stanice
 • http://biom.cz/cz/produkty-a-sluzby/bioplynove-stanice
 • http://www.csve.cz/cz/aktualni-instalace

9. Použité zkratky

ATP
alternativní paliva
BRKO
biologicky rozložitelná část komunálního odpadu
CZT
centrální zásobování teplem
ČEA
Česká energetická agentura
ČHMÚ
Český hydrometeorologický ústav
ČOV
čistírny odpadních vod
ČSÚ
Český statistický úřad
ERÚ
Energetický regulační úřad
FAME
methylestery mastných kyselin (Fatty Acids Methyl Esters)
IEA
Mezinárodní energetická agentura (International Energy Agency)
MEŘO
methylester řepkového oleje
MPO
Ministerstvo průmyslu a obchodu
MVE
malé vodní elektrárny
MŽP
Ministerstvo životního prostředí
ORC
organický Rankinův cyklus
OZE
obnovitelné zdroje energie
PRO
průmyslové odpady
PVE
přečerpávací vodní elektrárny
REZZO
registr emisí a znečišťovatelů ovzduší
SEI
Státní energetická inspekce
SFŽP
Státní fond životního prostředí
SLE
solární elektrárny
SZIF
Státní zemědělský intervenční fond
TKO
tuhý komunální odpad
VOVO
tepelná čerpadla voda-voda
VTE
větrné elektrárny
VVE
velké vodní elektrárny
VZVO
tepelná čerpadla vzduch-voda
ZEVO
tepelná čerpadla země-voda
English Synopsis
Renewable energy in 2011 - Part 3

Concept Data Support Department of the Ministry of Industry and Trade has prepared this statistical report as a comprehensive national statistics on renewable energy sources. The final part of the report provides statistical data of the categories Energy use of waste and alternative fuels, Hydropower, Wind Power, Photovoltaics, Solar thermal systems, Heat pumps and Geothermal energy.

 
 
Reklama