Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Změna systému výplaty podpory obnovitelných zdrojů od 1. ledna 2013

Dosud veškerou podporu, tj. jak výkupní cenu, tak zelený bonus, vyplácel místně příslušný distributor elektřiny. Od 1. 1. 2013 vstupuje do transakcí nový subjekt – operátor trhu. Elektřinu z OZE již nevykupují distributoři, ale obchodníci. Nově je zaveden hodinový zelený bonus. Práva stávajících výrobců jsou zachována v plném rozsahu.

Zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů mimo jiné mění způsob, jakým je vyplácena podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů (OZE, KVET a DZ). Dosud veškerou podporu, tj. jak výkupní cenu, tak zelený bonus, vyplácel místně příslušný distributor elektřiny (ČEZ Distribuce, a. s., E.ON Distribuce, a. s. nebo PREdistribuce, a.s.).

Nový systém podpory


Nový systém účtování a výplaty podpory je komplikovanější, do finančních transakcí a informačních toků vstupuje nový subjekt – operátor trhu. Pro stávající výrobce proběhnou změny automaticky. Povinnost výkupu elektřiny přechází z distribučních společností na obchodníky s elektřinou. Výkupní cena a zelený bonus zůstávají v podstatě stejné, nově je zaveden hodinový zelený bonus. Výrobcům, kteří zahájí výrobu od 1. 1. 2013 se však výrazně omezují možnosti volby.

grafFinanční a informační toky v novém systému výplaty podpory výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ
 

Operátor trhu

Operátorem trhu s energiemi v České republice je OTE, a. s. Jedná se o akciovou společnost založenou a vlastněnou státem, mezi jejíž činnosti mimo jiné patří organizování denního trhu s elektřinou (day ahead), na kterém se tvoří hodinová cena elektřiny pro výpočet výše hodinového zeleného bonusu, vnitrodenního trhu s elektřinou, evidence výroben elektřiny a nově též výplata zeleného bonusu a podpory decentrální výroby elektřiny a kombinované výroby elektřiny a tepla.

Vykupující

Vykupující je obchodník s elektřinou vykupující silovou elektřinu z OZE, KVET a DZ za cenu dohodnutou na základě dvoustranné smlouvy s výrobcem. Výrobce kromě toho obdrží zelený bonus.

Povinně vykupující

Povinně vykupující je podle § 10 zákona obchodník s elektřinou, kterého pro daný region určí MPO. Pokud MPO nikoho nevybere (což dosud nenastalo), je povinně vykupujícím místně příslušný dodavatel poslední instance (ČEZ Prodej, s.r.o., E.ON Energie, a. s. nebo Pražská energetika, a. s.). Povinně vykupující vykupuje veškerou elektřinu z OZE, KVET a DZ, která není obchodována v režimu zeleného bonusu.
Aktualizace: Dodavatele poslední instance je možno snadno zjistit pomocí Kalkulátoru cen energií na TZB-info. Po výběru kraje a v následujícím kroku okresu se okamžitě po výběru vedle zadávacího políčka zobrazí místně příslušný distributor elektřiny. Dodavatel poslední instance je vždy ze stejné skupiny, jako místně příslušný distributor elektřiny.

Výkupní cena

Elektřinu v režimu výkupních cen bude od 1. 1. 2013 vykupovat povinně vykupující. Na rozdíl od zeleného bonusu je výkupní cena účtována včetně DPH a její výplatu provede sám povinně vykupující.

grafFinanční a informační toky v případě výkupní ceny.
 

Zelený bonus

Zelený bonus bude podle § 9 hradit OTE a.s. (operátor trhu). Zelený bonus nově není cenou, ale výplatou podpory, nevztahuje se na něj tedy režim DPH. Cenu silové elektřiny (+DPH) bude stejně jako dosud hradit zvolený obchodník s elektřinou (vykupující), tyto smlouvy zůstávají zachovány.

grafFinanční a informační toky v případě zeleného bonusu.
 


Je-li sjednaná cena nižší, než rozdíl mezi výkupní cenou a zeleným bonusem, je pro výrobce výhodnější nabídnout elektřinu povinně vykupujícímu, který je v takovém případě podle § 11 odst. 12 povinen uhradit výrobci rozdíl mezi výkupní cenou a zeleným bonusem. Seriozní obchodníci s elektřinou ve smlouvách umožňují výrobcům v takovém případě od smlouvy odstoupit. Na rozdíl od výkupní ceny v tomto případě povinně vykupující nemůže OTE fakturovat rozdíl mezi výkupní cenou a hodinovou cenou, případné vícenáklady však ERÚ promítne do příplatku za činnost povinně vykupujícího.

grafFinanční a informační toky v případě tzv. nuceného výkupu.
 


Aktualizace: Přestože formulace v zákoně je jednoznačná, Energetický regulační úřad (ERÚ) ve svém sdělení ze dne 9. 11. 2012 zveřejnil své stanovisko, podle něhož se možnost požádat o nucený výkup týká jen výrobců, kteří svůj zdroj uvedou do provozu od 1. 1. 2013. Povinně vykupující na základě toho domítají nabízenou elektřinu vykupovat.
Poznámka redakce: podle dobře informovaných zdrojů skutečně bylo původním záměrem zákonodárců umožnit volbu tzv. nuceného výkupu jen provozovatelům zdrojů nad 100 kW uvedených do provozu od 1. 1. 2013, kteří podle nového zákona mohou využívat výhradně hodinový zelený bonus. K pochybení došlo pravděpodobně ve snaze zjednodušit text §11 odst. 12.
O názor byl požádán Mgr. Luděk Šikola z advokátní kanceláře Šikola a partneři, který dospěl k závěru, že výklad ERÚ je chybný.
V Návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje, byl například pro elektřinu z fotovoltaických elektráren rozdíl mezi výkupní cenou a zeleným bonusem 950 Kč/MWh (0,95 Kč/kWh), vykupující nabízeli obvykle kolem 500 Kč/MWh, v konečné verzi Cenového rozhodnutí je rozdíl pouze 550 Kč/MWh, zájem o tzv. nucený výkup se tím podstatně snížil.

Hodinový zelený bonus

Hodinový zelený bonus je nová varianta podpory, která se povinně týká výhradně zdrojů nad 100 kW uvedených do provozu od 1. 1. 2013. Ostatní výrobci, včetně stávajících,si podporu formou hodinových zelených bonusů mohou zvolit dobrovolně. Na podporu formou hodinového zeleného bonusu mohou přejít jak výrobci, kteří dosud využívali podporu prostřednictvím výkupních cen, tak výrobci, kteří dosud využívali (roční) zelený bonus.

Hodinový zelený bonus musí být určen minimálně ve výši rozdílu mezi výkupní cenou a hodinovou cenou silové elektřiny na vnitrodenním trhu organizovaném OTE, a. s. Výše zeleného bonusu se mění každou hodinu podle vývoje ceny silové elektřiny. Vzorec pro výpočet hodinového zeleného bonusu stanoví vyhláška č. 140/2009 Sb o způsobu regulace cen v energetice. Hodinový zelený bonus nemůže být záporný.

cpzbhis = (cvcozis − cskuthi) + cpodchis je-li cskuthi ≥ 0
 

cpzbhis = cvcozis + cpodchis je-li cskuthi < 0
 

kde je

cpzbhis
– výše hodinového zeleného bonusu pro veškerou podporovanou elektřinu vyrobenou z obnovitelného zdroje v hodině h v regulovaném roce i [Kč/MWh]
cvcozis
– výkupní cena elektřiny z s-tého druhu obnovitelného zdroje, stanovená Energetickým regulačním úřadem [Kč/MWh]
cpodchis
– průměrná předpokládaná cena odchylky s-tého druhu obnovitelného zdroje, stanovená na základě vyhodnocení předložených hodinových diagramů denní predikce a dosažené skutečnosti výrob z podporovaných zdrojů energie za již ukončené kalendářní období a přepočtené na základě předpokládaného vývoje cen silové elektřiny a plánované výroby z podporovaných zdrojů energie [Kč/MWh]
cskuthi
– hodinová cena elektřiny dosažená na denním trhu v hodině h v regulovaném roce i, zveřejněná operátorem trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup [Kč/MWh]
 

Zajímavé je, že hodinový zelený bonus nezávisí na tom, za jakou cenu výrobce elektřinu skutečně prodal, ale na tom, za jakou cenu byla na spotovém trhu obchodována zcela jiná elektřina. I kdyby byla na denním trhu zobchodována jediná megawatthodina za zápornou cenu, důsledky dopadnou na veškerou elektřinu vyrobenou ve všech obnovitelných zdrojích dodávajících v režimu hodinového zeleného bonusu. K tomu dojde i v případě, že by ona zobchodovaná megawatthodina pocházela z uhelné elektrárny.

Mimořádné situace

Zvláštní podmínky nastávají v případě dosažení záporné hodinové ceny silové elektřiny na trhu a v případě, že nedojde k sesouhlasení nabídky s poptávkou. V obou případech má výrobce elektřiny z OZE právo být předem o takové situaci informován. Následně mu vzniká právo na kompenzaci ztráty zvýšením výkupní ceny resp. zeleného bonusu v následujícím období.

Záporná cena na trhu s elektřinou může vzniknout v situaci, kdy je pro provozovatele konvenčního zdroje výhodnější prodat elektřinu za zápornou cenu, než zdroj odstavit. Na energetických burzách v Evropě již takové situace výjimečně nastaly, vesměs se však jednalo o relativně malé obchodované objemy. Na trhu v České republice dosud záporná cena nevznikla, ačkoliv to pravidla trhu od počátku letošního roku již umožňují.

Pokud by taková situace nastala na trhu v České republice, byl by výrobce v režimu výkupních cen povinen zápornou hodinovou cenu uhradit povinně vykupujícímu. Výrobci ovšem zůstane zbytek podpory, tj. rozdíl mezi výkupní cenou a zápornou hodinovou cenou. Výrobce v režimu hodinového zeleného bonusu zinkasuje v dané hodině zelený bonus max. ve výši, jakoby se elektřina prodávala za 0,– Kč/MWh.

Nesesouhlasení nabídky a poptávky je stav na trhu s elektřinou, kdy nedojde k žádnému obchodování (stav nouze). V případě nesesouhlasení nevzniká nárok na podporu ani v případě výkupních cen, ani v případě zelených bonusů.

Stávající výrobci

Pro výrobce, kteří zahájili výrobu před 1. 1. 2013, zůstane zachována zvolená forma podpory, tj. výkupní cena nebo (roční) zelený bonus, pokud se sami nerozhodnou formu podpory změnit. Zachována zůstane i celková výše podpory a doba životnosti výrobny respektive doba vyplácení podpory. Na stávající výrobny se nevztahují nové požadavky například na minimální účinnost, soulad s Národním akčním plánem pro energii z obnovitelných zdrojů ani omezení podpory na maximálně 4500 Kč/MWh. U bioplynových stanic se povinnost zajistit 50% využití primární energie a 30 % jiné biomasy, než je cíleně pěstovaná biomasa na orné půdě nebo z travního porostu, rovněž vztahuje pouze na zdroje uvedené do provozu od 1. 1. 2013.

Přechod k novému systému podpory

K 31. 12. 2012 zanikají smlouvy o výkupu v režimu výkupních cen i smlouvy o úhradě zelených bonusů. Smlouvy o připojení a smlouvy o výkupu silové elektřiny v režimu zelených bonusů zůstávají zachovány. Zachováno je pro stávající výrobce i právo změnit režim podpory z výkupní ceny na zelený bonus (a to i na hodinový zelený bonus), ale i zpět.

Registraci stávajících výrobců u operátora trhu provedou automaticky v době do 30 dnů od účinnosti nového zákona (t.j. do 31. 1. 2013) provozovatelé přenosové respektive distribuční soustavy, k níž je výrobce připojen, a kteří dosud podporu vypláceli. Výrobci následně informace v informačním systému OTE zkontrolují.

Podpora podle dosavadního zákona za výrobu v roce 2012 bude distribučními společnostmi vyplacena do 31. 3. 2013. Výrobci elektřiny mají povinnost do 5. ledna 2013 předat potřebné podklady pro vyúčtování podpory.

K 1. 1. 2013 přecházejí na OTE, a. s. všechny nevyřízené pohledávky a spory mezi výrobcem elektřiny a plátcem výkupní ceny nebo zeleného bonusu. Zároveň ke dni vyhlášení zákona (30. 5. 2012) zanikly všechny rezervace výkonu získané před 1. 4. 2010 (podle tehdejší terminologie souhlasná stanoviska) pro fotovoltaické elektrárny, které k datu vyhlášení zákona nezískaly licenci.

Veškerá komunikace s OTE probíhá elektronicky s použitím zabezpečeného certifikátu (například Postsignum komerční certifikát). Certifikát musí být na IČ firmy provozovatele výrobny. S pomocí certifikátu získá výrobce prostřednictvím webového rozhraní operátora trhu přístup do informačního systému CS OTE. Zde doplňuje údaje o objemu výroby, kontroluje a mění identifikační údaje o výrobně a provádí další operace.

Harmonogram výplat podpory

Vzhledem k tomu, že OTE dostává část prostředků od distributorů elektřiny a část ze státního rozpočtu, je i výplata zelených bonusů rozdělena:

  • Do 10. dne v měsíci předají výrobci OTE měsíční výkaz výroby
  • Do 15. dne v měsíci pošle OTE vyúčtování
  • Následně do 21 dnů od vyúčtování odešle OTE finanční prostředky ve výši ¾ nároku
  • Zbývající prostředky budou odeslány ve druhém měsíci následujícího čtvrtletí

První prostředky tedy dorazí zhruba za 36 dnů od konce účtovaného měsíce, zbývající prostředky v závislosti na účtovaném měsíci až o další dva měsíce později. Výrobci, kteří financovali výstavbu zdroje z úvěru, budou zřejmě nuceni uhradit první splátku v roce 2012 z jiných prostředků. V případě fotovoltaických elektráren navíc není určeno, ze které části bude strhávána tzv. solární daň.

Oproti tomu výplata výkupních cen se provádí najednou. Výrobce ve stejném termínu, jako v případě zelených bonusů, předá do informačního systému OTE výkaz výroby. Stejně tak do 15. dne v měsíci provede OTE vyúčtování dodaných výkazů a výrobce na základě toho může následující den fakturovat povinně vykupujícímu se standardní lhůtou splatnosti. Většina povinně vykupujících dává výrobcům možnost zapojit se do systému tzv. self-billingu, kdy výrobce žádnou fakturu nezasílá a povinně vykupující zašle platbu výkupních cen automaticky na základě hodnot objemu výroby, verifikovaných OTE.

English Synopsis
Changes in payments of renewable energy subsidies from January 1st 2013

So far, both the feed-in-tariff (FiT) and the green bonus (GB) was paid by locally relevant electricity distributor. From January 1st 2013 the new entity enters into the transaction - OTE (Energy Market Operator). The renewable electricity will be purchased by electricity traders instead of distributors. Newly will be introduced a new scheme - hourly green bonus. The rights of existing manufacturers are fully retained.

 
 
Reklama