Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Právní stanovisko k názoru ERÚ na tzv. nucený výkup

aplikace ustanovení § 11 odst. 12 zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích

Na otázku, zda tvrzení ERÚ, že tzv. nucený výkup (podle ustanovení § 11 odst. 12 zákona č. 165/2012 Sb.) mohou využít pouze výrobny uvedené do provozu po 31. 12. 2012, je v souladu se zákonem č. 165/2012 Sb. odpovídá Mgr. Luděk Šikola, advokát.

Právní stanovisko k aplikaci ustanovení § 11 odst. 12 zákona č. 165/2012 Sb., O podporovaných zdrojích energie na výrobny uvedené do provozu do 31. 12. 2012.

Zadání:

Je v souladu se zák. č. 165/2012 Sb. sdělení ERÚ, že ustanovení § 11 odst. 12 dopadá pouze na výrobny uvedené do provozu po 31. 12. 2012?

Energetický regulační úřad ve sdělení ze dne 9. 11. 2012 zpochybňuje právo výrobce elektřiny, který uvedl výrobnu do provozu do 31. 12. 2012, zvolit režim podpory „nuceným“ výkupem podle § 11 odst. 12 zákona č. 165/2012 Sb. V tomto režimu je povinně vykupující podle citovaného zákona při podpoře elektřiny zeleným bonusem povinen vykoupit od výrobce elektřinu za cenu, která se rovná rozdílu mezi výkupní cenou a zeleným bonusem.

Výtah ze sdělení ERÚ ze dne 9. 11. 2012:

Text sdělení
 

Ustanovení § 11 zák. č. 165/2012 Sb. upravuje podmínky podpory elektřiny, výkupu a evidence výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Např. stanoví základní časový úsek pro výkup elektřiny, rámec pro předávání naměřených hodnot výroby operátorovi trhu nebo práva a povinnosti účastníků trhu s elektřinou v případě dosažení záporné hodinové ceny. Normy v ustanovení § 11 jsou aplikovatelné jako obecné na výrobny elektřiny z OZE, druhotných zdrojů a kogenerační výroby. A to bez ohledu na to, kdy byly uvedeny do provozu, resp. bez ohledu na to, zda byly uvedeny do provozu před účinností nebo po účinnosti zákona č. 165/2012 Sb.

Vzhledem k tomu platí, že i § 11 odst. 12 zákona č. 165/2012 Sb. dopadá v případě, že jde o výrobce v režimu zelených bonusů, jak na výrobny před účinností zákona č. 165/2012 Sb. tak i na výrobny uvedené do provozu po účinnosti zákona č. 165/2012 Sb. Výše uvedený výklad ERÚ tedy nemá oporu v zákoně č. 165/2012 Sb.

Podstatou mylného výkladu ERÚ ve výše uvedeném sdělení je nesprávná aplikace přechodných ustanovení § 54 odst. 1 a § 54 odst. 2 zákona č. 165/2012 Sb. na § 11 odst. 12 zákona č. 165/2012 Sb. Cit. přechodná ustanovení jsou speciálními ustanoveními ve vztahu k § 8 odst. 2 (a také k § 4 odst. 4, 5 a 8 a § 12 odst. 7) zákona č. 165/2012 Sb., neboť stanovují výjimku z pravidla, že výrobna s instalovaným výkonem nad 100 kW nemá jiné volby podpory než hodinový zelený bonus. Cit. přechodná ustanovení upravují možnost volby mezi režimy podpory i pro výrobny nad 100 kW, pokud byly uvedeny do provozu do 31. 12. 2012. Vztah speciality však platí pro tuto výjimku, nikoliv obecně pro ustanovení zákona č. 165/2012 Sb., ke kterým tato přechodná ustanovení žádnou specialitu nestanovují. Za této situace odporuje výkladovým pravidlům, aby specialita jednoho ustanovení ve vztahu k druhému byla aplikována i na další ustanovení se zcela odlišnou normou. Jinak řečeno, cit. přechodná ustanovení (ani žádná další přechodná ustanovení) neobsahují žádnou modifikaci normy v ustanovení § 11 odst. 12 zákona č. 165/2012 Sb.

Podpůrně lze využít také argumentace dalšími normami z ustanovení § 11 zákona č. 165/2012 Sb. Např. § 11 odst. 10 upravuje případy, kdy nedojde k sesouhlasení poptávky s nabídkou. Pokud k tomu dojde, nemá výrobce nárok na podporu. I toto ustanovení bude dopadat na všechny výrobny, jak na ty uvedené do provozu do účinnosti cit. zákona, tak na ty uvedené do provozu po účinnosti zákona č. 165/2012 Sb.

Závěr:

Právo využít podpory v režimu „vynuceného“ výkupu vůči povinně vykupujícímu podle § 11 odst. 12 zákona č. 165/2012 Sb. má také výrobce elektřiny ve výrobně uvedené do provozu do 31. 12. 2012.

V Praze dne 20.11.2012

Mgr. Luděk Šikola, advokát

 
 
Reklama