Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Solární daň je strhávána malým fotovoltaickým elektrárnám neoprávněně

Zákon č. 165/2012 Sb. ve svém § 17 zbavil nově povinnosti platit solární daň všechny FVE do 30 kWp výkonu. Distribuční společnosti přesto solární daň u těchto zdrojů strhávají. Podle názoru advokátní kanceláře Šikola a partneři se tak děje v rozporu se zákonem.

Zákon č. 165/2012 Sb. ve svém § 17 zbavil nově povinnosti platit solární daň všechny fotovoltaické elektrárny (FVE) do 30 kWp instalovaného výkonu, tedy včetně instalací umístěných mimo střechy a obvodové zdi budov zapsaných v katastru nemovitostí – například garážích či sklenících a zahrádkách – na které se před jeho účinností daň vztahovala. Investiční náklady malých systémů jsou výrazně vyšší, než náklady velkých fotovoltaických parků, solární daň proto u nich často prodlouží návratnost nad 15 let.

Výběr solární daně je založen na názoru Generálního finančního ředitelství, podle něhož příslušný paragraf vstupuje v platnost až od 1. 1. 2013. Podle uvedeného úřadu tak ještě po celý rok 2012 musí platit solární odvod všechny FVE do 30 kWp umístěné mimo střechy či obvodové zdi budov. Na základě tohoto názoru strhávají distribuční společnosti i nadále těmto FVE z podpory solární odvod.

Přesně znění příslušného paragrafu je:

   § 17

   Osvobození od odvodu

   Od odvodu je osvobozena elektřina vyrobená ze slunečního záření ve
   výrobně elektřiny s instalovaným výkonem výrobny do 30 kW.

Účinnost jednotlivých ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie, je upravena v ust. § 62 tohoto zákona, a to následovně:

   § 62

   Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013, s výjimkou ustanovení

   a) § 1 odst. 3, § 3, § 4 odst. 3, 7 až 9, § 5 odst. 7, § 6 odst. 5, § 7
   odst. 1, 2 a 6, § 8 odst. 3 a 5, § 10 odst. 1, § 11 odst. 3, § 12, 17,
   § 23 odst. 7, § 24 odst. 2, 5, 7 a 8, § 26 odst. 3 až 5 a 7, § 27 odst.
   1, 2 a 6, § 30 odst. 2, 4, 6 a 7, § 31 odst. 1 až 3 a 6, § 32 odst. 2,
   § 35, § 38 odst. 2, § 39 odst. 2 a 4, § 42, § 44 až 47, § 53 a 54, § 56
   bodů 1 až 25 a 27 až 39, § 57 bodů 1 až 13, 15 až 20, 22 až 24 a 26 až
   43 a § 60 bodu 1, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení, a

   b) § 56 bodu 26, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Podle názoru advokátní kanceláře Šikola a partneři „z citovaného ustanovení vyplývá, že § 17 nabývá účinnosti již dnem vyhlášení zákona č. 165/2012 Sb., tedy dnem 30.5.2012. Na tom nemění nic ani skutečnost, že ve znění citovaného zákonného ustanovení vyhlášeného ve Sbírce zákonů byl omylem vynechán symbol „§” před číslicí „17”. Vzhledem k tomu, že ust. § 12 má pouze 9 odstavců, nevnikají zde žádné pochybnosti o tom, že číslice „17” označuje číslo paragrafu, nikoliv odstavce předchozího paragrafu.”

„Dle přechodného ustanovení zákona č. 165/2012 Sb. (viz výše) došlo ke zrušení úpravy osvobození od solárního odvodu v zákonu č. 180/2005 Sb., s účinností od 30.5.2012. Rovněž z toho lze tudíž dovodit, že ustanovení § 17 zákona č. 165/2012 Sb. nabývá účinnosti již dnem 30.5.2012. V opačném případě by totiž zde existovalo období od 30.5.2012 do 31.12.2012, po které by nebyla účinná žádná úprava osvobození od solárního odvodu. Takový úmysl zákonodárce ovšem vyjádřit nechtěl.” (lze to doložit záznamem z jednání poslanecké sněmovny, pozn. red.)

Podle advokátní kanceláře Šikola a partneři tedy není žádných pochyb o tom, že ustanovení § 17 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, nabylo účinnosti dnem vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů, tedy dnem 30.5.2012. Od tohoto dne jsou tudíž všechny FVE do 30 kW osvobozeny od solárního odvodu. Názor Generálního finančního ředitelství je mylný. Distribuční společnosti, které strhávají solární odvod FVE do 30 kW umístěným mimo střechy a obálky budov postupují nezákonně a stržený odvod budou muset vrátit.

English Synopsis
Solar tax collected from small PV power plants by distribution system operators is illegal

Act No. 165/2012 Coll. in its § 17 excluded all photovoltaic power plants up to 30 kWp of installed power from payment of so-called solar tax. However, based on official opinion of General Directorate of Finance, distribution system operators are continuing in collecting of the tax. According to the interpretation of law firm Šikola a partneři (Sikola and partners) the practice is in conflict with the Act. Controversy is about whether "§ 12, 17" in list of provisions of the Act, which will enter into force on the day of its publication, means "§ 12 and § 17" as it is interpreted by the law firm, or something else.

 
 
Reklama