Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Osoba oprávněná provádět instalaci zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů

Společné stanovisko MPO a SEI k dodržování ustanovení § 10d zákona o hospodaření energií. Státní energetická inspekce je připravena poskytovat maximální informační podporu.

Novelou zákona o hospodaření energií z roku 2012 (zákon č. 318/2012 Sb.) došlo k zavedení povinnosti provádět instalace vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů osobou oprávněnou, a to s účinností od 1. ledna 2015. Tato povinnost vycházející z evropské směrnice se vztahuje na instalace kamen a kotlů na biomasu, solárních fotovoltaických a solárních tepelných systémů, mělkých geotermálních systémů a tepelných čerpadel.

Speciální oprávnění jen pro montáž zařízení s dotací

Smysl tohoto ustanovení směřoval k zajištění kvalifikovaně provedené instalace vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů. Ministerstvo průmyslu a obchodu však pod novým vedením zpětně vyhodnotilo, že požadavek na zajištění zvýšené kvality instalace nad rámec obecně platných předpisů EU je opodstatněný pouze v případech, kdy stát poskytuje na tato zařízení finanční dotace. Z tohoto důvodu došlo v rámci připravované novely zákona k úpravě této povinnosti. Dalším důvodem pro zúžení povinnosti instalace vybraných zařízení osobou oprávněnou je fakt, že instalace zařízení zkušeným odborným pracovníkem, který pouze postrádá nový druh certifikace, je obvykle provedena dostatečně kvalitním způsobem. Ti, kteří si takové zařízení pořídí bez jakékoliv dotace, by neměli být zbytečně zatěžováni povinností instalace osobou oprávněnou.

Nová úprava tak vztahuje povinnost instalovat vybraná zařízení osobou oprávněnou pouze na instalaci takových zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů, která jsou financována z programů podpory ze státních nebo evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů. V takovýchto případech je třeba garantovat, že zařízení částečně pořízené z veřejných peněz jsou instalována způsobem, který zaručuje jejich maximálně efektivní provoz. Novela zákona je v současné době předložena PSP ČR k projednání, avšak i přes vyvinutou snahu ministerstva nebude přijata s účinností od 1. 1. 2015. Z tohoto důvodu Ministerstvo průmyslu a obchodu konzultovalo tuto záležitost se Státní energetickou inspekcí (SEI), a došlo ke vzájemné dohodě, že do přijetí novely zákona SEI při zjištění správního deliktu podle § 12a odst. 1 písm. a) zákona o hospodaření s energií a v souladu s ustanovením v § 12b zákona přihlédne ke všem okolnostem a nebude přistupovat k finančním sankcím. Dále SEI deklaruje, že je připravena poskytovat maximální informační podporu.

Osobou oprávněnou provádět instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů se podle zákona č. 406/2000 Sb. (novelizováno zákonem č. 318/2012 Sb. a zákonem č. 310/2013 Sb.) rozumí:

"(1) Osobou oprávněnou provádět instalace vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů (dále jen "osoba oprávněná provést instalaci") je fyzická osoba, která je držitelem

a) živnostenského oprávnění pro vodoinstalatérství a topenářství, pro montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel, pro montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení nebo pro kamnářství a

b) příslušného osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání ne staršího než 5 let.

(2) Přeshraničně může vybraná zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů instalovat osoba usazená v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu 5a)."

Účinnost tohoto ustanovení (1. 1. 2015) se zákonem č. 310/2013 Sb. nezměnila.

Zájemce o instalaci vybraných zařízení, fyzická osoba vlastnící příslušné živnostenské oprávnění, může získat osvědčení o získání profesní kvalifikace úspěšným vykonáním zkoušky u autorizované osoby podle § 10 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, v platném znění.

Žadatelé o autorizaci mohou podávat žádosti na ministerstvu v průběhu měsíce prosince letošního roku, kdy budou uveřejněny kvalifikační standardy. Tím by měla být zajištěna dostupnost osob oprávněných provádět instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů v době po nabytí účinnosti ustanovení zákona o osobách oprávněných.

Pozn. redakce:
  • Současné požadavky české legislativy v otázce certifikace instalatérů obnovitelných zdrojů energie jsou v rozporu s požadavky směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Směrnice, požaduje, aby členské státy zpřístupnily osobám, které provádějí instalaci OZE v malém rozsahu, systém osvědčování. Snahou je zvýšit kvalitu instalací, ale na dobrovolném základě. Směrnice nezakazuje instalaci OZE osobám bez certifikace.
  • Nové povinnosti pro osoby oprávněné instalovat zařízení využívající energii z OZE jsou nadbytečné a vedou ke snížení konkurenceschopnosti českých firem a živnostníků. Je zřejmé, že tyto vícenáklady budou promítnuty do cen pro koncové zákazníky a zvednou ceny instalací," říká v komentáři k návrhu novely zákona o podporovaných zdrojích energie Ing. Vladimír Stupavský z TZB-info a dodává, že pro zlepšení kvality instalací je vhodné požadovat servisní smlouvu od výrobce nebo dodavatele.

 
 
Reklama