Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Povinné zkoušky pro montážníky OZE dle zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb.

Změny, které přinesl zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, se týkají m.j. povinností spojených s instalací kotlů a kamen na biomasu, solárních systémů a tepelných čerpadel a zavádí pojem „Osoba oprávněná provádět instalaci vybraných zařízení OZE“.

Obor vytápění zažívá výrazné změny nejen na straně tepelných zdrojů, ale také na straně montáží a instalací. Aktuální je i povinnost zkoušek z profesních kvalifikací pro montážníky OZE dle zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb.. Podrobně si popíšeme dopady § 10d zákona o hospodaření energií, který zavádí pojem „Osoba oprávněná provádět instalaci vybraných zařízení OZE“.

Vznik profesních kvalifikací a systému osvědčování z pohledu Evropy

S rozmachem nových instalací zařízení využívajících OZE po celém světě se pochopitelně také začaly objevovat instalace, které byly provedeny neodborně, v rozporu s platnými předpisy, nebo nejsou zcela funkční. Evropská komise proto do své směrnice 2009/28/ES (celým názvem Směrnice Evropského parlamentu a rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů) přidala následující nařízení:
„Členské státy zajistí, aby do 31. prosince 2012 byly zpřístupněny systémy osvědčování nebo rovnocenné systémy kvalifikace pro osoby provádějící v malém rozsahu instalaci kotlů a kamen na biomasu, solárních fotovoltaických a solárních tepelných systémů, mělkých geotermálních systémů a tepelných čerpadel.“

Již v roce 2013 jsme psali:
 • "Nové povinnosti pro osoby oprávněné instalovat zařízení využívající energii z OZE jsou nadbytečné a vedou ke snížení konkurenceschopnosti českých firem a živnostníků. Je zřejmé, že tyto vícenáklady budou promítnuty do cen pro koncové zákazníky a zvednou ceny instalací," říká v komentáři k návrhu novely zákona o podporovaných zdrojích energie Ing. Vladimír Stupavský z TZB-info.
 • "Souhlasíme s tím, že systém průběžného dalšího vzdělávání montážních firem je vzhledem k technickému vývoji výrobků nutný a praxe tento názor potvrzuje. Ale jsme přesvědčeni, že taková školení mohou nabídnout zodpovědní výrobci a dodavatelé, kterým záleží na správné funkčnosti jejich výrobků", řekl v článku pro TZB-info Zdeněk Fučík, jednatel společnosti Brilon, a.s.
Nicméně podobné názory nebyly vyslyšeny a je třeba se přizpůsobit. Zkoušky z profesních kvalifikací musí mít od 1. 1. 2015 povinně každý montážník, který instaluje jakýkoliv zdroj využívající OZE. Od 1. 7. 2015 se tato plošná povinnost redukuje pouze na veškeré dotované zdroje využívající OZE. Absolvování zkoušky z profesní kvalifikace je možné například ve zkušebně v Heřmanově Městci, ve které je TZB-info partnerem.

Nové profesní kvalifikace a povinnost zkoušek v české legislativě

Na směrnici 2009/28/ES zareagoval český zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. (novelizován zákony č. 318/2012 Sb., č. 310/2013 Sb. a č. 103/2015 Sb.) který zavádí v § 7 povinnost pro majitele budov (stavebníky, vlastníky budov nebo společenství vlastníků jednotek) zajistit instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů výlučně osobou oprávněnou dle § 10d.

Od 1. ledna 2015 platí tato povinnost pro všechny instalace a od 1. července 2015 je povinnost zúžena pouze na všechny dotované instalace (novelizací zákonem č. 103/2015 Sb.).

Kdo je osoba oprávněná provádět instalaci dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb.?

Novelizovaná podoba zákona č. 406/2000 Sb. ji definuje takto: Osoba oprávněná provádět instalaci je povinna zajistit výkon odborných činností spočívajících v instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů pouze fyzickými osobami, které jsou držiteli osvědčení o profesní kvalifikaci pro příslušnou činnost podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání ne staršího než 5 let.

Osoba oprávněná každopádně musí zajistit, aby samotnou instalaci zařízení provedla fyzická osoba vlastnící příslušné osvědčení o získání potřebné profesní kvalifikace (osvědčení o profesní kvalifikaci je vydáváno na rodné číslo, nikoli na IČO).

Sankce a pokuty

Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. pamatuje ve věci osob oprávněných i na sankce za přestupky, které popisuje dle § 12 takto:

Fyzické osoby se dopouštějí přestupku tím, že vykonávají bez příslušného oprávnění činnost osoby oprávněné provádět instalaci. A stavebník nebo vlastník budovy se dopouští přestupku tím, že nezajistí instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů osobou oprávněnou podle § 10d. Za tyto přestupky lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč (platí pro obě strany – stavebníka i montážníka).

U právnických a podnikajících fyzických osob jsou již sankce vyšší, v jejich případě se jedná o správní delikty, které popisuje § 12a takto:

 • pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba nezajistí výkon odborných činností spočívajících v instalaci vybraných zařízení pouze fyzickými osobami, které jsou držiteli příslušného osvědčení o získání profesní kvalifikace, hrozí jí pokuta až do výše 100 000 Kč,
 • pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je současně stavebníkem nebo vlastníkem budovy nezajistí instalaci „osobou oprávněnou“, hrozí jí pokuta až do výše 200 000 Kč,
 • pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba vykonává bez příslušného oprávnění činnost osoby oprávněné provádět instalaci, hrozí jí pokuta až do výše 5 000 000 Kč.

Pozn.: K výše uvedeným sankcím je vhodné zmínit, že Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Státní energetická inspekce publikovaly dokument s názvem „Společné stanovisko MPO a SEI k dodržování ustanovení § 10d zákona o hospodaření energií“, kde SEI deklaruje, že nebude sankce v rámci „osoby oprávněné“ postihovat (max. však do 1. července 2015, kdy vstupuje v platnost novela). Z vyjádření právníků však vyplývá, že tento dokument má vzhledem k platnému zákonu nulovou právní hodnotu.

Osoby provádějící instalaci musí absolvovat zkoušky z příslušných profesních kvalifikací

Z výše uvedeného vyplývá, že montážníkům instalujícím zdroje tepla využívající obnovitelné zdroje energie nyní nestačí k oprávněnému vykonávání činnosti živnostenský list. Musí mít také potřebná osvědčení o profesní kvalifikaci. Profesní kvalifikace jsou zavedeny v Národní soustavě kvalifikací a pro zařízení využívající OZE jsou to konkrétně tyto:

 • Instalatér solárních termických soustav (23-099-M) – platí pro instalace plochých i trubicových solárních kolektorů
 • Topenář – montér kotlů na biomasu (36-149-H) – platí pro instalace všech typů kotlů na dřevo, pelety, štěpku a jiné druhy biomasy
 • Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (36-148-H) – platí pro instalace teplovodních kamen a krbových vložek využívajících biomasu
 • Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (26-074-M) – platí pro instalace veškerých typů tepelných čerpadel – vzduch/voda, voda/voda i země/voda
 • Kamnář montér kamen na biomasu (36-117-H) – platí pro instalace ručně stavěných kamen na biomasu
 • Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (36-147-H) - platí pro instalace ručně stavěných teplovodních kamen na biomasu
 • Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H) – platí pro instalace fotovoltaických panelů a systémů

Osvědčení o profesní kvalifikaci se vydává po úspěšně absolvované zkoušce s tím, že montér se nesmí prokazovat osvědčením starším než 5 let.

Dopady profesních kvalifikací na trh

Je zřejmé, že montážníci bez patřičných profesních kvalifikací budou mít ztíženou cestu k získávání zakázek. Absolvování profesních kvalifikací je nutné pro instalaci zdrojů vytápění, např. v programech Nová zelená úsporám, Kotlíkové dotace a Operační program Životní prostředí (OPŽP), Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) a ve všech ostatních programech podpory a v podstatě u všech veřejných zakázek, které využívají jakékoliv veřejné prostředky z evropských fondů nebo prostředky z prodeje emisních povolenek.

Lze také odhadnout, že zákazníci si budou častěji vybírat mezi topenáři s profesními kvalifikacemi. Topenář, který profesní kvalifikaci získal a zaplatil za ni, bude z logiky věci tuto skutečnost na trhu uplatňovat a použije ji jako konkurenční výhodu oproti „nekvalifikovaným“ montážníkům.

K červnu 2015 odhadujeme, že je v České republice kolem 200 držitelů profesních kvalifikací a každý měsíc přibývá cca 150 nových absolventů.

Jak profesní kvalifikace získat?

Každá profesní kvalifikace se skládá z praktické a teoretické části, přičemž teoretická část sestává z písemného testu a ústní zkoušky. Trvání kompletní zkoušky pro jednu profesní kvalifikaci je obvykle celodenní a trvá 6 až 8 hodin podle druhu profesní kvalifikace.

TZB-info spolupracuje s lídrem v oblasti zkoušek topenářů dle Národní soustavy kvalifikací, se zkušebnou v Heřmanově Městci, která je situována do středu ČR. Zde probíhají komplexní zkoušky z profesních kvalifikací na kotle na biomasu, teplovodní kamna na biomasu, solární systémy a tepelná čerpadla. Zkušebnou již prošlo cca 150 čerstvých držitelů osvědčení.

Zkušebna v Heřmanově Městci se snaží přinést uchazečům další přidanou hodnotu k profesním zkouškám. Uchazeč zde kromě vlastní zkoušky také projde školením a je seznámen s novinkami z konkrétního oboru vytápění a s aktuálními podmínkami dotací. Výstupem při úspěšném absolvování zkoušky je kromě vydání osvědčení také několik bonusů. Těmi jsou:

 • zdarma zápis pro montážní firmu do firemního katalogu na www.tzb-info.cz na 2 roky v hodnotě 3600 Kč,
 • zdarma zápis do vyhledávače držitelů profesních kvalifikací pro dotační programy na 5 let v hodnotě 2 000 Kč,
 • zdarma oběd a občerstvení během zkoušek.

Přihlášení na zkoušky z profesních kvalifikací.

Průběh zkoušek a některá doporučení

Celodenní zkouška z profesní kvalifikace je složena z písemného testu, praktického předvedení a ústní zkoušky. U písemného testu je potřeba správně zodpovědět alespoň 75 % otázek a současně v každé zkoušené oblasti uspět minimálně na 50 %. Obecně se dá říci, že pokud má uchazeč dostatečnou praxi v oboru a není vyloženým nováčkem, má vysoké předpoklady k úspěšnému absolvování kompletní zkoušky.

Příprava na zkoušku může spočívat např. v prostudování základních norem vztažených k příslušné kvalifikaci, seznámení se s nejčastějšími typy zapojení zdrojů do tepelné soustavy, vysvětlení standardních servisních úkonů a v orientaci v bezpečnostních prvcích z hlediska správného provozu tepelné soustavy.

Dále doporučujeme zkontrolovat, zda konkrétní subjekt, který nabízí získání zkoušek z profesních kvalifikací, má příslušnou autorizaci od Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). MPO pořádání zkoušek povoluje a také kontroluje jejich řádný průběh.

Závěr – je to tedy povinné?

Zkoušky z profesních kvalifikací musí mít od 1. ledna 2015 povinně dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií každý montážník, který instaluje jakýkoliv zdroj využívající OZE. Od 1. července 2015 se tato plošná povinnost redukuje pouze na veškeré dotované zdroje využívající OZE. Každý měsíc přibývá cca 150 nových absolventů zkoušek z příslušných profesních kvalifikací. Absolvování zkoušky z profesní kvalifikace je možné například ve zkušebně, ve které je TZB-info partnerem.

 
 
Reklama