Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jak se zachovat při kontrole fotovoltaické elektrárny ze strany ERÚ

„Toto rozhodnutí soudu by tak mohlo mít dalekosáhlé dopady, co se výše nároků na podporu týče, pro desítky až stovky výroben v celé České republice,“ komentoval ředitel SEI soudní verdikt, jímž se soud přiklonil na stranu SEI v otázce požadavku na osazení FVE měřícím zařízením pro řádné uvedení FVE do provozu.

Pohlídat výstupní protokol z kontroly

Co dělat v případě, že vaši elektrárnu přijde prověřit zástupce ERÚ? Nechte ho kontrolovat Vaši výrobnu toliko v rozsahu, v jakém si vymezil předmět kontroly, a nezapomeňte si pohlídat výstupní protokol z kontroly. Jestliže jako provozovatelé výrobny s výstupním protokolem nesouhlasíte, můžete vznést námitky. Podstatnější jsou však zejména další kroky.

Řízení o správním deliktu

Jestliže kontrola odkryla nějaké nedostatky, může protokol sloužit jako podklad pro navazující řízení o správním deliktu, typicky podle zákona o cenách. To už může mít vážné důsledky: v případě nedodržení věcných podmínek cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu hrozí pokuta za čerpání podpory v neoprávněné výši. Jelikož se však jedná o řízení o správním deliktu, poskytuje vám právní úprava značnou ochranu, která spočívá například v povinnosti správních orgánů v pochybnostech vykládat zákon ve prospěch výrobce. SEI si v minulosti s těmito zásadami nedělala starosti, avšak v případě soudního přezkumu by měly nalézt své místo.

Rozhodnutí ERÚ o neoprávněném čerpání podpory

Celý proces může vyústit až v rozhodnutí ERÚ o neoprávněném čerpání podpory ve smyslu § 51 zákona o podporovaných zdrojích energie. Toto ustanovení však nelze použít v případě řízení, v nichž se typicky řeší otázka sporného uvedení FVE do provozu a které jsou pokutovány podle zákona o cenách. O neoprávněném čerpání podpory může ERÚ podle uvedeného ustanovení totiž rozhodnout pouze v případě, že je výrobce pokutován za správní delikt podle zákona o podporovaných zdrojích energie.

Doporučení

Pokud u Vás ERÚ kontrolu zahájí, je vhodné se obrátit na advokátní kancelář, která ohlídá to, aby se kontrolní orgán při své činnosti pohyboval v mezích své pravomoci a i v navazujících řízeních o případném správním deliktu respektoval práva výrobce a nepočínal si svévolně.

Zdroj: Frank Bold advokáti

 
 
Reklama