Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Je možné vrátit neoprávněně sražený solární odvod za FVE do 30 kW?

Správní soudy v druhé polovině minulého potvrdily názor, že výrobci elektřiny z fotovoltaiky s instalovaným výkonem do 30 kW neměli povinnost v období od 30. 5. 2012 do 31. 12. 2015 hradit za vyrobenou elektřinu solární odvod.

Někteří z provozovatelů distribuční soustavy nicméně odmítají faktury za dodanou elektřinu doplatit. Odkazují se na skutečnost, že výrobci elektřiny ze slunečního záření nepostupovali podle § 237 daňového řádu, tedy že nepodali stížnost ke Specializovanému finančnímu úřadu na postup provozovatele distribuční soustavy. Solární odvod byl nicméně výrobcům elektřiny v rámci FVE do 30 kW sražen neoprávněně a tito mají právo se bránit. Tento článek vzniklou situaci vysvětluje a popisuje, jakým postupem je možné se sraženého solárního odvodu domáhat.

Řešení sporu vůči provozovateli distribuční soustavy

Ve své podstatě se jedná o běžný soukromoprávní spor. Provozovatel distribuční soustavy neuhradil v souladu se smlouvou fakturu za dodanou elektřinu v plné výši a jelikož věc dosud nebyla promlčena, je provozovatel tak povinen fakturu doplatit i s úroky z prodlení. Nicméně skutečnost, že ve věci byla sražena daň (solární odvod), může způsobovat určitou nejistotu stran toho, zda obecný soud bude chtít založit svou pravomoc ve věci rozhodovat, nebo zda se odkáže na instituty veřejného práva a na možnost spor rozhodnout před jinými správními orgány či před správcem daně.

Stejně sporná situace panuje ohledně pravomoci věc rozhodovat ve sporném řízení před Energetickým regulačním úřadem, kdy není patrné, zda se jedná pouze o spor mezi držiteli licence, nebo zda lze věc podřadit i pod právní vztahy týkající se podpory. Provozovatelé distribuční soustavy totiž v zásadě uznávají nárok výrobců na podporu, která zejména formou výkupních cen výrobcům elektřiny připadá. Z této podpory pouze neoprávněně srazili daň.

Přestože jsou obě výše uvedené cesty vymáhání neoprávněně sraženého solárního odvodu zatím možné, jsou z výše uvedených důvodů zároveň spojeny s určitými riziky spočívající v tom, že soudy, resp. Energetický regulační úřad ve věci nezaloží svou pravomoc rozhodovat. Je tedy na místě porozhlížet se také po alternativních způsobech řešení sporu.

Řešení sporu vůči státu

Jedním z alternativních způsobů vrácení neoprávněně sraženého solárního odvodu je postup podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 82/1998 Sb.“).

Specializovaný finanční úřad má totiž povinnost, jakmile zjistí, že výše solárního odvodu, která byla provozovatelem distribuční soustavy vyúčtována, se odchyluje od výše, která měla být sražena (tedy 0 Kč), předepsat tento rozdíl do evidence daní. V případě, že bylo vyúčtováno více, než mělo být sraženo, je Specializovaný finanční úřad povinen vypořádat tento rozdíl v rámci správy daní zajišťované provozovatelem distribuční soustavy, a není-li to možné, je provozovatel distribuční soustavy povinen neoprávněně sražený solární odvod vrátit výrobci. Jakmile provozovatel distribuční soustavy neoprávněně sražený odvod vrátí výrobci elektřiny, je povinen Specializovaný finanční úřad vrátit provozovateli distribuční soustavy sraženou částku.

Z uvedeného je patrné, že osobou, která má z hlediska veřejného práva konat, je Specializovaný finanční úřad. Jelikož tento úřad pravděpodobně nekonal a nepostupoval v souladu s daňovým řádem, lze na jeho nečinnost pohlížet jako na nesprávný úřední postup, v důsledku něhož vzniká výrobci elektřiny ze slunečního záření ve výrobně do 30 kW majetková újma představovaná neoprávněně sraženým a dosud nevráceným solárním odvodem.

V rámci postupu podle zákona č. 82/1998 Sb. je třeba brát ohled na promlčecí lhůty. Ty stanovuje § 32 uvedeného zákona v délce tří let ode dne, kdy se výrobce elektřiny ze slunečního záření dozvěděl o škodě a o tom, kdo za ní odpovídá. Dle našeho názoru, je třeba s ohledem na existenci stanoviska Generálního finančního ředitelství považovat za počátek běhu lhůty až rozsudek Nejvyššího správního soudu z listopadu 2013, kterým závazně konstatoval, že solární odvod v těchto případech srážen nebyl. Teprve od tohoto okamžiku se mohli výrobci dozvědět, že jim byl tento solární odvod sražen v rozporu se zákonem a že jím tímto způsobem tedy vznikla újma. Nárok výrobců tak nelze považovat za promlčený.

Jak poznáte, že vám byl sražen solární odvod?

Solární odvod je srážen za vyrobenou elektřinu vyrobenou ve výrobně FVE. Za elektřinu vyrobenou v období od 30. 5. 2012 do 31. 12. 2012 ve FVE do 30 kW byl solární srážen neoprávněně. To, že vám byl sražen solární odvod, poznáte následujícím způsobem:

  • nebyla vám vyplacena provozovatelem distribuční soustavy faktura za dodanou elektřinu v plné výši,
  • nebyl vám v plné výši vyplacen zelený bonus.

Závěr

Výrobci elektřiny ze slunečního záření ve výrobnách s instalovaným výkonem do 30 kW, kterým byl za elektřinu vyrobenou v období od 30. 5. 2012 do 31. 12. 2012 srážen solární odvod, mají právo na to, aby jim byl takto neoprávněně sražený odvod vrácen.

Výrobci se svého nároku mohou domáhat v civilním soudním řízení nebo v řízení před Energetickým regulačním úřadem. Tato řízení s sebou nesou rizika, že příslušné orgány veřejné moci nebudou chtít ve věci založit svou pravomoc.

S ohledem na nejasnosti ohledně pravomoci rozhodovat spory vedené vůči provozovateli distribuční soustavy, doporučujeme v daném případě uplatnit nárok na náhradu škodu přímo proti státu, a to za nesprávný úřední postup Specializovaného finančního úřadu postupem podle zákona č. 82/1998 Sb.

Zdroj: Frank Bold advokáti
 
 
Reklama