Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných domech – dotační tituly s technologiemi Regulus

prezentace firmy Regulus (PDF)

ZVUKOVÝ ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY:

V letošním roce slaví společnost Regulus spol. s r.o. 25 let své existence. Po celou dobu její existence jde o ryze českou společnost s jedním majitelem. Nyní má pobočky působící v České republice a v dalších 5 zemích. Významných sektorem působení společnosti Regulus je využití obnovitelných zdrojů energie, pro které nabízí jednotlivé výrobky, sestavy výrobků i plně komplexní řešení.

Tržní prostředí v oblasti obnovitelných zdrojů energie výrazně ovlivňují dotační tituly a podle nich se orientuje poptávka od zákazníků, které musí odpovídat nabídka dodavatelů. Na úrovni dodavatelů je důležité se s podmínkami dotačních titulů nejen seznámit, ale umět je správně používat ve prospěch zákazníků.

V roce 2016 se na rodinné domy vztahovaly tituly Nová zelená úsporám a Kotlíkové dotace, u bytových domů to byla rovněž Nová zelená úsporám a dále Integrovaný regionální operační program z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


I. Rodinné domy - Kotlíkové dotace

K 1. dubnu 2017 byl titul Kotlíkových dotací ve formě jeho 1. výzvy ve více než polovině krajů již uzavřen. Ve zbývajících 6 krajích včetně Prahy bylo plánováno ukončení 2. kola 1. výzvy nejpozději v polovině července, přičemž sortiment podporovaných zdrojů tepla pro druhé kolo 1. výzvy byl zúžen na podporu instalace kotlů pouze na biomasu nebo tepelných čerpadel.


Podmínky 2. výzvy Kotlíkových dotací pro rok 2017 byly pro kraje, které jsou organizátory, schváleny 16. března 2017.

Program je určen pouze pro fyzické osoby. Podpora na výměnu zdroje tepla bude poskytnuta pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn kotlem na pevná paliva nesplňujícím třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5. Podporu je tedy možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj. V takovém případě je nutné, aby bylo zajištěno, že kotel může plnit funkci hlavního zdroje vytápění, a že je prokazatelně v provozu nebo byl v provozu před realizací výměny zdroje (prokázání řeší kraj individuálně dle potřeby v rámci příjmu žádostí fyzických osob, např. čestným prohlášením fyzické osoby v rámci žádosti o podporu).

Nelze podporovat výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí a biomasu.

Do 2. výzvy nebyly zařazeny kotle, které jsou určeny výhradně na spalování uhlí.

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám (konečným uživatelům) tedy budou instalace těchto zdrojů tepla:

 • tepelné čerpadlo (uvedeno v SVT)
 • kotel pouze na biomasu (uvedeno v SVT)
 • automatický kotel na uhlí a biomasu – kombinovaný (uvedeno v SVT)
 • plynový kondenzační kotel (uvedeno v SVT)

Časová způsobilost

Pro zájemce o dotaci je významný údaj o časové způsobilosti výdajů od 15. července 2015. To znamená, že o dotaci lze žádat i na zdroje tepla instalované od uvedeného data, nikoliv jen na zdroje instalované například letos.

Podporu na výměnu zdroje tepla nelze poskytnout v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejméně od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů (kraje a MŽP).

Žádost o poskytnutí dotace

Žádost o poskytnutí dotace musí splňovat určité podmínky a být doložena požadovanými doklady, dokumentací.

Vzor žádosti stanovený MŽP/SFŽP ČR může být po souhlasu MŽP/SFŽP ČR modifikován. Proto je nutné se informovat na konkrétním krajském úřadě, zda k modifikaci došlo.

Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.

Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.

Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.

Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky.

Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě.

Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.

Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb souvisejících s nastavením přidělování podpory.

Výše podpory

Pro zájemce o dotace je motivující její výše. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny maximální možné výše dotací, a to nejen v dotačním titulu Kotlíkové dotace, ale pro komplexnost informace i při případné kombinaci s podporou, kterou lze získat v rámci probíhajícího dotačního titulu Nová zelená úsporám. Je evidentní, že v případě záměru rozsáhlejší modernizace RD je výhodnější podpory z obou programů kombinovat.


II. Rodinné domy - Nová zelená úsporám

Do aktuálně běžící 3. výzvy titulu Nová zelená úsporám je zahrnuta podpora:

 1. snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
 2. výstavby RD s velmi nízkou energetickou náročností
 3. efektivního využití zdrojů tepla

Tento titul byl zahájen 22. října 2015, je dlouhodobý a ukončen bude nejpozději 31.12.2021.

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to nejen fyzické osoby, ale i právnické osoby (organizace, firmy ...), čímž se program Nová zelená úsporám odlišuje od kotlíkových dotací.

Pozor však na to, že podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně), které mají možnost získat podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, Prioritní osy 2, Specifického cíle 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek, jinak řečeno programu Kotlíkových dotací.

Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů. Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci Výzvy stanovena na 5 mil. Kč.

Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti. Podmínka zároveň ne dříve než 1. 1. 2014, je pro zájemce v roce 2017 splněna automaticky.

Co je to rodinný dům?

Rodinný dům je uveden v Katastru nemovitostí jako rodinný dům, popřípadě objekt k bydlení se maximálně dvěma nadzemními podlažími plus jedno podkroví a jedno podzemní podlaží, ve kterém jsou maximálně 3 bytové jednotky a více než 1/2 plochy odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a je k tomu určená.

Kdo může provést realizaci opatření?

Pro realizaci opatření ad c) efektivního využití zdrojů tepla musí být práce provedeny dodavatelsky a dodavatel musí mít příslušné oprávnění a odbornou způsobilost. Bez odpovídající kvalifikace není na dotaci nárok.

Pro potřeby zákona byly v NSK vytvořeny následující profesní kvalifikace:

 • Instalatér solárních termických soustav (23—099—M)
 • Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (26—074—M)
 • Topenář — montér kotlů na biomasu (36—149—H)
 • Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (36—148—H)
 • Kamnář montér kamen na biomasu (36—117—H)
 • Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (36—147—H)
 • Elektromontér fotovoltaických systémů (26—014—H)

Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie

Společné podmínky oblasti podpory C

Podporu nelze čerpat na budovy, které byly již dříve podpořeny v oblasti podpory B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností z Programu Nová zelená úsporám 2013 nebo Nová zelená úsporám.

Výjimku tvoří podoblast podpory C.3 – Instalace solárních termických a fotovoltaických systémů, kde je podání žádosti při splnění níže uvedených podmínek možné:

 • podat žádost v podoblasti C.3 je možné až po vyplacení podpory v oblasti B;
 • nelze žádat o podporu na instalaci nebo úpravu solárního systému, který byl součástí žádosti v oblasti podpory B;
 • pokud byl součástí žádosti v oblasti podpory B solární systém pro ohřev vody či přitápění (termický či fotovoltaický), lze žádat pouze o fotovoltaické systémy s akumulací elektřiny výhradně do akumulátorů (tj. v podoblasti podpory C.3.5 nebo C.3.6);
 • pokud byl součástí žádosti v oblasti podpory B solární fotovoltaický systém připojený do distribuční soustavy či ostrovní fotovoltaický systém nelze podat žádost v podoblasti podpory C.3.

Shrnutí k dotacím

Pro výběr dotačního titulu je zásadně nutné dát pozor

 • na právní subjektivitu žadatele (fyzické a právnické osoby), pro kterou je dotační titul určen
 • na rozhodné datum (kotlíková vs. NZÚ)
 • na možnosti žádat před nebo po realizaci
 • na možnou dodatečnou regionální podporu (např. OV, F-M)
 • na Seznam výrobků a technologií, jejichž použití je přípustné
 • na osobu oprávněnou instalovat OZE

Podrobné informace v provázanosti na výrobky, které splňují dotační podmínky, lze nalézt na:
www.regulus.cz/cz/dotacni-tituly

 
 
Reklama