Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Vytápění peletami

Skladování dřevních pelet – technická norma pro obytné domy a malé instalace

Od 1. ledna 2020 je platná norma ČSN EN ISO 20023 (83 8205) řešící bezpečnou manipulaci a skladování dřevních pelet. Norma mimo jiné řeší návrh a konstrukci skladů pelet i pro malé spotřebitele.

Od 1. ledna 2020 je platná nová norma týkající se principů a požadavků pro bezpečnou manipulaci a skladování dřevních pelet v obytných budovách a jiných malých instalacích. Vztahuje se na dodavatelský řetězec od nakládky vozidla dodávajícího dřevní pelety, přes požadavky na vozidla dodávající dřevní pelety, propojení se skladem koncového uživatele až po proces dodávky. Dokument se také vztahuje na navrhování a konstrukci skladů pelet. Tento dokument řeší rizika nebezpečí požárů, výbuchů prachu, uvolňování plynu, nedostatku kyslíku, poškození zařízení a budov z důvodu bobtnání pelet a další rizika. Dokument je použitelný pro dřevní pelety podle ISO 17225-2, tedy pro dřevní pelety vyráběné dle celosvětově zavedených pravidel. Samozřejmě je možné tuto normu aplikovat pro veškeré certifikované pelety v systému ENplus pro všechny jakostní třídy (A1, A2 a B).

Pelety v České republice

V České republice výroba dřevních pelet dosáhla v roce 2019 objemu 400 tisíc tun, lokální spotřeba činila 110 tisíc tun, zbytek výroby byl vyvezen především do Itálie, Rakouska a Německa.

Dřevní pelety se u nás dodávají koncovým odběratelům pro „malé vytápění“ nejčastěji v 15kg sáčcích a asi 20 % dodávek tvoří volně ložené pelety dodávané nejčastěji specializovanými cisternami jednou ročně do celosezónních zásobníků. Právě pro tyto případy i nás v září 2015 vydala národní asociace Klastr Česká peleta tzv. „Národní pokyny pro skladování pelet a výstavbu peletových skladů“. Výroba, balení i doprava dřevních pelet v té době již byla popsána technickými normami ČSN EN ISO 17225-1 a 17225-2 a celosvětovou certifikací ENplus. Zbývalo zajistit, aby i uživatelé měli jasná pravidla, jak s peletami zacházet, jak je skladovat a především jak uzpůsobovat celosezónní peletová sila pro cisternové závozy. Peletové sklady totiž musí splňovat řadu požadavků, které zajišťují, aby byla zachována vysoká kvalita pelet a zaručena bezpečnost provozu.

České pokyny pro peletáře

Příručka pro výstavbu sil a skladování dřevních pelet z roku 2015 je stále platná a popisuje požadavky na ochranu kvality paliva a tím zajišťuje bezpečné skladovací podmínky pelet pro obě zúčastněné strany – instalační techniky i spotřebitele. Jsou zde zahrnuty jak technické požadavky na sklady s peletami, tak informace ohledně bezpečného a hospodárného provozu těchto skladů. Nenahrazuje přesné technické pokyny pro používání podávacích zařízení ani pokyny výrobců peletových kotlů, ale má přednost před doporučeními distributorů pelet a projektantů. Při výstavbě a provozu peletového sila musí být každopádně používány výrobcem určené díly, pomůcky pro konkrétní peletové kotle, dodržovány předpisy závozu paliva a systémy skladování.

Topenáři v této příručce dostávají komplexní materiál, jak peletová sila stavět a výrobci a distributoři pelet mohou poskytovat příručku pro své klienty a zároveň se vyhnout části reklamací vinou nezpůsobilých skladů (především kvůli vyššímu množství prachu a odrolu).

Aktuálně vydaná norma ČSN EN ISO 20023 (83 8205) Tuhá biopaliva – Bezpečnost pelet z tuhých biopaliv – Bezpečná manipulace a skladování při použití dřevních pelet v obytných a jiných malých instalacích zaplňuje poslední „normativní“ díru a podává komplexní technické informace, jak s dřevními peletami v malých instalacích zacházet.

Proč vyšla další norma pro nakládání s peletami

Po celém světě neustále narůstá výroba, skladování, manipulace, hromadná přeprava a použití dřevních pelet, zejména jako náhrada za uhlí při výrobě tepla a/nebo elektřiny.

Specifické fyzikální a chemické charakteristiky tuhých biopaliv, nejen pelet, manipulace s nimi a skladování mohou vést k různým rizikům, znehodnocení skladovaného paliva a podobně.

Jako součást stanovení a hodnocení rizik pro tuhá biopaliva jsou zavedeny definované metody zkoušení a normy. Charakteristiky paliv mohou být ovlivňovány stárnutím a degradací z důvodů manipulace a skladování v konkrétním prostředí.

Požadavky této normy podporují koncové uživatele malých instalací, kteří manipulují s malými množstvími pelet maximálně do 100 t a nemají tolik znalostí o bezpečnosti nebo požadavcích na manipulaci s tuhými biopalivy. Při udržování kvality pelet hrají velkou roli logistika a manipulace s nimi a z těchto důvodů jsou tyto otázky řešeny normativně.

Obecně platí, že se tato norma vztahuje na zařízení koncových uživatelů s kapacitou skladů < 100 t. Na větší sklady se bude vztahovat norma ISO 20024, která je v přípravě.

Obecné požadavky na skladování a manipulaci s peletami

Všechno manipulační a přepravní vybavení musí být navrženo tak, aby se minimalizovalo poškození pelet. Musí se minimalizovat odrol pelet a následný vznik jemných částic.

Emise prachu v prostředí se musí udržovat na co nejnižší úrovni. Jemné částice a prach se hromadí na rovných a šikmých površích. Tyto povrchy a další místa, kde se jemné částice mohou hromadit, se musí minimalizovat. Nezbytné plochy, na kterých se jemné částice mohou hromadit, musí být pravidelně čištěny.

Případnému nahromadění oxidu uhelnatého (CO) a těkavých látek ve větších uzavřených skladech se musí zabránit řádným odvětráváním prostor.

Dřevní pelety se musí chránit před vlhkostí a vodou. Musí se neustále uchovávat suché.

Jestliže se používají pelety rozdílné kvality nebo průměru, musí se nákladní vozidla, dopravníky a skladovací kontejnery důkladně vyčistit od jakýchkoliv předchozích produktů, se kterými se předtím manipulovalo.

Požadavky se budou lišit v závislosti na tom, jak jsou pelety dodávány koncovému uživateli:

 1. Volně ložené pelety pro obytné budovy a další malé sklady jsou běžně dodávány vozidly umožňujícími foukání produktu.
 2. Jestliže jsou volně ložené pelety dodávány vyklápěcími vozidly nebo vozidly s posuvnou podlahou a jsou vykládány u konečného uživatele do žlabu nebo zásobníku.
 3. Jestliže jsou pro velkoobjemovou přepravu používána jiná nákladní vozidla, musí se vhodnost přepravního systému vyhodnotit.
 4. Jestliže jsou pelety dodávány ve velkoobjemových vacích (big-bag).
 5. Jestliže jsou pelety dodávány v malých sáčcích.

Pelety se musí chránit proti vlhkosti (např. proti dešti, sněhu, kondenzátu) během převozu, stejně tak jako během nakládky a vykládky.

Nakládka nákladních vozidel je povolena pouze tehdy, pokud je teplota pelet nižší než 40 °C. Jestliže teplota prostředí překročí 35 °C, je teplota pelet přijatelná až do 45 °C, ale nesmí tuto teplotu překročit. Zahřívání pelet v nákladním vozidle se musí minimalizovat, např. použitím světlého/reflexního povrchu na vnější straně nákladního vozidla. Zahřívání může být také způsobeno používáním horkého stlačeného vzduchu, což zvyšuje teplotu pelet.

Specifikace pelet musí odpovídat ISO 17225-2 a musí se uvádět v celé dodávací dokumentaci a fakturách.

Všechny prostory, kde se manipuluje s peletami, musí být přísně nekuřácké a nesmí se zde používat otevřený oheň.

Tyto a další požadavky jsou následně podrobně rozpracovány pro jednotlivé druhy a případy užití.

Norma dále popisuje cisternové zavážky, kdy jsou pelety foukány do palivového sila. Obsahuje také řadu nákresů, jako např.:


 1. kompresor
 2. tlakování zásobního prostoru
 3. manometr měří tlak ve výtlačném potrubí nebo ve skladovací komoře
 4. propojení na vozidlo umožňující foukání produktu
 5. přívodní hadice
 6. sklad koncového uživatele
 7. sací ventilátor s filtrační vložkou pro odsávání foukaného vzduchu a vytváření mírného podtlaku ve skladu pelet
 8. odváděný vzduch

Foukání pelet s použitím cisterny

Obecně se při tomto principu musí minimalizovat mechanické poškození pelet. Nákladní vozidla umožňující foukání pelet musí být vybavena systémem foukání, který zajistí nízkou tvorbu odrolu a jemných částic v peletách. Toho lze dosáhnout použitím potažených hadic. Musí se zabránit vzniku ostrých hran mezi hadicemi. Vozidla by měla být vybavena kompresorem, který tlakuje vzduch pro foukání pelet. Tam, kde se kompresor vyžaduje, musí být vozidla umožňující foukání pelet vybavena přenosným ventilátorem pro odsávání přiváděného vzduchu ze skladu během foukání. U vozidla musí převyšovat kapacita tohoto sacího ventilátoru kapacitu systému pro foukání. Odsátý vzduch se musí přefiltrovat (např. přes textilní filtr), aby se omezily emise prachu do okolního prostředí. Připojený filtrační vak se musí zkontrolovat kvůli znečištění a musí se chránit před deštěm nebo musí být vyroben z materiálu odolného vůči vodě, aby se zajistil nezbytný podtlak ve skladu pelet během procesu foukání pelet.

Norma dále popisuje možnosti speciálních skladů, které nevyžadují odsávání nafoukaného vzduchu.

Vozidlo umožňující foukání produktu se musí konstruovat tak, aby se co nejméně zvýšil vznik jemných částic. Při zkoušení vhodnosti vozidla musí být zvýšení vzniku jemných částic menší než 2 %.

Součástí vybavení vozidla by měly být na místě používané redukční a spojovací přípojky. Připojení hadic nesmí vykazovat překážky, které by způsobily poškození pelet. Pro plnění se musí použít pouze elektricky vodivé přívodní hadice.

Vozidlo umožňující foukání produktu musí být vybaveno uzemňovacím systémem a musí být pro dodávky koncovým zákazníkům vybaveno kalibrovaným certifikovaným vážním systémem integrovaným ve vozidle.

Musí se používat pouze vozidla, která jsou řádně provozována, udržována a s dobře udržovanými dmychadly/kompresory. Komory cisterny, hadice, ventilátory, filtry a další zařízení se musí čistit a pravidelně kontrolovat provozním personálem podle pokynů výrobce a dobré praxe.
Zařízení peletových sil

Norma se dále podrobně věnuje různým typům instalací peletových zásobníků, ať už individuálně stavěných nebo dodávaných jako celek.

Individuálně přizpůsobené sklady pelet se musí navrhnout a postavit tak, aby se zajistilo, že sklad a okolí jsou bezpečné a konstrukčně spolehlivé a musí být postaveny v souladu se stavebními předpisy. Všechna připojení na stávající zdivo, rohy a dutiny zdiva musí být prachotěsná.

Strop, stěny a podlaha sila se musí postavit tak, aby se zabránilo kontaminaci paliva. Kontaminace se často objeví při odírání nebo loupání např. nekvalitní omítky.

Ideální sklad pelet má mít obdélníkový půdorys. Přípojky mají být umístěny na jeho úzké straně. Sklad pelet má sousedit alespoň s jednou venkovní zdí, ve které mají být umístěny přípojky. Příklady jsou uvedeny na následujících obrázcích. Norma jich obsahuje více.

Půdorys typického skladu pelet
Půdorys typického skladu pelet
 1. odsávací přípojka
 2. přípojka pro foukání pelet
 3. přístupové dveře
 4. ochranná rohož proti nárazu

Pozn.: Přípojka pro foukání pelet je v ideálním případě umístěna ve středu skladu.

 
Průřez skladu pelet s nakloněnou podlahou
Průřez skladu pelet s nakloněnou podlahou
 1. odsávací systém
 2. nakloněná podlaha, 45° k celkovému vyprázdnění skladu (pod 45° pouze s povrchy s velmi nízkým třením)
 3. nosná konstrukce pro vyprazdňování nákladu – ukotvená do země, ne do zdí
 4. přístupové dveře
 5. vyjímatelné desky
 6. prázdný prostor

Pozn.: Určitá část prázdného prostoru, tj. nepoužívaný objem, vyplývá z vestavěné nakloněné podlahy a z prostoru nad uloženými peletami.

 

Norma se dále věnuje výstavbě a údržbě textilních peletových sil, podzemních sil a jiných specifických zařízení vč. velkoobjemových sil pro větší peletové kotelny.

Odkazy

 • ČSN EN ISO 20023 Tuhá biopaliva – Bezpečnost pelet z tuhých biopaliv – Bezpečná manipulace a skladování při použití dřevních pelet v obytných a jiných malých instalacích, 2019, odkaz
 • Příručka pro výstavbu sil a skladování dřevních pelet, Česká peleta, 2015, odkaz
 • Nový rekord: v Česku se vyrobilo 400 tisíc tun pelet, Česká peleta, 2020, odkaz
English Synopsis
Wood pellet storage - technical standard for residential buildings and small installations

As of 1 January 2020, the standard ČSN EN ISO 20023 (83 8205) dealing with safe handling and storage of wood pellets is in force. Among other things, the standard addresses the design and construction of pellet warehouses for small consumers.

 
 
Reklama