Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Vytápění peletami

Dřevní peleta – význam certifikace kvality ENplus

Podstatná část pelet nabízených na českém trhu je opatřena značkou ENplus. Použití těchto pelet jako garančního paliva požadují mnozí výrobci peletových spalovacích zdrojů. Autor vysvětluje význam označení ENplus a jeho přínos pro spotřebitele?

Dřevní peleta je moderním obnovitelným zdrojem energie pro vytápění domácností. Podstatná část pelet prodávaných na našem trhu je opatřena značkou kvality ENplus a také značná část výrobců peletových spalovacích zdrojů vyžaduje jako garanční palivo právě dřevní peletu kvality ENplus. Co toto označení znamená a jaký má význam pro spotřebitele?


Dřevní peleta již dávno není pouhým „exotickým“ palivem, ale patří mezi moderní pevná paliva současnosti, a především mezi významný obnovitelný zdroj energie pro vytápění domácností. Její základní kvalitativní vlastnosti jsou definovány normou ČSN EN ISO 17 225-2 (dále jen Norma). Samotná Norma je ovšem pouhým technickým doporučením, není právně závazná. Pro provozovatele spalovacího zdroje se stává právně závaznou v okamžiku, kdy její dodržování vyžaduje výrobce tohoto zdroje. Tedy pokud garantuje provozní vlastnosti teplovodního kotle, či lokálního topidla pouze za předpokladu, že je jako paliva použito dřevních pelet, jejichž kvalita odpovídá Normě. Mnoho výrobců ovšem požaduje spalování pelet kvality ENplus. Co toto označení znamená a jaký má význam pro kvalitu spalovacího procesu?

Osvědčení o kvalitě není garancí

To, že výrobce dřevních pelet deklaruje, že jejich kvalita odpovídá požadavkům Normy ještě neznamená, že reálná dodávka pelet zákazníkovi tyto vlastnosti opravdu splňuje. Výrobce totiž provede počáteční chemický rozbor a ověření vlastností u autorizované laboratoře pro konkrétně dodaný vzorek pelet. Ovšem vydání osvědčení o kvalitě platí pouze a jenom pro tento vzorek a nijak negarantuje dlouhodobé dodržování požadované kvality v průběhu celé výroby, skladování i manipulace. Je pouze na výrobci, zda dodržuje požadovanou technologii výroby. Často se stává, že se v průběhu výroby mění kvalita vstupní suroviny, v tom horším případě se dokonce na „Osvědčení o kvalitě“ vlastních výrobků prodávají i levnější importované pelety z Ukrajiny, Běloruska, či Polska. To lze v případě reklamace spolehlivosti zdroje následně relativně složitě ověřit až rozborem konkrétního vzorku paliva.

Certifikace zaručuje stálý odborný dohled

Naproti tomu certifikační program ENplus má zákazníkovi v maximální míře zajistit, že jím nakupované pelety opravdu odpovídají výrobcem deklarovaným vlastnostem. Certifikační orgán, udělující značku ENplus, provádí jak úvodní ověření vlastností pelet, tak kontrolu celého procesu od vstupní suroviny, přes balení a skladování, až po nakládání s finálním produktem. Kontrolují se i obchodní procesy, jako např. systém řešení případných reklamací. Certifikační orgán kontroluje u každého držitele licence ENplus min. jednou ročně výrobu, manipulaci i skladování. Pelety certifikované v programu ENplus jsou zařazeny do tříd dle Normy, tedy ENplus A1, ENplus A2 a ENplus B. Certifikované pelety jsou viditelně označeny logem ENplus s vyznačením patřičné třídy a jedinečným identifikačním číslem každého držitele licence, např. CZ 012.

Oproti Normě je u ENplus pelet navíc deklarována minimální teplota tavení popela (1 200 °C pro A1, 1 100 °C pro A2 a B). To je velice důležitá vlastnost pro malé peletové hořáky, protože teplota tavení popela nižší jak 1 100 °C znamená problémy se spékáním popelovin na roštu hořáku, a tím i značné provozní problémy.

Přísnější oproti Normě jsou také požadavky na mechanickou odolnost pro pelety kvality ENplus A, což znamená vyšší tvarovou stálost při manipulaci s peletami. Oproti Normě je stanovena také horní hranice pro sypnou hmotnost na 750 kg/m3.

Nižší je také povolený podíl jemných částic (částice menší jak 3,15 mm) v pytlích s peletami, který je oproti Normě (1 %) snížen na 0,5 %.

Certifikované pelety se musí před pytlováním či transportem cisternami nechat bezprostředně po výrobě vychladnout na teplotu nižší jak 40 °C. To souvisí se „stabilizací“ jejich mechanické odolnosti, ale především s bezpečností transportu a skladováním. Ale to si popíšeme v některém z dalších povídání o dřevní peletě.

ENplus by mělo být standardem

Více jak 90 % dřevních pelet vyrobených v ČR je certifikováno dle certifikačního programu ENplus. Proto by požadování příslušné kvality dle ENplus mělo být součástí každého kvalitního projektu nebo veřejné zakázky. Nejde pouze o dodržení požadované kvality pro spalovací zdroj. O správném fungování sofistikovaného skladového hospodářství u provozovatele spalovacího zdroje často rozhodují mechanické vlastnosti pelet (odolnost, podíl jemných částic, požadovaná maximální délka pelet), které jsou vystaveny mechanickému namáhání při naplňování skladu i při transportu ze skladu k samotnému spalovacímu zdroji (šnekové a podtlakové dopravníky).

 
 
Reklama