Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zjednodušená bilance solárního kolektoru

Podstatou zjednodušené bilanční metody je stanovení skutečně využitých zisků solární soustavy Qss,u na základě porovnání teoreticky využitelných tepelných zisků solárních kolektorů Qk,u a celkové potřeby tepla Qp,c, která má být kryta. Výpočtový postup zohledňuje specifika dané solární soustavy: orientace a sklon kolektorů, tepelné ztráty v dané aplikaci, tepelné ztráty solární soustavy, využitelnost tepelných zisků z kolektorů, atd.

Zjednodušený výpočtový postup energetického hodnocení solárních soustav podle TNI 73 0302

podrobnější výklad k TNI 73 0302, viz samostatný příspěvek

Příprava teplé vody

Počet jednotek (osob, míst, lůžek, sprch ap.) jednotek ???
Měrná spotřeba teplé vody na jednotku l/jedn.den ???
Denní spotřeba teplé vody VTV,den l/den ???
Snížená spotřeba tepla v letních měsících
 ???
Teplota studené vody tSV (5 až 18 °C) °C ???
Teplota teplé vody tTV (19 až 95 °C) °C ???
Přirážka na tepelné ztráty při přípravě teplé vody z  ???

 ???

 ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec
Qp,TV [kWh/měs.]

Vytápění objektu - použít data z výpočtu podle ČSN EN 13790

Tepelná ztráta domu Qz kW ???
Vnitřní výpočtová teplota tiv (15 až 24 °C) °C ???
Venkovní výpočtová teplota tev (-21 až -12 °C) °C ???
Předpokládaná energetická náročnost budovy (vytápění)  ???
Přirážka na tepelné ztráty otopné soustavy ν ???

 ???

 ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec
Qp,VYT [kWh/měs.]

Bazén

Plocha vodní hladiny bazénu Ab m2 ???
Typ bazénu
Teplota bazénové vody v době provozu tw,p °C ???
Teplota bazénové vody mimo dobu provozu tw,n °C ???
Teplota vzduchu v prostorech bazénu v době provozutv,p °C ???
Teplota vzduchu v prostorech bazénu mimo provoztv,n °C ???
Denní provozní doba bazénu τp (1 až 24 h) h
Počet návštěvníků za měsíc osob/měs ???


Parametry solárních kolektorů - křivka účinnosti je vztažena k ploše apertury

Optická účinnost ηo (0 až 1)  ???
Lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru a1 W/m2.K ???
Kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru a2 W/m2.K2 ???
Počet kolektorů ks ???
Plocha apertury solárního kolektoru Ak1 m2 ???
Celková plocha apertury kolektorů m2
Střední denní teplota v solárních kolektorech tk,m  ???
Srážka z tepelných zisků kolektorů vlivem tep. ztrát p  ???
Sklon kolektoru β ° ???
Azimut kolektoru γ (jih = 0°) ° ???

měsíc n tep tes GT,m ηk HT,den HT,měs Qk,u Qp,TV Qp,VYT Qp,BV Qp,c Qss,u
dny °C °C W/m2 - kWh/m2.den kWh/m2 kWh kWh kWh kWh kWh kWh
               
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

qss,u kWh/m2.rok
f???
Qss,u kWh/rok

TNI 73 0302 - Energetické hodnocení solárních tepelných soustav - Zjednodušený výpočtový postup

  • zjednodušený výpočtový postup = řada zjednodušení
  • jednotné klimatické údaje = nelze porovnávat výsledky výpočtu s měřením na reálné instalaci
  • postup je vhodný pro navrhování solárních soustav se zpětnou vazbou na provozní parametry
  • minimalizace vstupů od uživatele do výpočtu (oproti simulacím) = přehlednost postupu a vlivu vstupních parametrů na výsledek
  • uvažování konstantní střední teploty v kolektorech v celém roce = nezohlední se velikost zásobníku a změna průměrné provozní teploty s navrženou plochou (předimenzování vede k nárůstu teploty, poddimenzování vede k poklesu teploty)
  • započtení tepelných ztrát solární soustavy paušální srážkou ze zisků = nezohledňuje se skutečná tloušťka tepelných izolací rozvodů ani zásobníku, předpokládá se velmi dobrý izolační standard nad rámec vyhlášky 193/2007 Sb.
  • v měsíční bilanci nelze řádně zahrnout vliv optických charakteristik (modifikátoru úhlu dopadu)
  • omezená platnost použití výpočtového postupu je pro pokrytí od 30 do 75 %
  • postup vykazuje mírně optimistické výsledky, v porovnání s podrobnějšími výpočtovými metodami (hodinový výpočet) jsou výsledky podle TNI 73 0302 samozřejmě méně spolehlivé

podrobnější výklad k TNI 73 0302, viz samostatný příspěvek


 
 
Reklama