Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zjednodušená bilance solárního kolektoru

Podstatou zjednodušené bilanční metody je stanovení skutečně využitých zisků solární soustavy Qss,u na základě porovnání teoreticky využitelných tepelných zisků solárních kolektorů Qk,u a celkové potřeby tepla Qp,c, která má být kryta. Výpočtový postup zohledňuje specifika dané solární soustavy: orientace a sklon kolektorů, tepelné ztráty v dané aplikaci, tepelné ztráty solární soustavy, využitelnost tepelných zisků z kolektorů, atd.

Zjednodušený výpočtový postup energetického hodnocení solárních soustav podle TNI 73 0302

podrobnější výklad k TNI 73 0302, viz samostatný příspěvek

Příprava teplé vody

Počet jednotek (osob, míst, lůžek, sprch ap.) jednotek ???
Měrná spotřeba teplé vody na jednotku l/jedn.den ???
Denní spotřeba teplé vody VTV,den l/den ???
Snížená spotřeba tepla v letních měsících
 ???
Teplota studené vody tSV (5 až 18 °C) °C ???
Teplota teplé vody tTV (19 až 95 °C) °C ???
Přirážka na tepelné ztráty při přípravě teplé vody z  ???

 ???

 ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec
Qp,TV [kWh/měs.]

Vytápění objektu - použít data z výpočtu podle ČSN EN 13790

Tepelná ztráta domu Qz kW ???
Vnitřní výpočtová teplota tiv (15 až 24 °C) °C ???
Venkovní výpočtová teplota tev (-21 až -12 °C) °C ???
Předpokládaná energetická náročnost budovy (vytápění)  ???
Přirážka na tepelné ztráty otopné soustavy ν ???

 ???

 ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec
Qp,VYT [kWh/měs.]

Bazén

Plocha vodní hladiny bazénu Ab m2 ???
Typ bazénu
Teplota bazénové vody v době provozu tw,p °C ???
Teplota bazénové vody mimo dobu provozu tw,n °C ???
Teplota vzduchu v prostorech bazénu v době provozutv,p °C ???
Teplota vzduchu v prostorech bazénu mimo provoztv,n °C ???
Denní provozní doba bazénu τp (1 až 24 h) h
Počet návštěvníků za měsíc osob/měs ???


Parametry solárních kolektorů - křivka účinnosti je vztažena k ploše apertury

Optická účinnost ηo (0 až 1)  ???
Lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru a1 W/m2.K ???
Kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru a2 W/m2.K2 ???
Počet kolektorů ks ???
Plocha apertury solárního kolektoru Ak1 m2 ???
Celková plocha apertury kolektorů m2
Střední denní teplota v solárních kolektorech tk,m  ???
Srážka z tepelných zisků kolektorů vlivem tep. ztrát p  ???
Sklon kolektoru β ° ???
Azimut kolektoru γ (jih = 0°) ° ???

měsíc n te,p te,s GT,m ηk HT,den HT,měs Qk,u Qp,TV Qp,VYT Qp,BV Qp,c Qss,u
dny °C °C W/m2 - kWh/m2.den kWh/m2 kWh kWh kWh kWh kWh kWh
               
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

qss,u kWh/m2.rok
f???
Qss,u kWh/rok

TNI 73 0302 - Energetické hodnocení solárních tepelných soustav - Zjednodušený výpočtový postup

  • zjednodušený výpočtový postup = řada zjednodušení
  • jednotné klimatické údaje = nelze porovnávat výsledky výpočtu s měřením na reálné instalaci
  • postup je vhodný pro navrhování solárních soustav se zpětnou vazbou na provozní parametry
  • minimalizace vstupů od uživatele do výpočtu (oproti simulacím) = přehlednost postupu a vlivu vstupních parametrů na výsledek
  • uvažování konstantní střední teploty v kolektorech v celém roce = nezohlední se velikost zásobníku a změna průměrné provozní teploty s navrženou plochou (předimenzování vede k nárůstu teploty, poddimenzování vede k poklesu teploty)
  • započtení tepelných ztrát solární soustavy paušální srážkou ze zisků = nezohledňuje se skutečná tloušťka tepelných izolací rozvodů ani zásobníku, předpokládá se velmi dobrý izolační standard nad rámec vyhlášky 193/2007 Sb.
  • v měsíční bilanci nelze řádně zahrnout vliv optických charakteristik (modifikátoru úhlu dopadu)
  • omezená platnost použití výpočtového postupu je pro pokrytí od 30 do 75 %
  • postup vykazuje mírně optimistické výsledky, v porovnání s podrobnějšími výpočtovými metodami (hodinový výpočet) jsou výsledky podle TNI 73 0302 samozřejmě méně spolehlivé

podrobnější výklad k TNI 73 0302, viz samostatný příspěvek


Přečtěte si také Výpočet doby návratnosti solárních kolektorů Přejít na online výpočet

 
 
Reklama