Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

První den konference environmentálních ekonomů EAERE 2012

Konference environmentálních ekonomů EAERE 2012 pokračovala ve čtvrtek 28. 6. 2012 přednáškami, které byly zaměřeny na jednotlivé aspekty environmentální ekonomie. Po prvním bloku přednášek byla zařazena hlavní přednáška dne věnovaná ohodnocení ekosystémových služeb v Británii.

Konference EAERE 2012 pokračovala ve čtvrtek 28. 6. 2012 odbornými přednáškami, které byly zaměřeny na jednotlivé aspekty environmentální ekonomie. Po prvním bloku přednášek byla zařazena hlavní přednáška dne věnovaná ohodnocení ekosystémových služeb v Británii. První den konference byl uzavřen společenským večerem v Rudolfinu.

Tematický záběr konference je široký, od ekonomických dopadů změny klimatu, přes náklady na omezení emisí CO2, ekosystémové služby a biodiverzitu až po dobrovolné přístupy. Přednášky v každém ze tří denních bloků jsou proto rozděleny do 16 paralelních sekcí. V několika sekcích prvního dne byly prezentovány různé metody oceňování ekosystémových služeb.

Hlavní plenární přednáška

Ekonomická analýza ohodnocení systémových služeb

Economic Analysis for Ecosystem Service Assessment – David Pearce Lecture

Ian J. Bateman, CSERGE, University of East Anglia

Přednáška se z velké části věnovala aktuální ekonomické analýze ekosystémů v Británii (UK-NEA - UK National Ecosystem Assessment), v níž byly aplikovány metody pro ohodnocení ekonomických dopadů při změně využívání území.

Energie Slunce je primárním zdrojem života na Zemi. Ve spojení s dalšími fyzikálními vstupy Slunce pohání primární a zprostředkující procesy, z nichž některé využíváme jako konečné ekosystémové služby. Ekosystémové služby představují přírodní kapitál, který je lidskou civilizací intenzivně využíván, v klasických ekonomických modelech však vůbec není oceněn.

Vzhledem k růstu populace jsou dopady lidské činnosti na přírodní ekosystémy stále intenzivnější, přestože bylo v posledních desetiletích dosaženo významného pokroku v ochraně přírody (například v ČR výrazně klesly emise oxidů síry, rostou však emise jemných prachových částic, pozn. BB). Od roku 1950 lze v Británii pozorovat výrazný nárůst produkce potravin. Zároveň však dochází ke zhoršení dostupnosti nebo kvality jiných druhů zboží, které jsou závislé na ekosystémových službách (vzduch, pitná voda, rekreace). Ohodnocení ekosystémových služeb je komplikované. V klasických ekonomických modelech zcela chybí, přičemž mnohé moderní přístupy oceňují pouze vybrané části z široké palety ekosystémových služeb.


Ekosystémové služby: konceptuální rámec

Podle Batemana nelze ochránit biodiverzitu v každé lokalitě, a každé opatření má jiné dopady na různé ekosystémy i jimi poskytované služby. Jakou politiku (regulace, dotace…) zvolit, závisí na lokalitě a na tom, co chceme maximalizovat, zda tržní hodnotu (farmy), tržní a mimotržní hodnotu celého území, nebo tržní a mimotržní hodnotu s ohledem na biodiverzitu. Uvedeným volbám odpovídá v případě Británie kumulativní hodnota v poměru 1:22:20. Širší přístup zároveň vede ke zlepšení na většině území Británie.


Rozdíly v optimálním užití půdy v závislosti na kriteriu optimalizace

David Pearce Lecture je plenární přednáška na počest zesnulého Davida Pearce, která je pořádána pravidelně na výroční konferenci Asociace environmentálních ekonomů. Záměrem je poskytnout reprezentativní prostor na konferenci pro prezentaci špičkových prací aplikujících environmentální ekonomiku do reálné politiky.

Ian J. Bateman se věnuje tvorbě a ocenění preferencí pro netržní zboží a služby (životní prostředí, zdraví, atd.); preferenčním anomáliím a behaviorální ekonomii; aplikaci geografických informačních systémů, virtuální reality a experimentálních technik do integrovaného environmentálního a ekonomického modelování a oceňování, spolupracuje s politiky na řešení skutečných problémů využívání přírodních zdrojů.

Posterová sekce

V přestávkách mezi jednotlivými přednáškovými bloky probíhaly prezentace v posterové sekci. Zajímavý názor prezentoval Adrien Vogt-Schilb: je-li potřeba dosáhnout ke konkrétnímu termínu určitých cílů, může být v některých případech nutno realizovat nejdříve nákladnější řešení s výraznějšími dopady, protože přednostní aplikace levnějších řešení by dosažení cíle znemožnila.


První den konference byl uzavřen společenským večerem v Rudolfinu, kde kromě dobrého jídla hrála k poslechu i tanci kapela, jejíž členové jsou zároveň účastníky konference.

Portál TZB-info je mediálním partnerem konference EAERE 2012.

English Synopsis
The first day of the EAERE 2012 conference

The EAERE 2012 conference continued on Thursday 28 6th 2012 with lectures, which were arranged in three blocks with 16 parallel sessions focusing on different aspects of environmental economics. After the first block of lectures the main lecture focused to the valuation of ecosystem services in UK was included. The first day of the conference was closed by a social evening at the historical building of Rudolfinum.

 
 
Reklama