Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Metodika k fotovoltaice na kulturních památkách a v památkově chráněných územích

Ministerstvo kultury s Národním památkovým ústavem připravilo metodiku k fotovoltaickým systémům v rámci památkové péče.

Metodika, kterou Národní památkový ústav zpracoval, je výrazným posunem s přihlédnutím jak k potřebě reakce na aktuální energetické a ekonomické potřeby, tak k ochraně a předání kulturního dědictví dalším generacím.

„Jsem rád, že se nám s Národním památkovým ústavem v relativně krátké době podařilo zareagovat na složité období energetické krize, války a dalších doprovodných jevů a otevřít diskusi nad dosud dlouhá léta do jisté míry tabuizovaným tématem. Naším cílem je sjednocení praxe na území celé České republiky, a to vše s maximálním respektem k ochraně hodnot kulturního dědictví,“ řekl ministr kultury Martin Baxa.1

„Věřím, že metodika NPÚ transparentně a dostatečně srozumitelně přispěje k objektivnímu posuzování možnosti umístění fotovoltaických systémů v památkově chráněných územích České republiky, která nerezignuje na ochranu kulturně-historických hodnot,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková.1

Fotovoltaické systémy a památková péče – metodické vyjádření k posuzování záměrů na osazování fotovoltaických a jiných solárních zařízení (dále jen „FVZ”) na kulturních památkách, v památkově chráněných územích a v ochranných pásmech kulturních památek a památkově chráněných území

Formy památkové ochrany kulturní památky

 • Kulturní památky2
  U kulturních památek je umísťování FVZ obecně nežádoucí. Instalace FV bude v těchto případech posuzována vždy individuálně a bude výjimečná.
  • Zařízení je zde možné osadit pouze ve velmi specifických situacích – typicky na novodobých částech kulturních památek či jejich areálů či na nově doplňovaných doprovodných stavbách. Podmínkou umístění je pohledová skrytost systému v blízkých i dálkových pohledech.
  • Specifickými případy pro individuální posouzení může být též atypické použití FVZ při opravách památek moderní architektury a průmyslových staveb. Zde je nutnou podmínkou vysoká kvalita návrhu vedoucí k přirozenému začlenění zařízení do celku objektu i území, ve kterém se nachází
 • Chráněná území
  • Rezervace
  • Zóny
  • Ochranná pásma
  Památkově chráněná území představují 2,34 % z celkového území ČR. Výchozím obecným přístupem je FVZ v chráněných územích posuzovat dle charakteru chráněného území.
  • Památková rezervace – umísťování FVS je nežádoucí, instalace spíš výjimečná
  • Památková zóna – umísťování je možné za určitých okolností
  • Ochranné pásmo – umísťování je možné v případech, kdy není důvod k zamítnutí
  Kritériem posouzení umístění FVZ v chráněných územích je:
  • dotčení kulturně historických hodnot historických sídel a kulturní krajiny
  • pohledové uplatnění v rámci celku a prostorové vztahy mezi objekty

Metodické vyjádření NPÚ navazuje na společné prohlášení ČKA, NPÚ a SFŽP z r. 2009

Metodické vyjádření reflektuje myšlenky obsažené již ve společném „Prohlášení k problematice podpory opatření směřujících k energetickým úsporám historických staveb“ České komory architektů, Národního památkového ústavu a Státního fondu životního prostředí vydaného v roce 2009.

Metodické vyjádření zároveň reflektuje skutečnost, že jeho aktuálnost je omezená rychlostí technologického rozvoje i rozsahem zkušeností, na jejichž měnící se rozsah i hloubku bude potřeba průběžně reagovat; stejně jako na specifické či individuální situace.


Zdroje: 1 tisková zpráva NPÚ, 2 Prezentace k metodice

 
 
Reklama