Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Modernizační fond: solární elektrárny do 1 MW mohou žádat o dotaci až do konce února 2022

Od července 2021 Státní fond životního prostředí (SFŽP) přijímá žádosti o dotaci ve výzvě Modernizačního fondu RES+ č. 1/2021 – Fotovoltaické elektrárny (FVE) do 1 MWp s celkovou alokací jedné miliardy Kč. Díky získání dalších prostředků pro alokaci prodloužil úřad termín příjmu žádostí až do 28. února 2022.

Hlavní novinky, kromě prodloužení termínu pro příjem žádostí

  • změna maximální míry podpory v důsledku vydání nové mapy regionální podpory, kdy u některých regionů dojde ke snížení regionálního bonusu a
  • doplnění možnosti instalace plovoucích FVE evidovaných jako plavidlo.

Dotace až 50 %

  1. Způsobilé výdaje, na které žadatel může dostat dotaci až 50 %, zůstávají stejné a lze z nich financovat:
  2. samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy (DS/PS),
  3. sdružené projekty FVE s více než jedním DS/PS bez společného řídicího systému a
  4. projekty virtuálních elektráren se společným řídicím systémem. Podpora akumulace je přípustná jen v případě investice do nového obnovitelného zdroje energie (OZE) a slouží pouze pro jeho potřeby.

Snížení regionálního bonusu

Od 1. ledna 2022 dojde u některých regionů ke snížení regionálního bonusu kvůli jejich překlasifikování na kategorii c), která určuje snížení regionálního bonusu z 15 % na 5 %. Rozdělení regionů dle článku 107 čl., odst. 3. písm. a) a c) Smlouvy o fungování EU (SFEU) bude nově platné v následující podobě:

  • regiony a) CZ04 Severozápad, CZ05 Severovýchod, CZ07 Střední Morava a CZ08 Moravskoslezsko
  • regiony c) CZ02 Střední Čechy, CZ03 Jihozápad a CZ06 Jihovýchod

Konkrétní výše dotace je ale automaticky určována při podání žádosti na základě zadaných parametrů. Můžete si ji také sami spočítat předem prostřednictvím interaktivního nástroje na webových stránkách SFŽP.

Další podrobnosti

Dotaci nelze využít například na nákup použitého vybavení, výdaje na zpracování projektové dokumentace a projektovou činnost (vyjma režimu Design & Build) nebo na splátky úvěrů a úroků. Kompletní seznam nezpůsobilých výdajů naleznete v pravidlech výzvy RES+ v kapitole 10, str. 7. FVE také nesmí být stavěny na plochách zemědělského půdního fondu, vyjma projektů plovoucích FVE, nebo pozemcích určených k plnění funkce lesa.

Výzva probíhá jako jednokolovánesoutěžní a žádosti jsou administrovány a schvalovány průběžně v pořadí, v jakém byly doručeny SFŽP. Vzhledem k vysoké alokaci mají všechny projekty naplňující finanční a technické parametry vysokou šanci v žádosti o dotaci uspět.

V tuto chvíli je vyčerpáno 80 % alokace. MŽP se rozhodlo příjem žádostí prodloužit zejména proto, že se u Evropské investiční banky podařilo dojednat další prostředky. Projekty, na které se v aktuální výzvě nedostane, budou zařazeny do zásobníku pro další výzvy. Pro ty, které budou vyhlášeny ve druhém čtvrtletí příštího roku už nebude platit podmínka předchozího přihlášení do předregistrační výzvy.

Zdroj: expertní skupina Frank Bold

 
 
Reklama