Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Smlouva o dodávce fotovoltaiky pro rodinný dům: na co si dát pozor?

Smlouvy o výstavbě FVE jsou standardně domácnostem předkládány ze strany zhotovitele (opak je spíš výjimkou), přičemž dokumenty bývají poměrně komplexní a složité. Při výkladu těchto smluv mohou vznikat nejasnosti a v krajním případě spory. Jaká jsou úskalí při uzavírání smluv o výstavbě fotovoltaiky s dodavateli, na co se ve smlouvách zaměřit a jaká jsou možná rizika?

Smlouva o výstavbě fotovoltaiky jako smlouva o dílo?

Smlouva o výstavbě je smlouvou o dílo, která v sobě může  dle okolností nést i prvky jiných specifických smluv.

V rámci smlouvy o instalaci FVE se zhotovitel, tedy instalační firma, zavazuje, že pro objednatele, tedy zákazníka, provede na svůj náklad a nebezpečí dílo a zákazník se zavazuje, že za toto dílo zaplatí dohodnutou cenu. Na drtivou většinu smluv o výstavbě fotovoltaické elektrárny se ustanovení občanského zákoníku upravujících smlouvu o dílo podpůrně použijí, pokud je smluvní strany přímo nevyloučí.

V tomto ohledu je také nutné zdůraznit, že bude-li smlouvu uzavírat za domácnost fyzická osoba (nepodnikatel), půjde vždy o spotřebitelskou smlouvu, kde bude na základě občanského zákoníku nutné chránit práva spotřebitele. Taková ochrana se projeví například v rámci případného reklamačního řízení, kdy není možné ve smlouvě sjednat odchylná ustanovení od zákona, která by byla v neprospěch spotřebitele. Objevit se může také nemožnost zhotovitele (instalační firmy) zprostit se odpovědnosti za škodu. To je pro domácnosti řešící instalaci fotovoltaiky poměrně zásadní skutečnost.

Smlouva o instalaci FVE může obsahovat i některé další smluvní typy. Ačkoliv to bude v případě domácích elektráren spíše výjimkou, mohou se zákazník se zhotovitelem dohodnout na tom, že zbudovaná FVE zůstane ve vlastnictví zhotovitele, který ji dále provozuje a dodává elektřinu majiteli rodinného domu a nespotřebované přebytky dodává do sítě. V tomto případě je pak nutné ošetřit vzájemné vztahy nájemní, respektive pachtovní smlouvou. Tento postup je nicméně běžnější u větších podnikatelských provozů, respektive u FVE s větším výkonem.

Jaké činnosti zpravidla zhotovitel provádí?

Kromě samotné instalace fotovoltaické elektrárny se zhotovitel běžně zavazuje k realizaci dalších činností. Zhotovitel uzavře smlouvu o dílo s objednatelem buď již na základě předem odsouhlasené nabídky, nebo se ve smlouvě o dílo zaváže k přípravě nabídky realizace FVE na míru objednatele, která zpravidla obsahuje:

  • návrh realizace FVE tak, aby byla co nejvhodnější pro potřeby definované zákazníkem,
  • informace o instalovaném výkonu FVE a použitých technologiích
  • očekávanou ekonomiku FVE (celkové náklady na realizaci, odhadované množství vyrobené elektřiny za rok, stanovení odhadovaných celkových úspor za elektřinu)
  • administrativní nároky spojené s realizací a provozem FVE, tj. např. posouzení, zda je třeba licence na výrobu elektřiny
  • náklady spojené s realizací nového odběrného místa
  • nutnost uzavření dalších smluv
  • poučení o povinnostech spojených s výrobou a dodávkami elektřiny dle energetického zákona
  • informace o možnosti využití dotace na realizaci navrhované FVE.

V každém případě doporučujeme tyto body se zhotovitelem konzultovat ještě před uzavřením smlouvy.

Dodavatelé FVE mají zkušenost s tím, že u rodinného domu s akumulací se doba návratnosti investice do FVE počítá a garantuje velmi těžko v důsledku velkého množství proměnných. Získané číslo je prý „v lepším případě velmi hrubý odhad, v horším případě údaj vycucaný z prstu“. Na takovou skutečnost je zhotovitel povinen upozornit, neboť odpovídá za informace, které poskytuje objednateli, tedy domácnosti. Vůči ní vystupuje jako odborník a dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Pokud by prohlásil skutečnosti, pro které není možné najít oporu, jedná bez odborné péče a takové jednání jde k jeho tíži.

I když s ohledem na proměnné, jakými jsou cena elektřiny nebo spotřebitelské chování, není možné přesně vypočítat dobu návratnosti investice, je zhotovitel schopen garantovat návratnost investice za určitých podmínek a nést za garanci odpovědnost.

Po vzájemném odsouhlasení konkrétní nabídky zpracuje instalační firma projekt fotovoltaické elektrárny a harmonogram její instalace. Přitom ověřuje rezervaci výkonu FVE v distribuční soustavě, případně specifické podmínky dle grid kódu, resp. příslušného provozovatele distribuční soustavy.

Lze jen doporučit, aby celý proces instalace na klíč byl završen zajištěním zkušebního provozu, zpracováním výchozí revizní zprávy FVE a připojením elektrárny do distribuční soustavy. Doporučujeme, aby si objednatel vymínil přítomnost technika zhotovitele při prvním (1.) paralelním připojení do distribuční soustavy. Pro zákazníka může být výhodné, pokud zhotovitel zajistí i vydání licence na výrobu elektřiny (je-li v případě fotovoltaické elektrárny u rodinného domu potřeba), respektive registraci v informačním systému operátora trhu OTE, a.s.

Je možné se setkat také s tím, že zhotovitel na základě plné moci udělené zákazníkem vyřizuje sjednání a podpis příslušných smluv, které s fotovoltaikou souvisejí. Mezi tyto smlouvy můžeme zařadit například smlouvu o výkupu nespotřebované elektřiny, smlouvy o připojení FVE do distribuční soustavy s provozovatelem distribuční soustavy nebo smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy.

Pro objednatele, tedy domácnost, je takový soubor činností realizovaných zhotovitelem vedle samotné výstavby výhodný ze zřejmého důvodu – šetří čas a náklady domácnosti.

Subdodavatelé

Občanský zákoník obecně v případě smlouvy o dílo stanoví, že zhotovitel provádí dílo osobně, případně jej provede pod svým osobním vedením. Z praxe lze konstatovat, že zhotovitel provádí stavební i související činnosti sám, případně, což je častější, využívá pro výstavbu FVE své subdodavatele, tedy další podnikatele, kteří dodávají dílčí plnění ve vztahu k realizované FVE (jeden ze subdodavatelů může připravovat projektovou dokumentaci, další solární panely, třetí kabeláž a zapojení apod.) a ve vztahu k zákazníkovi pak figuruje svým způsobem jako koordinátor jednotlivých činností.

Tato situace by měla být ve smlouvě řešena. Lze tím předejít případným dlouhotrvajícím sporům, kdy nebude jasné (v případě škody nebo vadného plnění) kdo je za konkrétní úkon odpovědný. V případě výstavby FVE pro rodinný dům (kde jednou ze stran smlouvy je zpravidla spotřebitel) je objednatel jako spotřebitel významným způsobem chráněn zákonem. Zhotovitel se například nemůže zprostit odpovědnosti za škodu a přenést tak odpovědnost na své dodavatele nebo ji úplně vyloučit.

Kdo je vlastníkem nově zhotovené fotovoltaiky na střeše rodinného domu?

Situace je poměrně jednoznačná a vlastnické právo k elektrárně zpravidla náleží vlastníkovi rodinného domu, respektive pozemku, jehož je dům součástí.

Ve všech případech, ve kterých instaloval majitel rodinného domu fotovoltaickou elektrárnu na svou střechu, aby mohl spotřebovávat levnější elektřinu vyrobenou přímo ve FVE, je elektrárna příslušenstvím rodinného domu. Vlastníkem FVE se stává objednatel, tedy vlastník rodinného domu, respektive pozemku.

Pokud je v konkrétním případě nutné zcela jasně určit, že vlastník domu nevlastní fotovoltaiku instalovanou na jeho střeše, doporučujeme zapsat do katastru nemovitostí tzv. výhradu. Výhradu stroje (§ 508 o.z., v tomto případě se strojem rozumí technické řešení fotovoltaické elektrárny) ve většině případů zapisuje zhotovitel FVE se souhlasem vlastníka nemovitosti, a to zejména v těch případech, kdy se má po instalaci fotovoltaiky stát provozovatelem této fotovoltaické elektrárny. Zapsat ji může i  vlastník nemovitosti s instalovanou FVE, který nemovitost plánuje prodat, ale přeje si ponechat elektrárnu ve svém vlastnictví. Výhradu stroje doporučujeme zapsat i v případech, ve kterých je vlastníkem FVE majitel pozemku odlišný od majitele rodinného domu, na jehož střeše je elektrárna instalována.

Vzájemné vztahy mezi vlastníkem rodinného domu a vlastníkem fotovoltaiky se řeší uzavřením nájemní smlouvy. Tyto smlouvy často budou součástí smluv o instalaci FVE, případně na ně přímo navazují.

Otázku vlastnického práva k elektrárně rozhodně doporučujeme v příslušné smlouvě vždy řešit. Zároveň by smluvní strany měly pamatovat na otázku okamžiku vzniku vlastnického práva a s tím související riziko přechodu nebezpečí škody na věci. Přechodem nebezpečí škody na věci se rozumí okamžik, kdy odpovědnost za to, že na díle vznikne škoda, právně přejde ze zhotovitele na objednatele. Jinak řečeno, pokud škoda vznikne před tímto okamžikem (například třetí osoba poškodí solární panel), je odpovědnost zpravidla na zhotoviteli (ten je povinen dodat bezvadné dílo bez ohledu na vnější okolnosti, resp. jednání třetí osoby), pokud škoda vznikne po tomto okamžiku, jde k tíži objednatele (vyjma vadného plnění, resp. reklamací).

Příklad: Předpokládejme situaci, kdy třetí osoba (lupič, soused) poškodí solární panel, který je již nainstalovaný na rodinném domě. Pokud již nebezpečí škody na věci přešlo na objednatele, není zhotovitel v tomto případě ničeho povinen. Pokud ale nebezpečí škody na věci nepřešlo, odpovědnost bude ležet na zhotoviteli, protože ten je stále odpovědný za to, že dodá bezvadné dílo. Samotná instalace panelu nehraje roli. Důležitý je právní okamžik přechodu nebezpečí.

Doporučujeme objednatelům směřovat přechod nebezpečí škody na FVE k datu předání FVE, dovršení zkušebního provozu a úhrady poslední splátky ceny díla, tedy k okamžiku připsání konečné částky na účet zákazníka.

Odpovědnost zhotovitele za škodu

Potenciální problém, respektive spor mezi zákazníkem a společností instalující fotovoltaickou elektrárnu může nastat v případě, kdy dojde ke vzniku škody v důsledku chybně instalované FVE. Z praxe lze uvést příklad, kdy blesk poškodil několik měničů napětí, napájecí zdroje a kamery. Na základě znaleckých posudků bylo později prokázáno, že škoda vznikla v důsledku nedodržení příslušných technických norem při instalaci fotovoltaiky (konkrétně norem pro ochranu FVE před bleskem a přepětím). V tomto ohledu je nutné zmínit, že i v případě, kdy smlouva o výstavbě FVE přímo neobsahuje závazek zhotovitele, tedy instalační firmy, postupovat při zhotovení díla podle příslušných technických norem, zhotovitel takovou povinnost má přímo ze zákona.

Nároky kladené na zhotovitele jsou o to větší, že je v souladu s občanským zákoníkem považován za profesionála ve svém oboru, pokud se v rámci své podnikatelské činnosti na výstavbu fotovoltaických elektráren specializuje.

Lze nicméně doporučit, aby smlouva o výstavbě fotovoltaiky obsahovala ustanovení o povinnosti zhotovitele postupovat při výstavbě FVE řádně, podle právních předpisů a technických norem. Na taková ustanovení by měly navazovat případné sankce při nedodržení zákonných postupů, a to úpravou smluvních pokut či jiných sankcí a postupů pro uplatnění nároku na náhradu škody, případně postupu pro vyčíslení a prokázání vzniklé škody.

Vadné plnění a záruční podmínky

Součástí smlouvy by měly být také reklamační řád nebo záruční podmínky. Pokud se na nich zákazník se zhotovitelem domluví, je třeba jim věnovat zvýšenou pozornost. Na jednotlivé komponenty elektrárny může výrobce, tedy zhotovitel, poskytovat různě dlouhou záruku za jakost. Standardní záruka, která ovšem nevyplývá přímo z právních předpisů, je 10–15 let na mechanické vady, které podstatně snižují výkon elektrárny. Protože však tato záruka nevyplývá přímo ze zákona či jiných předpisů, je nutné, aby zhotovitel tuto záruku za jakost uvedl přímo ve smlouvě, záručních podmínkách, případně v jiném dokumentu či v reklamě.

Kromě uvedené záruky za jakost na mechanické díly je standardně poskytována záruka za jakost spočívající v garanci toho, že si fotovoltaická elektrárna po určitou dobu udrží svůj výkon. Výrobci poskytují výkonové záruky kryjící degradaci panelů na úrovni alespoň 80% po dobu 25-ti let, tedy po dobu úředně stanovené životnosti elektrárny. Životnost panelů je delší.

Podle § 30a odst. 1 věty druhé energetického zákona se za celkový instalovaný elektrický výkon výrobny elektřiny považuje součet hodnot instalovaných výkonů výrobních jednotek v místě připojení do elektrizační soustavy. Výrobní jednotku zákon nedefinuje. Dle výkladu Energetického regulačního úřadu a soudů se jedná o zařízení, které přímo vyrábí elektřinu, což je u fotovoltaické elektrárny právě solární panel, nikoli střídač a transformátor, které naopak v důsledku ztrát výkon elektrárny snižují. Celkový instalovaný výkon FVE je dán součtem hodnot instalovaných a zapojených solárních panelů.

Výkonová záruka se vztahuje vždy ke konkrétnímu panelu, resp. jeho nominálnímu výkonu. V prvním roce garantuje zhotovitel zpravidla 98% nominálního výkonu panelů a pro navazující roky zpravidla lineární pokles cca 0,5%/rok. Důvodem střízlivého nastavení záruky je skutečnost, že zákazníkovi patří veškeré budoucí užitky z provozu fotovoltaiky. Pokud si zákazník garanci zhotovitele za výkon elektrárny nezajistí smluvně, nemůže se později dožadovat jakýchkoli nároků z nenaplněných očekávání. Ze zákona totiž nese ztrátu, bylo-li jeho očekávání zmařeno.

Závěr

Ze zkušenosti můžeme říct, že nejvíce sporů při realizaci zakázky na fotovoltaickou elektrárnu se objevuje v oblasti náhrady škody, případně v rámci vadného plnění a reklamací. Je nutné pamatovat na to, že jako spotřebitel má domácnost oproti zhotoviteli poměrně silné postavení, nicméně v krajním případě může dojít ke vzniku sporu se zhotovitelem, a tento spor může co do nákladů exponenciálně převýšit možné benefity a úspory z FVE. Vždy proto doporučujeme nechat si v kontextu výstavby fotovoltaiky poradit od odborníků - právníků, případně techniků znalých konstrukčních postupů a metod.

 
 
Reklama