Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Obnovitelné zdroje: neformální schůzka asociací OZE s novináři

Vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích vyvolává u asociací OZE obavy, že ve stávající podobě by další rozvoj oboru spíše zabrzdil. Ztráta jistot umožní investovat do OZE pouze energetickým gigantům.

Představitelé asociací zastupujících jednotlivé obnovitelné zdroje prezentovali novinářům výhrady a pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o podporovaných zdrojích energie. Následně odpovídali na doplňující dotazy. Neformální schůzka proběhla 23. 8. 2011 od 10:00 hodin v Praze. Cílem schůzky bylo seznámit pozvané novináře s koordinovaným postupem profesních asociací zastupujících jednotlivé obnovitelné zdroje energie při přípravě a prosazování pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu zákona o podporovaných zdrojích.

Martin Bursík, který pro sdružené asociace OZE pracuje jako poradce, v úvodním vystoupení prohlásil, že návrh zákona je v mnohých pasážích nejednoznačný. V řadě případů se zákon odkazuje na prováděcí předpisy, které však dosud neexistují. Hrozí ztráta jistoty, která znemožní drobným investorům získat na své projekty bankovní úvěry. Investovat by potom mohli jen kapitálově silní investoři – „energetičtí mastodonti“. Možná je to proto, že jedním z hlavních autorů návrhu zákona je údajně Jan Kanta, ředitel útvaru Legislativa a trh v ČEZ, a. s.

PŘEDSTAVENÍ NÁZORŮ JEDNOTLIVÝCH ASOCIACÍ


Štěpán Chalupa, místopředseda ČSVE

Martin Bursík už to shrnul – návrh zákona je zbytečně složitý. Sdružili jsme se proto s ostatními asociacemi OZE. Novela energetického zákona, která nedávno vstoupila v platnost, a návrh zákona o podporovaných zdrojích působí dojmem, že cílem je zlikvidovat drobné a střední podnikatele v oblasti OZE a umožnit velkým energetickým firmám ovládnout obor, protože v  podmínkách nejistoty nebudou drobní investoři schopni získat úvěr na financování investic. Zákon zasahuje i do stávajících výroben. Negarantuje kontinuitu podpory OZE ani pro stávající instalace. Hlavní smysl nového zákona, tj. umožnit obchodování s elektřinou z OZE na trhu s elektřinou, vidíme přesto jako správný.
Naše připomínky, které jsme dosud ke třem zásadním dokumentům v oblasti OZE předkládaných vládou (Národní akční plán ČR pro OZE, Novela energetického zákona, Návrh zákona o podporovaných zdrojích energie) předkládali, nebyly MPO vypořádány, případně jen v omezené míře a zcela formálně.
Nyní jsou na MPO vypořádávány pozměňovací návrhy předložené do Hospodářského výboru, tedy i pozměňovací návrhy asociací OZE , i zde má předkladatel možnost alespoň částečně akceptovat naše připomínky a odstranit nedostatky návrhu. V řadě případů se jedná o formulační úpravy, kde byl zástupci předkladatele deklarován smysl zákona, a my pouze navrhujeme úpravy, které mají přesně tento smysl.

Jiří Vrba, předseda SPVEZ

Zastupujeme především malé vodní elektrárny (MVE). O MVE toho bylo poměrně dost napsáno a napovídáno. V poslední době je problémů více, než je zdrávo. V podstatě poslední 3 roky se nové MVE nestaví, jejich rozvoj byl zablokován opatřením ministra zemědělství.
Tento návrh zákona je výsledkem nikoli práce těch, kteří by k tomu měli co říci. Je z dílny MPO a domnívám se, že i ČEZu. Podle toho text vypadá. Domnívám se, že MPO by se mělo zajímat o to, jakým způsobem se bude podnikat v této republice. Nemají o to zájem. Potom v Parlamentu jsou různá lobby. I naše aktivita je lobby. Proti nám jsou však mnohem silnější lobbisté.
Jestliže jsme se spojili všechny asociace OZE, má to význam. Všechny OZE jsou ohroženy, mohly by být zapsány v červené knize ohrožených druhů. Z našeho pohledu je stav neudržitelný, proto chceme poslance požádat, aby přihlíželi k tomu, jak se situace vyvíjela, jak se vyvíjí v EU, a aby vzali v potaz, že vůbec existujeme.

Jiří Trnka, výkonný ředitel CZ Biom

Vidíme, že MPO pokouší vytvořit monopol na rozhodování v energetice. Podpora spoluspalování biomasy s uhlím v klasických elektrárnách je chybná. Biomasu je možno využít mnohem efektivněji v kogeneraci nebo k vytápění.

Jaroslav Jakubes, člen představenstva CZEPHO

Vítáme za naši asociaci tyto koordinované aktivity. Návrh zákona o podporovaných zdrojích vnímáme spíše jako centralizaci než příklon k decentralizaci, chytrým sítím a dalším moderním trendům. Ztotožňujeme se především s výhradami k „zastropování“ podpory OZE dosažením instalovaného výkonu dle NREAP, který je již dnes zčásti překonaným dokumentem. Dosažení cílů NREAP by mělo být chápáno jako minimální ambice, příležitost a výzva a ne jako „eurohujerství“, jak tvrdí ministr Kocourek. CZEPHO dále podporuje zejména zachování podpory ostrovním systémům, zachování záruky výkupu elektřiny i v režimu zelených bonusů a žádný pevný limit výkupní ceny v zákoně.

Martin Kloz, ředitel CVEVL

Problémových okruhů je v návrhu zákona kolem deseti, dotknu se dvou hlavních:

  1. NREAP – cíl stanovený v akčním plánu je tak nízký, že umožňuje v ČR postavit do roku 2020 pouze jednu geotermální teplárnu.
  2. Výroba tepla z OZE má v ČR ještě větší potenciál než elektřina, nemá však žádnou podporu, proto jsme připravili návrh, jak teplo podpořit, přičemž výhodou tohoto návrhu je, že by snížil náklady na dosažení závazného cíle ČR ve výrobě energie z OZE vb roce 2020.

Martin Bursík v závěrečném shrnutí mimo jiné uvedl:

OZE jsou sympatický zdroj energie. Problém je však vnímán prizmatem boomu fotovoltaiky, který byl způsoben nepřiměřeně výhodnými výkupními cenami. MPO toto pochybení, na němž má svůj podíl, trvale zneužívá k očerňování ostatních OZE. Nelze se však zlobit na investory, ti pouze využili výhodné podmínky. Nejvýznamnějším investorem přitom byl ČEZ. Problém mohla vyřešit vychvalovaná Fischerova vláda, ministrem průmyslu v té době byl Vladimír Tošovský (předtím byl šéfem ČEPS, dnes je jím opět) a předsedou hospodářského výboru Poslanecké sněmovny byl tehdy poslanec Vojíř. V roce 2005, kdy byl zákon schválen, si nikdo nedokázal představit, že by náklady na fotovoltaiku mohly klesat tak rychle.

Některé problémy návrhu zákona:

  1. V zákoně není uvedeno, že obchodník s vámi musí uzavřít smlouvu.
  2. NREAP – stropy
  3. Odpady - podvod MPO je v tom, že se jako OZE bude vykazovat nevytříděná složka BRKO.
  4. Druhá cesta jak splnit cíl ČR výroby energie z OZE – spoluspalování biomasy. To znamená, že přiškrtíme decentralizovanou výrobu a přidáme trochu biomasy k uhlí. Domníváme se, že je to záměr.

DISKUSE

Zdeněk Kučera, časopis Alternativní energie: prolomit energetickou lobby bude obtížné, chystáte i jiné projekty kromě webové stránky?
Publikuji v časopise Alternativní energie cyklus Energeticky soběstačná obec. Letos se hodnotily výsledky z celé EU27. Nadchlo mě, že oceněná byla obec, jejíž obyvatelé si z vlastních prostředků nainstalovali na katastru (27?) větrných elektráren. Jiná obec v Německu, přestože přes její katastr prochází plynovod, si vybudovala bioplynovou stanici. Upozorňuji naše čtenáře, že může nastat doba, kdy obec nedostane od státu ani korunu. Jediné, co může obec prodávat je energie.
Štěpán Chalupa: 15. 9. Chystáme seminář v poslanecké sněmovně.
Martin Bursík: Na semináři bude prezentován evropský pohled na problematiku. Například konzultační společnost PricewaterhouseCoopers vypracovala studii, která ukazuje, že v roce 2050 může EU pokrýt 100 % spotřeby energie z OZE (s výpomocí solární elektřiny ze severu Afriky), přičemž 60 % energie bude z takzvaných nestabilních zdrojů, jak jsou v České republice nazývány fotovoltaika a větrná energie.

Jan Žižka E15:Co se týče spoluspalování, zákon by měl umožňovat podporu jen do roku 2015, argument bude, že některé firmy již zainventovaly do technologie.
Štěpán Chalupa: Přechodné období do roku 2015 vidíme jako smysluplné, je však možné, že se připravuje lobby, aby tato hranice byla posunuta (začátkem roku 2011 Martin Roman přesvědčoval členy Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny, že právě spoluspalování je nejvýhodnější OZE technologie, pozn. red.). Stát už v minulosti několikrát selhal. Kdyby byly vhodně nastavené podmínky, už by se rozběhl trh s účelově pěstovanou biomasou.
Martin Bursík: představte si, že jste stratégové ČEZu, asi o rok a půl zpátky. Fotovoltaika je skvělá příležitost: dostanete zaplaceno několikrát, protože se zvýší ceny elektřiny, vzrostou náklady na podpůrné služby, získáte vysoké dotace a ještě ušetříte na povolenkách. Absolutním vítězem tohoto manévru je ČEZ, a my máme obavu, že další manévr bude kolem biomasy. Navrhujeme podporovat pouze spoluspalování cíleně pěstované biomasy a zbytkovou biomasu rezervovat pro drobné zdroje. Jinak se budou občané cítit podvedeni, dostali dotace ze Zelené úsporám, v dobré víře zainventovali do přechodu z uhlí na biomasu, ale v důsledku podpory spoluspalování jim roste cena paliva na nepřijatelou úroveň.

Markéta Klocková, časopis Můj dům: Proč se neuvažuje o tom, že by se šlo cestou investičních dotací?
Petr Klimek, člen představenstva CZEPHO: dotace jsou dobré pro rozjezd oboru na začátku, dlouhodobě jsou však efektivnější výkupní ceny.
Jiří Vrba: Váda tvrdí, že nechce zvyšovat ceny elektřiny a že OZE k tomu významně přispívají. Když se však podíváme na skladbu ceny, zjistíme, že náklady na přenos a distribuci elektřiny se zvyšují v důsledku investic do rozšíření přenosové soustavy. Ty jsou nutné pro vyvedení výkonu z plánovaných nových bloků v Temelíně. Jedná se o investice za desítky miliard korun, obnovitelné zdroje takové investice do přenosové soustavy nevyžadují. OZE jsou decentrální, vyrobená elektřina se spotřebuje blízko místa výroby, nepotřebuje ty silné sítě, které stát podporuje a preferuje jejich výstavbu a rozšíření. To, čím nás krmí vláda a MPO není zdaleka pravdou.
Martin Bursík: Doporučuji podívat se na www.kombikraftwerk.de – studie, zda Německo je schopno pokrýt 100% spotřeby z OZE. V současnosti je hra o tom, zda si energetičtí mastodonti dokážou přizpůsobit legislativní prostředí, aby mohli investovat do svých konvenčních zdrojů s perspektivou životnosti 30 let. Petr Klimek: Omlouvám se novinářům, ale vadí mi, že přebírají klišé o podílu OZE, který je nám vnucován EU. Stačí se podívat do Japonska, Austrálie, USA, ale i Číny nebo Indie, kde je možno vidět, že rozvoj OZE je trendem světové energetiky.

English Synopsis

The government's draft of Act on supported sources is recognised by RES associations that in current form it may halt further development rather than support. Loss of guarantees can lead to situation that only energy giants will be able to invest in RES.

 
 
Reklama