Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozice obnovitelných zdrojů energie v energetické bilanci České republiky (1)

Článek je zaměřen na představení obnovitelných zdrojů energie (OZE) v rámci energetické bilance jako zdrojů primární energie, během procesu transformace a jejich využití ke konečné spotřebě. První část je věnována základní terminologii a primárním zdrojům energie, druhá část se zaměří na proces transformace a konečnou spotřebu.


© Fotolia.com

Energetická bilance ČR (EB) je souhrnem energetických statistik, na kterých se podílí Český statistický úřad (ČSÚ), Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Energetický regulační úřad (ERÚ). Sleduje množství paliv a energií, která jsou k dispozici (primární energetické zdroje), co se s nimi děje (transformace) a kde a jak dochází k jejich spotřebě/ využití (konečná spotřeba v průmyslu, dopravě, domácnostech apod.). Energetická bilance (podíly jednotlivých zdrojů) je sestavována na základě výkazů (za veškerá paliva) zaslaných na Eurostat (koncem roku) a bývá k dispozici až později po zpracování MPO (pro data za rok 2017 tedy cca v únoru 2019).

Obnovitelné zdroje energie v ČR definujeme jako nefosilní přírodní zdroje energie, tj. energie vody, větru, slunečního záření, pevné biomasy a bioplynu, energie okolního prostředí, geotermální energie a energie kapalných biopaliv. Specifický výčet těchto zdrojů spolu s instalovaným výkonem, případně spotřebou paliva, je uveden v následujícím přehledu.

Přehled přírodních obnovitelných zdrojů energie bilancovaných v ČR
Obnovitelný zdroj energieInstalovaný výkon / spotřeba paliva v r. 2017
Vodní elektrárny1 092,7 MWe
Větrné elektrárny308,2 MWe
Fotovoltaické systémy2 069,5 MWe
Solární termální systémy592 tis. m3 instalované plochy
Biomasa (mimo domácnosti)4,5 mil. tun
Biomasa (domácnosti)10,1 mil. prmr (prostorový metr rovnaný) dřeva + 210 tis. tun briket a pelet
Tuhé komunální odpady (BRKO)410 tis. tun
Bioplyn1 325 mil. m3
Kapalná biopaliva393 tis. tun
Bioethanol a bio-ETBE170 tis. tun
FAME276 tis. tun
Tepelná čerpadla5 PJ využité tepelné energie prostředí

Vzhledem k tomu, že výše uvedené hodnoty je obtížné porovnávat a interpretovat i ve vztahu k ostatním zdrojům energie, sestavuje se energetická bilance státu, která toto srovnání umožňuje. Pro potřeby těchto srovnání jsou v rámci energetické bilance hodnoty jednotlivých paliv a energií převáděny na terajouly (TJ), přestože jsou množství paliv a energie běžně vykazována v tunách a MWh.

Graf 1 Primární energetické zdroje
Graf 1 Primární energetické zdroje

Primární energetické zdroje

Primární energetické zdroje (PEZ) jsou souhrnem tuzemských a dovezených energetických zdrojů vyjádřených v energetických jednotkách.

Základním zdrojem energie v ČR jsou pevná fosilní paliva, která v roce 2017 tvořila více jak jednu třetinu z celkových 1 800 927 TJ, viz Graf 1: Primární energetické zdroje. Druhý největší podíl (21 %) má ropa a ropné produkty. Zemní plyn a jaderné teplo mají shodně 16 %. Podíl obnovitelné energie na primárních energetických zdrojích v roce 2017 činil 10,5 %. Tento podíl se vztahuje k energii obsažené v použitém palivu a nezohledňuje účinnosti zařízení.

Graf 2 Primární energetické zdroje (PEZ) – obnovitelné zdroje a biopaliva
Graf 2 Primární energetické zdroje (PEZ) – obnovitelné zdroje a biopaliva

Primární energetické zdroje – obnovitelné zdroje energie

Dominantním primárním zdrojem ve skupině OZE je pevná biomasa tvořená palivovým dřevem, dřevním odpadem, briketami a peletami, celulózovými výluhy či rostlinnými materiály, viz Graf 2 a Tabulka 1. Při porovnání jednotlivých zdrojů obnovitelné energie má pevná biomasa téměř 7% majoritní podíl z celkového objemu PEZ a nejzásadnější je její spotřeba v domácnostech, která tvoří dokonce 40% podíl na celkové energii z OZE. Druhý největší podíl má s 13 % bioplyn a zbylou 1/5 tvoří ostatní zdroje, přičemž nejmenší podíly z celku mají větrné elektrárny a solární termální systémy.

Tabulka 1 Primární energetické zdroje (PEZ) – obnovitelné zdroje energie (OZE) v roce 2017
Energie z OZE celkem
[GJ]
Podíl OZE na PEZ
[%]
Podíl na energii z OZE
[%]
Biomasa (mimo domácnosti)48 183 0682,6825,46
Biomasa 75 817 9124,2140,06
Vodní elektrárny6 730 0700,373,56
Bioplyn25 443 7891,4113,45
Biologicky rozl. část TKO3 853 4320,212,04
Kapalná biopaliva*13 140 0000,736,94
Tepelná čerpadla **5 223 4990,292,76
Solární termální systémy827 0000,050,44
Větrné elektrárny2 127 7370,121,12
Fotovoltaické elektrárny7 896 1210,444,17
Celkem189 242 62810,51100,00
* Bioethanol, Biosložky obsažené v motorovém benzínu, Methylestery mastných kyselin (FAME), Biosložky obsažené v motorové naftě.
** Tepelná čerpadla byla počítána podle metodiky z roku 2017. V letošním roce bude tato hodnota upravena a zpřesněna.

Růst množství energie z obnovitelných zdrojů od roku 2010 zachycuje Graf 3 a 3a. I přes postupný nárůst množství energie z ostatních obnovitelných zdrojů, zůstává podíl pevné biomasy na celkovém objemu stále přibližně dvoutřetinový. Skokový nárůst lze sledovat u bioplynu a fotovoltaických elektráren, a to důsledkem podpory těchto zdrojů ze státních prostředků. Mezi roky 2010 a 2011 vzrostl podíl energie z fotovoltaiky 3,5krát a od té doby stagnuje. Ke stagnaci došlo i u bioplynu po roce 2013 a jeho podíl na obnovitelných zdrojích se pohybuje mezi 13–14 %, přitom v roce 2010 tento podíl tvořil pouze 5,5 %. Kontinuálně narůstá i počet prodaných a instalovaných tepelných čerpadel, jejichž vyrobená energie (jako obnovitelná energie je chápána pouze ta část, která odpovídá využité energii okolního prostředí) od roku 2010 vzrostla 2,5krát na současných 5 223 TJ. Přestože se vyrobené množství větrné energie od roku 2010 téměř zdvojnásobilo, podíl na energii z OZE zůstává 1 %. Mírný růst lze sledovat i ve skupině kapalných biopaliv, především dochází k vyššímu využití methylesterů mastných kyselin (FAME) jako náhrady podílu ropné složky v naftě. V případě vodní energie dochází ke značnému kolísání, nicméně od roku 2010 pokleslo množství vyrobené energie o jednu třetinu. Pozvolný rozvoj pokračuje také v oblasti výroby elektřiny a tepla v zařízeních na energetické využití odpadu.

Graf 3 Primární energetické zdroje (PEZ) – obnovitelné zdroje energie – časová řada 2010–2017
Graf 3 Primární energetické zdroje (PEZ) – obnovitelné zdroje energie – časová řada 2010–2017
Graf 3a Primární energetické zdroje (PEZ) – obnovitelné zdroje energie bez biomasy – časová řada 2010–2017
Graf 3a Primární energetické zdroje (PEZ) – obnovitelné zdroje energie bez biomasy – časová řada 2010–2017

Graf 4 přináší porovnání rozložení podílů jednotlivých obnovitelných zdrojů energie v roce 2010 a 2017 na jejich celkovém množství: 133 127 TJ, resp. 189 243 TJ. V případě podílu pevné biomasy a vodní energie došlo ke snížení o 8, resp. 4 procentní body, naopak v případě bioplynu a fotovoltaiky se podíl zvýšil o 8, resp. 3 procentní body. U ostatních obnovitelných zdrojů k výraznějším změnám mezi roky 2010 a 2017 nedošlo.

Graf 4 Srovnání podílů na energii z obnovitelných zdrojů v letech 2010 a 2017
Graf 4 Srovnání podílů na energii z obnovitelných zdrojů v letech 2010 a 2017
English Synopsis
Position of renewable energy sources in the energy balance of the Czech Republic

The article focuses on the introduction of renewable energy sources (RES) in the energy balance as primary energy sources, during the transformation process and their use for final consumption. The first part is devoted to basic terminology and primary energy sources, the second part focuses on the transformation process and final consumption.

 
 
Reklama