Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Popis trhu s obnovitelnými energiemi v Rakousku

Rakousko je řadu let na špici ve využívání energií z obnovitelných zdrojů a také ve vývoji nových systémů výroby obnovitelného tepla i elektřiny. Následující článek přináší popis stavu jednotlivých odvětví OZE až do konce roku 2013. Není tajemstvím, že energetická politika a přeshraniční obchod našeho jižního souseda také do značné míry ovlivňuje český trh.

Rok 2013 byl v Rakousku charakterizován celkem nehomogenním vývojem. V oblasti fotovoltaiky došlo k vysokému nárůstu nových instalací, odvětví biomasy, tepelných čerpadel a větrné energie si připsalo mírný nárůst. Konkrétně u biomasy došlo k mírnému zvýšení využití paliv oproti poklesu nových instalací kotlů a kamen. U solárních termických kolektorů pokračoval trend vysokého poklesu nových instalací.

Paliva z biomasy

Spotřeba paliv z biomasy v Rakousku
Spotřeba paliv z biomasy v Rakousku

Souhrnná spotřeba dřevěných paliv (štěpka, palivové dřevo, pelety, brikety a kůra) v Rakousku stabilně roste. V roce 2007 činila konečná spotřeba dřevěných paliv 142 PJ a ročně tato spotřeba narůstá průměrně o 8 PJ. V roce 2013 spotřeba narostla na 179 PJ. Nejvyšší nárůst je u dřevní štěpky, u níž se spotřeba postupně zvyšuje od počátku roku 1980. V roce 2013 se spotřebovalo 83 PJ štěpky a 71 PJ palivového dřeva. Trh s dřevěnými peletami se nejvíce vyvíjel do roku 2006 s roční mírou růstu mezi 30 a 40 %. V posledních letech se růst peletového trhu v akousku stabilizoval na 10 % ročně. Výroba pelet v Rakousku byla v roce 2013 kolem 14,9 PJ, což představuje 880 tis. tun pelet.

 

Kotle a kamna na biomasu

Vývoj trhu s kotli na biomasu v Rakousku
Vývoj trhu s kotli na biomasu v Rakousku

V roce 2012 se na rakouských trzích velmi dobře prodávala téměř všechna zařízení určená pro spalování biomasy. Prodeje narostly oproti předchozímu roku o 15 % a řada z kategorií topidel na dřevo dosáhla na historické maximum prodejů. V roce 2013 prodeje kotlů na biomasu poklesly v důsledku vyšších cen biopaliv a vlivem slabších let z hlediska investic a hospodářské krize. Počty instalací kotlů na pelety se snížily o 14 %, prodeje kotlů na dřevo se snížily o 16  a prodeje malých kotlů na dřevní štěpku (do výkonu 100 kW) klesly o 19 %. Objem prodejů kotlů na biomasu se nyní v Rakousku vrátil na čísla z let 2010 a 2011.

 

Tepelná čerpadla

Vývoj trhu s tepelnými čerpadly v Rakousku
Vývoj trhu s tepelnými čerpadly v Rakousku

Celkový prodej tepelných čerpadel v Rakousku se mezi lety 2012 a 2013 zvýšil o 0,5 % z 27 499 instalací (rok 2012) na 27 638 (rok 2013). V těchto číslech jsou započítána rovněž rakouská tepelná čerpadla na vývoz. I když došlo k mírnému poklesu nových instalací na rakouském trhu (−2,3 %), kompenzovaly ho dobré výsledky vývozního trhu (+6,7 %). Prodeje tepelných čerpadel v Rakousku stabilně rostou od roku 2000. Nejúspěšnější byly roky 2008 a 2013, kdy byly prodeje téměř shodné (s mírným poklesem prodejů mezi lety 2009 až 2011).

 

Solární termické kolektory

Vývoj trhu se solárními kolektory v Rakousku
Vývoj trhu se solárními kolektory v Rakousku

Po období výrazného růstu prodejů fototermických kolektorů v Rakousku mezi lety 2002 a 2009 čelí celé odvětví pokračujícím razantním propadům prodejů, které počaly roku 2010 a trvají dodnes. Ke konci roku 2013 bylo v Rakousku v provozu cca 5 milionů m2 kolektorů s instalovaným tepelným výkonem 3 541 MWth. To odpovídá ekvivalentu ušetřených emisí CO2 na hodnotě 560 483 tun (v porovnání s běžným vytápěním v Rakousku). Skutečný zisk ze solárních termických kolektorů v provozu byl stanoven na 2 051 GWhth.

V roce 2013 bylo nainstalováno celkem 181 650 m2 solárních termických kolektorů, což odpovídá instalovanému tepelnému výkonu 127,2 MWth. Prodeje těchto systémů v Rakousku poklesly oproti předchozímu roku o 13 %.

Fotovoltaické systémy

Vývoj trhu s fotovoltaikou v Rakousku
Vývoj trhu s fotovoltaikou v Rakousku

V roce 2013 bylo v Rakousku dosaženo nejvyšších čísel v prodejích a nových instalacích fotovoltaických systémů. Celková kapacita fotovoltaických zdrojů připojených do sítě činila 262 621 kWp, k tomu přibylo cca 468 kWp instalovaných samostatných ostrovních systémů. Celková výše instalovaného výkonu fotovoltaických systémů se tak zvýšila na 263 089 kWp. V důsledku toho činila souhrnná výroba elektřiny z fotovoltaických elektráren 626 GWh, což v přepočtu odpovídá snížení emisí CO2 o 227 416 tun.

 

Větrná energie

Vývoj trhu s větrnými elektrárnami v Rakousku
Vývoj trhu s větrnými elektrárnami v Rakousku

Po několika úsporných letech, kdy v Rakousku rozvoj odvětví větrné energetiky určovaly nízké výkupní ceny, se opět od roku 2011 začaly stavět nové větrné elektrárny ve větším počtu. To vedlo k nynějšímu stavu s celkovou instalovanou kapacitou 1684 MWel na konci roku 2013. Jen v roce 2013 bylo instalováno 113 turbín s celkovou kapacitou 308 MWel. To znamenalo navýšení kapacity o 22,4 % v porovnání s rokem 2012 a navýšení výroby elektrické energie z větrných elektráren na současnou hodnotu téměř 3 TWh. Celkový instalovaný výkon rakouských větrných elektráren činí asi 3,6 lentním výpočtu ušetří roční produkce větrné energie v Rakousku asi 1,3 mil. tun CO2 (v porovnání s dovozem elektřiny z konvenčních zdrojů).

Zdroj

Innovative Energietechnologien in Österreich Marktentwicklung 2013 – Biomasse, Photovoltaik, Solarthermie, Wärmepumpen und Windkraft – Schriftenreihe 26/2014

 
Komentář recenzenta Ing. Tomáš Šimek

Autor článku přehledně popisuje vývoj trhu s obnovitelnými energiemi v Rakousku, tedy v zemi, která je s obnovitelnou energií o krůček napřed. Díky tomuto přehledu můžeme odhadovat budoucí vývoj trhu s obnovitelnými energiemi i u nás.
Jsem si jistý, že článek je natolik přehledně napsaný, že se v něm zorientuje i naprostý energetický laik a získá tak ucelený přehled o trendech v obnovitelné energetice.

English Synopsis

Austria has been for many years a leader in the use of energy from renewable sources and the development of new systems of production of renewable heat and electricity. The following article presents a description of the status of each renewable energy sector until the end of 2013. Energy policy and cross-border trade of southern neighbor also largely influences the Czech market.

 
 
Reklama