Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Vzdělávání instalaterů zaměřené na využívání obnovitelných zdrojů energie na Slovensku

Vzdělávání instalatérů OZE na Slovensku

Na rozdíl od situace v České republice, na Slovensku již certifikace instalatérů OZE funguje a legislativa je v souladu se směrnicí EU. Certifikace se však stává povinnou v případě dotovaných instalací. Certifikát na Slovensku získalo i několik osob z České republiky.

Legislatívny rámec

Jednou zo zásadných požiadaviek Smernice Európskeho parlamentu 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie bolo, aby členské štáty Európskej únie najneskôr do 31. 12. 2012 zabezpečili systémy udeľovania osvedčení alebo ekvivalentné kvalifikačné systémy pre inštalatérov malých kotlov a pecí na biomasu, solárnych fotovoltaických a solárnych tepelných systémov a tepelných čerpadiel.

Do slovenskej legislatívy bolo toto prevzaté prostredníctvom novely zákona 309/2009 Z.z. z o podpore obnoviteľných zdrojov energie, platnej od 1. 1. 2014, kde relatívne malým zásahom tvorcu legislatívy bol do zákona vložený §13a (Osvedčenie pre inštalatérov). Na tento zákon nadväzuje vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 133/2012 Z.z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah skúšky, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia pre inštalatérov.

Ako systém štartoval a čo prináša

Napriek tomu, že legislatíva vznikala „mierne“ po termíne, Slovensko patrí medzi prvé krajiny Európskej únie, kde sa rozbehol a je funkčný. Veľkým pozitívom bolo, že sa neobjavovalo objavené a systém bol veľmi logicky zaradený do oblasti celoživotného vzdelávania (ďalšieho vzdelávania dospelých), ktoré funguje dlhé roky, má zabezpečenú potrebnú legislatívnu a technickú podporu, podporné systémy udeľovania akreditácií, ako aj mechanizmus verifikácie kvality lektorov. Týmto zaradením boli vytvorené podmienky na akreditáciu vzdelávacích inštitúcií pre oblasť obnoviteľných zdrojov energie. Do konca roka 2013 boli udelené akreditácie v oblasti:

 • fototermiky – SAPI – THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.
 • fotovoltaiky – TU Košice, SAPI – THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.
 • kombinovaný program fotovotaika/fototermika – STU Bratislava, TU Žilina
 • kotly a pece na biomasu – STU Bratislava
 • tepelné čerpadlá – SZCHKT Rovinka pri Bratislave

Do dnešného dňa bolo vydaných 560 osvedčení, z toho 494 v oblasti solárnej termiky a fotovoltaiky. Z uvedeného je vidieť, že záujem je predovšetkým o oblasť využitia slnka. Hore uvedený prehľad je dôkazom, že vzdelávacou inštitúciou nemusí byť primárne vysoká škola, alebo univerzita, ale aj podnikateľský subjekt s reálnymi praktickými skúsenosťami tak, ako v smernici 2009/28/ES prednostne požaduje Európsky parlament: „Poskytovateľ odbornej prípravy môže byť výrobca zariadenia alebo systému, ústav alebo združenie.“

Súčasne bola ministrom hospodárstva menovaná skúšobná komisia, zložená z odborníkov z Ministerstva hospodárstva, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a zástupcov odbornej verejnosti. Akreditované inštitúcie zabezpečujú odborné vzdelávanie, komisia skúšky a poverení zamestnanci Ministerstva hospodárstva spravovanie a vydávanie osvedčení. Systém je plne kompatibilný s požiadavkami smernice 2009/28/ES, výsledkom je osvedčenie vydané na konkrétnu osobu, ktorá absolvovala skúšku a nie na firmu.

Systém je dobrovoľný a nie je ho možné zamieňať za systém povinných oprávnení, pretože niečo takéto európska legislatíva nepredpisuje ani nevyžaduje: „...členské štáty Európskej únie ... zabezpečia systémy udeľovania osvedčení alebo ekvivalentné kvalifikačné systémy...“

Úspešný absolvent získa osvedčenie platné 5 rokov, ktoré je možné následne po absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy predĺžiť o ďalších 5 rokov. V smernici 2009/28/ES je uložená povinnosť členským štátom uznávať osvedčenia vydané v iných členských štátoch, získané v súlade s požiadavkami tejto smernice (článok 14, bod 3). Aj táto povinnosť by mala zabrániť jednotlivým krajinám, aby v rámci „národného prístupu“ vytvárali vlastné systémy vzdelávania, ktoré by sa zásadným spôsobom odlišovali od požiadaviek EÚ.

Skúška a vydanie osvedčenia je bezplatné, hradené zo zdrojov Ministerstva hospodárstva SR.

Na druhej strane sa certifikácia stáva povinnou v prípade dotovaných realizácií. V rámci podporných programov budú na Slovensku vyžadované inštalácie systémov odborníkmi, ktorí disponujú týmito osvedčeniami. Konkrétne ide predovšetkým o Operačný program Kvalita životného prostredia, kde bude na rozpočtové obdobie 2014-2020 vyhradených minimálne 100 miliónov EUR na inštalácie obnoviteľných zdrojov energie (fotovoltiky, fototermiky, veterných elektrární, kotlov na biomasu a tepelných čerpadiel, všetko do výkonu maximálne 10 kW, na rodinných i bytových domoch). Tento operačný program bol schválený a podpísaný 30. 10. 2014 a začala príprava mechanizmu financovania. Program podpory sa reálne rozbehne najskôr v druhom štvrťroku 2015 a je takmer isté, že prijímateľmi podpory budú inštalatéri, ktorí budú, bohužiaľ, zaťažení rozsiahlou byrokraciou pri administrácii týchto projektov. Výška podpory sa bude prehodnocovať minimálne raz ročne a mala by byť taká, že návratnosť systémov bude na úrovni 7–10 rokov.

Obsah odbornej prípravy v oblasti fototermiky/fotovoltaiky

Obsah a do značnej miery aj rozsah odbornej prípravy vyplýva z uvedenej smernice 2009/28/ES a vyhlášky 133/2012 Z.z. a je rozdelený na teoretickú časť a praktický tréning montáže solárneho systému. Teoretická časť je rozdelená do 10 kapitol:

 1. Druhy a vlastnosti fototermických/fotovoltických systémov
 2. Dostupnosť a kvalita systémov a komponentov na trhu
 3. Vplyv inštalácie na životné prostredie
 4. Navrhovanie, inštalácia a údržba fototermických/fotovoltických systémov
 5. Meranie a riadenie
 6. Protipožiarna ochrana
 7. Ekonomika prevádzky
 8. Technické predpisy z oblasti vyhradených technických zariadení
 9. Všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti fototermických/fotovoltických systémov
 10. Právne predpisy Európskej únie z oblasti fototermických/fotovoltických systémov

Ako prebieha vzdelávanie

Na to, aby sa inštalatér mohol zúčastniť, je potrebné, aby splnil dve vstupné podmienky, vyplývajúce z legislatívy:

 • musí mať stredné odborné vzdelanie technického zamerania (výučný list) alebo úplné stredné odborné vzdelanie technického zamerania (maturita) alebo úplné stredné odborné vzdelanie s pomaturitným štúdiom technického zamerania (maturita) alebo vysokoškolské vzdelanie v technickom študijnom odbore (VŠ diplom)
 • musí byť schopný preukázať minimálne rok praxe v odbore, zamestnanec potvrdením od zamestnávateľa, SZČO čestným prehlásením

Následne inštalatér absolvuje teoretickú a praktickú prípravu. Po jej ukončení absolvuje skúšku, ktorá obsahuje praktickú časť, teoretický test a ústnu skúšku. V rámci teoretického testu musí byť minimálne 30 otázok, potrebné je získať aspoň 70% úspešnosť, čo však odborná verejnosť považuje za nevyhovujúce, najmä pri kombinovanom osvedčení. Pokiaľ inštalatér absolvuje oba moduly t.j. fototermiku i fotovoltaiku, musí byť úspešný v dvoch testoch, pri kombinovanom programe absolvuje iba jeden test. Pokiaľ inštalatér úspešne absolvuje všetky 3 časti skúšky, obdrží do 15 dní od ukončenia skúšky osvedčenie inštalatéra, na ktorom je výslovne uvedené, že spĺňa kritériá smernice 2009/28/ES.

Záverom

Zaujímavé je, že ani smernica, ani slovenská legislatíva doposiaľ nerieši otázku prípadného vyradenia osoby zo zoznamu v prípade, že preukázatelne realizuje systémy chybným spôsobom. Podobná situácia je aj v systéme certifikácie inštalatérov tepelných čerpadiel EUcert. Popísaný problém však ani tam až doteraz nenastal.

Záujem o školenie a osvedčenie sa objavuje aj zo strany českých a moravských firiem a inštalatérov. Doteraz získalo certifikát vyše 50 absolventov z Českej republiky. Na jednej strane je pochopiteľné, že sa chcú zúčastniť na realizácii dotačných programov, ktoré sa u nás rozbehnú v roku 2015, na druhej strane nás to napĺňa očakávaniami, ako sa vyrovná Česká republika s požiadavkami smernice EÚ o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov a uznávaním osvedčení medzi jednotlivými krajinami EÚ.

 
 
Reklama