Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Tepelná čerpadla a solární soustava nahradila topný olej v ZŠ Lukavec

Městys Lukavec leží v krajině obklopen lesy a polnostmi nastupující Vysočiny, v severozápadním koutu stejnojmenného kraje. Obdobně jako v dalších lokalitách kraje Vysočina není ani zde vedena plynofikace. Vytápění budov v regionu tak zabezpečují vesměs pevná či kapalná fosilní paliva. Městys Lukavec vsadil na nový koncept a technologie využívající čistých obnovitelných zdrojů energie.


Cesta úspor, hospodárného nakládání s energií, omezování ekologické zátěže okolního prostředí, emisí skleníkových plynů a snižování energetické závislosti na energetických dodávkách je i základní představou České republiky i Evropské unie.

Základní a mateřská škola Na Podskalí v Lukavci začala koncem léta 2008 využívat tepelná čerpadla typu země-voda a sluneční energii k vytápění komplexu školy i k přípravě teplé vody.

Původní zdroj - kotle na lehký topný olej (LTO) byly uvedeny do stavu tzv. studené zálohy a budou sloužit i jako doplňkový zdroj při extrémně nízkých teplotách v zimním období. Nová technologie využívající obnovitelné zdroje tak nahrazuje kapalné fosilní palivo, jehož nepříjemné zplodiny vznikající při spalování již nebudou znečišťovat okolí školy. Cena LTO byla navíc pro městys Lukavec velmi problematická a v posledních letech strmě rostla. Systém vytápění a výkon tepelných čerpadel byl propočten a doporučen energetickým auditem s ohledem na potřeby tepla komplexu ZŠ a MŠ. Vzhledem k prostoru přilehlého hřiště byla zvolena technologie tepelných čerpadel země-voda, kdy jako zdroj nízkopotenciální energie slouží suché vrty. Tepelná čerpadla jsou vhodně doplněna solárním systém, který od jara do podzimu slouží k ohřevu vody a v topné sezoně k přitápění. Instalací tepelných čerpadel a solární soustavy došlo k významným energetickým úsporám, které se dle propočtů energetické auditorky pohybují na úrovni cca 870 GJ za rok.

Při ceně paliva LTO v cenách pro rok 2007 to znamená úsporu provozních nákladů okolo 500 tis. Kč/rok. Současně dochází každoročně ke snížení emisí CO2 ve výši cca 37 tun.

"Unikátní systém byl vytvořen díky propojení tepelných čerpadel země-voda se solárními kolektory, které by během letních prázdnin nebyly plně využívány."

Sluneční energie, která dopadá na modrou planetu nepřetržitě a zdarma, je zde využívána dvěma moderními technologiemi. Ve slunných dnech přeměňují sluneční záření ploché solární kolektory na teplo, prostřednictvím nemrznoucí kapaliny je teplo předáváno do akumulační nádrže teplé vodě. Přebytky tepla jsou během letních měsíců použity k revitalizaci vrtů v horninovém masivu. Teplo horninového podloží získávané dílem ze slunečního záření a dílem z energie vyzařované zemí pak využívají tepelná čerpadla typu země-voda.

Jako zdroj tepla byla instalována dvě špičková tepelná čerpadla Alpha Innotec SWP 670, každé s instalovaným výkonem 67,7 kW. Zdrojem tzv. nízkopotenciální energie je dle projektu Ing. Bořivoje Šourka z ČVUT Praha 24 ks suchých vrtů o celkové délce 2,3 km, které jsou umístěny v ovále běžecké dráhy školního hřiště.

Solární systém, umístěný na hliníkové konstrukci fasády tělocvičny s orientací na jih a sklonem 70°, je složen z 20 ks plochých slunečních kolektorů KPS11 českého výrobce solárních systémů společnosti REGULUS.

Teplo dodávané sluncem i tepelnými čerpadly je jímáno do kombinované akumulační nádrže o objemu 1 500 l zde je využito k vytápění a k předehřevu či úplnému ohřevu vody.

Na pokrytí celkových nákladů na realizaci projektu, včetně projektové přípravy a rozsáhlé administrativy spojené s žádostí o dotaci z Evropské unie a její celkové vyúčtování, se městys Lukavec podílel 3,7 mil. Kč. Stěžejní část nákladů však byla uhrazena právě díky dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Celkové náklady: 11 700 000,- Kč vč. DPH
Dotace (ERDF, SFŽP ČR): 8 000 000,- Kč
Vlastní zdroje městyse: 3 700 000,- Kč

Návratnost investice z pohledu investora, městyse Lukavec, je (při každoročním min. pětiprocentním růstu cen energie) na hranici 5 let, což umožní městysu při minimální patnáctileté životnosti systému (u solární soustavy lze však očekávat životnost min. 25 let, u vrtů pak více než 50 let) uspořit za tuto dobu téměř 10 milionů korun!

 
 
Reklama