Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Iniciativy pro rozvoj solární techniky

následující text předchozí text

ESTTP - European Solar Thermal Technology Platform

Evropská technologická platforma pro solární tepelnou techniku [1] ustanovená v roce 2005 má za cíl ujasnit a deklarovat vize rozvoje využití solárního tepla a pomoci průmyslu, vědecké komunitě a grantovým organizacím, aby se zaměřily na témata s velkým dopadem z hlediska udržení vedoucího postavení evropského sektoru solární tepelné techniky ve světě. Ve svém programovém dokumentu z roku 2005 s názvem Vize solární tepelné techniky 2030 (v českém překladu [2]) si vytkla ambiciózní cíle. Solárním teplem má být v roce 2030 kryta:

  • potřeba tepla nových budov ze 100 % (Aktivní solární budovy);
  • potřeba tepla stávajících budov (rekonstrukce) z 50 % (Aktivní solární renovace);
  • potřeba tepla v CZT, potřeba chladu (solární chlazení).


Obr. 1 - Předpokládaný vývoj měrných nákladů a instalovaného výkonu pro malé solární tepelné soustavy s nuceným oběhem ve střední Evropě [9]

Na počátku roku 2005 bylo v Evropě v provozu přibližně 10 GWt výkonu solárních tepelných zařízení. Vize solární tepelné techniky 2030 předpokládá, že správným poměrem výzkumu a vývoje, rozvoje průmyslu a stabilního zavádění výrobků na trh, by se instalovaný výkon mohl do roku 2030 zvýšit na nejméně 200 GWt (viz obr. 1). S rostoucím počtem instalací by mělo dojít k výraznému poklesu ceny jak malých tak velkých solárních soustav, v průběhu příštích 20 let o cca 50 %.

Action Plan for Solar Thermal in Europe

Podobně Akční plán pro solární teplo v Evropě [3], zpracovaný Evropskou federací průmyslu solární tepelné techniky (ESTIF [4]), si v roce 2007 vytkl cíle opírající se o rakouskou zkušenost s využitím sluneční energie. Stanovené cíle jsou založeny na kontinuálním zavádění výsledků výzkumu na trh, zvláště v oblasti pokročilé akumulace tepla společně s předpokládaným poklesem nákladovosti solárních zařízení a očekávaném růstu cen fosilních paliv. Zcela zásadním předpokladem splnění cílů je politická podpora a proto byly stanoveny cíle dva: minimální s dnešním roztříštěným způsobem podpory a ambiciózní se silnou podporou napříč evropskými vládami. Podle minimálního cíle by do roku 2020 mělo být v Evropě v průměru v provozu minimálně 199 kWt instalovaného výkonu solárních soustav na 1000 obyvatel (celkem 91 GWt). Ambiciózní cíl pak ukazuje na možnost dosažení až 1 m2 na obyvatele v roce 2020 (320 GWt). Znamená to však každoroční růst trhu o 31 %.

European Technology Platform on Renewable Heating & Cooling

Potřeba tepla a chladu tvoří cca polovinu konečně spotřeby energie EU. Evropská technologická platforma pro obnovitelné vytápění a chlazení sdružuje odborníky z oblasti využití solárního tepla, biomasy a geotermální energie za účelem definování společné strategie pro zvýšení využití technologií OZE pro vytápění a chlazení [5]. Platforma se dělí do sekcí Solární teplo (ESTTP), Biomasa (European Biomass Association), Geotermální energie (European Geothermal Energy Council). Společná vize technologické platformy zatím nebyla zveřejněna.

International Solar Energy Society (ISES)

Mezinárodní společnost pro sluneční energii byla založena v roce 1954 a od té doby působí ve více než 50 zemích celého světa. Cílem ISES je poskytovat vědecky věrohodné a aktuální informace o OZE a úsporách energie a vytvářet prostor pro diskuzi mezi vědeckými pracovníky, vzdělávacími institucemi, průmyslem, sférou politiky a širokou veřejností.

Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) je dvojnárodní sekcí ISES, založenou v roce 1991 [6]. Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) je sdružením právnických a fyzických osob a zastupuje všechny subjekty, jejichž zájmem je využívání sluneční energie. ČSSE obrací svou pozornost na širokou oblast zahrnující výzkumné aktivity, vývoj a produkci technologických zařízení a jejich aplikace umožňující účinné komerční využívání slunečního záření a současně chce usnadňovat všem zájemcům přístup k podpůrným nástrojům technického, ekonomického a legislativního charakteru, které jsou v různých mírách přístupné.

ČSSE je kontaktním a koordinačním centrem pro profesionály a aktivity v oblasti obnovitelných zdrojů využívajících slunečního záření. ČSSE poskytuje svým členům věrohodné informace v českém a slovenském jazyce o tuzemském a světovém dění v oblasti efektivního využívání sluneční energie.

[1] European Solar Thermal Technology Platform, http://solarheateurope.eu/project/european-solar-thermal-technology-panel/,
[2] Solar Thermal Vision 2030, český překlad dostupný na http://www.solarnispolecnost.cz
[3] Solar Thermal Action Plan for Europe - Heating and Cooling with Sun, Europe Solar Thermal Industry Federation (ESTIF), 2007.
[4] European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF). http://www.estif.org
[5] European Technology Platform on Renewable Heating & Cooling, http://www.rhc-platform.org
[6] International Solar Energy Society, http://www.ises.org
[7] Československá společnost pro sluneční energii, http://www.solarnispolecnost.cz

následující text předchozí text
 
 
Reklama