Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ERÚ vydává výkladové stanovisko k vykazování výroby elektřiny z OZE


© Fotolia.com

VÝKLADOVÉ STANOVISKO ENERGETICKÉHO REGULAČNÍHO ÚŘADU č. 4/2018 k problematice vykazování elektřiny z obnovitelných zdrojů

1. RELEVANTNÍ USTANOVENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Předpis:

  • Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podporovaných zdrojích energie“);
  • Vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)

Ustanovení

  • § 4 odst. 6 písm. d) a § 11a odst. 7 písm. a) a odst. 8 zákona o podporovaných zdrojích energie
  • § 4 vyhlášky o vykazování energie z podporovaných zdrojů

2. OBECNĚ

Ustanovení § 4 odst. 6 zákona o podporovaných zdrojích energie stanoví podmínky, které musí plnit výrobce uplatňující nárok na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Kromě dalších podmínek musí výrobce plnit povinnosti vůči operátorovi trhu týkající se vykazování, jež zákon upravuje v § 11a odst. 7 písm. a) (pro podporu formou zelených bonusů na elektřinu) a odst. 8 (pro podporu formou výkupních cen) zákona o podporovaných zdrojích energie.

Podrobnosti ve vztahu k vykazovací povinnosti jsou stanoveny ve vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) o vykazování energie z podporovaných zdrojů. Problematický je zejména charakter lhůt stanovených vyhláškou pro splnění vykazovací povinnosti výrobcem.

Energetický regulační úřad požádal ministerstvo o jednoznačný výklad ustanovení vyhlášky.

Stanovisko ministerstva považuje Energetický regulační úřad za formu autentického výkladu, neboť ministerstvo je garantem zákona o podporovaných zdrojích energie a autorem vyhlášky o vykazování energie z podporovaných zdrojů. Interpretace ministerstva tak svědčí o smyslu a účelu uvedených právních ustanovení a Energetický regulační úřad výklad ministerstva zohledňuje v tomto výkladovém stanovisku vydávaném podle ustanovení § 17e odst. 1 písm. d), kterým informuje o přístupu, který bude zohledňovat ve své rozhodovací činnosti.

3. VYKAZOVÁNÍ ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Právo uplatňovat podporu na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů má pouze výrobce, který plní své vykazovací povinnosti podle § 11a odst. 7 písm. a) a odst. 8 zákona o podporovaných zdrojích energie. Výrobce je povinen „předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé naměřené nebo vypočtené hodnoty a další údaje v členění podle jednotlivých druhů podporovaných zdrojů a předávacích míst výroben elektřiny a jejich evidenci podle prováděcího právního předpisu a případně další doplňující informace, týkající se předávaných naměřených nebo vypočtených hodnot“.

Tímto jsou stanoveny povinnosti, které je v oblasti vykazování výrobce povinen plnit, aby mohl uplatnit nárok na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Povinnost dodržování lhůty pro předání výkazů v tomto zákonném ustanovení chybí. Termín pro předání výkazů upravuje § 11a odst. 7 písm. a) a odst. 8 zákona o podporovaných zdrojích energie pouze v části ustanovení, které upravuje zmocnění pro vydání vyhlášky.

Vyhláška tedy, kromě konkretizace výše uvedených povinností, jejichž neplnění má dopad do možnosti uplatnění nároku na podporu, upravuje i další náležitosti, mezi které patří i termíny pro předkládání výkazů. Neplnění těchto dalších náležitostí však není podmínkou pro zachování nároku na podporu elektřiny a nemá tedy přímý dopad na existenci tohoto nároku. Nesplnění povinnosti k předání výkazů v termínu stanoveném vyhláškou tak má pro výrobce jiné následky, a to, že může dojít k poskytnutí podpory až v dalším zúčtovacím období.

4. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

Překročení termínu předání údajů o výrobě elektřiny nemá dopad do existence práva na podporu a neznamená ztrátu nároku na podporu elektřiny podle zákona o podporovaných zdrojích energie, má však dopad na termín poskytnutí podpory, tj. k výplatě podpory může dojít až v dalším zúčtovacím období.

Stejné závěry platí i pro vykazování v případě podpory elektřiny z druhotných zdrojů, z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a v případě podpory tepla.

5. UPOZORNĚNÍ NA CHARAKTER VÝKLADOVÉHO STANOVISKA

Toto výkladové stanovisko ERÚ, které není ani právním předpisem, ani individuálně závazným správním rozhodnutím, bylo zpracováno pro účastníky trhu s elektřinou tak, aby nedocházelo k možným interpretačním problémům k ustanovením výše uvedených právních předpisů v oblasti působnosti ERÚ.

Energetický regulační úřad bude k tomuto výkladovému stanovisku přihlížet ve své rozhodovací činnosti do doby, než dojde ke změně právních předpisů nebo rozhodovací praxe ERÚ.

 
 
Reklama