Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Iniciativa Světové banky na zpoplatnění emisí skleníkových plynů

Putting a Price on Carbon

Originální text a překlad prohlášení vydaného Světovou bankou (World Bank). Celkem 73 států, 22 subnárodních jurisdikcí a více než 1000 firem a investorů vyjádřilo před Summitem OSN ke změně klimatu podporu pro zpoplatnění uhlíku.

Sedmdesát tři státy, 22 subnárodní jurisdikce a více než 1000 firem a investorů (seznam v příloze) vyjádřilo podporu pro zpoplatnění emisí skleníkových plynů před Summitem OSN ke změně klimatu, který proběhl v září 2014 v New Yorku. Česká republika se k Prohlášení připojila na Summitu.


Obrázek: Státy, které již zavedly zpoplatnění emisí skleníkových plynů [World Bank]

Níže je uveden původní anglický text Prohlášení a jeho přibližný český překlad.

Původní text prohlášení

Přibližný český překlad

Statement

Putting a Price on Carbon

June 3, 2014

Prohlášení

Zpoplatnit oxid uhličitý

3. června 2014

Climate change poses one of the greatest global challenges and threatens to roll back decades of development and prosperity.Změna klimatu představuje jednu z největších globálních výzev, přičemž hrozí, že zvrátí desítky let rozvoje a prosperity.
The latest report from the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change makes clear the importance of putting a price on carbon to help limit the increase in global mean temperature to two degrees Celsius above pre-industrial levels.Nejnovější zpráva Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu jasně ukazuje, že je důležité stanovit cenu oxidu uhličitého na podporu omezení růstu průměrné globální teploty na méně než dva stupně Celsia oproti předindustriální úrovni.
Depending on each country’s different circumstances and priorities, various instruments can be used to price carbon to efficiently and cost effectively reduce emissions, such as domestic emissions trading systems, carbon taxes, use of a social cost of carbon and/or payments for emission reductions.V závislosti na rozdílných okolnostech a prioritách jednotlivých zemí mohou být pro ocenění oxidu uhličitého použity různé nástroje, aby byly účinně a nákladově efektivně sníženy emise, například systémy obchodování s emisemi, uhlíkové daně, užití společenských nákladů uhlíku a/nebo platby za snižování emisí.
Governments are taking action. In 2014, about 40 national and over 20 sub-national jurisdictions have already implemented or scheduled emissions trading schemes or carbon taxes. Together, these jurisdictions account for more than 22 percent of global emissions. Many more countries and jurisdictions are advancing preparation for pricing carbon. Together, these represent almost half of global GHG emissions.Vlády již přijímají opatření. V roce 2014 kolem 40 států a přes 20 lokálních samospráv již mají zavedeny nebo plánují systém obchodování s emisemi oxidu uhličitého nebo uhlíkové daně. Dohromady se tyto vlády a samosprávy podílejí 22 procenty na celosvětových emisích. Řada dalších států a samospráv pokračuje v přípravách na stanovení ceny za oxid uhličitý. Celkově zahrnují téměř polovinu celosvětových emisí skleníkových plynů.
Corporations are responding. A growing number of companies are already working within carbon pricing systems and are developing expertise in managing their emissions. Others are incorporating greenhouse gas reduction targets in their business planning. In 2013, over 100 companies worldwide publicly disclosed to CDP that they already use carbon pricing as a tool to manage the risks and opportunities to their current operations and future profitability. Businesses see that carbon pricing is the most efficient and cost effective means of reducing emissions, leading them to voice support for carbon pricing.Podniky na tento vývoj reagují. Rostoucí počet společností již funguje v rámci systémů oceňujících oxid uhličitý a rozvíjí proto potřebné znalosti pro řízení svých emisí. Jiné společnosti začleňují cíle v oblasti snižování emisí skleníkových plynů do svých obchodních plánů. V roce 2013 přes 100 společností z celého světa zveřejnily na CDP, že již používají oceňování oxidu uhličitého jako nástroj pro řízení rizik a příležitostí pro jejich současné operace a budoucí ziskovost. Firmy vnímají, že zpoplatnění oxidu uhličitého je nejúčinnější a nákladově efektivní způsob snižování emisí, což je vede k vyjádření podpory zpoplatnění oxidu uhličitého.
The momentum is growing. Pricing carbon is inevitable if we are to produce a package of effective and cost-efficient policies to support scaled up mitigation.Dynamika narůstá. Stanovení cen za uhlík je nevyhnutelné, chceme-li vytvořit balíček účinných a nákladově efektivních politik na podporu výraznějšího zmírnění.
Greater international cooperation is essential. Governments pledge to work with each other and companies pledge to work with governments towards the long-term objective of a carbon price applied throughout the global economy by:Větší mezinárodní spolupráce je nezbytná. Vlády se zavazují vzájemně spolupracovat a společnosti se zavazují spolupracovat s vládami směrem k dlouhodobému cíli, aby cena oxidu uhličitého byla uplatňována v celé světové ekonomice prostřednictvím:
• strengthening carbon pricing policies to redirect investment commensurate with the scale of the climate challenge;• posílení politik pro zpoplatnění oxidu uhličitého, aby došlo k přesměrování investic odpovídajícímu rozsahu klimatické výzvy;
• bringing forward and strengthening the implementation of existing carbon pricing policies to better manage investment risks and opportunities;• urychlením a rozšířením zavádění stávajících politik pro zpoplatnění oxidu uhličitého, aby mohly být lépe řízeny investiční rizika a příležitosti;
• enhancing cooperation to share information, expertise and lessons learned on developing and implementing carbon pricing through various “readiness” platforms.• posílení spolupráce s cílem sdílet informace, zkušenosti a poučení z vývoje a zavádění zpoplatňování oxidu uhličitého pomocí různých platforem „připravenosti“.
We invite all countries, companies and other stakeholders to join this growing coalition of the working.Zveme všechny země, společnosti a další zúčastněné strany, aby se k této rostoucí koalici připojily.
English Synopsis
Putting a Price on Carbon

The original text and translation of the statement of the World Bank. Seventy-three countries, 22 subnational jurisdictions, and more than 1,000 companies and investors expressed support for a price on carbon ahead of the UN Secretary-General’s Climate Summit.

 
 
Reklama