Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - seminář EUFORES

Implementace a perspektiva v České republice

V úterý 21. 2. 2012 pořádalo sdružení EUFORES seminář k tématu Národní akční plány pro energetickou účinnost a obnovitelné zdroje energie – implementace a perspektiva v České republice. Seminář proběhl v Senátu Parlamentu České republiky pod patronací jeho místopředsedkyně PaedDr. Aleny Gajdůškové.

EUFORES – The European Forum for Renewable Energy Sources – je nadstranické sdružení poslanců Evropského parlamentu pro trvale udržitelnou energetickou budoucnost, které propaguje využívání obnovitelných zdrojů energie a energetické efektivnosti v rámci Evropské unie.

První blok

Prvnímu bloku semináře předsedal Dr. Jan Geiss, genergální tajemník EUFORES.

Na začátku účastníky přivítala PaedDr. Alena Gajdůšková, místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky, která mimo jiné vyjádřila politování nad tím, že diskuse v České republice směřuje zcela jiným směrem, než v ostatních státech EU.


Zleva: Alena Gajdůšková, Marie C. Donelly, Jan Geiss

Další fotografie ze semináře

Dr. Jan Geiss, generální tajemník EUFORES, seznámil posluchače s organizační strukturou, posláním a cíli sdružení. EUFORES především slouží ke sdílení poznatků a zkušenosti mezi stranami Evropského parlamentu a mezi Evropským parlamentem a parlamenty národními. Mimo jiné například vyhodnocuje Národní akční plány jak pro energetickou efektivnost, tak pro obnovitelné zdroje, připravuje doporučení k odpovídající legislativě nebo pořádá parlamentní semináře ve členských státech.

Marie C. Donelly, ředitelka, Nové a obnovitelné zdroje energie, energetická efektivnost a inovace, DG Energy, především upozornila, že státy EU se sice zavázaly zvýšit energetickou efektivnost o 20 %, na základě v současnosti přijatých opatření na národní úrovni však lze dosáhnout nejvýše 14 %. Prostor pro ekonomicky efektivní opatření je více než dostatečný, ukazuje se však, že dobrovolnost nefunguje.


Z prezentace Marie C. Donelly

Ing. Pavel Gebauer z Odboru energetiky Ministerstva průmyslu a obchodu prezentoval platný legislativní rámec podpory obnovitelných zdrojů energie a energetické efektivnosti v České republice i plánované změny v nejbližší budoucnosti. Zmínil rovněž dotační programy v daných oborech a návaznost na evropskou legislativu.


Z prezentace Pavla Gebauera

Adrian Joyce, generální sekretář EuroACE (European Alliance of Companies for Energy Efficiency in Buildings), posluchače seznámil s hlavními výhodami úspor energie. Pokud je nějaký zdroj energie, který splňuje všechny požadavky kladené na moderní zdroje, mezi jinými energetickou bezpečnost, snížení energetické závislosti, tvorbu stabilních pracovních míst, inovace nebo nulové dopady na životní prostředí, jsou to právě úspory energií nebo energetická efektivnost. Chceme-li zajistit slušný životní standard stále rostoucí populaci lidstva, musíme se stejnou nebo nižší spotřebou energie vyrobit více zboží, nebo přesněji poskytnout více služeb. Každé euro vládních výdajů se při vhodném nasměrování podpory může vrátit až pětinásobně.


Z prezentace Adriana Joyce

Ing. Zuzana Musilová, generální sekretář CZEPHO, zastoupila na semináři Christine Lins, výkonnou tajemnici REN 21, která se semináře nemohla zúčastnit. Ve své prezentaci upozornila na obrovský potenciál výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v České republice a na rizika, která plynou ze snahy striktně omezit rozvoj obnovitelných zdrojů na základě limitů definovaných v Národním akčním plánu pro OZE. Zatímco například Británie považuje rozvoj obnovitelných zdrojů za příležitost k inovacím a rozvoji místního průmyslu, Česká republika riskuje, že zcela ztratí kontakt s technologickým vývojem v zemích EU.


Z prezentace Zuzany Musilové

Zajímavá diskuse proběhla před zahájením semináře. Pan Gebauer tvrdil, že sdružení asociací OZE nemůže být konzultačním místem pro legislativu v oboru OZE. Pokud by však (stejné) asociace založily odbornou komoru, již by legislativu připomínkovat mohly.

V diskusi po prvním bloku upozornil poslanec Jiří Krátký, že investiční náklady jaderných elektráren nezadržitelně rostou. V případě Dukovan byly investiční náklady 14 Kč/W, modernizace vedoucí ke zvýšení výkonu již stály 40 Kč/W, jenže nový zdroj bude stát minimálně 150 Kč/W.

Druhý blok

Druhému bloku semináře předsedal Pavel Poc, poslanec Evropského parlamentu.


Zleva: Bronislav Bechník, Alan Svoboda, Jiří Bis, Pavel Poc a Jan Geiss

Pavel Poc, člen Výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, ve svém vystoupení především poukázal na vysokou energetickou intenzitu českého hospodářství ve srovnání s vyspělými státy EU. Upozornil rovněž na typicky český přístup k řešení problémů, kdy namísto využívání příležitostí se hledají důvody, proč neudělat ani to, co je ekonomicky efektivní a mohlo by České republice posílit konkurenceschopnost.


Z prezentace Pavla Poce (vlevo evropská cesta, vpravo česká cesta)

Ing. Jiří Bis, člen Senátu Parlamentu České republiky a předseda Podvýboru pro energetiku Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, ve své prezentaci ukazoval, proč je pro Českou republiku obtížné přijaté závazky splnit. Hlavním důvodem je údajně potřeba vysokých investic (pomineme-li možnost investovat bez potřeby vlastních prostředků prostřednictvím metody EPC, znamenají každé investice jak pracovní místa, tak daňové příjmy, pozn. red.). Tím v podstatě potvrdil výtku, kterou chvíli předtím přednesl Pavel Poc.


Z prezentace Jiřího Bise (42 % je z několika důvodů pochybný údaj; minimum spotřeby nastává v noci, navíc v létě, kdy účinnost panelů klesá, výroba FVE jen zcela výjimečně přesahuje 80 % instalovaného výkonu, v létě ještě méně; vodní elektrárny vyčerpaly cca 2/3 potenciálu, pozn. red.)

Ing. Vladimír Vlk, poradce Ministerstva životního prostředí, prezentoval status quo energetické efektivnosti a obnovitelných zdrojů energie. Upozornil, že návrh aktualizace Státní energetické koncepce z roku 2009 postrádal základní principy udržitelnosti se zaměřením na efektivitu spotřeby primárních energetických zdrojů, politiku ochrany klimatu a snižování emisí znečišťujících látek. Rovněž současný návrh aktualizace SEK ze září roku 2011 bude v první polovině roku 2012 upraven s ohledem na principy udržitelnosti.


Z prezentace Vladimíra Vlka

Ing. Alan Svoboda, MBA, ředitel obchodní divize ČEZ, upozornil na problémy při zavádění vysokého podílu obnovitelných zdrojů energie v elektrizační soustavě. Jako příklad uvedl situaci z poloviny února, kdy nejdříve relativní bezvětří vedlo k nutnosti uvést do provozu i zastaralé flexibilní zdroje, zatímco o několik dní později výkon větrných elektráren během několika hodin vzrostl natolik, že i při odstavení těchto flexibilních zdrojů byl elektřiny nadbytek. Následně tvrdil, že elektrizační soustava potřebuje stabilní zdroje pro Base Load (na základě uvedeného příkladu potřebuje spíše flexibilní zdroje, pozn. red.).


Z prezentace Alana Svobody

Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., se zaměřil na skutečnost, že ze strany konvenční energetiky chybí zájem o komunikaci. Zástupci obnovitelných zdrojů a energetické efektivnosti jsou jen zřídka zváni na odborné energetické konference. Díky tomu jsou potom šířeny zkreslené informace. Několik příkladů zkreslených informací (mýtů) bylo v přednášce komentováno a uvedeno na pravou míru.


Z prezentace Bronislava Bechníka, celá prezentace je dostupná zde

Ing. Edvard Sequens, zástupce Zeleného kruhu a člen tzv. Pačesovy komise, se domnívá, že ačkoli cíl České republiky pro podíl OZE v roce 2020 je třetí vůbec nejnižší v rámci EU, jeho splnění je ohroženo. Jedním důvodem je skutečnost, že údaje v Národním akčním plánu pro obnovitelné zdroje (NREAP), které podle záměru EU měly být indikativními hodnotami, jsou v české republice použity jako limity, které nejen omezují podporu, ale mohou znemožnit výstavbu dalších zdrojů i bez podpory, protože soulad s NREAP je v případě obnovitelných zdrojů jednou z podmínek pro udělení autorizace MPO u všech zdrojů nad 100 kW. Tato podmínka může být považována za obstrukční, protože u konvenčních zdrojů žádná taková dodatečná podmínka neexistuje.


Z prezentace Edwarda Sequense

V závěrečném shrnutí Pavel Poc ocenil, že zde dokázali diskutovat zástupci velmi odlišných názorů. Edward Sequens k tomu dodal, že odpoledne se koná Žofínské fórum, kde zazní jen jeden pohled, a sice že tohle všechno je špatně.

English Synopsis
National Action Plans on Energy Efficiency and Renewable Energy Sources – Implementation and Perspectives for the Czech Republic, EUFORES Workshop

EUFORES Workshop organized under the auspices of Alena Gajdůšková, Vice-President of the Senate of the Parliament of the Czech Republic.

 
 
Reklama