Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Česká fotovoltaická konference v roce 2011

Energetická soběstačnost a nezávislost

Elektřina z fotovoltaických elektráren je v současnosti například levnější než energie získaná ve spalovacích motorech z fosilních paliv. Ve spojení s tepelným čerpadlem může malý fotovoltaický systém úspěšně konkurovat solárnímu termálnímu systému

Fotovoltaika je opakovaně používána jako odstrašující příklad nezvládnutí státní regulace podporovaného oboru. Přesto, že oficiálně byl tzv. stop-stav ukončen, reálné šance na připojení fotovoltaické elektrárny k elektrizační soustavě se s výjimkou Prahy blíží nule. V souvislosti s pokračujícím poklesem cen fotovoltaických panelů se však otevírají nové možnosti i pro fotovoltaiku bez podpory prostřednictvím výkupních cen.

Konference

Česká fotovoltaická konference je od roku 2008 pořádána každoročně, v letošním roce proběhne již 6. ročník. Mezi konferencemi s obdobným zaměřením se jedná o akci s nejdelší tradicí, která pravidelně nastiňuje nové trendy v oboru. Například již v listopadu 2008 na 3. České fotovoltaické konferenci Ing. Martin Němeček z ČEZ Distribuce upozorňoval na riziko dramatického růstu rezervací kapacit pro fotovoltaické elektrárny slovy: "V případě že zafouká a zasvítí, otočí se tok na přenosových transformátorech a pára na Temelíně se začne vracet do chladících věží".

V sudých letech je program přednostně zaměřen na prezentaci výsledků výzkumu a vývoje v České republice, zatímco v lichých letech převládají praktická témata. Letošní konference je zaměřena na energetickou soběstačnost a nezávislost v situaci, kdy lze u fotovoltaiky očekávat brzké ukončení podpory pro nové instalace. Z hlediska cílové skupiny jsou témata směřována na potenciální drobné individuální investory a komunity, kteří zvažují investici do nezávislých zdrojů umožňujících v případě blackoutu pokrýt alespoň základní energetické potřeby.

Konferenci pořádá nezisková společnost Czech RE Agency, o. p. s., která propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost. Odborný portál TZB-info je již tradičně hlavním mediálním partnerem konference. Vybraná témata budou na našem portálu publikována formou recenzovaných článků.

Diskutovaná témata

Náznak obsahu některých příspěvků, které budou již příští úterý 13. 12. 2011 prezentovány na 6. České fotovoltaické konferenci lze získat z aktuálních článků prezentovaných na stránkách Czech RE Agency, o. p. s.

Elektřina z fotovoltaických elektráren je v současnosti například levnější než energie uvolňovaná z fosilních paliv ve spalovacích motorech osobních i nákladních automobilů a dalších dopravních prostředků. Ve spojení s tepelným čerpadlem může malý fotovoltaický systém úspěšně konkurovat solárnímu ohřevu teplé vody v klasickém solárním tepelném systému. Malý fotovoltaický systém s rozvodem elektřiny prostřednictvím nízkého stejnosměrného napětí provozovaný v ostrovním režimu pro ohřev teplé vody se však do budoucna může stát základem energetické soběstačnosti nejdříve na soukromé později i na komunitní úrovni.


Vývoj výkupních cen a ceny elektřiny pro domácnosti

Decentralizované lokální zdroje elektřiny a tepla budou pravděpodobně vždy investičně náročnější než zdroje centrální. Odpadá u nich však potřeba přenosu a distribuce a další náklady, které tvoří více než 50 % ceny elektřiny pro koncové odběratele. Jejich hlavní výhodou však je, že v případě výpadku centrálních zdrojů případně závady na přenosové nebo distribuční soustavě jsou schopny alespoň částečně pokrývat potřebu energie například pro nejdůležitější spotřebiče. Budou-li do úvahy o případné investici zahrnuty všechny výše uvedené aspekty, je již dnes investice do velmi malého fotovoltaického systému pro vlastní spotřebu zajímavá již při dnešních cenách fotovoltaických komponent i bez jakýchkoli investičních nebo provozních dotací.

Energetickou soběstačnost však může zajistit pouze kombinace různých obnovitelných zdrojů. Synergické vazby obnovitelných zdrojů byly a jsou predmětem odborného výzkumu. Efektivní využití energie z malých decntralizovaných zdrojů v místě výroby lze zvýšit akumulací přebytků pro využití v období nedostatku. Akumulace energie je však nákladná, výhodnější se proto jeví přizpůsobení spotřeby možnostem výroby.

Program a přihláška

Kompletní seznam přednášejících a témata přednášek jsou zveřejněny na webových stránkách konference.

Využijte možnosti se na konferenci přihlásit za výhodnějších podmínek. Při registraci na místě bude vložné vyšší.

English Synopsis
Czech Photovoltaic Conference 2011

Electricity from photovoltaic plants is currently cheaper than the energy gained in internal combustion engines using fossil fuels. In cooperation with a heat pump, a small photovoltaic system can successfully compete with usual solar thermal system...

 
 
Reklama