Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Udržitelný rozvoj a zkušenosti z vybraných zemí EU a USA

Vlády vyspělých zemí, stejně jako orgány EU, nechaly zpracovat studie, z nichž bylo patrné, že jedním z hlavních zdrojů úspor energií je výstavba. Podívejme se podrobněji do některých zemí.

Výstavba budov a sídel, dopravní a technické infrastruktury, průmyslových objektů, vodních děl a dalších staveb představuje polovinu každoročně vynaložených investic v kterékoliv zemi. Je zřejmé, že provoz a údržba staveb jsou významným faktorem rozpočtů domácností i vlád. Investoři, urbanisté, projektanti a realizátoři staveb rozhodují výběrem lokalit, návrhem konstrukcí, užitím technologií v každé zemi o výši investičních a provozních nákladů staveb a jejich dlouhodobé hospodárnosti.

Vlády vyspělých zemí, stejně jako orgány EU, si u vědomí těchto skutečností nechaly zpracovat studie, z nichž bylo patrno, že jedním z hlavních zdrojů úspor energií je výstavba. To byl i důvod proč se pojem udržitelné výstavby stal nejen okřídleným slovem, ale vedl osvícené vlády k vypracování projektů udržitelné výstavby.

FRANCIE

Program francouzské vlády, nazvaný Le Grenelle de l´Environnement, byl po několikadenním projednání schválen parlamentem v podobě dvou speciálních zákonů (Grenelle 1 a Grenelle 2) a dvou zákonů finančních. Prezident Sarkozy v říjnu 2007 vyhlásil program za účasti reprezentantů veřejného života - všech francouzských parlamentních a vládních institucí, podnikatelských kruhů a nevládních organizací, představitelů EU a zahraničních hostů.

Stavebnictví, které se ve Francii podílí 42 % na konečné spotřebě energetického výkonu země, a zhruba 30% podílu na emisích CO2, je považováno za jeden z rozhodujících zdrojů úspor energií v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.

Jako opatření k realizaci přijatých opatření jsou určeny

 • eko-půjčky s nulovým úrokem pro renovační práce v oblast tepelné spotřeby
 • speciální úvěry pro práce směřující k energetické efektivnosti
 • vyhlášení podmínek pro vznik eko-čtvrtí a eko-měst (udržitelná výstavba a renovace)
 • adaptace stávajících institucí (ADEME) na roli organizátora a dohledu nad realizací těchto programů
 • vypracování nové národní strategie udržitelného rozvoje - zahrnující opatření Grenelle jako nedílné součásti strategie

V oblasti finanční

 • se jedná o opatření směřující k podpoře zájmu majitelů domů a bytů a o renovační práce ekologické povahy
 • fiskální zvýhodnění pro nové bydlení splňující podmínky udržitelné výstavby
 • specifické podpory pro komunity jako Perpignan, které se přihlásí ke komplexnímu řešení v podobě eko-měst (eko-čtvrtí)

V oblastech Stavebnictví, Doprava a Energetika si vyžádá realizace programu Grenell níže uvedené investice a vytvoří následující efekty:

 • investice v rozsahu 400 miliard euro do r. 2020 - z toho 205 miliard do oblasti výstavby
 • přidanou hodnotu ve výši 15 miliard euro ročně
 • pracovní příležitosti pro dalších 500 tisíc pracovníků
 • úspory energie ve výši 145 miliard euro (ve stávající úrovni cen)
 • snížení emisí o 12Mt CO2 do r. 2013

Program je od počátku založen na účasti a úzké spolupráci vládních a teritoriálních orgánů, aktivní účasti podnikatelské sféry, výrazném posílení výzkumu, na změnách kurikula základních i odborných škol, změnách v odborné průpravě a školení pracovníků, předpokládá rozsáhlé pořádání odborných seminářů a kulatých stolů odborníků, a intenzivní informovanost veřejnosti. Je orientován nejen na dosažení krátkodobých cílů, ale i na trvalý růst konkurenceschopnosti francouzské ekonomiky. Podrobnosti v rozsahu několika set stran textu lze nalézt na stránkách webu http://www.legrenelle-environnement.fr.

VELKÁ BRITANIE

Dne 11. 6. 2008 vyhlásila vláda Spojeného království specifický vládní program, nazvaný HM Strategy for Sustainable Construction, obsahující na 140 stranách rozhodující cíle, opatření a podmínky realizace cílů v oblasti udržitelné výstavby.

Program byl zpracován ministerstvem BERR ve velmi úzké spoluprácí s podnikatelskými svazy, nevládními organizacemi, představiteli vědeckých společností a vysokých škol - s vědomím, že se jedná o odvětví stavebnictví, které realizuje (včetně rozsáhlé bytové výstavby pro obyvatelstvo) více než 50 % veškerých investic země, zaměstnává 3 miliony pracovníků, vytváří produkt v hodnotě 100 miliard liber a podílí se 8 % na tvorbě HDP.

Vzhledem k vysokému podílu odvětví na spotřebě energie (jen v budovách je spotřebováno více než 40 % veškeré vyrobené energie) a na značně vysokých hodnotách produkce CO2 (25-30 %) v návazném produkčním cyklu těžba surovin-doprava-výroba stavebních hmot-stavba - představují dosažitelné úspory (16 % z celkového objemu vyrobené energie v zemi) jeden z rozhodujících předpokladů pro dosažení dohodnutých limitů v rámci EU (minimálně 3x20 do roku 2010) a orientačních cílů do roku 2030 a 2050.

Dalšími cíli projektu je nejen zachování, ale i rozšíření počtu pracovníků odvětví o dalších 230 000 osob do roku 2010, což v době recese představuje významný příspěvek k celkové zaměstnanosti a zachování kupní síly v zemi.

Program stanoví konkrétní cíle v oblasti veřejných zakázek, urbanismu, navrhování konstrukcí, používaných materiálů, technických inovací, ale i výzkumu a vývoje a odborné přípravy pracovníků (Construction Qualification Strategy), předpokládané hodnoty úspor energií a snižování emisí skleníkových plynů, spotřeby vody, odpadů a podporu výzkumných programů k realizaci těchto cílů. Cíle jsou stanoveny rovněž v oblasti pilotních projektů, ekoměst, a dalších aktivit vyžadujících podporu a spolupráci územních orgánů.

Na uvedených internetových adresách je možno nalézt nejen citovaný dokument, ale i množství podrobných údajů o britském stavebnictví, aktivitách organizovaných vládou a územními orgány, svazy podnikatelů i profesionálními organizacemi, zřízenými k zajištění realizace programu.

www.berr.gov.uk/whatwedo/sectors/construction/sustainability/page13691.html
www.cnplus.co.uk/extra_onlineš/2008/06/govt_launches_strategy_for_sustainable_construction.htmlwww.constructionskills.net/strategiciniciatives/nationalskillsacademy/whatisthepurposoftheacademy.asp

RAKOUSKO

Země patří v oblasti výzkumu, technologického vývoje výstavby pasivních domů - v důsledku víceletých výzkumných prací na programu Haus der Zukunft - k evropským zemím s nejvyšším podílem ekologické výstavby na počet obyvatel. Podporu výzkumu spotřeby energie v budovách v rámci programu Strategické procesy e2050 (Energie in Gebauden) v oblasti pasivních vícepodlažních bytových domů a sídlišť zabezpečuje Ministerstvo dopravy, inovací a technologií v rámci programu NACHHALTIG WIRTSCHAFTEN. Programové práce se týkají všech článcích řetězu od těžby přes výrobu stavebních hmot až po výrobu otopných a chladicích zařízení, rozvodů vody a plynu, dopravy a vlastní výstavbu i rekonstrukci budov

Orientace projektu vychází z předpokladu

 • trvale rostoucích nákladů na získání surovin a energií v budoucnosti
 • nutnosti přizpůsobit bytovou výstavbu demografickým změnám (růstu podílu starších občanů)
 • rostoucích nároků na bydlení z hlediska komfortu bydlení (inteligentní domy)
 • nutnosti obnovy rozsáhlého stárnoucího bytového fondu na principech udržitelné výstavby
 • nezbytné podpory trvalého vývoje nových stavebních technologií s vyšší energetickou efektivností a ochranou klimatu

Současná průměrná spotřeba 200 Kwh/m2 vyžaduje řádové snížení, které nelze docílit jinak než hromadnou výstavbou pasivních domů a sídel plně zabezpečujících potřeby vlastního provozu, jakož i rozsáhlé sanace domovního fondu. Navrhování a nová výstavba musí napříště započítat náklady za celou dobu životnosti konstrukcí (life cycle cost LCC) a zabezpečit novou výstavbu převážně z materiálů multifunkčních a recyklovatelných. To si podle autorů vyžádá další fázi zprůmyslnění stavebnictví jakožto rozhodujícího předpokladu snížení výrobních nákladů. Podrobnosti lze nalézt na stránkách www.nachhaltigwirtschaften.at, www.oegut.at/de/themen/bauen-energie-innovation/index.php

Hodná pozornosti je zejména ta část studie Strategieprozess Energie 2050, která je nazvaná Foresight und strategische Querschnittsfragen (str.54n), která charakterizuje systémové souvislosti energetických řetězců a dokládá současnou neuvěřitelné nízkou účinnost při přeměně a využití primárních zdrojů energie (v případě ropy viz str. 57). Celou studii je možno nalézt na internetových stránkách www.e2050.at

USA

Ve srovnání s evropskými zeměmi představují Spojené státy - především svou rozlohou a umístěním do několika podnebných pásů - spíše kontinent nežli jednolitý stát. To však nebránilo v minulosti (1965) vládě ve vytvoření samostatného federálního ministerstva pro bydlení a vývoj sídel (Department of Housing and Urban Development - HUD), jehož cílem je nejen rozsáhlé ovlivňování podmínek výstavby z dlouhodobého hlediska, ale i každoroční zásahy, nezbytné pro chod odvětví tak významného pro americkou ekonomiku a životní prostředí. HUD formuluje politiky pro oblast bydlení a doporučení k rozvoji sídel, měst a státních celků, stimuluje soukromé iniciativy v této oblasti, vyhlašuje výzkumné programy, zajišťuje legislativními návrhy rovný přístup k bydlení, sleduje vývoj hypotéčních úvěrů a podporuje jejich využívání, zajišťuje potřebné informace o stavu trhu s byty.

Stavební fondy země představují více než 50 % hodnoty základních fondů, stavebnictví jako odvětví (tvoří ho 5 milionů firem) ovlivňuje svou činností značný podíl ze 120 milionů lidí vytvářejících HDP a tvoří 14,2 % z HDP země, jehož celková hodnota činí 10 (amerických) trilionů US dolarů. Budovy se podílejí 39 % na spotřebě primárních energetických zdrojů a 70 % na americké spotřebě elektřiny a 12,2 % na spotřebě pitné vody. Odvětví stavebnictví je největším spotřebitelem surovin (40 %), produkuje 136 mil.tun odpadu ročně. a odpovídá za 39 % všech emisí CO2.

Celá filosofie přístupu v USA (a do znační míry i Velké Británie) je založena na zásadě, že programy musí být podnikatelsky výhodné, pro konečného spotřebitele přinášet takovou úsporu nákladů na provoz budov, která výrazně převýší zvýšené náklady investiční, snížit energetickou závislosti země a dosáhnout přijaté ekologické limity v produkci skleníkových plynů a odpadů. V USA jde o velký byznys, přinášející zaměstnanost a prospěch nejen stavebním firmám a výrobcům stavebních hmot, ale celé řadě dalších odvětví průmyslu.

Základním principem udržitelného stavění v USA je snaha o výrazné omezení nadměrné spotřeby energie, jež souvisí s vytápěním a klimatizací nedostatečně izolovaných budov, omezení rozsahu nákladných a zranitelných centrálních rozvodů energie a jejich nahrazení ve všech případech, kdy je to možné, vlastní výrobou energie - zejména u solitérů, ale i rodinných domků a veřejných budov instalací fotovoltaických článků, větrných elektráren, tepelných čerpadel a dalších forem vhodných pro ten který typ budov.

Program vyhlášený presidentem Obamou a nazvaný New Energy for Amerika předpokládá - kromě řady dalších opatření - nahrazení 10 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů do roku 2012, a 25 % energie do roku 2025, provedení energetických rekonstrukcí 1 milionu budov ročně a redukci emisí skleníkových plynů o 80 % do roku 2050.

Hlavní internetové adresy

www.whitehouse.gov/agenda/energy/_and_environment
www.energy.gov/about/strategicplan.htm
http://ezinearticles.com/?Trends-in-Green - Building-and-Sustainable-Constructio
http://enr.construction.com/business_management/finance/2009/0116-StimulusBillBreakdown.asp
http://construction.com/SmartMarket/globalgreen/default.asp
www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CMSPPageID=1718
www.usgbc.org
www.americanprogress.org/issues/2008/09/green_recovery.htlm/print.htlm
www1.eere.energy.gov/buildings/news_detail.html?news_id=11914
www.eia.doe.gov
http://www.earthpolicy.org
http://www.worldchanging.com

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

Hlavním aktérem v oblasti udržitelné výstavby v NSR je Spolkové ministerstvo dopravy, výstavby a rozvoje měst (BMVBS - Bundesministerium fůr Verkehr, Bau und Stadtentwicklung), které je současně nejvýznamnějším investorem v oblasti veřejných investic. Ministerstvo zabezpečuje dlouhodobý výzkum, vyhlašuje cíle, programy a předpisy v oblasti výstavby a bydlení, s tím související předpisy a návrhy opatření vlády k podpoře vyhlášených programů.

Udržitelné výstavbě se věnuje ministerstvo od roku 2001, kdy tehdejší ministr Kurt Bodewig vyhlásil dosud platný program nazvaný Leitfaden Nachhaltiges Bauen pro plánování, výstavbu a využívání spolkových nemovitostí s cílem zajištění ekonomického, sociálního a ekologického vývoje udržitelné výstavby pro budoucí generace. Na tento program navázal v roce podrobný prováděcí předpis Energieeinsparpropgramm Bundesliegenshaften (sog. 120-Mio-Programm), který stanoví energetické a emisní limity, podmínky pro získání státních dotací a příspěvků (zlepšení tepelné ochrany budov, snížení spotřeby energie, využití obnovitelných zdrojů energie, ochrana proti vlhkosti a patogenům aj).

Výše podpor, podmínky pro jejich získání, dosažené úspory a další podrobnosti k celému tématu je možno nalézt na níže uvedených internetových adresách

www.nachhaltigesbauen.de
www.energie-fuer-morgen.de
www.bmvbs.de/Bauwesen/Klimashutz-und-Energiesparen/CO2
www.bbr.bund.de
www.nachhaltigesbauen.de/forschung.html
www.bmvbs.de/-,2823.982616/Weitere-Massnahmen-zur-Energie.htm

Přehled vybraných dokumentů k udržitelné výstavbě

A - národní

Velká Británie - The Strategy for Sustainable Construction
SRN - Nachhaltiges Bauen
Francie - Grenelle de l´environnement
Rakousko- Zukunft BAU
USA - Sustainable Construction in the USA
ČR - Situační zpráva (č.3) ke Strategii udržitelného rozvoje ČR MŽP 2009

B/ mezinárodní

EU - Accelerating the Development of the Sustainable Construction Market in Europe
EU - Strategic Research Agenda for European Construction Sector - Achieving a sustainable and competitive construction sector by 2030
European Construction Research Network - E-CORE Strategy for Construction RTD
International Energy Agency - Global Strategy for Energy Efficient Buildings
ECBCS - Low Exergy Systems for High-Performance Buildings and Community

Orientační literatura

D.Meadowsová, D.Meadows,J.Randers - Překročení mezí, Argo 1995
Václav Cílek - NEJISTÝ PLAMEN 2.vyd. Dokořán 2008
Hermann Scheer - Světové sluneční hospodářství, Praha 2004
Paul Kennedy - Svět v 21. století, LN 1996
Lester R. Brown - PLAN B 2.0, W.W.Norton N.Y.2006 (novější verze PLAN 3.0 lze stáhnout z www. Earthpolicy.org)
Laure Dolique - Risques Globaux et Developpement Durable, L. Harmattan, Paris 2007
James Howard Kunstler - The Long Emergency, Atlantic Books, London 2005
James Lovelock - The Revenge of Gaia, Penguin London 2006 (česky: Gaia vrací úder 2009)
Jeffrey Sachs - Common Wealth - Economics for a Crowded Planet, Allen Lane 2008
Thomas L. Friedman - Hot, Flat and Crowded, Allen Lane 2008

 
 
Reklama