Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Obnovitelné zdroje a úspory energie v roce 2009

V roce 2009 jsou připravovány určité změny v koncepci oboru Obnovitelné zdroje a úspory energie. Články budou věnovány užšímu rozsahu vzájemně provázaných témat. Se změnou koncepce souvisí změna na pozici redaktora oboru. Novým redaktorem oboru bude od letošního roku Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.

Přehled globálních témat

Pro letošní rok je v edičním plánu připravováno několik globálních témat:

  1. historie a perspektivy jednotlivých OZE
  2. úspory energie a zvyšování energetické efektivnosti
  3. hypotetická společnost založená výhradně na obnovitelných zdrojích energie
  4. konkurenceschopnost OZE ve vztahu ke konvenčním zdrojům
  5. nároky na systémové služby při větším podílu OZE v energetickém mixu
  6. využití primárních energetických zdrojů

Kromě výše uvedených témat budou samozřejmě průběžně sledovány dotační tituly a další podpora obnovitelných zdrojů a úspor energie. Stejně tak budou prezentovány aktuality z nejvýznamnějších veletrhů a dalších akcí v oboru. Jednotlivá témata se budou v průběhu roku částečně prolínat, snahou však je spojovat je do ucelených tematických bloků.

Historie a perspektivy jednotlivých OZE

Postupně bude stručně shrnut dosavadní vývoj jednotlivých OZE s ohledem na stále diskutované parametry, mezi které patří zejména:

  • investiční a provozní náklady (vývoj v čase, závislost na velikosti)
  • energetická náročnost výroby a energetická návratnost (EPBT)
  • emise CO2 při výrobě a v provozu

Bude rovněž prezentován současný rozvoj a perspektivy do nejbližší budoucnosti jednotlivých OZE zejména v souvislosti se závazkem EU dosáhnout 20 % podílu OZE na spotřebě energie do roku 2020 a v souvislosti s podporou výkupu energie.

Úspory energie a zvyšování energetické efektivnosti

Podle Zprávy NEK jsou investice do redukce spotřeby a zvyšování energetické efektivnosti v současnosti výhodnější než investice do OZE. Je celkem pochopitelné, že nejlevnější je energie, která nemusela být vyrobena. Proto bude těmto tématům v letošním roce věnován samostatný tematický blok.

Společnost založená výhradně na obnovitelných zdrojích energie

Pokus o vytvoření vize společnosti, která by využívala výhradně obnovitelné zdroje energie. Jaké problémy by taková společnost musela řešit z pohledu zajištění životního komfortu jejích občanů. Vize takové společnosti má smysl v případě, že by se nepodařilo vyřešit problémy se zdroji, do nichž jsou vkládány velké naděje (jaderná energetika, zejména rychlé reaktory, CCS a jaderná fúze). Společnost založená na obnovitelných zdrojích může vzniknout i v případě, že konvenční zdroje ztratí v průběhu času konkurenceschopnost. Z pohledu NEK (tzv. Pačesova komise) je výhodou takové společnosti vyšší bezpečnost dodávek energie, zejména v případě, že by byly využívány primárně místní zdroje. Dalšími výhodami jsou obecně nižší emise CO2, očekávat lze i vyšší energetickou efektivnost.

Konkurenceschopnost OZE ve vztahu ke konvenčním zdrojům

S předchozím tématem souvisí otázka konkurenceschopnosti obnovitelných zdrojů ve vztahu ke zdrojům konvenčním. Již v současnosti jsou OZE v řadě případů výhodnější než konvenční zdroje, v jiných případech však dosud potřebují podporu. Smyslem podpory je však pouze urychlení rozvoje, s dalším poklesem investiční náročnosti je do budoucna očekáván růst konkurenceschopnosti a postupné odbourání podpory.


Obrázek: Očekávaný vývoj investičních nákladů elektráren [1]

Nároky na systémové služby při větším podílu OZE v energetickém mixu

Při vyšším podílu OZE v energetickém mixu je třeba řešit otázku vyvážení nabídky a poptávky. Vzhledem k variabilitě výkonu v čase budou nároky na regulaci energetické soustavy vyšší než v současnosti.

Současné nastavení vysokých a nízkých tarifů je přizpůsobeno provozu konvenčních zdrojů energie. Při zvyšování podílu OZE bude nutno strukturu tarifů změnit nebo zavést nové způsoby regulace odběru a produkce, které by zajistily vyvážení nabídky a poptávky.

Využití primárních energetických zdrojů

Obnovitelné zdroje energie mají vyšší investiční náročnost než konvenční zdroje jak z pohledu ekonomického, tak často i z pohledu spotřeby energie na výrobu. S výjimkou biomasy však jejich spotřeba energie a surovin v aktivním provozu je zanedbatelná. Celková náročnost na primární energetické zdroje je proto nižší než u konvenčních zdrojů. V důsledku toho může konečná spotřeba energie růst i při poklesu spotřeby primárních zdrojů.

Reference

[1] Zpráva Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu. Verze k oponentuře, 30.9.2008. Dostupné na http://www.vlada.cz/assets/cs/rvk/NOK/aktuality/Pracovni-verze-k-oponenture.pdf

 
 
Reklama