Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Novela energetického zákona – platba na podporu výroby elektřiny z OZE

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) navrhuje zásadní změnu systému výběru poplatku od spotřebitelů elektrické energie na podporu obnovitelných zdrojů energie. Podstatou změny je výběr poplatku založený na rezervovaném příkonu. Výše poplatku tedy nebude odvislá od množství spotřebované elektřiny.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Začátkem července jsme podobně jako ostatní média přinesli informaci, ve které se hovoří o změně způsobu platby na podporu obnovitelných zdrojů. MPO tehdy vydalo tiskovou zprávu, kde se mimo jiné uvádí:

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) navrhuje zásadní změnu systému výběru poplatku od spotřebitelů elektrické energie na podporu obnovitelných zdrojů energie. Důvodem je stanovisko Evropské komise, která shledala systém výběru poplatku na principu spotřeby za potenciálně diskriminační. Úhrada poplatku na podporu obnovitelných zdrojů bude nově založená na hodnotě kapacity připojení jednotlivých zákazníků.

Evropská komise (EK) při posuzování systému podpory obnovitelných zdrojů energie (OZE) vyjádřila názor, že poplatek za elektřinu z OZE, jako platba za zákazníkem spotřebované množství elektřiny, je možné považovat za diskriminační ve vztahu k importované elektřině. Systém výběru poplatku na základě spotřeby, představuje podle EK umělé zatížení dovážené elektřiny další platbou, a takový postup není v souladu s obecnými principy volného obchodu se zbožím a službami v rámci EU. Evropská komise proto podmínila schválení schématu podpory obnovitelných zdrojů závazkem České republiky, provést nápravu tohoto stavu. Tento závazek je také obsažen v notifikačním rozhodnutí, kterým EK schvaluje podporu pro OZE v ČR.

Podstatou změny je výběr poplatku založený na rezervovaném příkonu. Výše poplatku tedy nebude odvislá od množství spotřebované elektřiny. Navržený systém je konstruovaný takovým způsobem, aby zatížení konečných zákazníků bylo spravedlivé a odstupňované podle jejich skutečného příspěvku k zatížení elektrizační soustavy. Základním parametrem pro určení výše plateb bude u odběratelů hodnota rezervovaného příkonu na hladině vysokého a velmi vysokého napětí (VN a VVN). U spotřebitelů na hladině nízkého napětí (NN) bude tato hodnota spojená s velikostí jejich jističů.

Všechny tyto změny budou provedeny takovým způsobem, aby hlavně u domácností a maloodběratelů neznamenaly nárůst plateb při srovnatelném odběru elektřiny. Podobný krok již v minulosti v návaznosti na ukončený proces notifikace provedly Rakousko a Slovinsko. Platby na podporu OZE tak budou již definitivně stabilizovány na současné již dvakrát snížené úrovni s významnou účastí státního rozpočtu. V celkové roční platbě naprosté většiny zákazníků by se změna neměla projevit.

Červencová představa MPO

Tato změna ve stanoveném čase představuje poměrně značné nároky zejména na účetní systémy distributorů, nicméně v horizontu jednoho až dvou let by musela být provedena i bez notifikace, a to v rámci změny tarifního systému, který má umožnit efektivní rozvoj inteligentních sítí a nových služeb pro zákazníky. Pro řadu zákazníků by ale měla být implementace navrhované novely zákona také impulsem k tomu zvážit, zda jejich připojovací kapacita je opravdu nezbytná a zda by nemohla být snížena, mj. díky dosažení energetických úspor. Vzhledem k tomu, že do distribučních sítí bude nezbytné v následujících 15 letech investovat přes 150 mld. Kč, aby mohly bez omezení připojovat všechny nové malé zdroje, a to zejména OZE, umožní případná racionalizace velikosti příkonů tyto dodatečné náklady udržet na co možná nejnižší úrovni. Dosažené úspory v domácnostech se pak promítnou i do potenciálních miliardových úspor v distribučních sítích.

Z uvedeného odstavce usuzuji, že MPO tehdy mělo plány na alespoň zvýšení plateb na podporu elektřiny u nevyužívaných odběrných míst.

Připomínky z řad připomínkových míst

V připomínkám k návrhu tohoto zákona jsem našel připomínku hospodářské komory, která požaduje přesněji stanovená pravidla přerozdělování objemu plateb za OZE mezi jednotlivými skupinami odběratelů. Uvádí se:

V této podobě zákona mohou změny proběhnout se zcela nečekanými důsledky, jejichž řešení nesmí zůstat volně na libovůli výkonného orgánu, ale musí být zákonem vymezeno. Takováto významná změna zákona s přímým dopadem na tisíce spotřebitelů musí být doplněna konkrétními výpočty důsledků plánovaných změn u jednotlivých skupin spotřebitelů spolu s vysvětlujícím a obhajujícím komentářem provedené úpravy. Uvedené zdůvodnění této změny pouze právní průchodností považujeme za zcela nedostatečné.

Termín zde uvedený musí být sladěn s datem vydání cenového rozhodnutí a ERÚ musí mít všechny potřebné údaje vstupující do výpočtů nejméně 1 měsíc před vydáním cenového rozhodnutí. Pokud zůstane termín vydání cenových rozhodnutí k datu 30. listopadu, lze ostatní text ponechat.

Poslední návrh z dílny MPO se v průběhu doby částečně přizpůsobil a nyní je v následujícím stavu:

(4) Úřad stanoví složku ceny služby distribuční soustavy a složku ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny

a) pro odběrná a předávací místa připojená k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě na napěťové hladině velmi vysokého napětí a vysokého napětí v Kč/MW/měsíc na základě sjednaného rezervovaného příkonu a

b) pro odběrná a předávací místa připojená k distribuční soustavě na napěťové hladině nízkého napětí v Kč/A/měsíc na základě jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem a příslušné distribuční sazby.

(5) Zákazník hradí za fakturované období složku ceny služby distribuční soustavy nebo složku ceny přenosové soustavy na podporu elektřiny ve výši součinu jednotkové složky ceny služby distribuční soustavy nebo jednotkové složky ceny služby přenosové soustavy stanovené Úřadem a velikosti sjednaného rezervovaného příkonu v odběrném nebo předávacím místě nebo v případě odběru elektřiny na hladině nízkého napětí jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem podle odstavce 4. Maximální platba za složku ceny služby distribuční soustavy a složku ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny za odběrné nebo předávací místo za fakturované období je určena součinem částky 495 Kč/MWh a celkového odebraného množství elektřiny z přenosové soustavy nebo distribuční soustavy v odběrném nebo předávacím místě za fakturované období. Do tohoto celkového množství se nezahrnuje množství elektřiny spotřebované přečerpávacími vodními elektrárnami, spotřebované zákazníkem v ostrovním provozu na území České republiky prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy nebo dodané prostřednictvím distribuční soustavy do zahraničí a množství elektřiny spotřebované pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny pro výrobu elektřiny nebo pro výrobu elektřiny a tepla.

Pokud tomu dobře rozumím, pro většinu zákazníků z řad domácností a drobných podnikatelů se v souvislosti s platbou na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů neměla placená částka navýšit. Neměla by se ani navýšit u samostatných jističů garáží, dílen nebo míst s minimální spotřebou. Záleží ale na tom, zda novela projde parlamentem bez zásadních připomínek. S velkou pravděpodobností by novela měla platit od roku 2016, protože podle mého názoru měnit cenové rozhodnutí v průběhu roku je dosti obtížné.

 
 
Reklama