Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ideální mix obnovitelných zdrojů pro ČR i vaši zahradu aneb RESTEP

Představení unikátního českého nástroje na energetické plánování

Obnovitelná energie pochází zpravidla z místních zdrojů. Smysluplný rozvoj OZE tudíž předpokládá kvalifikovaný odhad jejich dostupnosti v dané lokalitě. Získání této komplexní informace bylo dosud velmi složité, nyní je otázkou několika kliknutí skrze RESTEP.

Mnoha dosavadním chybám a omylům při plánování rozvoje obnovitelných zdrojů je nyní možné předejít skrze unikátní program zvaný RESTEP. RESTEP umí snadno určit, které zdroje jsou na daném území dostupné a zda se je vyplatí nebo nevyplatí využívat. Článek si klade za cíl představit program RESTEP, k čemu je určen, jak funguje, kdo ho vyvíjí a komu bude ku prospěchu.

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie (OZE) v ČR dosud probíhal velmi živelně. Stavěly se především projekty (solární parky, bioplynové stanice…), na něž byly peníze, často bez bližšího ohledu na místní podmínky. Jejich zohlednění je ovšem zcela zásadní, pokud má být výstavba OZE smysluplná. Přitom už brzy by postup plánování výstavby OZE mohl vypadat takto: zájemci o výstavbu obnovitelného zdroje, tedy např. politici, úředníci, podnikatelé nebo prostě vlastníci pozemku, usednou k internetu a zadají otázku: „Jaké zdroje jsou dostupné na mém území? Do čeho mám investovat, abych maximálně a zároveň udržitelně využíval místní potenciál a přispěl ke zlepšení životního prostředí?“ Starosta nebo hejtman se může též zeptat „Jak mohu zvýšit energetickou a potravinovou soběstačnost obce nebo regionu s pozitivním dopadem na zaměstnanost?“ A počítač jim dá nejlepší možnou odpověď skrze RESTEP.

Obrázek 1: RESTEP

To zdaleka neznamená, že odteď budou v otázkách energetiky místo lidí rozhodovat počítače. Ale nyní mohou na položenou otázku snadno a rychle poskytnout kvalifikovanou a srozumitelnou odpověď, která je pro plánování OZE klíčová a kterou by jinak běžný smrtelník získával velmi složitě. Musel by totiž vzít v úvahu dlouhou řadu faktorů, namátkou:

 • spotřebu energie na daném území
 • počet obyvatel
 • znečištění ovzduší
 • dostupnost jednotlivých zdrojů na daném území
 • následky využití jednotlivých OZE
 • financování různých druhů OZE
 • výskyt chráněných živočichů a rostlin
 • rozsah místní infrastruktury
 • a mnoho dalších.

Nejen, že je nutné tyto údaje shromáždit, ale zejména se musí uvést do souvislostí a správně vyhodnotit. Kouzlo nyní spočívá v tom, že potřebné údaje jsou dostupné na jednom místě prostřednictvím interaktivní mapy zvané RESTEP. Uživatel si v počítači otevře mapu, v ní si vyznačí území, které ho zajímá a RESTEP mu pro dané místo zobrazí potřebné údaje, které uvede do souvislostí a bude-li potřeba, tak i vysvětlí.

Obrázek 2: RESTEP-gral

Účel ve třech zkratkách – RESTEP, RSA a DSS

Už samotný název RESTEP je zkratka, která znamená „regional sustainable energy policy“, tedy udržitelná regionální energetická politika. Současné masivní využívání fosilních zdrojů energie poskytuje lidstvu obrovský komfort, který je na druhé straně vykoupený řadou nežádoucích externalit. Jednou z možností, jak snížit dopady těchto externalit, je vyrábět energii z OZE. Nicméně ani OZE nejsou bez externalit a pokud jsou využívány bez ohledu na místní podmínky, mohou způsobit více škody než užitku. Důsledkem může být nedostatek financí daný protahovanou návratností instalované fotovoltaiky, vyčerpaná zemědělská půda vyplývající z nevhodného využívání biomasy, odpor místních obyvatel vůči výstavbě rozsáhlého větrného parku a další. RESTEP je zde od toho, aby podobným situacím bylo možno předejít a aby pomohl určit ideální mix obnovitelných zdrojů pro vybrané území. To znamená, aby zdroje maximálně a zároveň udržitelně využívaly místní potenciál OZE do té míry, aby to bylo přínosem pro životní prostředí. RESTEP se zabývá „jen“ těmi aspekty životního prostředí, které lze ovlivnit výstavbou OZE.

RESTEP autoři popisují jako RSA, „regional source assessment“, tedy analýza místních zdrojů. Myšlenkou RESTEPu je, že OZE jsou na rozdíl od zdrojů fosilních dostupné všude na světě, ovšem v různé míře. Chceme-li OZE využívat smysluplně, měli bychom tuto míru znát. RESTEP ví, co zvolená lokalita může nabídnout, aby to pro ni bylo výhodné, a od tohoto potenciálu potom odvíjí návrh zdrojů.

Obrázek 3: Sustainable development

Můžeme tak snadno zjistit, že původní záměr postavit v daném regionu např. tři bioplynové stanice není příliš výhodný. V regionu není dostatek biomasy, aby se stihla v potřebném množství obnovovat a musela by se dovážet, což by nebylo výhodné z hlediska udržitelnosti ani z hlediska ekonomiky zdroje. Bioplynka se zde vzhledem ke zdrojům uživí jen jedna, zato je tady potenciál až pro 5 větrných elektráren, jednu malou vodní elektrárnu a vhodná plocha pro 10 MW fotovoltaiky. To nutně neznamená, že se v daném místě opravdu realizuje RESTEPem určené množství zdrojů. Pokud zastupitelé vědí, že proti větrníkům je v regionu velký odpor, realizují např. jen fotovoltaiku s MVE. Rozhodování o využití místních zdrojů ovšem s RESTEPem bude výrazně kvalifikovanější než bez něj. Na tento účel poukazuje zkratka DSS, „decision support system“ neboli systém pro podporu rozhodování. RESTEP nerozhoduje, pouze dodává relevantní podklady.

Kdo to dělá?

RESTEP je vyvíjen na České zemědělské univerzitě v Praze ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a řadou dalších institucí, které se na vývoji nebo propagaci projektu buď přímo podílí, nebo pro něj poskytují data (blíže zde: http://www.restep.cz/cz/partneri). Projekt RESTEP je realizován za finanční podpory Evropského programu LIFE + (http://ec.europa.eu/environment/life/) a Ministerstva životního prostředí České republiky.

Jak to funguje?

Česká republika má z minulosti výborně zmapovaný půdní fond – nejlépe v celé EU. Autoři RESTEPu shromáždili nepřeberné množství dostupných statistických, demografických, ekonomických, meteorologických, zemědělských a dalších informací o regionech v celé ČR a vztáhli je k využívání OZE. Mezi zdroje RESTEPu patří například:

 • Český statistický úřad,
 • Český hydrometeorologický ústav,
 • Ministerstvo zemědělství
 • Ústav fyziky atmosféry AV ČR,
 • Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,
 • a další http://www.restep.cz/cz/knowledge-base
Obrázek 4: Biomass

Některá data jsou určena statisticky (např. spotřeba energie v regionu), jiná jsou naopak známa přímo pro dané území (např. výskyt chráněných živočichů). RESTEP pracuje s nejlepšími dostupnými údaji. U některých oblastí jsou tyto údaje jen přibližné (např. potenciál pro malé vodní elektrárny), jinde jsou velmi podrobné. Například u biomasy je RESTEP schopen zohlednit i počet dobytčích jednotek v regionu a z toho odvozené množství kejdy, míru degradace půdy nebo možnosti energetického využití půdy s ohledem na potravinovou soběstačnost.

RESTEP se vyvinul z excelovské tabulky a momentálně (srpen 2014) se nachází ve zkušební fázi. Cílem je napojit RESTEP na co nejvíce možných zdrojů online, aby měl co nejaktuálnější údaje. Výčet zdrojů ani typů dat zdaleka není konečný a v zájmu zpřesnění výstupů RESTEPu se bude dále rozšiřovat. Hranice jsou v tomto případě prakticky nekonečné, ať už jde o typy údajů (přibýt mohou např. zátopová území či dráhy emisí). V přípravě je také socioekonomický modul, který bude schopen odhadnout vliv využití jednotlivých zdrojů na zaměstnanost a kalkulovat jejich návratnost. Omezený není ani územní rozsah – ambice RESTEPu směřují i nad rámec ČR.

Kdo to využije?

Možnosti využití jsou velmi široké. V základní verzi, tj. s údaji běžně dostupnými zdarma, bude RESTEP přístupný z webu pro každého. Mohou ho tak využít malí i velcí podnikatelé – investoři do obnovitelných zdrojů. Ti uvidí, do jakých zdrojů se vyplatí nejvíce investovat, zda jsou u některých dostupné daňové úlevy nebo dotace a zda v případě výstavby nehrozí kolize např. s chráněným územím. RESTEP je rovněž pro zemědělce nebo soukromníky, kteří mají pozemek a uvažují o jeho energetickém využití. A konečně by RESTEP měly hojně využívat domácnosti – měl by posloužit i majiteli domku, který zvažuje, zda se mu na střeše vyplatí fotovoltaika.

Profesionální využití RESTEPu se předpokládá zejména ve státní sféře na všech úrovních správy, kde by měl tvořit základní podklad pro regulační, legislativní i strategická rozhodnutí týkající se OZE. Na obecní a krajské úrovni mohou místní zastupitelé RESTEP použít jako nástroj ke zvýšení energetické a potravinové soběstačnosti. Úředníkům RESTEP také umožňuje výrazně lépe posoudit záměry státu nebo podnikatelů s OZE v daném regionu. Totéž se týká státních orgánů, ať už regulačních (ERÚ), legislativních (vláda, ministerstva) nebo expertních skupin, které vytvářejí strategie rozvoje energetiky v ČR.

Pokud by se RESTEP povedlo legislativně ustanovit jako doplněk EIA, mohlo by se touto cestou předejít mnoha zbytečným chybám při plánování rozvoje OZE. To by mělo být v ideálním případě přínosné po stránce:

 • environmentální – využívaly by se zdroje, které jsou v daném regionu nejlépe dostupné a v takovém rozsahu, aby měly pozitivní dopad na životní prostředí,
 • energetické – využíval by se ideální mix zdrojů, který má na zvoleném území největší potenciál,
 • finanční – nemrhalo by se prostředky na zdroje, které se v dané lokalitě z různých důvodů nevyplatí provozovat,
 • strategické – hledisko RESTEPu je dlouhodobé. Energetické zdroje by se tudíž plánovaly s ohledem na energetickou a potravinovou soběstačnost, hustotu osídlení a rozsah infrastruktury.

Obnovitelné zdroje jsou svou povahou decentralizované a vzhledem k jejich rozšiřování se s nimi budeme setkávat stále častěji. RESTEP proto funguje i jako „encyklopedie“ a plní tak žádoucí funkci osvětovou. V rámci této funkce nejen popisuje možné technologie získávání energie, ale především je uvádí do souvislostí jak navzájem, tak vzhledem ke kontextu a prostředí. RESTEP tak poskytuje na mikro i makro úrovni nadhled postavený na objektivních faktech, který zatím v rozvoji energetiky znatelně chybí.

English Synopsis
RESTEP - the optimal mix of renewable resources at different levels

Existing lapses and mistakes during renewable energy sources development planning can be now avoided via unique program called RESTEP. RESTEP can easilly find available resources at given area and determine whether it is worthwhile to use them or not. Aim of this article is to introduce RESTEP, what it is good for, how does it work, who developes it and who will benefit from it.
Data needed for planning of energy use of RES are now available in one place through interactive map called RESTEP (regional sustainable energy policy). Authors describe RESTEP as RSA - regional source assessment. RESTEP recognizes what renewable energy soureces the selected location can offer, and then this potential derives a proposal of optimal mix of energy technologies. RESTEP is being developed at the Czech Agricultural University in Prague in cooperation with the Ministry of Environment and a number of other institutions.

 
 
Reklama